Om tjenestemandspension

Der er forskellige pensionsformer, der kan dække både dig og din familie

Der er forskellige pensionsformer, der kan dække både dig og din familie

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I de første tre måneder efter din ægtefælles død, har du ret til efterindtægt. Det svarer til den bruttopension, din ægtefælle fik udbetalt i den sidste måned inden dødsfaldet. Herefter har du ret til ægtefællepension, der som udgangspunkt svarer til 71% af ægtefællens egenpension.

Betingelser for at få ægtefællepension

For at få ægtefællepension skal ægteskabet være indgået:

 • før tjenestemanden fyldte 65 år
 • før tjenestemanden er fratrådt
 • mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Vær opmærksom på, at hvis du går på rådighedsløn, er din fratrædelsesdato den dag, du overgår til rådighedsløn.

Ægtefællepension efter nyt indgået ægteskab

Hvis du var gift med tjenestemanden, da denne afgik ved døden, vil du ikke miste din ægtefællepension.

Regler for en registreret partner

I regler om tjenestemandspension bliver en registreret partner som udgangspunkt sidestillet med en ægtefælle og vil derfor kunne få pension.

Pension til samlever

En samlevende partner kan ikke få ægtefællepension efter en tjenestemand. Dette gælder uanset hvor mange år, man har boet sammen.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at indsætte en samlever som begunstiget i pensionsordningen for tjenestemænd.

Opsat ægtefællepension

En opsat ægtefællepension er en pension til den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der havde en opsat pension.

Din ægtefælle kan som udgangspunkt få ægtefællepension, hvis I blev gift:

 • før du er fyldt 65 år
 • før udbetaling af den opsatte pension er begyndt,
 • og mindst 3 måneder før dødsfaldet.

CPR-registeret får automatisk besked om dødsfald. Når Udbetaling Danmark får denne besked, vil den efterlevende ægtefælle få besked om, at pensionen kan blive udbetalt.

Pensionen udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, og pensionen udgør 2/3 af den afdødes pension.

Hvis du er blevet separeret eller skilt fra en tjenestemand, kan du have bevaret retten til ægtefællepension efter tjenestemandens død.

De almindelige betingelser for ægtefællepension skal være opfyldt, dvs. det opløste ægteskab skal være indgået:

 • inden den afdøde tjenestemand fyldte 65 år
 • før tjenestemanden blev afskediget med ret til tjenestemandspension
 • mindst 3 måneder før dødsfaldet.

De øvrige betingelser, som skal være opfyldt afhænger af, om separation/skilsmisse er sket før 1. januar 2007 eller senere. Læs mere om Tjenestemandspension for fraskilte ægtefæller:

Afgår en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand ved døden, har børn under 21 år ret til børnepension.

Har tjenestemanden på tidspunktet for dødsfaldet stedbørn (ægtefællens børn), som blev forsørget i det fælles hjem, har disse også ret til børnepension.

En børnepension vil ikke blive modregnet i tildeling af SU til barnet, men alene i beregningen af det fribeløb, som barnet har ret til at tjene ved at arbejde ved siden af studiet.

Opsat børnepension

Hvis en afdød tjenestemand havde en opsat pension, bliver der kun udbetalt børnepension til barnet fylder 18 år. Stedbørn af en afdød tjenestemand med opsat pension har ikke ret til børnepension.

Bliver der udbetalt opsat ægtefællepension, vil der blive udbetalt opsat børnepension, som udgør 10 % af afdødes opsatte pension. Bliver der ikke udbetalt opsat ægtefællepension, udfør den opsatte børnepension 20 % af afdødes opsatte pension.

Børnepensionstillæg

Når en tjenestemand bliver pensioneret, får børn ret til børnepensionstillæg. Børn kan få børnepensionstillæg indtil de fylder 21 år.

Hvis begge barnets forældre er pensionerede tjenestemænd, bliver der kun udbetalt ét børnepensionstillæg.

Har tjenestemanden stedbørn (ægtefællens børn), som bliver forsørget i det fælles hjem, har de også ret til børnepensionstillæg.

Flytter stedbarnet senere ud af det fælles hjem, mister barnet som udgangspunkt retten til børnepensionstillæg. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension, hvis der er ændringer i barnets bopæl.

Der bliver ikke udbetalt børnepensionstillæg, hvis tjenestemanden får udbetalt en opsat pension.

Børnepension, opsat børnepension og børnepensionstillæg udbetales til barnets NemKonto.

Din pension bliver beregnet ud fra det antal år, du har arbejdet som tjenestemand samt det skalatrin, du var aflønnet på, da du blev pensioneret. ​Din pensionsalder bliver regnet fra det fyldte 25. år.

Din pensionsstørrelse afhænger af:

 • Årsagen til, at du blev afskediget
 • Din alder på fratrædelsestidspunktet
 • Om du har været ansat på fuld tid eller deltid
 • Om der er tilkøbt pensionsalder
 • Andre individuelle forhold.

Din opsatte tjenestemandspension bliver automatisk udbetalt, når du har nået folkepensionsalderen.

Udbetaling af opsat tjenestemandspension før folkepensionsalderen

Du kan vælge at få din opsatte tjenestemandspension udbetalt fra du er fyldt 60 år. Pensionen kan også udbetales selvom du er i arbejde. Hvis du er ansat i en stilling i det offentlige, skal du dog være opmærksom på, at udbetaling af den opsatte tjenestemandspension kan have betydning for dit ansættelsesforhold. Det er derfor en god ide at kontakte din arbejdsgiver og høre, hvordan det vil påvirke dit ansættelsesforhold, inden du anmoder om udbetaling af den opsatte tjenestemandspension.

Din opsatte tjenestemandspension kan tidligst blive udbetalt fra den 1. i måneden efter, at du skriftligt har bedt om at få den udbetalt. 

Hvis du har NemID, kan du her bede om at få udbetalt din tjenestemandspension via Digital Post:

Udbetaling af opsat pension ved sygdom

Du kan få din opsatte tjenestemandspension udbetalt på grund af sygdom, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Hvis du mener, at du opfylder dette krav, skal du kontakte Moderniseringsstyrelsen og sende de nødvendige lægelige oplysninger til brug for Helbredsnævnets vurdering af din erhvervsevne.

Den statslige understøttelsesordning er en ordning for personer, der har været ansat i en statslig stilling uden pensionsret. Ordningen er dog under afvikling, da stort set alle statsansatte i dag er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Overgangsordningen

I en overgangsperiode vil der stadig være mulighed for at få ret til understøttelse. Overgangsordningen omfatter de statsansatte, hvis arbejdsmarkedspension er mindre end den understøttelse, som de ville have haft ret til efter de tidligere gældende regler.

Efter overenskomstreglerne kan man få udbetalt en løbende ydelse, der svarer til forskellen mellem den understøttelse, man ville have haft ret til efter de tidligere regler og det beløb, som man får udbetalt løbende fra sin arbejdsmarkedspension.

Hvis arbejdsmarkedspensionen er blevet udbetalt på én gang som et kapitalbeløb, sker der en beregning af, hvad kapitalbeløbet ville have udgjort som løbende ydelse.

Arbejdsmarkedsbidrag

Udbetaling Danmark har pligt til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag af supplementsunderstøttelsen, fordi der er tale om en ydelse fra en tidligere arbejdsgiver.

Da arbejdsmarkedsbidraget blev indført, blev understøttelsen på samme tid forhøjet med 8.7 pct. Det svarer til den 8 pct., der bliver opkrævet i arbejdsmarkedsbidrag. Forhøjelsen fremgår ikke af din pensionsspecifikation.

Udbetaling Danmark beregner tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe. Det særlige for denne gruppe er, at de er aflønnet efter det kommunale eller regionale lønsystem, mens de har ret til tjenestemandspension fra staten.

Tjenestemandspensionen beregnes på det statslige skalatrin, hvor den pensionsgivende løn ligger tættest på summen af den pensionsgivende løn på det løntrin, man er aflønnet på plus kroneværdien af de pensionsgivende tillæg.

Eksempler

Du kan i tabel 2 pr. 01-12-2017 finde det skalatrin, din pension bliver beregnet på ved at finde skalatrinnet ud for det interval, som din løn ligger i. Hvis du har en løn på 400.000 kr. vil din tjenestemandspension blive beregnet på statsligt skalatrin 44, da de 400.000 kr. ligger mellem 395.383,00 kr. og 404.228,50 kr.

Vær opmærksom på, at tabellerne kun gælder, hvis du fratræder i den periode, hvor satserne gælder. Dvs. tabeller med sats 1. december 2017 gælder kun, hvis du fratræder efter 1. december 2017 og inden næste regulering af pensionsgivende løn.

Som lærer i den lukkede gruppe uden pensionsgivende tillæg er du aflønnet efter det kommunale eller regionale lønsystem, men du har ret til tjenestemandspension fra staten.

Det kommunale løntrin, som du bliver aflønnet på ved fratrædelse, bliver oversat til det statslige skalatrin, hvor den statslige pensionsgivende løn ligger tættest på den kommunale pensionsgivende løn.

Er du ansat i en kommune, skal du bruge tabel 1. Du kan i tabellen se, hvilket statsligt skalatrin, vi beregner din tjenestemandspension på.

Er du fx aflønnet på løntrin 42 i kommunen, vil din pension blive beregnet på statsligt skalatrin 44.

Vær opmærksom på, at tabellerne kun gælder, hvis du fratræder i den periode, hvor satserne gælder. Dvs. tabeller med sats 1. april 2017 gælder kun, hvis du fratræder efter 1. april 2017 og inden næste regulering af pensionsgivende løn. Er du fratrådt i januar, februar eller marts måned 2017, skal du bruge tabellen med satserne pr. 1. januar 2017.

Pr. 1. december 2017 er satsen for procentreguleret tjenestemandspension på 1,399392. Satsen er foreløbig og kan blive sat ned af Privatlønsværnet, som aftalt ved forhandlingerne om overenskomsten i 2015.

Udbetaling Danmark modtager dit skattekort elektronisk fra Skattestyrelsen. Du skal derfor ikke indsende dit skattekort. Ændringer fra Skattestyrelsen vil også blive sendt direkte til Udbetaling Danmark.

Social pension og folkepension

Modtager du også en social pension eller folkepension, skal du afgøre, hvem der skal bruge henholdsvis dit hovedkort og bikort og meddele det til Udbetaling Danmark og den sociale myndighed.

Ønsker du at ændre brugen af dit hovedkort og bikort, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål vedrørende beskatningen af din tjenestemandspension, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra CPR-registret om dødsfald, der sker i Danmark. Hvis en pensionist bor i udlandet, er det vigtigt, at vi får besked om dødsfaldet. Man har ret til pension indtil udgangen af den måned, hvori dødsfaldet sker.

Hvis en person dør i slutningen af en måned, er det ikke altid muligt at stoppe udbetalingen af pensionen for den næste måned, da tjenestemandspension er forudbetalt. Hverken den afdøde eller boet er har ret til den pension, der er udbetalt for meget, og derfor skal den betales tilbage af boet. Bliver pensionen ikke betalt tilbage, kan det i nogle tilfælde betyde, at beløbet vil blive modregnet efterindtægten eller ægtefællepensionen.

Kontakt Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension