Lønmodtagernes Feriemidler

Information Du kan ikke få din udbetaling beregnet igen

Fristen for at søge om genberegning af din tidligere udbetaling udløb den 15. januar 2021. Du har ikke mistet dine feriemidler, da alle beløb bliver efterreguleret i 2021.

Du har mulighed for at bestille udbetaling af hele din opsparing fra slutningen af marts. 

Du kan ikke længere bestille udbetaling af dine feriemidler

Start

Udbetaling i 2021

Du kan bestille en ny udbetaling i foråret 2021. Vi kender ikke den præcise dato endnu.

Hvis du ikke vælger at få en udbetaling, bliver dine feriemidler stående hos Lønmodtagerens Feriemidler.

Du kan bestille resten af dine feriemidler. 

Hvis du allerede har fået en udbetaling, kan du få udbetalt resten svarende til op til 2 ugers ferie.

Hvis du ikke har bestilt en udbetaling i 2020, kan du få hele din opsparing udbetalt svarende til op til 5 ugers ferie.

Du får et brev i starten af 2021 med en opgørelse over din opsparing og hvor meget du senere kan vælge at få udbetalt. 

Din opsparing

Start Se din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler

Feriemidlerne svarer til de feriepenge, du har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og er 12,5 % af din ferieberettigede løn i perioden.

Din arbejdsgiver har indtil den 31. december 2020 til at indberette dine opsparede feriemidler.

I starten af 2021 får du et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor du bliver bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden.

Du kan gå ind på selvbetjeningen ”Se din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler” og se, hvor meget din arbejdsgiver har indberettet indtil videre.

Bemærk, at hvis du allerede har fået feriemidler udbetalt, fremgår din udbetaling endnu ikke af din nuværende opgørelse. 

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i starten af 2021. Her kan du se, hvad din arbejdsgiver har indberettet til din opsparing for overgangsåret.

Sådan tjekker du beløbet

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 pct. af din ferieberettigede løn (før skat).  Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du kan også få feriepenge af nogle personalegoder.

Du skal også have feriepenge af dit eget bidrag til fx:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Står der ikke det rigtige beløb på din opsparing, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Din optjente ferie for overgangsåret til ny ferielov er blevet en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Du får en opsparing, uanset om du er funktionær eller timelønnet. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du får brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, når vi kan oplyse den endelige opgørelse fra din arbejdsgiver.

Var du i en af disse jobsituationer i optjeningsperioden, har du måske ikke optjent feriemidler:

 • Registreret direktør/øverste leder
 • Selvstændig, ejer, medejer eller freelancer
 • Ægtefælle til ejer eller medejer
 • Bestyrelsesmedlem
 • Ansat under forskerskatteordningen
 • Au pair eller hushjælp
 • Landbrugsmedhjælper
 • Tillidserhverv og borgerligt ombud
 • Ansat i udenlandsk virksomhed

Du kan se, når du tjekker din opsparing, om din arbejdsgiver har indberettet feriemidler for dig. Hvis du ikke mener, at der står det rigtige beløb, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver har indtil den 31. december 2020 til at indberette dine opsparede feriemidler. 

Udbetaling i 2020

Du kunne bestille udbetaling af op til 3 ugers indefrosne feriemidler i perioden fra den 29. september til den 1. december 2020.

Hvis du var ny på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun havde begrænset ansættelse, kunne du i 2020 også søge om Ferieforskud 2020, som var udbetaling af feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019.

Hvis du allerede har fået udbetalt feriemidler, vil din udbetaling blive fratrukket din samlede opsparing.

Du får et brev i starten af 2021, hvor der står, hvor meget du har optjent i hele overgangsåret, og hvor meget du har stående på din opsparing. 

Frem til den 1. december 2020 kunne du bestille udbetaling af de feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020.

Udbetalingen var en delvis udbetaling af de feriepenge, du optjente i overgangen til den nye ferielov.

Først så Lønmodtagernes Feriemidler på, om din arbejdsgiver havde oplyst dine feriepenge til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

Hvis din arbejdsgiver allerede havde indberettet dine feriepenge, udbetalte vi det beløb.

Har din arbejdsgiver ikke havde oplyst dine feriepenge, beregnede Lønmodtagernes Feriemidler beløbet som 12,5% af din A-indkomst inkl. AM-bidrag. Hvis du sammenligner udbetalingen med din arbejdsgivers beregning af feriepenge på dine lønsedler, er det derfor ikke sikkert udbetalingen rammer præcis samme beløb.

Hvis du er uenig i det beløb, du har fået udbetalt, kan du kontakte kundeservice.

Din samlede opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler er de feriepenge, du har optjent mellem den 1. september til 31. august 2020.

Din udbetaling nu svarer til op til 3 ugers ferie, mens din samlede opsparing er op til 5 ugers ferie.

Vær opmærksom på, at din udbetaling nu ikke er en præcis opgørelse af din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Du modtager i starten af 2021 et brev, hvor du kan se, præcis hvad din arbejdsgiver har indberettet for dig.

Jeg har brugt en beregner

Det er ikke sikkert, at din udbetaling stemmer med det, du forventer at få, hvis du har prøvet en beregner hos et nyhedsmedie eller en bank. Forskellen kan være stor, fx tager beregneren ikke højde for, hvis din indkomst har været svingende eller du har haft flere arbejdsgivere.

Jeg har flere ansættelsesforhold

Hvis du har haft flere ansættelsesforhold, kan du opleve, at dit beløb kun er beregnet for det ene ansættelsesforhold. Oplever du, at det er tilfældet, kan du kontakte kundeservice.

Resten af din opsparing bliver stående i Lønmodtagerens Feriemidler og følger den gældende lovgivning om, at du får opsparingen udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Din arbejdsgiver har indtil den 31. december 2020 til at indberette dine opsparede feriemidler. Det er derfor ikke muligt at give dig en samlet opgørelse over dine opsparede feriemidler før starten af 2021.

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor du bliver bedt om at tjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge.

Udbetaling

Du får automatisk udbetalt opsparingen, når du når folkepensionsalderen.

Hvis du tidligere har fået en udbetaling, bliver den fratrukket din samlede opsparing. 

Det gælder enten, hvis du har bestilt tidlig udbetaling af op til 3 ugers feriemidler eller Ferieforskud 2020. 

Hvis du er nået folkepensionsalderen, kan du dog tidligst få udbetalt opsparingen fra den 1. oktober 2021.

Der er mulighed for at søge om at få opsparingen udbetalt, før du når folkepensionsalderen. Du vil tidligst kunne få den udbetalt fra den 1. oktober 2021. Du kan få opsparingen udbetalt, når du:

 • går på førtidspension
 • går på seniorpension
 • får efterløn
 • får tilkendt fleksydelse
 • får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • har et varigt ophold i udlandet.

Du kan ikke søge om udbetaling endnu. Nærmere information om, hvornår og hvordan du søger, kommer her på siden.

Jeg har nået folkepensionsalderen

Hvis du fortsat arbejder, efter at du har nået din folkepensionsalder, betragtes du som lønmodtager.

Det betyder, at din arbejdsgiver også skal indberette dine opsparede feriepenge for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler.

Din opsparing hos Lønmodtagerne Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke-, førtids- eller seniorpension.

Hvis du er i tvivl, om opsparingen kan påvirke andre ydelser, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Din opsparing udvikler sig

De opsparede feriepenge er placeret i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. Det er fondens ansvar at forvalte din opsparing til størst mulig gavn for dig.

Lønmodtagernes Feriemidler investerer din opsparing ud fra et mål om at opretholde opsparingens værdi samt at skabe det størst mulige afkast, så din opsparing udvikler sig bedst muligt.

Hvert år bliver din opsparing reguleret. Reguleringen kan være både positiv og negativ, afhængig af det samlede resultat af fondens investeringer.

Reguleringen beregnes ud fra størrelsen på din opsparing.

Nogle arbejdsgivere vælger at beholde feriepengene i virksomheden mod at betale en årlig indeksering til Lønmodtagernes Feriemidler. En indeksering er en slags rente, de betaler for at beholde feriepengene.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde eller betale feriepengene. Din arbejdsgiver skal i begge tilfælde indberette feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden sørger for, at alles opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både fondens investeringer og indekseringen.

Andre emner

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der er oprettet som en del af overgangen til den nye ferielov. Fonden forvalter lønmodtagernes feriepenge, der er optjent i overgangsåret. Fonden investerer feriepengene, frem til du får dem udbetalt.

Lønmodtagernes Feriemidler forvaltes af LD Fonde, der også forvalter fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Den daglige administration med opkrævning af arbejdsgiverne og udbetaling til dig som lønmodtager varetages af ATP.   

Er du ikke enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler eller mener, at de oplysninger afgørelsen er truffet ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over en afgørelse om førtidig udbetaling?

Fondens afgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler, kan ikke indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension eller anden administrativ myndighed. Hvis du vil klage over en afgørelse om førtidig udbetaling, skal du derfor sende en klage direkte til Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over andre afgørelser, der ikke handler om førtidig udbetaling?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler, skal du sende en klage til Lønmodtagernes Feriemidler med teksten "Klage til Ankenævnet for Lønmodtagernes Feriemidler ". Lønmodtagernes Feriemidler skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Lønmodtagernes Feriemidler genbehandler din sag og vurderer din klage. Hvis du ikke får fuldt medhold, bliver din klage sendt til Ankenævnet for ATP.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler