Førtidspension - tilkendt efter 2003

Du kan starte udbetaling af din førtidspension, når du har fået den tilkendt af din kommune

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Start udbetaling af førtidspension

Her kan du starte udbetaling af førtidspension, når du har fået en tilkendelse fra din kommune.

Du kan først starte udbetalingen, når du har fået brevet fra Udbetaling Danmark med overskriften 'Start udbetaling af din førtidspension'.

Kom godt i gang

Vi vil gerne hjælpe dig godt i gang med din førtidspension. Inden du logger på selvbetjeningsløsningen og giver os dine oplysninger, kan du med fordel se denne korte video.

I videoen fortæller vi dig, hvad der er vigtigt at vide som ny førtidspensionist, når du har fået tilkendt førtidspension hos din kommune.

Kom godt i gang med din førtidspension

Kom godt i gang

Du hører under de nye regler, hvis din kommune startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003.

Din kommune vurderer, om du har ret til førtidspension

Det er din kommune, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. I vurderingen ser din kommunen på en række forhold, fx uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og helbred.

Du har ret til førtidspension

Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension.

Du har ikke ret til førtidspension

Hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller lignende, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Det beløb, du kan få i førtidspension, afhænger af din indkomst og dit samlivsforhold.   

Førtidspension (tilkendt efter 2003) pr. måned i kr. før skat (2024) 

Enlig

Gift/samlevende

Førtidspension 20.370 17.315

Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din eventuelle ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din førtidspension.

Læs mere om førtidspension og hvornår den kan blive sat ned i afsnittet "Din førtidspension kan blive sat ned" under overskriften "Må jeg have andre indkomster ud over min førtidspension?"

Beregn din førtidspension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny førtidspensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning. 

Bemærk at førtidspension (tilkendt efter 2003) beregnes på samme måde som seniorpension.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din førtidspension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din førtidspension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Du kan søge om økonomisk hjælp til fx medicin eller uforudsete enkeltudgifter, hvis du ikke har mulighed for at betale for udgifterne. Du kan bl.a. søge om:

 • hjælp til uforudsete enkeltudgifter
 • hjælp til medicin og sygebehandling
 • hjælp til flytning

Du kan søge om enkeltydelser her:

Du kan også søge om boligstøtte, hvis du har udgifter til din leje- eller andelsbolig over en vis størrelse. Du kan søge om boligstøtte her:

Hvis du modtager brøkpension eller procentberegnet pension, kan du også søge om økonomisk tilskud:

Indkomst

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde, når du får førtidspension. Din førtidspension kan blive sat ned, hvis dine/jeres indkomster er over en vis størrelse. 

Indkomster der kan have betydning for, hvor meget du får i førtidspension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
 • Indkomst ud over førtidspensionen, som du skal betale skat af
 • Positiv kapitalindkomst

Indkomst i kr. om året før skat (2024)

Du er: Din førtidspension bliver sat ned, hvis din/jeres indkomst er over: Du kan ikke få førtidspension, hvis din/jeres indkomst er over: Procentsats for nedsættelse: 
Enlig 86.900 kr.  901.700 kr.   30%
Gift/samlevende med pensionist 138.000 kr.  1.523.200 kr.  15%
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 138.000 kr.  830.600.kr.  30%
       

Førtidspensionen nedsættes med ovenstående procentsatser, af det beløb, den årlige indkomst overstiger indkomsten grænsen med.

Hvis du ikke er pensionist hele kalenderåret, så omregnes ovenstående beløb til det antal måneder du er pensionist i det pågældende år.

Du kan lave en foreløbig beregning af din førtidspension ud fra dine oplysninger her:

Din førtidspension kan blive sat ned

Hvis din samlever/ægtefælle ikke er pensionist, så ser vi bort fra de første 275.556 kr., ud over arbejdsindkomst, når vi skal opgøre din samlevers indkomster til beregningen.
Uanset hvor stor din ægtefælles/samlevers indkomster er, ud over arbejdsindkomst, så kan vi maksimalt medtage 282.600 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Eksempel: 
Dette vil sige, at hvis din ægtefælle/samlever har en årlig indkomst på 600.000 kr., ud over arbejdsindkomst, så vil vi se bort fra de første 275.556 kr. Efterfølgende vil der være 324.444 kr. tilbage, hvor vi maksimalt medtager 282.600 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Bemærk at beløbene ændres, hvis du ikke er førtidspensionist hele året. Hvis du fx modtager førtidspension fra den 1. juli, så vil du i det pågældende år være førtidspensionist i 6 måneder. Ovenstående beløb (275.556 kr. og 282.600 kr.) vil derfor blive halveret, så de i stedet vil være 137.778 kr. & 141.300 kr.

Din pension kan gøres hvilende

Din pensionsudbetaling kan gøres hvilende, hvis du i en længere periode har haft en indtægt, der svarer til ca. 232.500 kr. (2024) årligt. 

Det er din bopælskommune, der træffer afgørelse om at gøre din førtidspension hvilende. Hvis du bor i udlandet, er det Udbetaling Danmark, som træffer afgørelse om at gøre din førtidspension hvilende. Afgørelsen er en konkret og individuel vurdering, hvor beløbsgrænsen på de ca. 232.500 kr. (2024) årligt indgår som et element i den samlede vurdering af, om du kan forsørge dig selv. 

Du kan også selv søge om at få din pension gjort hvilende ved at kontakte din kommune. Du skal også kontakte din kommune for at få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre. Hvis du bor i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

I en midlertidig periode kan din førtidspension ikke frakendes

I en midlertidig periode fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025, kan din førtidspensionen ikke frakendes. Det betyder, at du i den periode beholder din førtidspension, uanset om du har arbejde ved siden af eller ej. 

Når du bliver førtidspensionist, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver førtidspensionist eller senere.

Her kan du se et eksempel på, hvornår en udbetaling kan påvirke din førtidspension: 

Eksempel: Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver førtidspensionist

Den 1. september bliver du førtidspensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet førtidspensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din førtidspension. Derfor kan din førtidspension blive sat ned.

Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

Hvis du mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere, når Udbetaling Danmark beregner din pension.

Det betyder, at din pension ikke længere vil være afhængig af, hvor meget din ægtefælle/samlever tjener, hvis der er tale om arbejdsindkomst, fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er aktiv i driften). Hvis du er er gift eller har en samlever, vil din pension stadig blive beregnet efter reglerne for ’samlevende/gift' – også efter 1. januar 2023. 

Hvis din ægtefælle/samlever modtager en indkomst, der kan sidestilles med en arbejdsindkomst, fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn, så vil den heller ikke længere indgå i beregningen af din pension efter 1. januar 2023. 

Ægtefælles/samlevers øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) samt kapitalindkomst og aktieindkomst, indgår stadig i beregningen af din pension.  

De nye regler omfatter både beregningen af folkepension, førtidspension og seniorpension. 

Opgørelse af din førtidspension

En gang om året gør Udbetaling Danmark op, om du har fået det, du havde ret til i pension året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering. 

 Opgørelsen vil enten vise at:

 • Du har fået den førtidspension, du har ret til
 • Du har fået for meget i førtidspension, og du skal betale penge tilbage
 • Du har fået for lidt i førtidspension, og du skal have penge tilbage.

Hvornår gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?

Udbetaling Danmark udsender opgørelsen af din pension fra slutningen af maj måned. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomhed, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op fra september.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?

Udbetaling Danmark gør din pension op på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din førtidspension, kan du se hvilke indkomstoplysninger, Udbetaling Danmark har beregnet din førtidspension ud fra. 

Enlig eller samlevende

Når du modtager pension, er det vigtigt, at du ved, om du er enlig eller samlevende. Som hovedregel får du nemlig mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du er samlevende. Derudover har du som pensionist det, der hedder oplysningspligt. Det vil sige, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du fx går fra at være samlevende til enlig eller omvendt.

Som udgangspunkt er man enlig, hvis man bor alene, mens man er samlevende, hvis man bor sammen med en anden person på fælles bopæl. Men det afgørende for, om man bliver betragtet som samlevende, er, om man har fælles husførelse med en anden person.

Hvad er ’fælles husførelse’?

Man har ’fælles husførelse" med en anden person, hvis man fx deles om indkøb, madlavning, praktiske opgaver og udgifter til bil. Det vil altså sige, at man godt kan have fælles husførelse med en, man ikke bor sammen med og alligevel være samlevende.

Man kan også godt være samlevende med en, man ikke er kæreste eller gift med, da det afgørende er, om man har fælles husførelse.

Du kan ændre din samlivsstatus her:

Film om enlig eller samlevende

Se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende.

Se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende.

Hvornår bliver du betragtet som samlevende?

Udbetaling Danmark betragter dig som samlevende, hvis du har økonomiske fordele ved at dele udgifterne til fx dagligvarer og bil eller praktiske fordele ved at dele opgaver som madlavning, afhentning af børn og lignende. Fordelene skal svare til de fordele, som gifte har.

Du kan derfor blive betragtet som samlevende, hvis:

 • Du bor sammen med en, du har fælles husførelse med, også selvom personen ikke er din kæreste.
 • Du bor alene og har fælles husførelse med en, der bor et andet sted, fx din kæreste.

Hvis du bor sammen med fx en bror eller en forælder, og I har fælles husførelse, vil I ikke blive betragtet som samlevende. For at blive betragtet som samlevende, skal I nemlig kunne gifte jer efter dansk ret.

Læs mere:

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får pension som enlig og evt. varmetillæg, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode.  

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din pension eller dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

Hvis du får varmetillæg

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Husk at oplyse om ændringer

Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse fra november her:

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet Udbetaling Danmark. Det kan nemlig have betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Du skal fx give os besked, hvis:

 • dine indkomster ændrer sig
 • du ændrer samlivsstatus
 • du flytter adresse i Danmark eller rejser til udlandet
 • din eller din ægtefælles/samlevers formue ændrer sig
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed

Du kan se alle situationer, hvor du skal give besked om ændringer her:

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Der kan ske ændringer i dit liv, som påvirker dine indkomster. Hvis dine indkomster ændrer sig, kan det have betydning for din førtidspension. 

Når du skal oplyse ændringer om dine indkomster, skal det enten gøres i din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen eller til Udbetaling Danmark.  

I skemaet nedenfor kan du finde svar på, hvor og hvornår du skal oplyse om ændringer i dine indkomster, så du får udbetalt den førtidspension, du har ret til. 

Hvornår er du blevet, eller bliver førtidspensionist?  

Hvornår gælder ændringerne til dine indkomster fra? 

Hvor skal du ændre dine indkomster?

Jeg bliver førtidspensionist den 1. januar  Ændringen gælder fra den 1. januar  Skattestyrelsen
Jeg har været førtidspensionist hele året Ændringen gælder for i år Skattestyrelsen

Jeg er blevet førtidspensionist i løbet af dette år
Ændringen gælder for næste år Skattestyrelsen
   Ændringen gælder for i år Udbetaling Danmark
Jeg har været førtidspensionist hele året, og min ægtefælle/samlever bliver førtids-, senior- eller folkepensionist i år 
Ændringen gælder fra min ægtefælles/samlevers overgang til førtids-/senior-/folkepension

Udbetaling Danmark
Jeg har været førtidspensionist hele året, og min ægtefælle/samlever går fra at være førtids-/seniorpensionist til folkepensionist
Ændringen gælder fra min ægtefælles/samlevers overgang til folkepension


Skattestyrelsen
Jeg har været førtidspensionist hele året, men der er sket ændringer i min samlivsstatus Ændringen gælder fra samlivsændringen Udbetaling Danmark

Andre pensioner: Hvad betyder det for min førtidspension?

Obligatorisk Pension er en pensionsordning for dem, der modtager visse offentlige ydelser, fx førtidspension.

Pensionsordningen trådte i kraft den 1. januar 2020. Det er staten, der betaler bidragene til din obligatoriske pensionsordning. Du vil derfor ikke få mindre i førtidspension, mens du sparer op.

Din ydelse er stadig den samme. Du vil ikke få mindre udbetalt, selvom du sparer på til din pension. Hver gang du får udbetalt din ydelse, får du et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til din pension.

Hvornår får du udbetalt Obligatorisk Pension?

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen - og lige så længe du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen tidligere. 

Ved dødsfald

Der er mange forhold at tage stilling til, når man mister ens nærmeste. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål - i en periode, der er præget af sorg.

Med guiden 'Når livet slutter' kan du danne dig et overblik over, hvad du skal tage stilling til, hvis du mister en af dine nærmeste.

Når du bor sammen med din ægtefælle/samlever, der også modtager pension (folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension), får din ægtefælle/samlever udbetalt din førtidspension, når du dør. Din ægtefælle/samlever får automatisk udbetalt din førtidspension i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension.

Det er en betingelse, at du og din ægtefælle/samlever har fælles bopæl på tidspunktet for dit dødsfald. Hvis du eller din ægtefælle/samlever bor alene, fx på plejehjem, får din ægtefælle/samlever ikke efterlevelsespension.

Automatisk udbetaling

Hvis din ægtefælle/samlever har ret til efterlevelsespension, får vedkommende den automatisk udbetalt til sin NemKonto.

Din ægtefælle/samlevers egen pension bliver ikke ændret i den periode, hvor vedkommende modtager efterlevelsespension.

Når de tre måneder er gået, vil din ægtefælle/samlever automatisk få udbetalt pension som enlig.

Oplysning om dødsfald

Udbetaling Danmark får automatisk besked om dødsfaldet fra Folkeregistret. Dine pårørende skal derfor ikke gøre noget i forhold til at få udbetalt efterlevelsespension, når du dør.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, skal dine pårørende dog selv kontakte Udbetaling Danmark. Folkeregistret giver nemlig ikke automatisk besked til Udbetaling Danmark om dødsfaldet.

Læse mere

Hvis dine pårørende ikke har ret til efterlevelsespension, kan de søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp her: 

Læs om hvad der sker med ATP Livslang Pension og ældrechecken ved dødsfald:

Dine pårørende kan have ret til begravelseshjælp, når du dør. Du kan læse mere om begravelseshjælp her: 

Hvis du modtager førtidspension og bor sammen med din ægtefælle/samlever, der modtager pension (folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension), får du automatisk udbetalt din ægtefælles/samlevers pension i op til tre måneder efter, at din ægtefælle/samlever er gået bort. Det kaldes efterlevelsespension.

Det er en betingelse, at du og din ægtefælle/samlever havde fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis du eller din ægtefælle/samlever boede alene, fx på plejehjem, får du ikke efterlevelsespension. 

Automatisk udbetaling

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din ægtefælle/samlever fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når efterlevelsespensionen udbetales.

Din egen førtidspension bliver ikke ændret i den periode, hvor du modtager efterlevelsespension.

Når de tre måneder er gået, vil du automatisk få udbetalt førtidspension som enlig.

Oplysning om dødsfald

Udbetaling Danmark får automatisk besked om dødsfaldet fra Folkeregistret. Du skal derfor ikke gøre noget i forhold til at få udbetalt efterlevelsespension ved dødsfald.

Hvis din ægtefælle/samlever bor eller opholder sig i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, skal du dog selv kontakte Udbetaling Danmark. Folkeregistret giver nemlig ikke automatisk besked til Udbetaling Danmark om dødsfaldet.

Læs mere

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du som pårørende søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp her: 

Læs om hvad der sker med ATP Livslang Pension og ældrechecken ved dødsfald:

Som pårørende kan du have ret til begravelseshjælp, når din ægtefælle/samlever dør. Du kan læse mere om begravelseshjælp her:

Når du dør, ophører retten til førtidspension dagen efter dødsfaldet.

Førtidspension udbetales for en måned ad gangen, og der kan derfor være udbetalt for lidt eller for meget i pension i den måned, hvor dødsfaldet sker.

Er der udbetalt for lidt i førtidspension, vil beløbet blive udbetalt til din ægtefælle. Hvis I er samlevende, men ikke er gift, vil beløbet blive udbetalt til boet.

Er der udbetalt for meget i førtidspension, vil kravet blive sendt til boet.

Udlandet

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent sociale pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld førtidspension, bliver din førtidspension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 4/5 af tiden fra du fyldte 15 år.

Hvis du får førtidspension efter 1. juli 2018 og når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 9/10 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent social pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld førtidspension, bliver din førtidspension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 9/10 af tiden fra du fyldte 15 år.

Hvis du er flygtning

Som flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet de år fra det land, du enten er flygtet fra eller til. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

Hvis du tidligere har arbejdet eller boet i udlandet

Hvis du tidligere har boet eller arbejdet i udlandet, skal du i forbindelse med din opstart af førtidspension oplyse om dette. Oplysningerne bliver brugt til at beregne evt. brøkpension og ansøge om udenlandsk pension i de lande, hvor du har boet eller arbejdet.

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til pension, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du har ret til førtidspension, hvis du er britisk statsborger med bopæl i Danmark. Hvis du som dansk eller britisk statsborger allerede bor/boede i Storbritannien før den 31. december 2020 og bliver boende, har Brexit ingen betydning for din førtidspension fra Danmark. 

Hvis du flytter til Storbritannien efter den 31. december 2020, kan du tage din førtidspensions grundbeløb med, hvis du er statsborger i Danmark, i et EU/EØS-land eller Schweiz, og du har boet i Danmark i mindst 10 år eller 1/4 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du får tilkendt pension. Perioden, du bor i Danmark, skal være sammenhængende og grænse op til pensionstidspunktet. 

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, kan du få førtidspension, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og
 • forud for dette var omfattet af lovgivningen for pension i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for at få førtidspension.

Andre emner

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Når du er blevet tilkendt førtidspension, er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler den.

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål:

Kontakt din kommune

Hvis du har spørgsmål til din sag om førtidspension, skal du kontakte din kommune.

Det kan fx være ved spørgsmål om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, eller hvis du ønsker at søge forhøjelse af pensionen på grund af dit helbred. 

Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunes hjemmeside. 

Kontakt Udbetaling Danmark

Har du spørgsmål til beregningen eller udbetalingen af din førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Du finder Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Derfor skal du kontakte eller klage til din kommune, hvis du er uenig i deres afgørelse af, om du kan få førtidspension. Kommunen skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Du kan læse om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med førtidspension:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for førtidspension:

Læs også

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension