Vil du søge folke- eller førtidspension og bor i udlandet?

Bor du i udlandet og går på pension, kan du i nogle tilfælde have ret til pension fra Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du bor i udlandet og skal søge om pension, skal du enten kontakte Udbetaling Danmark eller pensionsmyndigheden i det land, du bor i. Det gælder, uanset om det er folkepension eller førtidspension, du søger.

Du skal søge folkepension hos Udbetaling Danmark, hvis du ikke har optjent ret til pension i det land, du bor i:

Her kan du søge om førtidspension:

Bor du hverken i et EU/EØS-land, Schweiz eller et såkaldt konventionsland, kan du søge folkepension her, hvis du har NemID:

Se listen over konventionslande:

Hvis du har ret til udenlandsk pension

Har du ret til at få udenlandsk pension, skal du kontakte pensionsmyndigheden dér, hvor du bor. Det gælder dog kun, hvis:

 • du har optjent ret til pension i landet
 • det er et EU/EØS-land, Schweiz eller et land, som Danmark har indgået en såkaldt konvention med.

Den udenlandske pensionsmyndighed vil videresende de nødvendige oplysninger til Udbetaling Danmark. Du vil herefter modtage en bekræftelse på din ansøgning.

Du kan søge om folkepension eller førtidspension, hvis du bor i et EU/EØS-land eller Schweiz. Der er dog en række krav, der skal være opfyldt. Du skal:

 • bo fast i landet - et midlertidigt ophold tæller ikke
 • være statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, være statsløs eller flygtning
 • have haft arbejde i et EU/EØS-land eller Schweiz
 • have optjent ret til pension fra et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst tre år i alt, heraf mindst ét års ret til pension fra Danmark.

Der gælder særlige regler, hvis du aldrig har haft arbejde i et EU/EØS-land eller Schweiz. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 55 eller sende en besked med Digital Post til Udbetaling Danmark:

Hvor meget kan jeg få i dansk pension, når jeg bor i et EU/EØS-land eller Schweiz?

Når du bor i et EU/EØS-land eller i Schweiz, har du ret til den sammen pension, som hvis du boede i Danmark.

Læs mere om betingelser for pension:

Danmark har indgået aftaler om pension med en række lande. Om du kan få dansk pension afhænger derfor af, hvilket land du søger fra.

Hvis du bor i Australien, Canada, Chile, Indien, Israel, Marokko, New Zealand, Sydkorea, Tyrkiet, Filippinerne eller USA

Du kan søge om dansk folkepension og førtidspension i de lande, der er nævnt ovenfor. Det kræver dog, at du opfylder én af betingelserne:

 • Du er dansk statsborger og har boet i mindst 3 år i Danmark, efter du er fyldt 15 år.
 • Du er statsborger i det land, du bor i, og du har boet mindst 3 år i Danmark. I de 3 år skal du have arbejdet i mindst 1 år i Danmark.

Hvis du bor i Pakistan, Makedonien (FYROM), Serbien-Montenegro eller Bosnien-Hercegovina

Du kan søge om dansk folkepension i de lande, der er nævnt ovenfor. Det kræver dog, at du opfylder én af betingelserne:

 • Du er dansk statsborger og har boet i mindst 3 år i Danmark, efter du er fyldt 15 år.
 • Du kan modtage dansk folkepension, men ikke dansk førtidspension, hvis du er statsborger i det land, du bor i, og du har boet mindst 5 år i Danmark. I de 5 år skal du have arbejdet som lønmodtager i mindst 1 år i Danmark.

Hvis du bor i et land, som Danmark ikke har nogen aftale med

Du kan muligvis få folkepension fra Danmark, selvom du hverken bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller et land, som Danmark har indgået aftale om pension med.

Det forudsætter, at:

 • Du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
 • Du har boet i Danmark i mindst 30 år, efter du fyldte 15 år, og frem til pensionsalderen.

Perioder, hvor du har optjent ret til pension i EU/EØS et af landene, bliver regnet med i det såkaldte bopælskrav på 30 år. Det gælder dog ikke, hvis det er i Grønland eller på Færøerne.

Du kan ikke få dansk førtidspension, når du bor i et land, som hverken er et EU-land, EØS-land, Schweiz eller et af de lande, som Danmark har indgået aftale med.

Hvis du er dansk statsborger, som har nået eller er tæt på den danske folkepensionsalder og ikke opfylder betingelserne for at få folkepension, kan du måske få økonomisk hjælp efter Aktivlovens § 6.

Du har mulighed for at få økonomisk hjælp til forsørgelse, når du har opholdt dig mange år i udlandet og andre forhold taler for det. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken du eller din evt. ægtefælle har indkomster eller formue, der kan dække det nødvendige økonomiske behov.

Den økonomiske hjælp fastsættes på grundlag af en indstilling fra udenrigstjenesten med udgangspunkt i dine udgifter og levevilkårene i dit bopælsland.

Hvis du ønsker at søge om økonomisk hjælp efter Aktivlovens § 6, skal du kontakte den danske ambassade eller det danske konsulat i dit bopælsland. Ambassaden eller konsulatet sender ansøgningen med relevante oplysninger og en indstilling til Udbetaling Danmark, som herefter tager stilling til, om du kan få hjælpen.

Du kan søge folkepension et halvt år inden, du når folkepensionsalderen. Det vil sige et halvt år inden, du fylder 65 år.

Hvis du søger efter, du er nået folkepensionsalderen


Der er forskel på, hvornår du kan få folkepension i udlandet, afhængig af, om du fyldte 65 år før eller efter den 1. september 2017. hvornår du fylder/fyldte 65 år. Det skyldes en ændring i loven om folkepension, der trådte i kraft den 1. september 2017. Se her, hvilke muligheder du har:

Fylder du 65 år den 1. september 2017 eller senere?

Blev du 65 år før 1. september 2017?            

Du kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, du har søgt.

Du har mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan få den folkepension udbetalt, du har haft ret til siden du fyldte 65 år. Det kræver dog, at du søger inden den 10. i den femte måned, efter du er fyldt 65 år.

Du kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, du har søgt.

Du har ikke mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft.

Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser, du kan få som folkepensionist, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, fx personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg.

Tre eksempler på, hvad det betyder for dig


1. Du fylder 65 år i september 2017, og du søger folkepension senest den 10. februar 2018. Det betyder, at du har ret til folkepension fra den 1. oktober 2017.

2.  Du fylder 65 år i juli 2017 og søger først om folkepension i september 2017 . Det betyder, at du har ret til folkepension fra den 1. oktober 2017.

3. Du fylder 65 år i september 2017, og du søger folkepension den 11. februar 2018. Det betyder, at du har søgt for sent, og ikke kan få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft. Derfor har du først ret til folkepension fra 1. marts 2018.

Som folkepensionist kan du søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Du kan måske også få ældrecheck.

Vær opmærksom på, at varmetillæg, helbredstillæg og personligt tillæg ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at hvis du søger tillæggene, kan du kun få dem udbetalt fremadrettet. Du kan derfor først få tillæggene, når du har søgt folkepension. 

Her kan du se, hvad det kræver for at have ret til de forskellige tillæg:

Her kan du søge om tillæg, hvis du er pensionist og bor i udlandet:

Du har mulighed for at udskyde udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, hvis du fortsætter med at arbejde minimum 750 timer om året (kaldes også opsat pension).

Hvad får jeg ud af at udskyde min folkepension?
Når du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Det betyder, at du får en højere folkepension, når du vælger at få den udbetalt. Din venteprocent forhøjes jo længere tid, du venter med at få pensionen udbetalt.

Om det kan betale sig for dig at udskyde udbetalingen af din folkepension afhænger bl.a. af dine økonomiske og personlige forhold. Udbetaling Danmark anbefaler, at du kontakter en privat rådgiver for at få hjælp til, om det kan betale sig for dig. Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om reglerne.

Din folkepension bliver ikke udskudt automatisk.
Du skal selv søge om at udskyde din folkepension:

Hvis du ikke har NemID, kan du udskyde din danske folkepension her:

Her kan du se tre forskellige eksempler på, hvornår du kan søge om at udskyde din pension.

Eksempler 1: Jeg vil fortsætte med at arbejde
Du kan søge om at udskyde din pension, når du fylder 65 år, hvis du fortsætter med at arbejde. Vælger du at søge om at udskyde med det samme, vil du en gang årligt kunne blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer. Hvis det viser sig, at du alligevel ikke når at arbejde 750 timer om året, får du i stedet et engangsbeløb. Engangsbeløbet svarer til den folkepension, du ellers ville have fået ud fra dine faktiske indkomster, hvis du havde valgt at få folkepensionen udbetalt.

Eksempel 2: Jeg er folkepensionist og vil begynde at arbejde igen
Hvis du er gået på folkepension, og du gerne vil begynde at arbejde igen, kan du sætte udbetalingen af din pension på ”pause” ved at søge om at udskyde din pension. Så vil du en gang årligt kunne blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer. Hvis det viser sig, at du alligevel ikke når at arbejde 750 timer om året, får du i stedet et engangsbeløb. Engangsbeløbet svarer til den folkepension, du ellers ville have fået ud fra dine faktiske indkomster, hvis du havde valgt at få folkepensionen udbetalt.

Eksempel 3: Jeg er fortsat med at arbejde og har ikke søgt om at udskyde min pension
Hvis du er fyldt 65 år den 1. september 2017 eller senere, kan du også søge om at udskyde din pension bagudrettet. Hvis du fx fortsætter med at arbejde, frem til du er 70 år, kan du søge om udskudt pension bagudrettet, samtidig med at du søger om at få din folkepension. Så vil du have optjent ventetillæg fra det tidspunkt, hvor du kunne gå på folkepension. Det forudsætter, at du har arbejdet mindst 750 timer om året.

Når du søger om at udskyde din pension, vil du kunne blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer i de år, du vil udskyde. Derfor skal du huske at gemme dokumentationen. Hvis det viser sig, at du ikke har arbejdet mindst 750 timer om året, kan du hverken få ventetillæg eller engangsbeløb for de år.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om at udskyde din pension bagudrettet, hvis du er fyldt 65 år før 1. september 2017.

Regler for at udskyde folkepension
For at udskyde din folkepension skal du:

 • have ret til folkepension
 • arbejde mindst 750 timer på et kalenderår. Det svarer til ca. 14 timer om ugen i gennemsnit
 • kunne dokumentere, at du arbejder. Du får besked, hvis du skal indsende dokumentation.

Hvis du udskyder din folkepension mindre end et kalenderår, bliver det antal timer, du skal arbejde, tilpasset perioden, hvor du har udskudt folkepensionen. Hvis du fx udskyder din pension fra 1. juli til 31. december, så skal du mindst arbejde 375 timer.

Du kan udskyde din folkepension i højst ti år. Du kan udskyde i to perioder. Det vil sige, at du har mulighed for at udskyde din folkepension i en periode for derefter at få udbetalt folkepension. Senere kan du igen udskyde udbetalingen i en ny periode. Når du udskyder udbetalingen af din folkepension, optjener du en venteprocent.

Bor du i udlandet og får dansk pension, bliver pengene udbetalt af Udbetaling Danmark.

Får du tilkendt pension af Udbetaling Danmark, vil du få tilsendt en blanket, som du skal udfylde og sende retur. Dine oplysninger bliver brugt til at beregne og udbetale din pension.

Pengene bliver herefter sat ind på din konto. Du vil modtage en såkaldt pensionsmeddelelse, som viser, hvordan din pension er beregnet.

Udbetaling Danmark giver evt. en udenlandsk myndighed besked om afgørelsen og udbetalingen.

Hvis din pension ændrer sig

Bliver din pension gjort op, og det viser sig, at du skal have udbetalt mere, bliver pengene enten overført til dig eller til den udenlandske myndighed.

Pengene bliver kun overført til den udenlandske myndighed, hvis de har udbetalt pension til dig for en periode, hvor du i stedet skulle have haft dansk pension.

Hvis du søger om pension i udlandet, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Her kan du se sagsbehandlingsfristerne for International Pension:

Søger du

er fristen for Udbetaling Danmarks sagsbehandling i gennemsnit går der
Folkepension 13 uger 5 uger
Udskudt folkepension 13 uger 8 uger
Personligt tillæg 13 uger 9 uger
Førtidspension 21 uger 7 uger
Dispensation 9 uger
Dansk sygesikring 4 uger

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at vedhæfte den nødvendige dokumentation og sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvordan er sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fastsat?

En sagsbehandlingsfrist er den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat for, hvor lang tid det må tage at træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle 80 til 90 pct. af de ansøgninger, Udbetaling Danmark får.

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Forordning 883 om koordinering af de sociale sikringsordninger (nyt vindue)Fuldmagt - Hvis jeg ønsker, at en anden skal hjælpe mig

Du kan give fuldmagt til en person, hvis du ønsker, at denne person skal hjælpe dig i din sag om pension i udlandet.

Du kan vælge mellem at give en fuldmagt med eller uden begrænsninger. Ved en begrænset fuldmagt, vælger du selv, hvilken del du giver fuldmagt til.

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark. Læs mere om at anmelde mistanke om snyd:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om pension i udlandet, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for folke- og førtidspension:

Læs også

Her kan du læse mere om beregningen af folke- og førtidspension:

Kontakt International Pension