Førtidspension - tilkendt efter 2003

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvor meget du kan få i førtidspension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende.

Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedligt beløb for førtidspension (tilkendt efter 2003) i kr. før skat (2019)

Enlig

Gift/samlevende

Førtidspension 18.875 16.044

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde, når du får førtidspension, men din førtidspension kan blive sat ned.

Indkomster der kan have betydning for, hvor meget du får i førtidspension, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
 • Indkomst ud over førtidspensionen, som du skal betale skat af
 • Positiv kapitalindkomst

Indkomst i kr. om året før skat (2019)

Du er: Din førtidspension bliver sat ned, hvis din/jeres indkomst er over:
Enlig 78.800
Gift/samlevende med pensionist 125.000
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 125.000
 

Du kan lave en foreløbig beregning af din førtidspension ud fra dine oplysninger her:

Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Din pensionsudbetaling kan gøres hvilende i en periode, hvor du kan forsørge dig selv

Din kommune kan gøre din pension hvilende, hvis de kan se, at du over en længere periode vil have en indtægt, der gør, at du kan forsørge dig selv. Du kan også selv søge om, at få din pension gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte din kommune.

Du skal også kontakte din kommune for at få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre.

Hvis din arbejdsevne bliver væsentlig forbedret, kan din kommune frakende dig din førtidspension. Du skal kontakte din kommune, hvis du vil have mere information om frakendelse af førtidspension.

Du hører under de nye regler, hvis din kommune startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003.

Din kommune vurderer, om du har ret til førtidspension

Det er din kommune, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. I vurderingen ser din kommunen på en række forhold, fx uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og helbred.

Du har ret til førtidspension
Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension.

Du har ikke ret til førtidspension

Hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller lignende, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Du kan få tilkendt førtidspension efter reglerne for seniorførtidspension, hvis:

 • opfylder de generelle betingelser for at få førtidspension
 • du aktuelt er tilknyttet arbejdsmarked og har haft fuldtidsbeskæftigelse i, hvad der svarer til 20-25 år
 • der højst er fem år til, du når folkepensionsalderen

Læs betingelserne for førtidspension:

Hvordan får jeg seniorførtidspension?

Du skal søge om seniorførtidspension hos din kommune. Din kommune henter herefter dokumentation for, om du opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension efter reglerne for seniorførtidspension. Hvis du har ret til at søge om førtidspension efter de regler laver kommunen ikke tilbud, der retter sig mod, at du kommer i arbejde. På den måde adskiller din sag sig fra sager om "almindelig" førtidspension.

Hvor meget får jeg i seniorførtidspension?

Selvom du er tilkendt førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, er der efterfølgende ingen forskel på dig og andre førtidspensionister. Du får derfor det samme beløb som andre førtidspensionister.

Hvor kan jeg få mere information om seniorførtidspension?
Du skal kontakte din egen kommune for mere information om seniorførtidspension.

Du kan søge om økonomisk hjælp til fx medicin eller uforudsete enkeltudgifter, hvis du ikke har mulighed for at betale for udgifterne. Du kan bl.a. søge om:

 • hjælp til uforudsete enkeltudgifter
 • hjælp til medicin og sygebehandling
 • hjælp til flytning

Du kan søge om enkeltydelser her:

Du kan også søge om boligstøtte, hvis du har udgifter til din leje- eller andelsbolig over en vis størrelse. Du kan søge om boligstøtte her:

Når du bliver førtidspensionist, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver førtidspensionist eller senere.

Her kan du se et eksempel på, hvornår en udbetaling kan påvirke din førtidspension: 

Eksempel – Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver førtidspensionist
Den 1. september bliver du førtidspensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet førtidspensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din førtidspension. Derfor kan din førtidspension blive sat ned.

Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?
Hvis du mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

En gang om året gør Udbetaling Danmark op, om du har fået det, du havde ret til i pension året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering. 

 Opgørelsen vil enten vise at:

 • Du har fået den førtidspension, du har ret til
 • Du har fået for meget i førtidspension, og du skal betale penge tilbage
 • Du har fået for lidt i førtidspension, og du skal have penge tilbage.

Hvornår gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?
Udbetaling Danmark gør din pension op fra juni, når din årsopgørelse er klar fra Skattestyrelsen.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomheder, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op i september, når begge jeres årsopgørelse fra Skattestyrelsen er klar.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?
Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din pension på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din førtidspension, kan du se hvilke indkomstoplysninger Udbetaling Danmark har beregnet din førtidspension ud fra. 

Hvis du vil se de beregninger, som er brugt til opgørelsen af din førtidspension, er du velkommen til at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Læs mere:

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din førtidspension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din førtidspension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent sociale pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld førtidspension, bliver din førtidspension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 4/5 af tiden fra du fyldte 15 år.

Hvis du får førtidspension efter 1. juli 2018 og når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 9/10 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent social pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld førtidspension, bliver din førtidspension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 9/10 af tiden fra du fyldte 15 år.

Hvis du er flygtning
Som flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet de år fra det land, du enten er flygtet fra eller til. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

Hvis du tidligere har arbejdet eller boet i udlandet
Hvis du tidligere har boet eller arbejdet i udlandet, skal du i forbindelse med din opstart af førtidspension oplyse om dette. Oplysningerne bliver brugt til at beregne evt. brøkpension og ansøge om udenlandsk pension i de lande, hvor du har boet eller arbejdet.

På pensionsmeddelelsen kan du se, hvor meget du får udbetalt i pension, og hvordan din pension er beregnet. Hvis du er tilmeldt Digital Post, får du pensionsmeddelelsen i din digitale postkasse. Ellers kommer den med posten.

Når du får din pensionsmeddelelse, skal du kontrollere, om alt ser rigtigt ud.

Hvornår får jeg pensionsmeddelelsen?
Udbetaling Danmark sender en pensionsmeddelelse til dig, hver gang der sker ændringer i din udbetaling af din førtidspension. Du skal være opmærksom på, at det indkomstgrundlag, du kan se på pensionsmeddelelsen, er din forventede indkomst for den del af året, som pensionen beregnes for.

Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse fra november her:

Hvornår skal du give besked?
Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet Udbetaling Danmark. Det kan nemlig have betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Du skal fx give os besked, hvis:

 • du ændrer samlivsstatus
 • du flytter adresse i Danmark eller rejser til udlandet
 • din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed.

Du kan se alle situationer, hvor du skal give besked om ændringer her:

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Som førtidspensionist kan få din ægtefælle eller samlevers førtidspension udbetalt i tre måneder, hvis du er gift eller samlevende med én, der er folke- eller førtidspensionist. Det hedder efterlevelsespension.

For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I havde samme adresse. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen.

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din NemKonto. Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive omregnet til taksten for enlige.

Du kan søge om efterlevelseshjælp

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om efterlevelseshjælp hos kommunen. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp på siden her:

Når du modtager pension, er det vigtigt, at du ved, om du er enlig eller samlevende. Som hovedregel får du nemlig mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du er samlevende. Derudover har du som pensionist det, der hedder oplysningspligt. Det vil sige, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du fx går fra at være samlevende til enlig eller omvendt.

Som udgangspunkt er man enlig, hvis man bor alene, mens man er samlevende, hvis man bor sammen med en anden person på fælles bopæl. Men det afgørende for, om man bliver betragtet som samlevende, er, om man har fælles husførelse med en anden person.

Hvad er ’fælles husførelse’?
Man har ’fælles husførelse" med en anden person, hvis man fx deles om indkøb, madlavning, praktiske opgaver og udgifter til bil. Det vil altså sige, at man godt kan have fælles husførelse med en, man ikke bor sammen med og alligevel være samlevende.

Man kan også godt være samlevende med en, man ikke er kæreste eller gift med, da det afgørende er, om man har fælles husførelse.

Du kan ændre din samlivsstatus her:

Film om enlig eller samlevende
Se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende.

Hvornår bliver du betragtet som samlevende?
Udbetaling Danmark betragter dig som samlevende, hvis du har økonomiske fordele ved at dele udgifterne til fx dagligvarer og bil eller praktiske fordele ved at dele opgaver som madlavning, afhentning af børn og lignende. Fordelene skal svare til de fordele, som gifte har.

Du kan derfor blive betragtet som samlevende, hvis:

 • Du bor sammen med en, du har fælles husførelse med, også selvom personen ikke er din kæreste.
 • Du bor alene og har fælles husførelse med en, der bor et andet sted, fx din kæreste.

Hvis du bor sammen med fx en bror eller en forælder, og I har fælles husførelse, vil I ikke blive betragtet som samlevende. For at blive betragtet som samlevende, skal I nemlig kunne gifte jer efter dansk ret.

Læs mere:

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Når du er blevet tilkendt førtidspension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler den.

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål:

Kontakt Tilkendelse af førtidspension
Kommunen Hvis du har spørgsmål til din sag om førtidspension, fx hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, eller hvis du ønsker at søge forhøjelse af pensionen, fx pga. forværring af dit helbred.
Kontakt Beregning og udbetaling af førtidspension
Udbetaling Danmark Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din førtidspension.

Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.

Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger nederst på siden under 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Derfor skal du kontakte eller klage til din kommune, hvis du er uenig i deres afgørelse af, om du kan få førtidspension. Kommunen skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Du kan læse om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med førtidspension:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for førtidspension:

Læs også

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension