Lønmodtagernes Feriemidler

Du kan ikke længere bestille førtidig udbetaling af feriemidler

Start

Din opsparing

Start Se dine feriemidler

Feriemidlerne svarer til de feriepenge, du har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og er 12,5 pct. af din ferieberettigede løn i perioden.

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst dine feriemidler, og det er en god idé at tjekke, om det er det rigtige beløb. Hvis du tidligere har fået udbetalt nogle af feriemidlerne, kan du se, hvor mange feriemidler du har tilbage.  

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst dine feriemidler, og det er en god ide at tjekke, om der er oplyst det rigtige beløb. 

Sådan tjekker du beløbet

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 pct. af din ferieberettigede løn (før skat). Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du kan også få feriepenge af nogle personalegoder.

Du skal også have feriepenge af dit eget bidrag til fx:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag.

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Står der ikke det rigtige beløb på din opsparing, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Fristen for at bestille en tidlig udbetaling af feriemidler er overskredet.

Du kunne bestille udbetaling i perioden fra den 23. marts til den 31. maj 2021.

Hvis du var forhindret i at bestille tidlig udbetaling af feriemidler, fordi du har været langvarigt syg eller du har andre særlige grunde, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler for vejledning.

En særlig grund kan fx være, at du var fysisk forhindret i at bestille udbetalingen af dine feriemidler, eller at din arbejdsgiver først har oplyst dine feriemidler efter den 31. maj 2021.

Vær opmærksom på, at du vil blive bedt om at dokumentere forhindringen, hvis du vil bestille efter fristen.

Dine optjente feriepenge for overgangsåret til ny ferielov er blevet en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Du har en opsparing, uanset om du er funktionær eller timelønnet. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis du dør, inden du har fået udbetalt din opsparing, udbetaler Lønmodtagernes Feriemidler automatisk til din NemKonto.

Hvis betalingen ikke kan gennemføres, fordi din NemKonto er lukket, skal boet kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Skifteretten får direkte besked fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis dine feriemidler er negative, har du allerede fået udbetalt mere, end du har optjent.

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst, hvor meget du har optjent.

Der kan være forskellige grunde til at dit beløb er negativt. Det kan skyldes, at en tidligere udbetaling var baseret på en foreløbig beregning ud fra din A-indkomst, og ikke din arbejdsgivers oplysninger. Det kan også skyldes, at din arbejdsgiver har ændret i oplysningerne om, hvad du har optjent.

Hvis du er uenig i beløbet, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Skal jeg betale beløbet tilbage?

Hvis du har fået for meget udbetalt ved en tidlig udbetaling af feriemidler i efteråret 2020, skal du betale feriemidlerne tilbage.

Hvis du skal betale tilbage, får du et brev om, hvordan du betaler tilbage.

Betaler du ikke tilbage inden den betalingsfrist, du får oplyst i brevet, vil du blive opkrævet et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev, vi sender til dig. Hvis du ikke betaler hele beløbet, du skylder, vil din sag blive sendt videre til Gældsstyrelsen, som vil overtage inddrivelsen af det skyldige beløb.

På selvbetjeningen kan du se detaljer om, hvor meget du skal betale tilbage, og hvor meget din(e) arbejdsgiver(e) har oplyst, at du har optjent af feriemidler.

Hvis du ikke har NemID/MitID

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler for vejledning.

Udbetaling, når du forlader arbejdsmarkedet

Du får automatisk udbetalt dine opsparede feriemidler, når du når folkepensionsalderen.

Ca. 3 måneder inden du når folkepensionsalderen, modtager du et brev med information om udbetalingen, og hvad du skal gøre, hvis du vil udskyde udbetalingen.

Hvis du ikke gør noget, bliver dine feriemidler udbetalt til din NemKonto senest 6 uger efter, at du er nået folkepensionsalderen.

Har du tidligere fået udbetalt en del af feriemidlerne, er det tidligere udbetalte beløb fratrukket din samlede opsparing.

Du har mulighed for at udskyde udbetalingen af dine feriemidler.

Ca. 3 måneder inden du når folkepensionsalderen, modtager du et brev med information om udbetalingen, og hvordan du kan udskyde den.

Hvis du vælger at udskyde udbetalingen, bliver dine feriemidler stående som en opsparing, indtil du vælger at få dem udbetalt. Der bliver løbende tilskrevet afkast.

Du kan følge med i dit afkast i den årlige opgørelse, som du modtager, eller på selvbetjeningen ’Se dine feriemidler’. Læs mere om afkast her på siden under ’Din opsparing udvikler sig’.

Du kan altid vælge at få pengene udbetalt

Efter du har udskudt din udbetaling, kan du altid vælge at få dine feriemidler udbetalt. Det gør du i selvbetjeningen.

Har du ikke NemID, skal du bruge denne blanket: 

Ved dødsfald udbetales feriemidlerne automatisk til boet. Det sker også, selvom du har valgt at udskyde udbetalingen.

Hvis du, før du når folkepensionsalderen, forlader arbejdsmarkedet permanent, kan du søge om at få dine feriemidler udbetalt. Det kan du, hvis du:

 • får førtidspension
 • får seniorpension
 • får efterløn
 • får 'tidlig pension' efter lov om social pension
 • får fleksydelse
 • får alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • har taget varigt ophold i udlandet dvs. haft adresse i udlandet i minimum seks måneder.

Har du forladt arbejdsmarkedet, skal du søge om udbetaling på selvbetjeningen:

Har du ikke NemID, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler for vejledning.

Du får automatisk udbetalt dine opsparede feriemidler, når du når folkepensionsalderen, medmindre du vælger at udskyde udbetalingen.

Ved dødsfald udbetales feriemidlerne til boet. Det sker også, selvom du har udskudt udbetalingen.

Din opsparing hos Lønmodtagerne Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension.  

Hvis du får efterløn, alderspension eller fleksydelse, kan det i nogle tilfælde påvirke din ydelse.

Hvis du er i tvivl, om udbetalingen kan påvirke din ydelse, skal du kontakte udbetaleren af ydelsen. 

Hvis du har eller tidligere har haft særlige skatteforhold, kan det have betydning for din udbetaling. Du skal derfor indsende dokumentation, hvis du i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 var:

 • statsansat på Færøerne
 • ansat i Grønland
 • DIS-søfarende
 • lønmodtager på forskerskatteordning
 • lønmodtager under dobbeltbeskatningsoverenskomst eller havde ophørt skattepligt til Danmark
 • omfattet af skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A på udbetalingstidspunktet.

Du kan indsende din dokumentation via selvbetjeningen:

Din opsparing udvikler sig

Dine opsparede feriemidler er placeret i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. De opsparede feriemidler bliver investeret ud fra et mål om at opretholde opsparingens værdi samt at skabe det størst mulige afkast, så din opsparing udvikler sig bedst muligt.

De feriemidler, som arbejdsgiverne har indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler, investeres løbende af LD Fonde.

De feriemidler, som stadig står i virksomhederne, forrentes af arbejdsgiverne med en rente svarende til den generelle lønudvikling. Både investeringsafkast og renter indgår i det resultat, som du får din andel af, når Lønmodtagernes Feriemidler tilskriver afkast til din opsparing.

Dit afkast kommer fra LD Fondes investeringsafkast og en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Det bliver til fondens resultat, som opgøres en gang om måneden, og som du får din andel af.

Dit afkast er afhængigt af markedsudviklingen og kan derfor ved opgørelsen i den enkelte måned være både negativt og positivt.

Nogle arbejdsgivere vælger at beholde feriepengene i virksomheden mod at betale en årlig indeksering til Lønmodtagernes Feriemidler. En indeksering er en slags rente, de betaler for at beholde feriepengene.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde eller betale feriepengene. Din arbejdsgiver skal i begge tilfælde indberette feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden sørger for, at alles opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både fondens investeringer og indekseringen fra arbejdsgiverne.

Andre emner

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der er oprettet som en del af overgangen til den nye ferielov. Fonden forvalter lønmodtagernes feriepenge, der er optjent i overgangsåret. Fonden investerer feriepengene, frem til du får dem udbetalt.

Lønmodtagernes Feriemidler forvaltes af LD Fonde, der også forvalter fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Den daglige administration med opkrævning af arbejdsgiverne og udbetaling til dig som lønmodtager varetages af ATP.   

Er du ikke enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler eller mener, at de oplysninger afgørelsen er truffet ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over  din udbetaling eller kontoopgørelse?

Hvis du vil klage over udbetalingen af dine feriemidler eller opgørelsen af din konto, skal du skrive til Lønmodtagernes Feriemidler med teksten ’klage’ i emnefeltet. Vi skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Lønmodtagernes Feriemidler genbehandler din sag og vurderer din klage. Hvis du ikke får fuldt medhold, bliver din klage sammen med sagens akter sendt til Ankestyrelsen.

Vil du klage over udbetaling af feriemidler i efteråret 2020?

Hvis du vil klage over en afgørelse om den førtidige udbetaling i 2020, skal du sende en klage direkte til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan ikke klage til Ankestyrelsen over en tidligere førtidig udbetaling af feriemidler, som blev foretaget efter de regler, der var gældende for ansøgningsrunden i efteråret 2020.

Du kan ikke klage til Lønmodtagernes Feriemidler over din arbejdsgivers oplysninger

Vi kan ikke tage stilling til eller behandle en klage over de feriemidler, som din arbejdsgiver har oplyst, at du har optjent. Er du uenig i din arbejdsgivers oplysninger, skal du kontakte din arbejdsgiver. 

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler