Social sikring i udlandet

Du har mulighed for at bevare din danske sociale sikring, når du arbejder i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du normalt bor i ét land og arbejder i et andet land

Denne information er til dig, der bor i ét EU/EØS-land og normalt arbejder i et andet EU/EØS-land.

På grund af coronavirus/covid-19 har flere lande opfordret medarbejderne til at blive hjemme og arbejde, i det omfang det er muligt. Det har givet spørgsmål om, hvordan dette påvirker den sociale sikring, der er afgørende for retten til sygesikring og sociale ydelser.

Det er Danmarks vurdering, at hjemmearbejde på baggrund af covid-19 ikke har nogen indflydelse på den sociale sikring, da hjemmearbejde er et vigtigt redskab til at bremse spredningen af covid-19. Vi opfordrer derfor til, at du ikke søger A1-attest på baggrund af ændret arbejdsmønster, hvis du er i denne situation.

Du skal kun søge om en A1-attest, hvis den kompetente myndighed i det andet EU/EØS-land udtrykkeligt beder dig om det.

Vi er i løbende dialog med vores nabolande og kan oplyse at Tyskland og Sverige er af samme opfattelse som Danmark. 

Hvis du normalt arbejder i flere EU/EØS-lande og har en A1-attest

Hvis du normalt er ansat i flere EU/EØS-lande og har en A1-attest til denne situation, vil en midlertidig ændring af fordelingen af arbejdet i de forskellige lande ikke få indflydelse på din sociale sikring. Det gælder også, hvis du midlertidigt kun arbejder hjemmefra. Din A1-attest bliver derfor ved med at være gyldig i denne periode.

En A1-attest til arbejde i flere lande er udstedt efter artikel 13 i forordning (EF) nr. 883/2004.

Hvis udsendelsesperioden bliver afbrudt

I øjeblikket er der mange, som ikke vil gøre brug af deres A1-attest, fordi de ikke kan tage af sted til et andet EU/EØS-land på grund af covid-19. Der er også mange, der må afbryde deres udsendelsesperiode, eller hvor udsendelsesperioden afsluttes tidligere end planlagt.

Som arbejdsgiver behøver du ikke at oplyse om afbrydelse af en udsendelsesperiode, hvis jeres virksomhed forventer, at afbrydelsen ikke varer længere end to måneder og afslutningen af arbejdsopgaven i det andet EU/EØS-land ikke udsættes. I dette tilfælde forbliver udstedte A1-attester gyldige uden ændringer.

Hvis afslutningen af arbejdsopgaven bliver udsat, og afbrydelsesperioden er længere end to måneder, skal du som arbejdsgiver normalt indsende en ny aftale om opgave/ansættelseskontrakt, der dækker forlængelsesperioden.

Hvis der ikke er planlagt en fortsættelse af opgaven, skal du som arbejdsgiver give besked om, at opgaven er afsluttet.

Dette gælder også for udsendte personer, hvor der er indgået en fritagelsesaftale i efter artikel 16 i forordning (EF) nr. 883/2004, eller inden for rammerne af bilaterale aftaler om social sikring.

Du har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når du arbejder i udlandet. Det gælder, selvom du er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver.

Du skal derfor søge om at være omfattet af dansk social sikring for at kunne få sociale ydelser fra danske myndigheder.

Kun sikret i ét land

Hvis du har fået en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring under arbejde i udlandet, har du og din arbejdsgiver ikke pligt til at indbetale til sociale sikringsordninger i udlandet.

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du skal søge en ydelse eller har spørgsmål:

SOCIAL SIKRINGSYDELSE MYNDIGHED
Sygesikring efter regler i sundhedsloven Udbetaling Danmark, International Sygesikring
Dagpenge ved sygdom Din kommune
Dagpenge ved barsel og adoption Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge
Arbejdsløshedsforsikring Din arbejdsløshedskasse
Førtidspension Din kommune
Folkepension Udbetaling Danmark, Pension
Tjenestemandspensioner Din arbejdsgiver
ATP Livslang Pension ATP
Familieydelser, fx børneydelse og børnetilskud Udbetaling Danmark, Familieydelser
Arbejdsskadeforsikring Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Efterløn Din arbejdsløshedskasse

Er du lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du søge om at være omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet.

Skal du søge i Danmark eller i udlandet?

Hvis du arbejder i flere lande, skal du søge om en afgørelse fra det land, du bor i. Bor du i Danmark, søger du hos Udbetaling Danmark.

Hvis du skal udsendes fra Danmark til et andet land, skal du søge om en afgørelse hos Udbetaling Danmark.

Søger du social sikring indenfor EU-området?

Når du søger, kan det være en god idé at bede om attest A1 som dokumentation over for udenlandske myndigheder.

Det har ingen betydning for din sociale sikring, at Storbritannien har forladt EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til social sikring, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du kan blive eller fortsat være socialt sikret, uanset om du er dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark.

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, er du socialt sikret, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og
 • forud for dette var omfattet af lovgivningen om social sikring i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for social sikring.

Vær opmærksom på, at der ikke længere kan indgås aftaler efter artikel 16.

Danmark og Sverige har indgået en Øresundsaftale om social sikring for Øresundsregionen. Efter aftalen kan du være omfattet af dansk social sikring, selvom du efter de almindelige regler er omfattet af svensk social sikring. Det forudsætter, at de danske myndigheder og Försäkringskassan i Sverige indgår en individuel aftale om social sikring for dig. Du kan søge om at være omfattet af dansk social sikring, hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver, og samtidig arbejder mindst 25 pct. af din arbejdstid i Sverige for din danske arbejdsgiver. Dit arbejde i Sverige må dog ikke overstige 50 pct. af den samlede arbejdstid.

Hvis du arbejder mindre end 25 procent i Sverige, er det ikke nødvendigt at indgå en individuel aftale om at være omfattet af dansk social sikring. Du skal dog kontakte Försäkringskassan, som skal tage stilling til, i hvilket land du skal være socialt sikret.

Sådan søger du om dansk social sikring

Søg først om dansk social sikring:

Send derefter den ene af disse blanketter:

Du arbejder samtidig i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz, hvis det fx er en del af dit job at være på tjenesterejser eller arbejder med international transport.

Hvis du er lønmodtager

Begyndt at arbejde i flere lande efter 1.1.2015

Bor du i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande eller Schweiz, herunder mindst 25 pct. i Danmark, er du omfattet af dansk social sikring. Det er uanset, om du arbejder for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver, og hvor mange arbejdsgivere du har.

Bor du i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande eller Schweiz, herunder mindre end 25 pct. i Danmark, er du omfattet af dansk social sikring, når du:

 • er ansat hos en eller flere danske arbejdsgivere - eller
 • samtidig arbejder for to eller flere arbejdsgivere, og mindst to af dem har hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark, fx hvis du samtidig arbejder for en norsk og svensk arbejdsgiver. Det samme gælder, hvis den ene arbejdsgiver fx har hjemsted i Schweiz og den anden arbejdsgiver har hjemsted i et andet EU/EØS-land end Danmark.

Bor du ikke i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande, herunder mindre end 25 pct. i dit bopælsland, er du omfattet af dansk social sikring, når du:

 • kun er ansat hos en dansk arbejdsgiver - eller
 • samtidig er ansat hos en dansk arbejdsgiver, og du har et bijob hos en anden arbejdsgiver i dit bopælsland.

Du skal kontakte de sociale myndigheder i det land, du bor i, hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz samtidig. De sociale myndigheder dér skal tage stilling til, om du skal være socialt sikret i det land, hvor du bor.

Begyndt at arbejde i flere lande før 1.1.2015

Der kan være andre regler, der gælder, hvis du vil søge for en periode, der starter før 1.1.2015. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du vil vide mere om reglerne.

Hvis du er selvstændig

Du er omfattet af dansk social sikring, hvis du bor i Danmark og driver selvstændig virksomhed i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz. Det er dog bl.a. en betingelse, at du udøver mindst 25 pct. af din virksomhed i Danmark. Man vurderer omfanget af virksomheden, ud fra bl.a. arbejdstid, omsætning, antallet af leverede tjenesteydelser og indtægt.

Du behøver ikke at arbejde inden for samme branche i de forskellige lande.

Hvis du har bopæl i udlandet

Hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du kontakte de sociale myndigheder i landet. De tager så stilling til, om du er omfattet af social sikring dér. Hvis de mener, at du er sikret i Danmark, sender de din sag til Udbetaling Danmark.

Der er forskel på betingelserne for din udsendelse alt efter om du er lønmodtager eller selvstændig.

Hvis du er lønmodtager

Du er omfattet af dansk social sikring, når din danske arbejdsgiver udsender dig til at arbejde op til to år i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Du og din arbejdsgiver skal dog opfylde en række betingelser.

Betingelser kan fx være:

 • Du og din danske arbejdsgiver forventer ikke, at udsendelsen overstiger to år.
 • Du arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz for din danske arbejdsgiver.
 • Du har lige inden udsendelsen været omfattet af social sikring i Danmark. Det kan fx være tilfældet, hvis du bor og har arbejdet i Danmark inden udsendelsen.
 • Du skal have været omfattet af social sikring i Danmark inden ansættelsen, hvis det allerede ved ansættelsen er aftalt, at du skal arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
 • Din arbejdsgiver har normalt omfattende aktivitet i Danmark og beskæftiger sine ansatte i Danmark.

Hvis du er selvstændig

Du er omfattet af dansk social sikring, når du er selvstændig og udsender dig selv til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz op til to år.

Betingelser kan fx være:

 • Du forventer ikke, at udsendelsen overstiger to år.
 • Du driver omfattende virksomhed i Danmark.
 • Du har drevet din virksomhed i mindst to måneder forud for udsendelsen
 • Du arbejder inden for samme branche under udsendelsen
 • Du skal under din udsendelse opretholde alt det, der er nødvendigt for at drive din virksomhed, når du er tilbage i Danmark. Det kan fx være et krav, at du bevarer et kontor i Danmark, betaler skat i Danmark, bevarer tilladelse til at udøve et erhverv i Danmark eller fortsat er momsregistreret i Danmark under din udsendelse.

Hvis du afbryder din udsendelse

Hvis din udsendelse afbrydes midlertidigt i højst to måneder pga. fx ferie, sygdom eller uddannelse fortsætter din udsendelse som hidtil.

Hvis din udsendelse afbrydes i over to måneder, skal du som udgangspunkt sende en ny ansøgning om dansk social sikring til Udbetaling Danmark.

Der er forskel på betingelserne for din udsendelse alt efter om du er lønmodtager eller selvstændig.

Hvis du er lønmodtager

Du kan søge om dansk social sikring, når din danske arbejdsgiver udsender dig til et andet EU/EØS-land eller Schweiz i en periode på over to år, men ikke længere end tre år.

Myndighederne i Danmark skal indgå en særlig individuel aftale med det EU/EØS-land eller Schweiz, du skal arbejde i.

Du og din arbejdsgiver skal dog opfylde en række betingelser. Betingelser kan fx være:

 • Du og din danske arbejdsgiver forventer ikke, at udsendelsen overstiger tre år.
 • Du er udsendt af din danske arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
 • Du har lige inden udsendelsen været omfattet af dansk social sikring. Det kan fx være tilfældet, hvis du bor og har arbejdet i Danmark inden udsendelsen
 • Din arbejdsgiver har normalt omfattende aktivitet i Danmark og beskæftiger sine ansatte i Danmark.

Hvis du er selvstændig

Du kan søge om dansk social sikring, når du er selvstændig og udsender dig selv til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i en periode på over to år, men ikke længere end tre år.

Myndighederne i Danmark skal indgå en særlig individuel aftale med det EU/EØS-land eller Schweiz, du skal arbejde i.

Du og din arbejdsgiver skal dog opfylde en række betingelser. Betingelser kan fx være:

 • Du forventer ikke, at udsendelsen overstiger tre år.
 • Du driver omfattende virksomhed i Danmark.
 • Du har drevet din virksomhed i mindst to måneder forud for udsendelsen.
 • Du skal under din udsendelse opretholde alt det, der er nødvendigt for at drive din virksomhed, når du er tilbage i Danmark. Det kan fx være et krav, at du bevarer et kontor i Danmark, betaler skat i Danmark, bevarer tilladelse til at udøve et erhverv i Danmark eller fortsat er momsregistreret i Danmark under din udsendelse.

Blanketter

​Du kan ikke være omfattet af dansk social sikring i det land, du arbejder i, hvis du eller din danske arbejdsgiver forventer, at din udsendelse til et EU/EØS-land eller Schweiz overstiger tre år.

Du vil i stedet være omfattet af social sikring i dit arbejdsland. Det betyder, at du har pligt til at betale bidrag til sociale sikringsordninger i arbejdslandet og din ret til sociale ydelser fra arbejdslandet afgøres efter dette lands lovgivning.

Danmark har indgået aftaler om social sikring med disse lande:

 • Bosnien-Hercegovina
 • Canada
 • Chile
 • Filippinerne
 • Indien
 • Israel
 • Kina
 • Makedonien (FYROM)
 • Marokko
 • Montenegro
 • New Zealand
 • Pakistan
 • Québec
 • Serbien
 • Sydkorea (Republikken Korea)
 • Tyrkiet
 • USA

Alle disse aftaler er forskellige. De fleste handler udelukkende om, hvorvidt du kan bevare din ret til dansk folkepension og ATP Livslang Pension, mens du arbejder i udlandet. Du kan søge om dansk social sikring under arbejde i et af disse lande.

Se konventioner og vejledninger for de enkelte lande:

Sådan søger du om dansk social sikring

Har du NemID/MitID kan du søge via virk.dk:

Har du ikke NemID/MitID kan du udfylde en blanket, og sende den til Udbetaling Danmark:

Øvrige lande (lande som Danmark ikke har indgået aftale om social sikring med)

Hvis det land, du arbejder i, ikke er nævnt på ovenstående liste eller ikke er et EU/EØS-land eller Schweiz, skal du selv kontakte:

 • kommunen, hvis det drejer sig om sygedagpenge.
 • ATP, hvis det drejer sig om ATP Livslang Pension.
 • Arbejdsskadestyrelsen, hvis det drejer sig om arbejdsskadeforsikring.
 • Udbetaling Danmark, hvis det drejer sig om:
  - familieydelser eller børnetilskud på telefon 70 12 80 62
  - barselsdagpenge på telefon 70 12 80 64
  - international sygesikring på telefon 70 12 80 81.

Regler for arbejde før den 28. juni 2012:

Hvis du søger for en periode, der er startet før den 28. juni 2012, er du omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere, der arbejder i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz.

Regler for arbejde efter den 28. juni 2012:

Efter den 28. juni 2012 bliver arbejde som flyvende personale i EU betragtet som arbejde i det land, hvor personalet har hjemmebase. Det vil sige, at du er omfattet af reglerne om social sikring i det land, hvor du har din hjemmebase, hvis du arbejder som flyvende personale i to eller flere EU-lande.

Din hjemmebase er det sted, hvor du starter og slutter din tjenesteperiode, og hvor din arbejdsgiver under normale omstændigheder ikke er ansvarlig for din indkvartering.

Du kan derfor være omfattet af dansk lovgivning, hvis du er ansat hos et flyselskab med hjemsted i et andet EU-land, så længe du har hjemmebase i Danmark.

Fra 2. februar 2013 gælder denne særlige regel også for dig, hvis du er statsborger i Norge, Island og Liechtenstein eller arbejder på ruter til disse lande. For arbejdsperioder, som er påbegyndt før den 2. februar 2013, er du omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere, der arbejder i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz.

Fra 1. januar 2015 gælder denne særlige regel også for dig, hvis du er schweizisk statsborger eller arbejder på ruter til Schweiz. For arbejdsperioder, som er påbegyndt før den 1. januar 2015, er du omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere, der arbejder i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz.

Sejler du på et skib, der fører flag inden for EU/EØS-landene, er du enten omfattet af social sikring i flaglandet eller i bopælslandet. 

Bopæl og social sikring

Hvis du bor i Danmark, og du er aflønnet af en arbejdsgiver, der har hjemsted i Danmark, er du omfattet af de danske regler om social sikring. Det gælder også, selvom du sejler ombord på et skib, der ikke fører et dansk flag. 

Hvis du bor i et EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, og du er aflønnet af en arbejdsgiver, der har hjemsted i dit bopælsland, er du omfattet af bopælslandets regler om social sikring. 

Aflønnes du af en arbejdsgiver, der har hjemsted i et andet land end dit bopælsland, er du omfattet af flaglandets regler. 

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om reglerne for søfarende, kan du kontakte International Social Sikring og få tilsendt vores vejledning om reglerne for søfarende.

Hvis du er offentlig ansat

Der gælder særlige regler for dig, hvis du arbejder i udlandet som offentligt ansat. Du er som udgangspunkt omfattet af dansk social sikring, hvis du er ansat af en offentlig arbejdsgiver i Danmark. Det gælder uanset, hvilket EU/EØS-land eller Schweiz, du arbejder i.

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 51, hvis du er i tvivl om din sociale sikring, når du skal arbejde i udlandet.

Hvis du modtager dagpenge

Hvis du modtager sygedagpenge, barselsdagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, er du ligestillet med lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, når det drejer sig om social sikring i EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du modtager efterløn

Hvis du modtager efterløn fra Danmark og begynder at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du selv kontakte myndighederne i det land, hvor du bor. Den udenlandske myndighed skal træffe afgørelse om din sociale sikring. Hvis du bor i Danmark, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Som statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz kan du ligesom danske statsborgere bevare eller opnå danske sociale rettigheder, hvis du opfylder betingelserne for det.

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz kan du måske være omfattet af dansk social sikring, men Udbetaling Danmark kan ikke udstede dokumentation for det. Alt efter hvilken ydelse, der er tale om, skal du kontakte den enkelte danske myndighed, som skal behandle sagen:

 • Kontakt kommunen, hvis det drejer sig om sygedagpenge.
 • Kontakt ATP, hvis det drejer sig om ATP Livslang Pension.
 • Kontakt Arbejdsskadestyrelsen, hvis det drejer sig om arbejdsskadeforsikring.
 • Kontakt Udbetaling Danmark, hvis det drejer sig om:
  - familieydelser eller børnetilskud på telefon 70 12 80 62
  - barselsdagpenge på telefon 70 12 80 64
  - international sygesikring på telefon 70 12 80 81.

Hvis du skal udsendes til Norge, Island, Sverige eller Finland, kan Udbetaling Danmark dog godt udstede dokumentation for dansk social sikring. Det samme gælder, hvis du skal arbejde i flere af disse fire lande på samme tid.

Hvis du er flygtning eller statsløs

Er du flygtning efter Genève-konventionen eller statsløs, kan du ligesom danske statsborgere være omfattet af dansk social sikring når du arbejder i et eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz, hvis du opfylder betingelserne.

Hvis du ikke kan blive omfattet af dansk social sikring, kan du blive omfattet af social sikring i det land, du arbejder eller bor i.

Hvis du fx arbejder i et EØS-land eller Schweiz, er du som udgangspunkt omfattet af social sikring i det land du arbejder i. Det betyder, at du både har rettigheder og pligter i dit arbejdsland, også hvis du bor i et EØS-land eller Schweiz.

Du har derfor pligt til at betale bidrag til sociale sikringsordninger i det land, du arbejder i. Du vil være socialt sikret i dit arbejdsland og din ret til sociale ydelser fra arbejdslandet afgøres efter dette lands lovgivning. Sociale ydelser er fx sygesikring, sygedagpenge, familieydelser og ydelser ved arbejdsskade.

Hvis du søger om social sikring i udlandet, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Her kan du se Udbetaling Danmarks sagsbehandlingsfrister for Social sikring i udlandet:

BAGGRUND FOR ANSØGNING FRIST FOR SAGSBEHANDLING I GENNEMSNIT GÅR DER
Hvis du skal udstationeres til ét land 5 uger 3 uger
Hvis du skal arbejde i to eller flere lande 5 uger 1 uger
For øvrige ansøgninger 7 uger 3 uger
For særlige aftaler om social sikring 27 uger 17 uger

Sagsbehandlingsfristen er fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om social sikring i udlandet færdig.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Fuldmagt - hvis du ønsker en anden skal hjælpe dig

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigere. Husk at vedlægge eventuel dokumentation. Hvis fristen ikke kan overholdes, giver Udbetaling Danmark dig skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at få afgjort din sag.

Hvis en anden person skal indhente oplysninger i din sag hos Udbetaling Danmark, skal personen have en fuldmagt fra dig.

Det skal fremgå af fuldmagten, hvem der må indhente oplysningerne, hvilke oplysninger personen må indhente. Hent Udbetaling Danmarks fuldmagtserklæring her:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dansk social sikring, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Har du fået en foreløbig afgørelse, kan du dog først klage, når du modtager den endelige afgørelse.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for social sikring i udlandet:

Læs også

Kontakt International Social Sikring