Barselsregler for ledige: Barn født den 2. august 2022 eller senere

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, overdrag orlov, bliv klogere på din økonomi

Start

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Giver du ikke besked, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give besked i disse 4 situationer:

 1. Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 2. Du begynder at arbejde delvist.
 3. Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.
 4. Dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov.

Du giver besked i selvbetjeningen 'Min barsel':

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Start Barselsplanlægger

I kan med Barselsplanlæggeren selv lave en barselsplan og lege med fordelingen af orlovsuger, inden I beslutter jer for en endelig plan. I skal indtaste en række oplysninger om fx fordeling af uger, ferie og beskæftigelse, hvorefter I får vist en vejledende plan.

Oplysningerne og jeres barselsplan bliver ikke sendt til Udbetaling Danmark. I skal selv oplyse jeres arbejdsgivere om, hvordan I ønsker at holde orloven.

Udbetaling Danmark får først besked om, at I går på orlov, når jeres arbejdsgivere har indberettet jeres fravær.

Søg barselsdagpenge

Hvis du er ledig og får arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du fortælle din a-kasse om din barsel senest 8 uger efter fødslen. Holder du orlov senere, er fristen 8 uger efter din første dag på orlov.

Når din a-kasse har fortalt Udbetaling Danmark om din barsel, får du et brev med Digital Post om, hvad du skal gøre samt en adgang til at søge om barselsdagpenge. 

A-kassen kan først oplyse om din barsel på den første dag af din orlov. Du kan ikke søge på forhånd.

Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark.

Hvis du melder dit fravær til a-kassen efter fristen på 8 uger efter fødslen, mister du retten til barselsdagpenge i perioden, indtil du melder fraværet. Det samme gælder, hvis du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark efter fristen på 8 uger, efter du har modtaget brevet fra os.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Hvis der går længere tid, skriver vi til dig og fortæller hvorfor, og hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvis du er far eller medmor skal du sørge for hurtigt at registrere dig som forælder til barnet, hvis I ikke er gift.

Barselsdagpenge

For dig der er medlem af en a-kasse

Du kan få barselsdagpenge under din orlov, hvis du har meldt dig ledig i din a-kasse og har stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter, dvs. er dagpengeberettiget.

Du skal dagligt have fysisk samvær med dit barn under din barsel for at få barselsdagpenge.

Derudover er det en god idé, at du forhører dig hos dit jobcenter, din a-kasse eller anden aktør om betingelserne for rådighed, når du står og skal på barsel.

Har du haft afbrudt din orlov?

Hvis du afbryder din orlov med en 1 uge eller mere og derefter går tilbage på orlov, vil beskæftigelseskravet automatisk være opfyldt i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen.

Det kan fx være i situationer, hvor du holder ferie i en uge eller mere. Det gælder også, hvis du tidligere har holdt orlov med barselsdagpenge som fx syg gravid.

Det kræver dog, at du tidligere har været på orlov med barselsdagpenge med samme barn eller graviditet. Derudover kræver det, at du fortsat er lønmodtager, dagpengeberettiget ledig eller selvstændig.

På kontanthjælp eller ledighedsydelse

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barsel. Hvis det gælder for dig, skal du kontakte din kommune.

Hvis du skal adoptere, kan du læse mere her:

Du kan få samme beløb i barselsdagpenge, som du får i arbejdsløshedsdagpenge. Du kan dog højst få 4.700 kr. (2024) om ugen før skat (4.555 kr. i 2023).

Hvis du har fået udbetalt et beskæftigelsestillæg til dine arbejdsløshedsdagpenge eller har fået udbetalt en forhøjet sats til dine arbejdsløshedsdagpenge, fx på grund af et uddannelsesløft, indgår disse ikke i dine barselsdagpenge. 

Vær opmærksom på, at barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger, mens arbejdsløshedsdagpenge bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Det betyder, at udbetalingerne pr. måned ikke er ens.

Ændringer i arbejdsløshedsdagpenge - kontakt Udbetaling Danmark

Hvis du under din barsel får ret til et højere beløb i arbejdsløshedsdagpenge, kan du også få et højere beløb i barselsdagpenge.

Du skal selv kontakte Udbetaling Danmark for at få beløbet ændret. Beløbet bliver ændret fra mandagen efter, du henvender dig.

Husk også dokumentation fra din a-kasse.

Hvis du er dimittend

Er du dimittend, når du går på barsel, ændrer Udbetaling Danmark automatisk dine barselsdagpenge efter dit barns fødsel.

Som fuldtidsforsikret dimittend kan du få:

 • 3.360 kr. pr. uge (2024) uden forsørgerpligt (3.255 kr. i 2023)
 • 3.855 kr. pr. uge (2024), hvis du har forsørgerpligt for børn under 18 år (3.735 kr. i 2023).

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselsdagpenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i et brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales og hvilken periode udbetalingen dækker over.

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
 52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
 4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
 9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger .

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Barselsdagpengene bliver beregnet som et bruttobeløb.  Nettobeløbet – altså det beløb, du får sat ind på kontoen - beregner Udbetaling Danmark på baggrund af ATP-bidrag og den skat, der skal trækkes fra dagpengesatsen.

Hovedkort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende hovedkortet til dine barselsdagpenge, er det dit ugefradrag, der bliver anvendt i beregningen. Dvs. ugefradraget bliver brugt i samtlige uger, hvor der udbetales barselsdagpenge. Det gælder også første og sidste uge, selvom din orlov måske starter eller stopper midt i en uge, og i uger hvor du fx delvist genoptager dit arbejde.

Bikort og frikort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende dit bikort til dine udbetalinger, har du intet fradrag.
Har du et frikort, vil det automatisk blive anvendt først, uanset om du vælger bikort eller hovedkort.

Vær opmærksom på

Når dit barselsforløb er slut, er det en god idé at kontakte Skattestyrelsen og få tilpasset din forskudsopgørelse. På den måde vil dét fradrag, du har ret til resten af året, blive tilpasset, og du undgår at få en eventuel restskat ved næste årsopgørelse.

Læs mere på skat.dk, hvis du er du i tvivl om skattekortet og forskudsopgørelsen.

Planlæg orloven

Familier, hvor forældrene bor sammen ved fødslen, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv. I kan fx vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden. Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende. Læs mere om overdragelse længere nede på siden.

Orlovsmodel for forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Vær opmærksom på, at hvis du er i en særlig situation, kan du i nogle tilfælde få ekstra orlov. Læs mere i afsnittet ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Hvis den anden forælder ikke er ledig, kan du læse om reglerne for orloven her:

Antal uger 

Regler for orloven, hvis I bor sammen ved fødslen

4 ugers graviditetsorlov

Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som du kan holde 4 uger før, du forventer at føde.

2 ugers orlov Orloven starter dagen efter fødslen af barnet og kan ikke overdrages.
8 ugers orlov Når de 2 ugers orlov slutter, fortsætter du over på 8 ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Orloven skal afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel. Orloven kan ikke overdrages.
14 ugers orlov

De 14 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. 

Du kan som mor vælge at overdrage de 14 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven, hvis de opfylder betingelserne for det på det tidspunkt, orloven skal holdes. Læs mere om reglerne for overdragelse af orlov længere nede på siden.

Orlovsmodel for ledige forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger

Regler for orloven, hvis I bor sammen ved fødslen

2 ugers orlov

Som far eller medmor skal du holde de 2 ugers orlov med barselsdagpenge i 2 sammenhængende uger fra den dag eller dagen efter, barnet er født.

Hvis du afbryder orloven, mister du den resterende del. Du må gerne vente med at starte orloven, til barnet er kommet hjem fra hospitalet. Du skal dog holde hele orloven, inden barnet er 10 uger. 

22 ugers orlov

De 22 ugers orlov skal holdes inden 1 år efter barnets fødsel.

Du kan som far eller medmor vælge at overdrage de 22 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven, hvis de opfylder betingelserne på det på det tidspunkt, orloven skal holdes. Læs mere om reglerne for overdragelse af orlov længere nede på siden.

Orlovsmodel for ledige forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Vær opmærksom på, at hvis du får arbejde som lønmodtager inden barnet fylder 1 år, skal du selv holde 9 ugers orlov, inden barnet er 1 år, hvis du har orlov tilbage. Reglen gælder, uanset hvor mange timers arbejde du har. 

Hvis du har mindre end 9 ugers orlov tilbage eller har afholdt eller overdraget al din orlov på tidspunktet, hvor du bliver lønmodtager, kan du i nogle tilfælde få op til 9 ugers ekstra orlov. Læs mere i artiklen ’Hvis du bliver lønmodtager inden for barnets første år’.

Orloven skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre forælderen pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven, ellers falder de bort.

Overdrag orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

For at overdrage skal du skal også være socialt sikret i Danmark eller have lovligt ophold her i landet på det tidspunkt, du overdrager.

Hvem kan overdrage?

Som juridisk forælder til barnet kan du overdrage orlov til den anden juridiske forælder.

Du har i nogle situationer også mulighed for at overdrage orlov til en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket fx betyder, at du skal være i arbejde eller medlem af en a-kasse. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?’.

Hvis en forælder ikke er i stand til at overdrage sin orlov til den anden forælder, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at gøre det. Det kan fx være i situationer, hvor forælderen er kommet ud for en ulykke og ikke er ved bevidsthed. Læs mere under ’ Hvis den ene forælder ikke selv er i stand til at overdrage orlov’. 

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. En del af orloven kan I vælge at overdrage til hinanden. I kan overdrage hele uger eller dage. 

Hvor meget orlov kan mor overdrage?

Som ledig mor kan du overdrage op til 14 uger til far eller medmor, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov – kan ikke overdrages
 • 14 ugers orlov – kan overdrages

Far eller medmor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel. Den overdragne orlov kan dog forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere under 'Forlæng eller udskyd orlov'.

Hvor meget orlov kan far eller medmor overdrage?

Som ledig far eller medmor kan du overdrage op til 22 uger til mor, hvis I bor sammen ved fødslen.

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 22 ugers orlov – kan overdrages

Mor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel. Den overdragne orlov kan dog forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere under 'Forlæng eller udskyd orlov'.

Hvis mor, far eller medmor ikke er ledig, kan I læse om jeres situation her:

Hvis du ved siden af dine arbejdsløshedsdagpenge har lønindkomst og er i beskæftigelse som lønmodtager, bliver du omfattet af reglen om, at 9 ugers orlov skal holdes af dig selv som lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, medmindre du pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Det er din beskæftigelse på overdragelsestidspunktet, som er afgørende for, om du kan overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder. 

Hvis du bliver lønmodtager

Hvis du senere inden for barnets første år bliver lønmodtager, skal du være opmærksom på, at du selv skal holde 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager. Ellers går ugerne tabt, medmindre der er særlige forhold.

Hvis du bliver lønmodtager, kan du heller ikke overdrage 9 ugers orlov til den anden forælder fra det tidspunkt, du bliver lønmodtager.

Vær opmærksom på, at hvis du bliver lønmodtager inden for barnets første år, har du i nogle tilfælde ret til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager. Læs mere under ’Hvis du bliver lønmodtager inden for barnets første år’.

Situationer, der kan have betydning for din orlov

Hvis I ikke bor sammen ved fødslen

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet bliver født, sker der en anden tildeling af jeres orlov end den almindelige fordeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, har det ikke betydning for tildelingen af jeres orlov.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos på fødselstidspunktet, vil automatisk få 13 ugers ekstra orlov oveni de 24 ugers orlov efter fødslen. De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. 

Forælderen kan vælge at overdrage de 13 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvis forælderen vil holde de 13 uger i forlængelse af den igangværende orlov, skal forælderen ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Søg hurtigst muligt  

Vær opmærksom på, at forælderen skal søge om barselsdagpenge under orloven senest 8 uger efter fødslen eller senest 8 uger efter første orlovsdag, ellers kan forælderen miste barselsdagpenge. Det gælder både for de 24 ugers orlov og de 13 ugers orlov. Der skal kun søges en gang, medmindre orloven afbrydes undervejs.  

Hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag i den periode.  

Hvis forælderen har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos på fødselstidspunktet, også får eneforældremyndighed inden barnet fylder 1 år, kan forælderen søge Udbetaling Danmark om yderligere 9 ugers orlov med barselsdagpenge. 

Det er en forudsætning, at:

 • I ikke boede sammen på fødselstidspunktet
 • I ikke bor sammen på ansøgningstidspunktet
 • du har eneforældremyndighed på ansøgningstidspunktet.

De 9 ugers ekstra orlov skal som udgangspunkt afholdes inden barnet fylder 1 år. Forælderen kan vælge at overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder.

Søg hurtigst muligt   

Forælderen kan tidligst søge om de 9 ugers orlov 5 uger efter barnets fødsel. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt herefter eller hurtigst muligt efter, at forælderen har fået eneforældremyndigheden. Det skyldes, at de 9 ugers orlov som udgangspunkt skal være afholdt inden 1 år efter barnets fødslen.  

Hvis forælderen vil holde de 9 ugers orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

Orloven for forælderen, som barnet ikke bor hos

Den forælder, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos på fødselstidspunktet, har ret til mindre orlov med barselsdagpenge.

Barnet bor ikke hos far eller medmor

Hvis du som far eller medmor ikke har barnet boende, har du udover de 2 ugers orlov ved fødslen ret til 9 ugers orlov med barselsdagpenge. 

Barnet bor ikke hos mor

Hvis du som mor ikke har barnet boende, har du ret til 2 ugers orlov ved fødslen og 8 ugers orlov. Derudover har du ret til 9 ugers orlov.

De 9 ugers orlov skal i begge tilfælde holdes, inden barnet fylder 1 år. Hvis du er lønmodtager, kan de 9 ugers orlov ikke overdrages til den anden forælder.

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, vil hver forælder have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Det gælder også, selvom I flytter fra hinanden kort tid efter fødslen.

I skal selv aftale, om I vil overdrage orlov til hinanden. Udbetaling Danmark kan ikke lave en anden fordeling af orloven, hvis I ikke kan blive enige om at overdrage orlov til hinanden.

Faderskab er ikke fastslået

Hvis faderskabet til barnet ikke er fastslået, og der kører en faderskabssag, eller det er fastslået, at faren er ukendt, skal du i forbindelse med din ansøgning om barselsdagpenge eller ansøgning om overdragelse oplyse dette og sende evt. dokumentation.

For familier, hvor der er to juridiske forældre til barnet, men hvor der fx ikke er fælles forældremyndighed eller bopæl, sker der en anden tildeling af orlov end ligedelingen med 24 uger til hver forælder. Det samme er tilfældet i de situationer, hvor faderskabet ikke er fastslået.   

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, når barnet bliver født, får tildelt 13 ugers ekstra orlov. Det betyder, at forælderen får samlet 37 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Forælderen får automatisk de 13 ugers ekstra orlov på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Personregister. Vær dog opmærksom på, at hvis forælderen vil holde de 13 ugers ekstra orlov i forlængelse af de 24 ugers orlov efter fødslen, skal forælderen ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.     

Hvis forælderen vil søge om at få udbetalt barselsdagpenge, skal forælderen søge senest 8 uger efter fødslen eller den første orlovsdag, hvis orloven starter senere end fødslen. Det gælder både for de 24 ugers orlov og de 13 ugers orlov. Der skal kun søges en gang, medmindre orloven afbrydes undervejs.  

Hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Hvis forælderen også har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos, også har eller får eneforældremyndighed over barnet, inden barnet fylder et år, kan forælderen søge om yderligere 9 ugers orlov. Det betyder, at forælderen kan få samlet 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Forælderen kan tidligst søge om de 9 ugers orlov 5 uger efter barnets fødsel. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt herefter eller hurtigst muligt efter, at forælderen har fået eneforældremyndigheden. Det skyldes, at de 9 ugers orlov som udgangspunkt skal være afholdt inden 1 år efter barnets fødslen.  

Hvis forælderen vil holde de 9 ugers orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Hvis I flytter fra hinanden

Hvis I som forældre bor sammen, når barnet bliver født, men efterfølgende flytter fra hinanden, vil I få en ligedeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. Det er også tilfældet, selvom den ene forælder får eneforældremyndighed efter fødslen.

Hvis du får flerlinger

Hvis du får flerlinger, får du 13 ugers flerlingeorlov. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke selv kan holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Hvis du bor alene med barnet og har eneforældremyndighed, kan du have op til 59 ugers orlov.  

Du kan i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx den anden forælder eller en social forælder. Orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke overdrages til en anden.  

Du kan læse mere under 'Hvis du får flerlinger', ’Hvor meget orlov kan mor overdrage’, ’Hvor meget orlov kan far/medmor overdrage’ og ’Hvis du er social forælder’.

I de situationer, hvor et barn kun har én forælder på fødselstidspunktet, kan forælderen ansøge om 22 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det kan være i situationer, hvor:

 • solomor har ved hjælp af donor fået et barn, og der er derfor ingen juridisk far
 • solofar har fået barn ved hjælp af en udenlandsk surrogatmor
 • den anden forælder er gået bort før fødslen.

For familier, hvor der er to juridiske forældre til barnet, men hvor der fx ikke er fælles forældremyndighed eller bopæl, gælder der andre regler. Det samme gælder i de situationer, hvor faderskabet ikke er fastslået, eller hvor faren er ukendt. Læs mere under ’Hvis I ikke bor sammen’.

Søg hurtigst muligt

Forælderen skal søge om de 22 ugers ekstra orlov. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt efter, at barnet er født.  

Hvis forælderen vil holde de 22 ekstra uger i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 22 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Som soloforælder har du også mulighed for at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem eller en social forælder. Læs mere her:

Sådan ser din orlov ud som solomor

Som solomor har du som udgangspunkt ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Orlovsmodel for solomor på barsel som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger

Regler for orloven

4 ugers graviditetsorlov Orloven skal afholdes 4 uger før, du forventer at føde. 
2 ugers orlov Orloven skal holdes i forlængelse af fødslen.
8 ugers orlov
Orloven skal holdes, inden barnet fylder 10 uger. 
14 ugers orlov
Orloven skal som udgangspunkt holdes, inden barnet fylder 1 år. 
22 ekstra ugers orlov
Orloven skal som udgangspunkt holdes, inden barnet fylder 1 år.

Sådan ser din orlov ud som solofar

Som solofar har du som udgangspunkt ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Orlovsmodel for solofar på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger 

Regler for orloven

2 ugers orlov Orloven skal afholdes, inden barnet fylder 10 uger. 
22 ugers orlov

Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. 

22 ekstra ugers orlov Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Hvis du får flerlinger

Hvis du får flerlinger får du 13 ugers flerlingeorlov. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Hvis du er soloforælder og har fået flerlinger, vil du have 59 ugers orlov.  

Du kan i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke bliver overdraget til en anden.   

Du kan læse mere under 'Hvis du får flerlinger', ’Hvis du er social forælder’ og ’Hvis du er nærtstående familiemedlem’.

Hvis den ene forælder til barnet går bort efter fødslen, kan den anden forælder ansøge om at overtage den afdødes forælders orlov, som ikke er afholdt eller overdraget.

Hvis du kommer i denne situation, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan hjælpe dig.

Du kan muligvis også overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

Undtagelse

Hvis I ikke boede sammen på fødselstidspunktet, og barnet har folkeregisteradresse hos dig fra fødslen, og du også har eneforældremyndighed over barnet, har du i forvejen ret til 46 uger med barselsdagpenge. I denne situation kan du derfor ikke overtage den anden forælders resterende orlov.

Hvis kun den ene forælder er socialt sikret i Danmark, og forældrene bor sammen ved fødslen, kan den forælder, der har ret til barselsdagpenge i Danmark, søge om op til 13 ekstra uger. Man er som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor man arbejder.

Der er forskellige regler, alt efter hvornår barnet er født.

Barn født den 1. maj 2024 eller senere

Du har ret 13 ekstra ugers orlov, hvis disse 2 betingelser er opfyldt:

 1. Den anden forælder får i perioden fra den 11.-46. uge efter fødslen ikke udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) fra et andet land i mere end 9 uger.
 2. I boede sammen ved fødslen.

Hvis den anden forælder får udbetalt mere end 9 ugers offentlig ydelse i perioden, bliver de uger, der ligger udover de 9 uger, trukket fra dine 13 uger.

Eksempel - forældrene bor sammen

Mads og Andrea bor sammen i Sverige. Mads arbejder i Sverige, og Andrea arbejder i Danmark. Da Mads arbejder i Sverige, er han socialt sikret i Sverige. Andrea er socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. 

Andrea har ret til 13 ugers ekstra orlov oveni de 24 uger, hvis Mads ikke i mere end 9 uger får udbetalt ydelse svarende til barselsdagpenge fra Sverige i perioden fra den 11.-46. uge efter fødslen. Får Mads udbetalt fx 12 uger i perioden, så har Andrea ret til ekstra 10 ugers orlov (13 uger minus 3 uger) med barselsdagpenge fra Danmark.

Eksempel - forældrene bor ikke sammen

Kim og Karina bor ikke sammen ved fødslen. Kim bor og arbejder i Sverige, og Karina bor og arbejder i Danmark. Barnet har registreret adresse hos Karina fra fødslen.

Da Kim arbejder i Sverige, er han socialt sikret i Sverige. Karina er socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. Da Kim og Karina ikke bor sammen ved fødslen, er Karina ikke omfattet af reglen om at ekstra orlov, når den anden forælder er socialt sikret i udlandet.

I stedet er hun omfattet af en anden regel, hvor hun kan få 13 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, fordi hun ikke bor sammen med Kim ved fødslen, og barnet har adresse hos hende. Læs mere i artiklen ’Hvis I ikke bor sammen’.

Søg hurtigst muligt

Der er ingen frist for at søge om de op til 13 ugers ekstra orlov, men Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger hurtigst muligt efter barnets fødsel.   

Hvis du vil holde de op til 13 ugers ekstra orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og du allerede modtager barselsdagpenge, vil du også få barselsdagpenge i de op til 13 uger. Vær dog opmærksom på, at du her skal ændre din sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.  

De op til 13 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Orloven kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt. Læs mere om forlængelse og udskydelse i afsnittet ’Forlæng og udskyd orlov’. 

Barn født før den 1. maj 2024

Du har ret til ekstra orlov, hvis du kan dokumentere, at den anden forælder i samme periode, hvor du vil holde de op til 13 uger:

 • ikke har haft fravær med offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) under orloven efter det andet lands lovgivning.
 • ikke har tænkt sig at holde fravær med offentlig forsørgelsesydelse det andet lands lovgivning. 

Hvis forælderen får udbetalt offentlig forsørgelsesydelse svarende til barselsdagpenge i mindre end 13 uger, fratrækkes ugerne fra de 13 ugers ekstra orlov. Derudover skal I bo sammen ved fødslen.

Hvis den anden forælder er lønmodtager, har ret til barselsdagpenge og på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan passe barnet alene, kan du ansøge om at få 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har et alvorligt handicap, og det er lægeligt dokumenteret, fx ved en lægeerklæring eller en journaludskrift. 

Vær opmærksom på, at barnet skal være født, og du skal være registreret forælder, før du kan søge om ekstra orlov.  

Der er ingen frist for at søge om de 9 ugers ekstra orlov, men Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger hurtigst muligt.  

Hvis du vil holde de 9 ugers ekstra orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og du allerede modtager barselsdagpenge, vil du også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at du her skal ændre din sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

De 9 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Orloven kan udskydes eller forlænges frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt. Læs mere om forlængelse og udskydelse i afsnittet ’Forlæng og udskyd orlov’.

Du skal dokumentere, at en læge har vurderet, at den anden forælder ikke er i stand til at passe barnet alene på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Dokumentation kan fx være en lægeerklæring. 

Hvis forælderen er midlertidig syg

Hvis den anden forælder blot er midlertidigt forhindret i at kunne passe jeres barn alene i sine 9 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel, kan forælderen i stedet holde orloven inden 3 år efter fødslen.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har en midlertidig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sygdom, indlæggelse på hospital mv.

Læs mere her:

Hvis du bliver lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, og du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, har du mulighed for at få op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det kan du i de situationer, hvor du ikke har mere orlov tilbage. Det vil sige, at du har brugt eller overdraget al din orlov, som ligger efter mors 10 ugers orlov ved fødslen eller efter far eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller på anden ydelse, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år.

Du skal være lønmodtager, når du starter de op til 9 ugers orlov.

Orloven kan ikke overdrages til den anden forælder og skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre du pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Sådan gør du

Du skal starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. Derefter tager vi stilling til, om du har ret til den ekstra orlov. 

Det kan vi først gøre, når vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Hvis du får flerlinger den 1. maj 2024 eller senere

Hvis du er forælder til flerlinger født den 1. maj 2024 eller senere, har du ret til 13 ugers flerlingeorlov.

Hvis der er to juridiske forældre, får begge forældre hver 13 ugers flerlingeorlov.

Orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

For at få ret til barselsdagpenge under orloven skal du ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet. Læs om betingelserne under ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Du kan se din orlov i Min barsel.

Overdrag flerlingeorlov til en social forælder

Det er også i Min barsel, at du kan overdrage op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre, når børnene er født. Du behøver ikke selv opfylde beskæftigelseskravet for at overdrage orloven.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

Vær opmærksom på, at orloven ikke kan overdrages til en anden juridisk forælder.

Hvis du er soloforælder

Hvis du er soloforælder, kan du søge om op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre eller et eller flere nærtstående familiemedlemmer. Det er en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet. Du har stadig dine egne 13 uger, hvilket betyder, at I hver kan holde op til 13 ugers flerlingeorlov.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og de skal holde orloven, inden børnene bliver 1 år.

Vær opmærksom på, at børnene skal være født, før du søger.

Hvis du får mere end 52 ugers orlov

Du kan ikke holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

Hvis du fx har fået flerlinger og er soloforælder, eller du bor alene med barnet og har eneforældremyndighed, vil du have mere end 52 ugers orlov. Du kan også i nogle tilfælde komme op over 52 uger, hvis du har fået overdraget orlov fra den anden forælder.

Hvis du har mere end 52 ugers orlov, kan du i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx den anden forælder, en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Du skal være opmærksom på, at alt orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke overdrages til en anden.

Læs mere om overdragelse under ’Overdrag orlov’.

Hvis du får tvillinger før den 1. maj 2024

Du får ikke en længere barsel eller flere barselsdagpenge, hvis du får tvillinger.

Som forældre kan I dele, udskyde og forlænge orloven præcis på samme måde som ved et barn.

Du får dog udbetalt et ekstra børnetilskud af Udbetaling Danmark, indtil børnene bliver 7 år.

Hvis du får trillinger, firlinger mv. før den 1. maj 2024

Hvis I har fået 3 eller flere børn ved samme fødsel, har I mulighed for at søge om 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge tilsammen, som I kan fordele mellem jer. Reglerne gælder kun forældre til børn, der er født den 1. januar 2023 eller senere.

Det betyder, at I begge har mulighed for at være hjemme samtidig i længere tid.

De 26 ugers orlov skal være afholdt inden 18 måneder efter fødslen. Orloven kan ikke forlænges eller udskydes ved genoptagelse af arbejdet.

Sådan søger du

Hvis børnene har dansk cpr-nummer, modtager I efter fødslen et brev fra Udbetaling Danmark med et link til en ansøgningsblanket. Her kan I hver især søge om den ekstra orlov og fordele de 26 uger mellem jer, som det passer bedst ind i jeres familieliv.

Hvis børnene ikke har dansk cpr-nummer, skal I kontakte Udbetaling Danmark for at kunne søge om de 26 ekstra ugers orlov.

Læs om ansøgningsfristerne under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Sygdom under graviditet eller orlov

Hvis du bliver syg pga. din graviditet, kan du gå på orlov tidligere end 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Det betyder, at din graviditetsorlov kan blive forlænget og starte tidligere end 4 uger før fødslen.

 1. Hvis du går tidligere på orlov, skal du melde det til din a-kasse senest 8 uger efter fødslen.
 2. A-kassen skal så melde fraværet til Udbetaling Danmark.
 3. Når din a-kasse har meldt dit fravær, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark. Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet.
 4. Du får også et brev om, at Udbetaling Danmark skal have en lægeattest.
 5. Du skal kontakte din læge for at få den udfyldt. Lægen sender den derefter til Udbetaling Danmark. 

Hvis mor bliver syg inden for de første 10 uger

Bliver barnets mor for syg til at passe jeres barn inden for de første 10 uger efter barnets fødsel, kan du som far eller medmor holde orlov i perioden. Du kan faktisk overtage hendes orlov, men det kræver, at I begge opfylder betingelserne for at holde orlov med barselsdagpenge.

I skal også have dokumentation fra lægen om, at moren ikke kan passe barnet og hvor længe.

Hvis du bliver syg under orloven

Hvis du som mor bliver syg efter de første 10 uger efter fødslen, eller som far eller medmor bliver syg efter de første 2 uger efter fødslen, kan du vælge at overdrage hele eller dele af den resterende orlov til den anden forælder.

Læs mere om ’Overdrag orlov’.

Læs mere under ’Situationer, som kan have betydning for din orlov’. 

Hvis du er ledig, og du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Modtager du arbejdsløshedsdagpenge, og skal du på barsel, kan du opfylde beskæftigelseskravet ved at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet ud fra den sats, som du på 1. fraværsdag er berettiget til i arbejdsløshedsdagpenge.

Det er din a-kasse, der skal indberette din orlov i NemRefusion. Herefter skal du søge om barselsdagpenge. Se hvordan under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’

Hvis du ikke er i et ansættelsesforhold, og du modtager sygedagpenge fra kommunen

Modtager du sygedagpenge fra din kommune uden at være i ansættelse, kan du søge om barselsdagpenge, fordi du opfylder beskæftigelseskravet via din ret til sygedagpenge.

Du skal informere din kommune om din orlov, hvorefter kommunen indberetter din orlov til Udbetaling Danmark.

Når Udbetaling Danmark har modtaget og behandlet indberetningen, modtager du et brev med en blanket i din Digitale Postkasse, som du skal bruge til at søge barselsdagpenge. Du skal udfylde og indsende blanketten til Udbetaling Danmark inden for fristen.

Udbetaling Danmark beregner dine barselsdagpenge ud fra den sats du har ret til i sygedagpenge på 1. fraværsdag.

Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun, indtil barnet er 46 uger.

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven i 3 måneder tilsammen. I kan skiftes til at holde orlov under indlæggelsen eller holde orlov samtidig.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der gør det muligt at forlænge orloven. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold, (THO), bliver de dage ikke regnet med.

Særligt for far eller medmor

Bliver dit barn indlagt fra fødslen, kan du i stedet for at starte på de 2 ugers orlov ved fødslen vælge at starte på den efterfølgende orlov. De 2 ugers orlov ved fødslen kan nemlig ikke forlænges, hvorimod den efterfølgende orlov orlov kan forlænges med den periode, dit barn er indlagt.

Dine 2 ugers orlov ved fødslen begynder, når barnet er kommet hjem fra hospitalet. Orloven skal være afholdt, inden barnet er 10 uger, ellers går den tabt.

Er du begyndt at holde dine 2 ugers orlov ved fødslen, og barnet bliver indlagt imens, kan du dog ikke afbryde den og starte på den efterfølgende orlov i stedet.

Det er en god ide at kontakte din a-kasse, så du er sikker på reglerne.

Se, hvilke regler der gælder, hvis barnets anden forælder ikke er ledig:

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet. Det kan fx være en journaludskrift.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Udbetaling Danmark har ikke mulighed for at betale for en lægeerklæring. 

Send dokumentationen til Udbetaling Danmark via:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når dokumentationen - med barnets indlæggelses- og udskrivelsesdato - er modtaget.

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Forlæng eller udskyd orlov

En mor har efter fødslen ret til at være fraværende i 10+32 uger, dvs. 42 uger i alt.

En far eller medmor har efter fødslen ret til at være fraværende i 2+32 uger, dvs. 34 uger i alt. 

Som udgangspunkt har hver forælder dog kun ret til barselsdagpenge i 24 uger efter fødslen, medmindre man har overdraget orlov eller er i en særlig situation. Læs mere under ’Planlæg din barsel’.

Som ledig har du ret til at forlænge din orlov med op til 8 uger. Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, du forlænger din orlov med.

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen. Du skal bare sørge for at give din a-kasse besked om forlængelsen.

Som ledig kan du ikke udskyde orlov. Det skyldes, at man skal være i arbejde for at kunne udskyde orlov.

Arbejde giver dig mulighed for at udskyde orlov

Hvis du får et arbejde på fuld tid, mens du er på orlov, kan du efter aftale med din arbejdsgiver påbegynde arbejde og udskyde hele eller dele af den orlov, der er tilbage.

Der skal være tale om påbegyndelse af et reelt ansættelsesforhold på fuld tid, dvs. 37 timer, før I kan aftale at udskyde din orlov for den periode. Husk at give Udbetaling Danmark besked om, at du stopper din orlov.

Når du senere skal holde den udskudte orlov, skal du være i arbejde eller holde den i umiddelbar forlængelse af en ansættelse, der stopper, dvs. at der ikke må være en periode med ledighed eller ferie som ledig eller ferie for egen regning mellem arbejdsforholdets ophør og starten på den udskudte orlov. Orloven skal holdes inden barnet fylder 9 år, ellers falder den bort.

Læs mere om reglerne for at udskyde orlov, når du er lønmodtager:

Arbejde på nedsat tid

Hvis du er fuldt ledig, når orloven begynder, og starter med at arbejde mindre end fuld tid pr. uge, kan du ikke forlænge eller udskyde orloven med barselsdagpenge med den tid, du har arbejdet under orloven.

Du har dog ret til at holde de timer, der er arbejdet mindre end fuld tid pr. uge eller overdrage til den anden forælder inden 1 år efter barnets fødsel.

Eksempel: 

Mor er fuldt ledig, da hun starter med at holde orlov. Under orloven får hun et job og arbejder 6 timer om ugen og fortsætter med at holde orlov 31 timer om ugen. Hun vil i den situation få udbetalt barselsdagpenge for 31 timer om ugen. Hun kan ikke forlænge eller udskyde orloven med de 6 timer, som hun arbejder om ugen til efter 1 år efter barnets fødsel, fordi hun var fuldt ledig forud for orlovens start.  

Husk altid at give udbetaling Danmark besked om, hvor mange timer du arbejder:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Til din orientering så er dét at holde ferie under orlov ikke det samme som at udskyde orlov, når du er ledig. Hvis du holder pause under orloven for at holde ferie, mister du de dage af orloven. 

Ferie

Kan jeg overføre ferie på grund af barsel?

Hvis du er på barsel og er ledig, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt din optjente ferie. Du kan i stedet overføre ferien til din næste ferieafholdelsesperiode. Dette gør du ved at give besked til FerieKonto om, at din ferie skal overføres på grund af barsel som en feriehindring. 

Det kan du gøre fra den 1. januar efter ferieperioden er slut. En ferieafholdelsesperiode går fra den 1. september til 31. december det følgende år. 

Du kan få overført op til 4 ugers ferie på grund af en feriehindring. 

Du kan læse mere om overførsel af ferie, frister og søge om at overføre din ferie her:

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du fortsat er forhindret i at holde ferie i afslutningen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, og der er tale om den samme type feriehindring (barsel eller sygdom), og du ikke er startet i arbejde i mellemtiden, kan du muligvis få udbetalt ferie.

Du kan læse mere om feriehindring hos Feriepengeinfo her:

Hvis du får udbetalt ferien som følge af feriehindring i særlige situationer ved længerevarende barsel, skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om det. Udbetaling af feriepenge som følge af en feriehindring, har nemlig ingen betydning for dine barselsdagpenge.

Reglerne for udbetaling af feriepenge pga. feriehindring hører under ferieloven. Du skal derfor kontakte FerieKonto, hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge pga. feriehindring.

Hvis du vil holde ferie under din orlov

Vær opmærksom på, at hvis du som forælder til barnet, vil stoppe din orlov for at holde ferie uden barselsdagpenge men med anden økonomiske kompensation end barselsdagpenge, skal du som ledig forælder forsat holde din resterende orlov inden for barnets første år. Du kan nemlig ikke udskyde orlov pga. ferie som ledig.

Hvis du afbryder din orlov med en ferie i en hel kalenderuge eller mere og derefter går tilbage på orlov, så vil beskæftigelseskravet automatisk være opfyldt i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen. Det kræver dog, at du tidligere har været på orlov med barselsdagpenge vedrørende samme barn eller graviditet. Derudover kræver det, at du fortsat er lønmodtager, dagpengeberettiget ledig eller selvstændig.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. 

Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge