Lønmodtagernes Feriemidler

Du kan nu bestille dine feriemidler

Start

Bestil dine feriemidler

Start Bestil feriemidler

Du kan nu bestille udbetaling af alle dine indefrosne feriemidler, som du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvis du tidligere har fået udbetalt feriemidler, er de trukket fra det beløb, du nu kan bestille. 

Du kan bestille feriemidlerne indtil den 31. maj 2021. 

Ja, alle skal betale skat af deres feriemidler. Der er dog forskel på, om der allerede er trukket skat, eller du betaler skat i forbindelse med udbetaling. Hvis din arbejdsgiver har indbetalt dine feriemidler til FerieKonto eller en feriekasse, er der allerede betalt skat. I alle andre situationer trækkes der skat af dine feriemidler, når du får dem udbetalt.

Når du bestiller udbetaling, kan du se om du skal betale skat af dine feriemidler.

Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside om, hvordan du kan tilføje udbetalingen i din forskudsopgørelse:

Du har særlige skatteforhold, hvis du er helt eller delvist fritaget for at betale dansk skat.

Hvis du har særlige skatteforhold, der har betydning for udbetalingen af dine feriemidler, eller hvis du havde særlige skatteforhold i optjeningsperioden 01.09.2019 - 31.08.2020, skal du oplyse det, når du bestiller udbetaling.

Det gælder fx hvis du var:

 • Statsansat på Færøerne
 • Ansat i Grønland
 • DIS-søfarende
 • Ansat på forskerskatteordning
 • Skattefritaget.

Når du har bestilt udbetaling, vil du få et brev om, hvordan du sender os dokumentation for dine skatteforhold.

Vær opmærksom på, at fx frikort, forhøjet trækprocent ved gæld til det offentlige eller fradrag fra ægtefælle ikke er en del af særlige skatteforhold ved udbetaling af feriemidler. Lønmodtagernes Feriemidler indhenter dine oplysninger fra Skattestyrelsen, og du skal derfor ikke sende dokumentation.

Hvis dine feriemidler er negative, har du allerede fået udbetalt mere, end du har optjent.

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst, hvor meget du har optjent.

Der kan være forskellige grunde til at dit beløb er negativt. Det kan skyldes, at din tidligere udbetaling var baseret på en foreløbig beregning ud fra din A-indkomst, og ikke din arbejdsgivers oplysninger. Det kan også skyldes, at din arbejdsgiver har ændret i oplysningerne om, hvad du har optjent.

Hvis du er uenig i beløbet, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Skal jeg betale beløbet tilbage?

Hvis du har fået for meget udbetalt ved den tidlige udbetaling af feriemidler i efteråret 2020, skal du betale feriemidlerne tilbage.

Hvis du skal betale tilbage, får du i sommeren 2021 et brev om, hvordan du betaler tilbage.

Udbetalingen af feriemidlerne, har ikke betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser, fx kontanthjælp, pension og boligstøtte.

I nogle tilfælde skal du dog selv gøre noget for at sikre, at udbetalingen ikke får betydning for din ydelse. Hvis du er i tvivl, om du selv skal gøre noget, kan du søge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler ydelsen:

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark


Hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark 
Du kan søge information eller kontakte den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Din opsparing

Start Se dine feriemidler

Feriemidlerne svarer til de feriepenge, du har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og er 12,5 % af din ferieberettigede løn i perioden.

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst dine feriemidler, og det er en god idé at tjekke, om det er det rigtige beløb. Hvis du tidligere har fået udbetalt nogle af feriemidlerne, kan du se, hvor mange feriemidler du har tilbage.  

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst dine feriemidler, og det er en god ide at tjekke, om der er oplyst det rigtige beløb. 

Sådan tjekker du beløbet

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 pct. af din ferieberettigede løn (før skat). Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du kan også få feriepenge af nogle personalegoder.

Du skal også have feriepenge af dit eget bidrag til fx:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag.

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Står der ikke det rigtige beløb på din opsparing, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Dine optjente feriepenge for overgangsåret til ny ferielov er blevet en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Du har en opsparing, uanset om du er funktionær eller timelønnet. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis du dør, inden du har fået udbetalt din opsparing, udbetaler Lønmodtagernes Feriemidler automatisk til din NemKonto.

Hvis betalingen ikke kan gennemføres, fordi din NemKonto er lukket, skal boet kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Skifteretten får direkte besked fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Du skal have været lønmodtager i optjeningsperioden for at have optjent feriemidler.

Var du i en af disse jobsituationer i optjeningsperioden, har du måske ikke optjent feriemidler:

 • Registreret direktør/øverste leder
 • Selvstændig, ejer, medejer eller freelancer
 • Ægtefælle til ejer eller medejer
 • Bestyrelsesmedlem
 • Ansat under forskerskatteordningen
 • Au pair eller hushjælp
 • Landbrugsmedhjælper
 • Tillidserhverv og borgerligt ombud
 • Ansat i udenlandsk virksomhed

Du kan se, når du tjekker din opsparing, om din arbejdsgiver har indberettet feriemidler for dig. Hvis du mener, at du har optjent feriemidler, men ikke kan se, at der er oplyst nogen, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Udbetaling, når du forlader arbejdsmarkedet

Du kan få udbetalt din opsparing, når du når folkepensionsalderen. Men du kan også vælge at udskyde udbetalingen til senere.

Når du nærmer dig din folkepensionsalder, får du et brev hvor du bliver bedt om at tage stilling. Hvis du lader opsparingen stå, kan du fra den 1. oktober 2021 bestille udbetaling hos Lønmodtagernes Feriemidler, når du vil have dine feriemidler udbetalt. 

Hvis du tidligere har fået en udbetaling, bliver den fratrukket din samlede opsparing. Det gælder enten, hvis du har bestilt tidlig udbetaling af op til 3 ugers feriemidler eller Ferieforskud 2020. Hvis du ikke vælger at få udbetalt dine feriemidler ved ansøgningsrunden i foråret 2021, kan du tidligst få udbetalt opsparingen fra den 1. oktober 2021.

Der er mulighed for at søge om at få opsparingen udbetalt, før du når folkepensionsalderen. Du vil tidligst kunne få den udbetalt fra den 1. oktober 2021. Du kan få opsparingen udbetalt, når du:

 • går på førtidspension
 • går på seniorpension
 • får efterløn
 • går på 'tidlig pension' efter lov om social pension
 • får tilkendt fleksydelse
 • får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • har et varigt ophold i udlandet.

Du kan ikke søge om udbetaling endnu. Nærmere information om, hvornår og hvordan du søger, kommer i sommeren 2021.

Din opsparing hos Lønmodtagerne Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke-, førtids- eller seniorpension.

Hvis du er i tvivl, om opsparingen kan påvirke andre ydelser, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Din opsparing udvikler sig

Dine opsparede feriemidler er placeret i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. De opsparede feriemidler bliver investeret ud fra et mål om at opretholde opsparingens værdi samt at skabe det størst mulige afkast, så din opsparing udvikler sig bedst muligt.

De feriemidler, som arbejdsgiverne har indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler, investeres løbende af LD Fonde.

De feriemidler, som stadig står i virksomhederne, forrentes af arbejdsgiverne med en rente svarende til den generelle lønudvikling. Både investeringsafkast og renter indgår i det resultat, som du får din andel af, når Lønmodtagernes Feriemidler tilskriver afkast til din opsparing.

Dit afkast kommer fra LD Fondes investeringsafkast og en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Det bliver til fondens resultat, som opgøres en gang om måneden, og som du får din andel af.

Dit afkast er afhængigt af markedsudviklingen og kan derfor ved opgørelsen i den enkelte måned være både negativt og positivt.

Nogle arbejdsgivere vælger at beholde feriepengene i virksomheden mod at betale en årlig indeksering til Lønmodtagernes Feriemidler. En indeksering er en slags rente, de betaler for at beholde feriepengene.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde eller betale feriepengene. Din arbejdsgiver skal i begge tilfælde indberette feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden sørger for, at alles opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både fondens investeringer og indekseringen fra arbejdsgiverne.

Andre emner

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der er oprettet som en del af overgangen til den nye ferielov. Fonden forvalter lønmodtagernes feriepenge, der er optjent i overgangsåret. Fonden investerer feriepengene, frem til du får dem udbetalt.

Lønmodtagernes Feriemidler forvaltes af LD Fonde, der også forvalter fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Den daglige administration med opkrævning af arbejdsgiverne og udbetaling til dig som lønmodtager varetages af ATP.   

Er du ikke enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler eller mener, at de oplysninger afgørelsen er truffet ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over  din udbetaling eller kontoopgørelse?

Hvis du vil klage over udbetalingen af dine feriemidler eller opgørelsen af din konto, skal du skrive til Lønmodtagernes Feriemidler med teksten ’klage’ i emnefeltet. Vi skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Lønmodtagernes Feriemidler genbehandler din sag og vurderer din klage. Hvis du ikke får fuldt medhold, bliver din klage sammen med sagens akter sendt til Ankestyrelsen.

Vil du klage over udbetaling af feriemidler i efteråret 2020?

Hvis du vil klage over en afgørelse om den førtidige udbetaling i 2020, skal du sende en klage direkte til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan ikke klage til Ankestyrelsen over en tidligere førtidig udbetaling af feriemidler, som blev foretaget efter de regler, der var gældende for ansøgningsrunden i efteråret 2020.

Du kan ikke klage til Lønmodtagernes Feriemidler over din arbejdsgivers oplysninger

Vi kan ikke tage stilling til eller behandle en klage over de feriemidler, som din arbejdsgiver har oplyst, at du har optjent. Er du uenig i din arbejdsgivers oplysninger, skal du kontakte din arbejdsgiver. 

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler