Lønmodtagernes Feriemidler

Dine feriepenge i overgangsåret bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Start

Udbetaling oktober 2020

Du kan få udbetalt feriemidler for svarende til op til 3 ugers ferie senest fra oktober 2020. Feriemidlerne er en del af din opsparing hos Lønmodtagerens Feriemidler.

Udbetalingen bliver beregnet ud fra din lønindkomst i perioden fra den 1. september 2019 til 31. marts 2020. Udbetalingen er derfor afhængig af din lønindkomst for hele perioden.

Du kan endnu ikke se beløbet i selvbetjeningen. Lønmodtagernes Feriemidler arbejder på at udvikle den tekniske løsning, så du let og enkelt kan se og få udbetalt beløbet senest fra oktober 2020. 

Hvis du har fået Ferieforskud 2020, bliver det beløb du har fået udbetalt i ferieforskud, trukket fra de feriemidler, du kan få udbetalt senest fra oktober 2020.

Ferieforskud 2020 bliver beregnet ud fra din lønindkomst i perioden september til december 2019. Den samme periode indgår i beregningen af de op til 3 ugers feriemidler. Her bliver udbetalingen beregnet ud fra din lønindkomst i perioden september 2019 til marts 2020.

Resten af din opsparing bliver stående i Lønmodtagerens Feriemidler, og følger den gældende lovgivning om at du får opsparingen udbetalt, når du når folkepensionsalderen. 

Du optjener feriemidler indtil den 31. august 2020, og din arbejdsgiver har indtil den 31. december 2020 at indberette dine opsparede feriemidler. Det er derfor ikke muligt at give dig en samlet opgørelse over dine opsparede feriemidler før starten af 2021. Du får et brev, hvor du bliver bedt om at tjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge.

Din opsparing

Feriemidlerne svarer til de feriepenge, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og er 12,5 % af din ferieberettigede løn i perioden.

Du optjener stadig feriemidler frem til den 31. august 2020, og du kan derfor kun se en foreløbig opgørelse over dine opsparede feriemidler. 

Start Se din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler

Det er din arbejdsgiver, der indberetter de feriemidler du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan løbende følge med i, hvad din arbejdsgiver indberetter. Nogle arbejdsgivere indberetter løbende, og andre vil først indberette lige inden indberetningsfristen den 31. december 2020.

Du får brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, når vi kan oplyse den endelige opgørelse fra din arbejdsgiver.

Inden den nye ferielov begynder, er der et overgangsår. Det er der, fordi du ellers ville opspare dobbelt så meget ferie, som du plejer.

I stedet for at have op til et års optjent ferie i overskud, bliver din optjente ferie for overgangsåret til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Du kan afholde samme antal feriedage, som du plejer.

Du får en opsparing, uanset om du er funktionær eller timelønnet. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til fonden.

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i starten af 2021. Her kan du se, hvad din arbejdsgiver har indberettet til din opsparing for overgangsåret.

Sådan tjekker du beløbet

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 pct. af din ferieberettigede løn (før skat).  Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du skal også have feriepenge af personalegoder.

Du skal også have feriepenge af dit eget bidrag til fx:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Står der ikke det rigtige beløb på din opsparing, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Ferieforskud 2020

Du har i stedet mulighed for at søge tidlig udbetaling af op til tre ugers feriemidler. Du kan søge fra oktober 2020 til den 1. december 2020.

Hvad er Ferieforskud 2020?
Du kunne søge Ferieforskud 2020, hvis du havde optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden fra den 1. januar til og med den 31. august 2019.  Ferieforskud 2020 var et forskud på de feriepenge, som bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Beregning af Ferieforskud 2020
Ferieforskud 2020 svarede til de feriepenge, du har optjent fra september til december 2019, og er 12,5% din ferieberettigede løn i perioden. Udbetalingen var derfor afhængig af, hvor meget du har tjent.

Udbetaling af opsparingen

Du får automatisk udbetalt opsparingen, når:

 • du når folkepensionsalderen. Du har dog mulighed for at udsætte udbetalingen.
 • du har optjent under 1500 kr. i alt i feriepenge i overgangsåret.

Du kan tidligst få opsparingen udbetalt fra den 1. oktober 2021.

Der er mulighed for at søge om at få opsparingen udbetalt, før du når folkepensionsalderen. Du vil tidligst kunne få den udbetalt fra den 1. oktober 2021. Du kan få opsparingen udbetalt, når du:

 • går på førtidspension
 • går på seniorpension
 • får efterløn
 • får tilkendt fleksydelse
 • får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • har et varigt ophold i udlandet.

Du kan ikke søge om udbetaling endnu. Nærmere information om, hvornår og hvordan du søger, kommer her på siden.

Vigtige datoer

Denne periode udgør overgangsåret til den nye ferielov. De feriepenge, du optjener i denne periode, bliver til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til fonden. 

En ny aftale giver mulighed for at du kan vælge at få udbetalt de feriemidler, du har optjent i perioden den 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor du bliver bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden.

Jeg har nået folkepensionsalderen

Hvis du fortsat arbejder, efter at du har nået din folkepensionsalder, betragtes du som lønmodtager. Det betyder, at din arbejdsgiver også skal indberette dine opsparede feriepenge for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler.

Din opsparing hos Lønmodtagerne Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke-, førtids- eller seniorpension.

Hvis du er i tvivl, om opsparingen kan påvirke andre ydelser, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Din opsparing udvikler sig

De opsparede feriepenge placeres i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. Hvert år bliver din opsparing reguleret. Reguleringen kan være både positiv og negativ, afhængig af det samlede resultat af fondens investeringer.

Reguleringen beregnes ud fra størrelsen på din opsparing.

Nogle arbejdsgivere vælger at beholde feriepengene i virksomheden mod at betale en årlig indeksering til Lønmodtagernes Feriemidler. En indeksering er en slags rente, de betaler for at beholde feriepengene.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde eller betale feriepengene. Din arbejdsgiver skal i begge tilfælde indberette feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden sørger for, at alles opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både fondens investeringer og indekseringen.

Om fonden ’Lønmodtagernes Feriemidler’

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der er oprettet som en del af overgangen til den nye ferielov. Fonden forvalter lønmodtagernes feriepenge, der er optjent i overgangsåret. Fonden investerer feriepengene, frem til du får dem udbetalt.

Andre emner

Er du ikke enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler eller mener, at de oplysninger afgørelsen er truffet ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler, skal du sende en klage til Lønmodtagernes Feriemidler med teksten "Klage til Ankenævnet for Lønmodtagernes Feriemidler ". Lønmodtagernes Feriemidler skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Lønmodtagernes Feriemidler genbehandler din sag og vurderer din klage. Hvis du ikke får fuldt medhold, bliver din klage sendt til Ankenævnet for ATP.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler