VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse

Du kan søge om godtgørelse, hvis du skal deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Voksenuddannelse.dk - elektronisk tilmelding til AMU-kurser

Når du tilmelder dig et kursus på VoksenUddannelse.dk, kan du samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring. 

Giv oplysninger om dit løntab

Hvis du eller din arbejdsgiver har oplyst, at du ikke har løntab for alle undervisningstimer, fordi noget af undervisningen ligger uden for din arbejdstid, skal du oplyse, hvor mange timer du har haft et løntab.

Du får besked i Digital Post om, at du skal oplyse om dit løntab.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) kan først behandle din ansøgning om VEU-godtgørelse for kurset, når du har sendt oplysningerne.

Uddannelsesstedet kan vejlede om VEU-godtgørelse

Uddannelsesstederne er med til at vejlede kursister og arbejdsgivere om VEU-godtgørelse, tilskud til befordring og evt. kost og logi. Som kursist kan du læse om betingelser for VEU-godtgørelse her på siden. Virksomheder henvises til virk.dk/veu.

Vejledningen indebærer også at hjælpe ikke-digitale arbejdsgivere og kursister med at ansøge. Det vil sige, at uddannelsesstedet kan hjælpe med at sende den digitale ansøgning via VoksenUddannelse.dk, da ansøgninger kun kan sendes til AUB digitalt.

AUB behandler dine oplysninger

AUB står for at udbetale VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. For at kunne gøre det behandler AUB oplysninger om dig.

Reglerne for at få tilskud til befordring er ændret pga. coronavirus/covid-19. Her kan du læse om, hvornår du kan få tilskud til befordring.

Nedlukning december 2020 til 28. februar 2021

Du skal være opmærksom på, om din ansøgning om VEU og befordring på VoksenUddannelse.dk er opdateret, hvis dit kursus er i nedlukningsperioden fra 21. december 2020 og foreløbig frem til den 28. februar 2021.

Kurset kan være afholdt online som nødundervisning pga. covid-19 restriktioner. Hvis det er tilfældet, har du ikke ret til tilskud til befordring. Retter du ikke ansøgningen, vil du få udbetalt tilskud, som du efterfølgende skal betale tilbage.

Har din arbejdsgiver lavet ansøgningen, skal du få din arbejdsgiver til at rette.

Sådan retter du ansøgningen

Du kan se og rette ansøgningen på VoksenUddannelse.dk:

Hvis hele kurset foregår online som nødundervisning, skal du rette ansøgningen, så du ikke søger om tilskud til befordring for kurset.

Hvis kurset afholdes både med fysisk fremmøde og online som nødundervisning, skal du rette ansøgningen om tilskud til befordring til valgmuligheden ”Transport hver dag for en del af kurset samt første og sidste dag for en anden del af kurset”. Herefter skal du skrive til AUB på, hvilke dage du har transport til og fra kurset:

Afholdes hele kurset med fysisk fremmøde, skal du ikke gøre noget. Det gælder også, hvis du allerede har sendt dokumentation for fysisk fremmøde til AUB.

Udbetaling for nedlukningsperioden

Hvis du har ret til tilskud til befordring for nedlukningsperioden frem til den 28. februar 2021, vil du få pengene udbetalt hurtigst muligt og senest i marts 2021.

Nedlukning i foråret 2020

Du kan søge om tilskud til befordring til og med den 15. marts 2020. Fra den 16. marts til og med 26. maj 2020 er det som udgangspunkt ikke muligt at få tilskud til befordring, da skolerne var lukkede for fysisk fremmøde pga. coronavirus/covid-19. 

Hvis du har været fysisk tilstede på kursus

Hvis du har været fysisk tilstede på et kursus fra den 16. marts til og med den 26. maj, skal du sende dokumentation fra skolen, før AUB kan udbetale tilskud til befordring. 

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, hvilke dage du har været fysisk til stede.

Du skal sende dokumentationen til AUB via deres kontaktformular:

Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.

For at få VEU-godtgørelsen er der en række betingelser, man skal opfylde.

Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted.

Nye regler fra 1. januar 2019

Vær opmærksom på, at de regler, du læser om her, gælder for kurser, der starter efter den 1. januar 2019. Uanset, hvornår du er tilmeldt.

For kurser, der er startet i 2018, gælder de tidligere regler.

For at få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring skal du opfylde en række betingelser. Er betingelserne opfyldt, og du ikke får løn under kurset, vil VEU-godtgørelsen blive udbetalt til dig. Hvis du får løn under kurset, bliver godtgørelsen udbetalt til din arbejdsgiver.

Først og fremmest skal kurset give mulighed for VEU-godtgørelse.

1. Du skal deltage i kurset

Du kan kun få VEU-godtgørelse for de timer, skolen registrerer, at du deltager.

2. Du skal have løntab

Formålet med VEU-godtgørelse er at kompensere for dit løntab, mens du er på kursus. Hvis noget af undervisningen ligger uden for din arbejdstid, har du kun løntab for en del af undervisningstimerne.  Den del kan du få godtgørelse for. Ligger alle undervisningstimer på tidspunkter, hvor du normalt har fri (fx i weekenden eller på søgnehelligdage), kan du ikke få godtgørelse, fordi du ikke lider tab af løn.

Hvis din arbejdsgiver kompenserer dig for de timer, der ligger uden for arbejdstiden, kan du dog godt få VEU-godtgørelse for alle timer. 

3. Du skal være i arbejde

Du skal arbejde som lønmodtager eller selvstændig i en virksomhed med dansk cvr-nummer og under dansk lov.

Er du ansat i fleksjob eller er i en jobrotationsordning uden løntilskud, er du også anset for at være i arbejde og kan godt få VEU-godtgørelse.

Hvis du har et deltidsjob og får supplerende dagpenge ved siden af, kan du få VEU-godtgørelse for op til 37 timer om ugen, hvis du deltager i fuldtidsundervisning. Du vil blive trukket i dine supplerende dagpenge for det antal timer, du får VEU-godtgørelse.

Du bliver ikke anset for at være i arbejde, hvis du er:

 • I gang med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
 • I virksomhedspraktik
 • I skånejob eller jobtræning med løntilskud

Er du udenlandsk statsborger eller bor i udlandet, fx Tyskland eller Sverige, kan du godt få VEU-godtgørelse, så længe du arbejder i en dansk virksomhed i Danmark. Men er du bosat i Grønland eller Færøerne, kan du ikke få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

4.  Beskæftigelse 14 dage før eller efter kurset

For at få VEU-godtgørelse skal du have været i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i 14 dage omkring kurset. Det kan være 14 dage før kurset, 14 dage efter kurset eller fx 7 dage før og 7 dage efter.

Der er ikke et krav om, hvor mange timer du skal have arbejdet om ugen.

5. Din uddannelse må ikke være højere end en erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse eller lignende er en uddannelse, som ikke kræver en gymnasial uddannelse for at komme ind, og som ikke varer mere end omkring fire år.

Hvis du har en højere uddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke har brugt uddannelsen de seneste fem år. Hvis det er mindre end fem år siden, du blev færdig med din videregående uddannelse, kan du ikke få VEU-godtgørelsen.

6. Du modtager ikke offentlige forsørgelsesydelser

Du kan ikke få VEU-godtgørelse, samtidig med at du modtager offentlige forsørgelsesydelser, fx kontanthjælp.   

7. Du må som hovedregel ikke være omfattet af en uddannelsesaftale

Hvis du deltager i et kursus, som er en del af din uddannelse, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Det skyldes, at din arbejdsgiver har pligt til at betale løn til dig under kurset. Fx hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse og har en uddannelsesaftale.

Hvis kursuset ikke er en del af din uddannelse, kan du dog godt få VEU-godtgørelse, fordi din arbejdsgiver ikke har pligt til at betale løn til dig under kurset. Det kræver dog, at de andre betingelser for at få VEU-godtgørelse er opfyldte.  

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen, og du kan få godtgørelse for de timer, du deltager i kurset.

I 2021 er satsen for VEU-godtgørelse 120,54 kr. pr. time (4.460 kr. pr. uge).

Satsen i 2021 for befordringstilskud er 0,95 kr. pr. kilometer.   

I 2020 er satsen for VEU-godtgørelse 119,05 kr. pr. time (4.405 kr. pr. uge). 

Satsen i 2020 for befordringstilskud er 0,98 kr. pr. kilometer.

Skat og ATP

Vær opmærksom på, at der bliver trukket skat og ATP-bidrag af VEU-godtgørelsen, men ikke af befordringstilskuddet. 

AUB bruger dit bikort, medmindre du kontakter AUB inden kurset starter og beder om, at der bliver brugt et andet skattekort. Du skal oplyse start- og slutdato for kurset, hvis du kontakter AUB.  

Ønsker du at anvende dit hovedkort, kan det få konsekvenser, hvis du fx får løn fra en anden arbejdsgiver. Kontakt evt. Skattestyrelsen for nærmere vejledning eller læs nærmere om, hvordan du skal forstå dit skattekort på skat.dk

Max-grænser

Du kan højst få udbetalt VEU-godtgørelse for:

 • 37 timer pr. uge
 • Det samme kursus tre gange inden for samme kalenderår
 • Sammenlagt 10 ugers (370 timer) kursus inden for samme kalenderår

Du kan også højst få befordringstilskud for 576 km pr. dag og højst 400 km pr. rejse til og fra et kursus, hvor du er indkvarteret.

Hvis din løn er lavere end godtgørelsen

Når du får løn under kurset, og din arbejdsgiver derfor får VEU-godtgørelsen, skal din arbejdsgiver udbetale et beløb til dig, der minimum svarer til godtgørelsen – også selv om din løn normalt er lavere.

Hvis du får VEU-godtgørelse i stedet for løn, får du godtgørelse efter gældende sats uanset din normale timeløn.

Opstår der uenighed, er det et anliggende mellem dig og din arbejdsgiver.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) beregner din VEU-godtgørelse ud fra:

 • De oplysninger, du gav ved tilmelding og ansøgning
 • Din deltagelse i kurset
 • Oplysninger om din indkomst

Fravær

Når du er på kursus, registrerer skolen din deltagelse og fravær. Du kan nemlig kun få godtgørelse for de timer, du har deltaget.

Det gælder dog ikke, hvis undervisningen er aflyst på grund af uforudsete forhold på skolen, fx at underviseren er syg. Du kan dog kun få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for den første dag, undervisningen er aflyst.

Strejke og lockout

Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med, at du er under en lovligt varslet strejke, lockout eller blokade.

Hvis du har søgt og opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse, får du automatisk pengene udbetalt til din NemKonto, i takt med at dit kursus bliver holdt. Det betyder, at du normalt får pengene udbetalt ad flere gange.

Du får et brev i Digital Post, hvor du kan se, hvor meget du skal have udbetalt.

Hvis du ikke har løntab for alle timer

Har du eller din arbejdsgiver oplyst, at du ikke har løntab for alle undervisningstimer, fx fordi noget af undervisningen ligger uden for din arbejdstid, skal du angive, hvor mange timer du har haft et løntab. Du får besked i Digital Post om, at du skal oplyse om dit løntab. Først når du har sendt oplysningerne, kan AUB behandle din ansøgning om VEU-godtgørelse for kurset.

Hvis du skal betale tilbage

Har du fået udbetalt for meget VEU-godtgørelse og/eller tilskud til befordring, skal pengene betales tilbage.

Det kan fx ske, hvis AUB får nye oplysninger om dit fravær eller din indkomst, eller de oplysninger, du gav i din ansøgning, er forkerte.

Hvis du skal betale penge tilbage, får du en opkrævning via Betalingsservice/PBS.

Betaler du ikke tilbage inden fristen, indleder AUB en fogedretssag.

Du kan få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for en række kurser og uddannelser, fx Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

På Uddannelsesguiden kan du læse mere om, hvilke uddannelser der er omfattet af VEU-ordningen.

Fjernundervisning

Som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse for kurser, hvor mere end 75 % er tilrettelagt som fjernundervisning.

Men der er visse undtagelser. Nogle kurser og fag, der foregår som fjernundervisning, og som afsluttes med en prøve, giver alligevel mulighed for VEU-godtgørelse.

Du kan dog ikke få tilskud til befordring for hele dage med fjernundervisning, da du jo ikke har transport.

Afskediget eller har du sagt op?

Du kan få VEU-godtgørelse, hvis du har været på kursus, lige efter din opsigelsesperiode er afsluttet. Det kræver, at kurset:

 • er aftalt med din arbejdsgiver, inden du blev afskediget eller har opsagt din stilling
 • ligger i direkte forlængelse af din opsigelsesperiode.

Du kan også få VEU-godtgørelse, hvis du er i gang med et kursus, der strækker sig ud over din opsigelsesperiode. Det kræver, at du er blevet optaget på kurset, inden du blev afskediget eller opsagde din stilling.

Fritstillet

Hvis du får nyt job, mens du er fritstillet, kan din nye arbejdsgiver få VEU-godtgørelse – også selvom du stadig får løn fra din tidligere arbejdsplads.

Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du ikke har noget løntab. Det gælder fx, hvis:

 • du er fritstillet med løn
 • du er på rådighedsløn.

Så længe du opfylder de generelle betingelser, kan du som selvstændig erhvervsdrivende godt få VEU-godtgørelse.

Vær opmærksom på, at der bliver trukket skat og ATP-bidrag af VEU-godtgørelsen, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed.

Som udgangspunkt er du selvstændig, når du har et cvr-nummer.

Hvis de oplysninger, du har givet, da du søgte om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, ændrer sig eller viser sig at være forkerte, skal du straks rette dem.

Du kan enten rette i ansøgningen på VoksenUddannelse.dk eller give besked til AUB hurtigst muligt, så fejlen kan blive rettet.

Hvis fejlen ikke bliver rettet, risikerer du at gå glip af VEU-godtgørelse eller at skulle betale tilbage.

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, kan du få behandlet sagen igen ved at ringe eller skrive til AUB, senest 14 dage efter du har fået afgørelsen.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage, senest 4 uger efter du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får medhold.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling af VEU-godtgørelse, kan du kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)