Klag over en erstatningsafgørelse fra Patienterstatningen

Klag over en erstatningsafgørelse fra Patienterstatningen

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du uenig i Patienterstatningens afgørelse om erstatning, kan du anke sagen til:

  • Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet behandler anker over Patienterstatningens afgørelser

  • hvis skaden skyldes behandling eller undersøgelse
  • hvis skaden skyldes medicin.

Hvis du ikke er enig i ankenævnets afgørelse kan afgørelsen indbringes for retten.

Hvis du er i tvivl, kan en patientvejleder hjælpe dig.

Start Klag til Ankenævnet for Patienterstatningen

Klag digitalt

Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt. Du kan dog i særlige tilfælde være fritaget herfra, fx hvis du pga. sygdom ikke kan bruge en computer eller har sproglige vanskeligheder. Er du fritaget fra digital post, er du også fritaget fra det digitale klageskema. Hvis du sender din klage til styrelsen uden at bruge det digitale klageskema, skal du i klagen forklare hvorfor.

En erstatningssag er ikke det samme som en klagesag. Du har som borger ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Du kan klage over en konkret sundhedspersons sundhedsfaglige behandling eller over behandlingsstedet. En klagesag kan munde ud i, at der gives kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage.

Klager over sundhedsfaglig behandling skal indsendes til Styrelsen for Patientklager. Hvis du mener, at du er påført en skade som følge af behandling, undersøgelse eller pleje i sundhedsvæsenet eller som følge af bivirkninger til medicin, kan du søge erstatning. Krav om erstatning skal anmeldes til Patienterstatningen. Hvis du vil anke en erstatningsafgørelse fra Patienterstatningen, skal klagen indgives til Ankenævnet for Patienterstatningen, der bliver sekretariatsbetjent af Styrelsen for Patientklager.

Hvis du både har en erstatningssag og en klagesag, vil sagerne blive behandlet helt uafhængig af hinanden. Det gælder også i tilfælde, hvor du har anket din erstatningssag til Ankenævnet for Patienterstatningen. Oplysningerne i en klagesag vil ikke blive givet videre til erstatningsankesagen (eller omvendt), selvom begge sager bliver sekretariatsbehandlet i Styrelsen for Patientklager. Du må derfor ikke regne med, at de oplysninger, du sender i den ene sag, bliver overført til den anden sag. Det er vigtigt, at du altid oplyser sagsnummeret, når du henvender dig til Styrelsen for Patientklager.

Du kan læse mere om, hvordan du anmelder et erstatningskrav eller indgiver en klage, her på Borger.dk.