Særligt sundhedskort

Det særlige sundhedskort giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark, selvom du ikke bor her

Bestil det særlige sundhedskort

Start Søg om særligt sundhedskort

Du søger om det særlige sundhedskort i selvbetjeningsløsningen ved at klikke på 'Start'.

Undervejs får du besked om, hvilken dokumentation, du skal vedhæfte din ansøgning. Det er en god idé at have dokumentationen klar, inden du starter ansøgningen. Det tager 2-3 uger, før du modtager kortet med posten.

Kan du ikke betjene dig selv på nettet, kan du kontakte Udbetaling Danmark og få tilsendt en papirblanket.

Kortet er gratis. Hvis du har mistet eller ødelagt dit kort, skal du dog betale 225 kr. for et nyt (2024).

Kan jeg få kortet hurtigere?

Hvis du har brug for det, kan du bestille et midlertidigt bevis, som du kan bruge, indtil du får tilsendt det særlige sundhedskort. Du kan bestille et midlertidigt bevis ved at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 81.

Din arbejdsgiver kan søge for dig

Arbejder du for en virksomhed i Danmark, kan din arbejdsgiver eventuelt hjælpe dig med at søge det særlige sundhedskort gennem den særlige virksomhedsløsning på Virk.dk.

Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig

Hvis en anden person skal søge om særligt sundhedskort på dine vegne, skal du udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark.

Når du søger om det særlige sundhedskort, kan du blive bedt om dokumentation.

Dokumentationen kan fx være:

 • din ansættelseskontrakt, hvis du skal arbejde i Danmark
 • dokumentation for din udsendelse, hvis du er udsendt fra eller til Danmark
 • attest U2, hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge
 • EU-sygesikringsblanketten E 106, hvis du er udsendt til at arbejde i Danmark
 • din afgørelse om social sikring/Attest A1

Søger du digitalt, er det nemmest at vedhæfte dokumentationen, samtidig med at du søger om kortet. Hvis du ikke har modtaget dokumentationen, når du søger om kortet, kan du eftersende den. Læs mere her:

Du kan sende oplysningerne med Digital Post, hvis du har MitID. Du kan også sende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Det er en god idé at have dokumentationen klar som digitale filer på din computer, inden du starter ansøgningen. Du kan fx scanne de relevante dokumenter til din computer eller tage et billede af dem med din mobiltelefon og gemme dem på din computer.

I Danmark kan man vælge mellem sygesikringsgruppe 1 og 2. Uanset om du vælger sygesikringsgruppe 1 eller 2, bliver du ikke tilmeldt en bestemt læge.

Hvis du vælger sygesikringsgruppe 1, er det gratis at gå til læge og speciallæge, og du skal have henvisning fra alment praktiserende læge, hvis du skal til speciallæger.

Hvis du vælger sygesikringsgruppe 2, fastsætter lægerne selv prisen på din behandling. Du skal betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet, og du skal ikke have henvisning til speciallæger.

Når kortet udløber, kan du få et nyt kort, hvis du stadig opfylder betingelserne. Du skal selv sørge for at bestille et nyt kort ca. 1 måned, før dit kort udløber.

I selvbetjeningsløsningen skal du vælge, at du vil genansøge om det særlige sundhedskort.

Hvad, hvem og hvornår?

Det særlige sundhedskort giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark, selvom du ikke er tilmeldt det danske folkeregister. Du skal medbringe kortet, når du går til læge, på apoteket, på sygehuset eller til en anden behandler i det danske sundhedsvæsen.

Hvis du skal bo i Danmark, får du i stedet det almindelige gule sundhedskort, når du har tilmeldt dig folkeregistreret i din kommune.

Det særlige sundhedskort er gyldigt i højst 2 år. Det kan være gyldigt i kortere tid, hvis du fx kun er udsendt i 15 måneder, er kortet gyldigt i 15 måneder.

Du kan få det særlige sundhedskort, hvis du ikke bor i Danmark, men er socialt sikret i Danmark.

Du er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis du:

 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • modtager dansk efterløn
 • er EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
 • er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland.

Bemærk, hvis familiemedlemmet arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land, kan du ikke få det særlige sundhedskort.

Hvis du midlertidigt bor i et EU/EØS-land eller Schweiz

Du kan også få det særlige sundhedskort, hvis du kun midlertidigt, dvs. i højst 1 år, skal opholde dig uden for Danmark, og du i perioden er frameldt det danske folkeregister. Det kan fx være i forbindelse med studieophold, praktik, familiebesøg, eller hvis du skal være au pair eller volontør.

Hvis du bor i Danmark uden at være tilmeldt folkeregistret

Opholder du dig i Danmark uden at være tilmeldt det danske folkeregister, kan du også i nogle tilfælde have ret til det særlige sundhedskort.

For at afklare om du er omfattet af dansk social sikring, skal du oplyse om din aktuelle situation, når du søger om et særligt sundhedskort.

Det særlige sundhedskort giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark, selvom du ikke er tilmeldt det danske folkeregister.

På nogle sundhedsydelser skal man som borger i Danmark selv betale en del af udgiften. Det gælder også, når du har et særligt sundhedskort

Hvordan får jeg sygesikring i mit hjemland?

Når du søger om et særligt sundhedskort, søger du samtidig om sygesikring i dit hjemland. Sygesikringen giver dig ret til sygesikringsydelser i det land, du bor i, efter landets regler og på de samme vilkår som bopælslandets borgere.

Udbetaling Danmark giver besked om, at du er sikret til udgift for Danmark direkte til dit bopælslands sygesikringsmyndighed, hvis de er bekendt med denne. Ellers får du tilsendt blanket S1, som du skal aflevere på dit lokale sygesikringskontor, hvor du vil blive registreret som medlem af bopælslandets offentlige sygesikring til udgift for Danmark.

Når du søger om et særligt sundhedskort, har du oplysningspligt. Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet. Det kan fx være:

 • hvis du flytter til et andet land eller
 • hvis du stopper med at arbejde i Danmark.

Du kan sende oplysningerne med Digital Post, hvis du har MitID. Har du ikke Digital Post, kan du sende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Særlige situationer

Hvis du bor eller skal bo i et EU/EØS-land eller Schweiz og er statsborger i et af disse lande, kan du have ret til det særlige sundhedskort. Dette gælder også, hvis du er statsløs, konventionsflygtning eller familiemedlem til en EU/EØS-statsborger eller en schweizisk statsborger.

Du skal være dansk socialt sikret for at have ret til det særlige sundhedskort. Du er fx dansk socialt sikret, hvis du:

 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • modtager dansk efterløn
 • er EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
 • er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland. Bemærk, hvis familiemedlemmet arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land, kan du ikke få det særlige sundhedskort.

Du har også ret til det særlige sundhedskort, hvis du midlertidigt opholder dig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og er frameldt det danske folkeregister. Midlertidige ophold er ophold under et år og omfatter fx:

 • Studieophold
 • Praktikophold
 • Familiebesøg
 • Au pair-ophold
 • Volontør-ophold

Hvis du er udsendt til et land, som Danmark har indgået en aftale om social sikring med, kaldet konventionslande, kan du have ret til det særlige sundhedskort. Du skal være statsborger i enten Danmark eller konventionslandet.

Danmark har indgået aftale med følgende lande:

 • Bosnien-Herzegovina
 • Makedonien
 • Serbien
 • Montenegro
 • Kosovo
 • Israel
 • Marokko
 • Pakistan
 • Tyrkiet
 • Quebec.

Storbritanniens udtræden af EU har ingen betydning for, om du kan få et særligt sundhedskort eller fortsat bruge det kort, du allerede har.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til det særlige sundhedskort, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du kan fortsat bruge dit særlige sundhedskort, uanset om du er dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark.

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, har du ret til det særlige sundhedskort, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og
 • forud for dette var omfattet af sundhedsloven i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for det særlige sundhedskort.

Hvis du opholder dig i Danmark uden at være tilmeldt det danske folkeregister, kan du have ret til det særlige sundhedskort, hvis du opfylder nogle særlige betingelser.

Dette gælder, hvis du er:

 • statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz og er ansat ved NATO, WHO eller anden international organisation i Danmark.
 • statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz og udsendt til at gøre tjeneste ved NATO, WHO eller anden international organisation i Danmark
 • udsendt til et EU/EØS-lands eller Schweiz' repræsentation i Danmark
 • tredjelandsstatsborger omfattet af et nordisk lands lovgivning og udsendt til at gøre tjeneste ved NATO, WHO eller anden international organisation i Danmark
 • familiemedlem til en af ovenstående og ikke selvstændigt er socialt sikret i dit bopælsland
 • på et midlertidigt skoleophold i Danmark og bor på Færøerne eller Grønland.

Her kan du læse mere om reglerne for social sikring:

Andre emner

Har du brug for hjælp til kontakten med Udbetaling Danmark om det blå EU-sygesikringskort, særligt sundhedskort eller lignende, kan du her læse, hvad du skal gøre. Det gælder også, hvis du skal hjælpe en anden med kontakten.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal personen først give dig fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis den, du skal hjælpe, har MitID, kan personen give dig fuldmagten digitalt:

Hvis den, du skal hjælpe, ikke har MitID, kan personen udfylde en skriftlig fuldmagt og underskrive den.

Du kan som pårørende sende den underskrevne papirfuldmagt til Udbetaling Danmark ved at bruge dit eget MitID. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte det i selvbetjeningsløsningen.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket: Fuldmagt til International Sygesikring'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Send underskrevet fuldmagt til Udbetaling Danmark' i stedet.

Når du søger om særligt sundhedskort, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om særligt sundhedskort. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste kvartal i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om særligt sundhedskort.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Du har mulighed for at klage digitalt over en afgørelse om særligt sundhedskort til Styrelsen for Patientklager. Patientklagecenteret skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan ikke klage over afslag på blanket S1/S072, da blanketten ikke giver ret til ydelser efter dansk lovgivning.

Du kan som udgangspunkt kun klage digitalt.

Hvis du ikke kan klage digitalt, kan du kontakte Styrelsen for Patientklager på: 72 33 05 00.

Du kan også kontakte ATP´s kundeambassadør, hvis du er utilfreds med måden, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på.

Other languages

Kontakt Udbetaling Danmark, International Sygesikring