Når du får folke-, førtids- eller seniorpension i udlandet

Til dig der bor i udlandet og får folke-, førtids- eller seniorpension fra Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal give udbetaling Danmark besked, hvis dine personlige forhold eller indkomst ændrer sig. Det har betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i pension.

Du behøver ikke oplyse indkomst, som du allerede betaler skat af i Danmark. De oplysninger får Udbetaling Danmark automatisk fra Skattestyrelsen. Du skal til gengæld oplyse om indkomst, som du ikke skal betale skat af i Danmark, dvs. indkomst fra andre lande end Danmark.

Hvis du har MitID

Her kan du give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i dine personlige forhold eller indkomst. Det gælder også, hvis du rejser til et land udenfor EU/EØS og Schweiz (dog ikke Færøerne og Grønland) i mere end 2 måneder.

Hvis du har et eID fra et andet EU-land

Har du et digitalt ID (eID) fra det EU-land, du bor i? Så kan du oprette det til dansk selvbetjening og få adgang til selvbetjeningsløsningen Din Pension. Du kan foreløbig få adgang med eID fra disse lande: Belgien, Estland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Portugal, Slovakiet, Spanien og Tjekkiet.   

eID giver ikke adgang til Digital Post, men du kan se dine breve i Din Pension.

Hvis du ikke har MitID

Har du ikke MitID, skal du bruge en blanket til at oplyse om ændringerne. Herunder kan du se, hvordan du oplyser om ændringer i dine personlige forhold og i din indkomst uden MitID.

Giv Udbetaling Danmark besked her, hvis du har fået en samlever, er blevet gift, skilt, enke eller enkemand:

Oplys om ændringer i din indkomst, hvis du er folkepensionist:

Oplys om ændringer i din indkomst, hvis du er førtids- eller seniorpensionist:

Når du bor i udlandet og får pension, skal du en gang om året bekræfte, at du er i live og fortsat skal have din pension udbetalt. Det gør du ved at udfylde en leveattest, når Udbetaling Danmark beder dig om det. Du skal kun indsende leveattesten, hvis Udbetaling Danmark beder dig om det. 

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark International Pension videregiver din udfyldte leveattest til nedenstående myndigheder, hvis du modtager ydelser fra en eller flere af følgende:

ATP Livslang Pension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Udbetaling Danmark Tjenestemandspension.

Det betyder, at du kun behøver at udfylde leveattesten én gang.

Leveattester 2024

Fra den 23. maj 2024 udsender Udbetaling Danmark leveattester ud for 2024. Er du pensionist i udlandet, skal du udfylde leveattesten, så Udbetaling Danmark har den senest den 31. august 2024.

Hvis du ikke har MitID

Hvis du ikke har MitID, får du et brev fra Udbetaling Danmark med post. Du skal selv underskrive leveattesten og få en anden person til at skrive under på leveattesten som vidne. Ellers kan en offentlig myndighed også underskrive og stemple. 

Din pension kan blive stoppet

Hvis du ikke bekræfter, at du er i live, kan Udbetaling Danmark, ifølge pensionsloven, stoppe med at udbetale pension til dig.

Bekræfter du efter fristen, vil du først få pension igen fra den 1. i måneden, efter Udbetaling Danmark har modtaget dit svar. Det betyder, at du mister din pension i en periode.

I nogle lande får du ikke en leveattest

Hvis du bor i et af nedenstående lande, får du som udgangspunkt ikke en leveattest. Det er kun, hvis Udbetaling Danmark mangler oplysninger, at du får en leveattest. 

Årsagen er, at Udbetaling Danmark har en aftale med pensionsmyndighederne i disse lande om at udveksle oplysninger.

 • Australien
 • Frankrig
 • Holland
 • Island
 • Norge
 • Polen
 • Schweiz
 • Spanien
 • Sverige
 • Tyskland

Du kan have ret til ældrecheck (den supplerende pensionsydelse), hvis du er folkepensionist og bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Du har ikke ret til ældrechecken, hvis du er førtidspensionist. Her kan du læse mere om, hvem der kan få  ældrecheck:

Hvis du har fået ældrecheck

Hvis du tidligere har fået ældrecheck, skal du ikke gøre noget for at få den udbetalt igen. Hvis du opfylder betingelserne for at få udbetalt ældrechecken, vil den automatisk blive udbetalt til dig sammen med din folkepension i slutningen af januar.

Hvis du ikke har fået ældrecheck tidligere

Hvis du ikke har fået ældrechecken tidligere, skal du søge om at få den. Fristen for at søge ældrecheck er den 31. juli hvert år.

Du kan søge ældrecheck her:

Din pension bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden.

Hvis du vil have udbetalt din pension til en dansk konto, fx din NemKonto, skal du oplyse Udbetaling Danmark, International Pension om dit registrerings- og kontonummer. Udbetaling Danmark, International Pension får ikke disse oplysninger automatisk.

Du kan også vælge at få udbetalt din pension til en lokal konto i dit bopælsland. Men vær opmærksom på, at du selv skal betale gebyrer, og at udbetalingen af din pension sker i den valuta, der bliver brugt i dit bopælsland.

Har du MitID, kan du oplyse dit kontonummer i vores selvbetjeningsløsning:

Har du ikke MitID, kan du bruge følgende blanketter til valg af bankkonto:

Udbetaling Danmark modtager ikke automatisk besked, når en pensionist dør i udlandet. Derfor kan det være en god idé at gøre dine nærmeste opmærksomme på, at Udbetaling Danmark skal kontaktes efter din død. Det gør situationen nemmere for alle parter, at udbetalingerne efter din død er korrekte.

Læs mere om pension ved dødsfald:

Læs om økonomisk støtte ved død i udlandet:

Din førtids- eller seniorpension ændres automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Det er ikke sikkert, at du kan beholde de tillæg, du muligvis får i dag. I nogle situationer har du dog ret til at bevare dine tillæg som folkepensionist:

 • Du beholder bistands- eller plejetillæg, hvis du har modtaget tillæggene, før du blev folkepensionist.

Hvis du har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse før den 1. januar 2002:

 • Du beholder førtids-, invaliditets- og erhvervsudygtighedsbeløb til du er 67 år, hvis du har modtaget tillæggene, lige før du fylder 65 år.

Du er velkommen til at kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om dine tillæg, i forbindelse med du går på folkepension.

En gang om året laver Udbetaling Danmark en beregning af, om du har fået det, du havde ret til i pension året før (kaldes også efterregulering).

Beregningen vil enten vise at:

 1. Du har fået den pension, du har ret til.
 2. Du har fået for meget i pension, og du skal betale penge tilbage.
 3. Du har fået for lidt i pension, og du skal have penge tilbage.

Fra september måned udsender Udbetaling Danmark opgørelsen af pension til pensionister, der er bosat i udlandet. 

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig. Det kan fx være, hvis du bliver enlig eller gift.

Du behøver ikke give besked om ændringer i de indkomster, du betaler skat af i Danmark, fx en privat pensionsopsparing. De oplysninger får Udbetaling Danmark automatisk fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din forskudsopgørelse er korrekt.

I nogle tilfælde har Udbetaling Danmark dog brug for at få oplysninger om dine indkomster direkte fra dig:

Hvilke ændringer skal jeg give besked om?

Når du får pension, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • Du bliver enlig, gift eller får en samlever.
 • Du flytter.
 • Din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, fx hvis I eller en af jer arver, køber eller sælger værdipapirer og får et afkast af formuen.
 • Der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster.
 • Der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed, og virksomheden ikke er skattepligtig i Danmark.

Hvis du søger om en af nedenstående ydelser fra udlandet, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Frister og gennemsnitlig sagsbehandlingstid for International Pension

Søger du

er fristen for Udbetaling Danmarks sagsbehandling i gennemsnit går der
Folkepension 24 uger 15 uger
Udskudt folkepension 13 uger 3 uger
Personligt tillæg 13 uger 6 uger
Førtidspension 28 uger 18 uger
Seniorpension  28 uger 18 uger
Dispensation 9 uger
Dansk sygesikring 3 uger 3 uger

Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.  

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Fuldmagt - Hvis jeg ønsker, at en anden skal hjælpe mig

Du kan give fuldmagt til en person, hvis du ønsker, at denne person skal hjælpe dig i din sag om pension i udlandet.

Du kan vælge mellem at give en fuldmagt med eller uden begrænsninger. Ved en begrænset fuldmagt, vælger du selv, hvilken del du giver fuldmagt til.

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark. Læs mere om at anmelde mistanke om snyd:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om pension i udlandet, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for folke- og førtidspension:

Læs også

Her kan du læse mere om beregningen af folke- og førtidspension:

Kontakt International Pension