Førtidspension - tilkendt efter 2003

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvor meget du kan få i førtidspension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende.

Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedligt beløb for førtidspension (tilkendt efter 2003) i kr. før skat (2023)

Enlig

Gift/samlevende

Førtidspension 19.738 16.778

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde, når du får førtidspension. Din førtidspension kan blive sat ned, hvis dine/jeres indkomster er over en vis størrelse. 

Indkomster der kan have betydning for, hvor meget du får i førtidspension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
 • Indkomst ud over førtidspensionen, som du skal betale skat af
 • Positiv kapitalindkomst

Indkomst i kr. om året før skat (2023)

Du er: Din førtidspension bliver sat ned, hvis din/jeres indkomst er over: Du kan ikke få førtidspension, hvis din/jeres indkomst er over: Procentsats for nedsættelse: 
Enlig 84.200 kr.  873.800.kr.  30%
Gift/samlevende med pensionist 133.700 kr.  1.476.000 kr.  15%
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 133.700 kr.  804.900 kr.  30%
   

Førtidspensionen nedsættes med ovenstående procentsatser, af det beløb, den årlige indkomst overstiger indkomsten grænsen med.

Hvis du ikke er pensionist hele kalenderåret, så omregnes ovenstående beløb til det antal måneder du er pensionist i det pågældende år.

Vær opmærksom på, at for at du kan få udbetalt førtidspension, skal du som minimum være berettiget til at få udbetalt 5.916 kr. (enlig) om året i pension (2023), svarende til 493 kr. om måneden. Hvis du har en samlever eller ægtefælle, skal du som minimum være berettiget til at få udbetalt 5.028 kr. om året i pension (2023), svarende til 419 kr. om måneden. 

Du kan lave en foreløbig beregning af din førtidspension ud fra dine oplysninger her:

Din førtidspension kan blive sat ned

Hvis din samlever/ægtefælle ikke er pensionist, så ser vi bort fra de første 267.012 kr., ud over arbejdsindkomst, når vi skal opgøre din samlevers indkomster til beregningen.
Uanset hvor stor din ægtefælles/samlevers indkomster er, ud over arbejdsindkomst, så kan vi maksimalt medtage 273.800 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Eksempel: 
Dette vil sige, at hvis din ægtefælle/samlever har en årlig indkomst på 600.000 kr., ud over arbejdsindkomst, så vil vi se bort fra de første 267.012 kr. Efterfølgende vil der være 332.988 kr. tilbage, hvor vi maksimalt medtager 273.800 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Bemærk at beløbene ændres, hvis du ikke er førtidspensionist hele året. Hvis du fx modtager førtidspension fra den 1. juli, så vil du i det pågældende år være førtidspensionist i 6 måneder. Ovenstående beløb (267.012 kr. og 273.800 kr.) vil derfor blive halveret, så de i stedet vil være 133.506 kr. & 136.900 kr.

Din pension kan gøres hvilende

Din pensionsudbetaling kan gøres hvilende, hvis du i en længere periode har haft en indtægt, der svarer til ca.  224.640 kr. (2023) årligt. 

Det er din bopælskommune, der træffer afgørelse om at gøre din førtidspension hvilende. Hvis du bor i udlandet, er det Udbetaling Danmark, som træffer afgørelse om at gøre din førtidspension hvilende. Afgørelsen er en konkret og individuel vurdering, hvor beløbsgrænsen på de ca. 224.640 kr. (2023) årligt indgår som et element i den samlede vurdering af, om du kan forsørge dig selv. 

Du kan også selv søge om at få din pension gjort hvilende ved at kontakte din kommune. Du skal også kontakte din kommune for at få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre. Hvis du bor i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

I en midlertidig periode kan din førtidspension ikke frakendes

I en midlertidig periode fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025, kan din førtidspensionen ikke frakendes. Det betyder, at du i den periode beholder din førtidspension, uanset om du har arbejde ved siden af eller ej. 

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere, når Udbetaling Danmark beregner din pension.

Det betyder, at din pension ikke længere vil være afhængig af, hvor meget din ægtefælle/samlever tjener, hvis der er tale om arbejdsindkomst, fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er aktiv i driften). Hvis du er er gift eller har en samlever, vil din pension stadig blive beregnet efter reglerne for ’samlevende/gift' – også efter 1. januar 2023. 

Hvis din ægtefælle/samlever modtager en indkomst, der kan sidestilles med en arbejdsindkomst, fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn, så vil den heller ikke længere indgå i beregningen af din pension efter 1. januar 2023. 

Ægtefælles/samlevers øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) samt kapitalindkomst og aktieindkomst, indgår stadig i beregningen af din pension.  

De nye regler omfatter både beregningen af folkepension, førtidspension og seniorpension. 

Hvornår hører jeg noget fra Udbetaling Danmark om min pension for 2023?

I starten af december 2022 modtog du et brev  om beregningen af din pension for 2023.I brevet kan du se, hvad ændringen betyder for dig, og hvordan Udbetaling Danmark har beregnet din pension efter de nye regler. 

Du hører under de nye regler, hvis din kommune startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003.

Din kommune vurderer, om du har ret til førtidspension

Det er din kommune, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. I vurderingen ser din kommunen på en række forhold, fx uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og helbred.

Du har ret til førtidspension

Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension.

Du har ikke ret til førtidspension

Hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller lignende, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Du kan søge om økonomisk hjælp til fx medicin eller uforudsete enkeltudgifter, hvis du ikke har mulighed for at betale for udgifterne. Du kan bl.a. søge om:

 • hjælp til uforudsete enkeltudgifter
 • hjælp til medicin og sygebehandling
 • hjælp til flytning

Du kan søge om enkeltydelser her:

Du kan også søge om boligstøtte, hvis du har udgifter til din leje- eller andelsbolig over en vis størrelse. Du kan søge om boligstøtte her:

Hvis du modtager brøkpension eller procentberegnet pension, kan du også søge om økonomisk tilskud:

Når du bliver førtidspensionist, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver førtidspensionist eller senere.

Her kan du se et eksempel på, hvornår en udbetaling kan påvirke din førtidspension: 

Eksempel: Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver førtidspensionist

Den 1. september bliver du førtidspensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet førtidspensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din førtidspension. Derfor kan din førtidspension blive sat ned.

Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

Hvis du mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

Obligatorisk Pension er en pensionsordning for dem, der modtager visse offentlige ydelser, fx førtidspension.

Pensionsordningen trådte i kraft den 1. januar 2020. Det er staten, der betaler bidragene til din obligatoriske pensionsordning. Du vil derfor ikke få mindre i førtidspension, mens du sparer op.

Din ydelse er stadig den samme. Du vil ikke få mindre udbetalt, selvom du sparer på til din pension. Hver gang du får udbetalt din ydelse, får du et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til din pension.

Hvornår får du udbetalt Obligatorisk Pension?

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen - og lige så længe du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen tidligere. 

En gang om året gør Udbetaling Danmark op, om du har fået det, du havde ret til i pension året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering. 

 Opgørelsen vil enten vise at:

 • Du har fået den førtidspension, du har ret til
 • Du har fået for meget i førtidspension, og du skal betale penge tilbage
 • Du har fået for lidt i førtidspension, og du skal have penge tilbage.

Hvornår gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?

Udbetaling Danmark udsender opgørelsen af din pension fra slutningen af maj måned. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomhed, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op fra september.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?

Udbetaling Danmark gør din pension op på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din førtidspension, kan du se hvilke indkomstoplysninger, Udbetaling Danmark har beregnet din førtidspension ud fra. 

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din førtidspension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din førtidspension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent sociale pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld førtidspension, bliver din førtidspension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 4/5 af tiden fra du fyldte 15 år.

Hvis du får førtidspension efter 1. juli 2018 og når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 9/10 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent social pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld førtidspension, bliver din førtidspension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 9/10 af tiden fra du fyldte 15 år.

Hvis du er flygtning

Som flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet de år fra det land, du enten er flygtet fra eller til. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

Hvis du tidligere har arbejdet eller boet i udlandet

Hvis du tidligere har boet eller arbejdet i udlandet, skal du i forbindelse med din opstart af førtidspension oplyse om dette. Oplysningerne bliver brugt til at beregne evt. brøkpension og ansøge om udenlandsk pension i de lande, hvor du har boet eller arbejdet.

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får pension som enlig og evt. varmetillæg, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode.  

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din pension eller dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

Hvis du får varmetillæg

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse fra november her:

Hvornår skal du give besked?

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet Udbetaling Danmark. Det kan nemlig have betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Du skal fx give os besked, hvis:

 • du ændrer samlivsstatus
 • du flytter adresse i Danmark eller rejser til udlandet
 • din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed.

Du kan se alle situationer, hvor du skal give besked om ændringer her:

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge pga. corona-krisen har ingen betydning for, hvor meget du kan få i pension og andre offentlige ydelser. Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at udbetalingerne ikke får betydning for dig.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Som førtidspensionist kan få din ægtefælle eller samlevers pension udbetalt i tre måneder, hvis du er gift eller samlevende med én, der er folke- eller førtidspensionist. Det hedder efterlevelsespension.

For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I havde samme adresse. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen.

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din NemKonto. Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive omregnet til taksten for enlige.

Du kan søge om efterlevelseshjælp

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om efterlevelseshjælp hos kommunen. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp på siden her:

Når du modtager pension, er det vigtigt, at du ved, om du er enlig eller samlevende. Som hovedregel får du nemlig mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du er samlevende. Derudover har du som pensionist det, der hedder oplysningspligt. Det vil sige, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du fx går fra at være samlevende til enlig eller omvendt.

Som udgangspunkt er man enlig, hvis man bor alene, mens man er samlevende, hvis man bor sammen med en anden person på fælles bopæl. Men det afgørende for, om man bliver betragtet som samlevende, er, om man har fælles husførelse med en anden person.

Hvad er ’fælles husførelse’?

Man har ’fælles husførelse" med en anden person, hvis man fx deles om indkøb, madlavning, praktiske opgaver og udgifter til bil. Det vil altså sige, at man godt kan have fælles husførelse med en, man ikke bor sammen med og alligevel være samlevende.

Man kan også godt være samlevende med en, man ikke er kæreste eller gift med, da det afgørende er, om man har fælles husførelse.

Du kan ændre din samlivsstatus her:

Film om enlig eller samlevende

Se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende.

Se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende.

Hvornår bliver du betragtet som samlevende?

Udbetaling Danmark betragter dig som samlevende, hvis du har økonomiske fordele ved at dele udgifterne til fx dagligvarer og bil eller praktiske fordele ved at dele opgaver som madlavning, afhentning af børn og lignende. Fordelene skal svare til de fordele, som gifte har.

Du kan derfor blive betragtet som samlevende, hvis:

 • Du bor sammen med en, du har fælles husførelse med, også selvom personen ikke er din kæreste.
 • Du bor alene og har fælles husførelse med en, der bor et andet sted, fx din kæreste.

Hvis du bor sammen med fx en bror eller en forælder, og I har fælles husførelse, vil I ikke blive betragtet som samlevende. For at blive betragtet som samlevende, skal I nemlig kunne gifte jer efter dansk ret.

Læs mere:

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til pension, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du har ret til førtidspension, hvis du er britisk statsborger med bopæl i Danmark. Hvis du som dansk eller britisk statsborger allerede bor/boede i Storbritannien før den 31. december 2020 og bliver boende, har Brexit ingen betydning for din førtidspension fra Danmark. 

Hvis du flytter til Storbritannien efter den 31. december 2020, kan du tage din førtidspensions grundbeløb med, hvis du er statsborger i Danmark, i et EU/EØS-land eller Schweiz, og du har boet i Danmark i mindst 10 år eller 1/4 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du får tilkendt pension. Perioden, du bor i Danmark, skal være sammenhængende og grænse op til pensionstidspunktet. 

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, kan du få førtidspension, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og
 • forud for dette var omfattet af lovgivningen for pension i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for at få førtidspension.

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Når du er blevet tilkendt førtidspension, er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler den.

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål:

Kontakt din kommune

Hvis du har spørgsmål til din sag om førtidspension, skal du kontakte din kommune.

Det kan fx være ved spørgsmål om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, eller hvis du ønsker at søge forhøjelse af pensionen på grund af dit helbred. 

Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunes hjemmeside. 

Kontakt Udbetaling Danmark

Har du spørgsmål til beregningen eller udbetalingen af din førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Du finder Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Derfor skal du kontakte eller klage til din kommune, hvis du er uenig i deres afgørelse af, om du kan få førtidspension. Kommunen skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Du kan læse om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med førtidspension:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for førtidspension:

Læs også

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension