Klag over privatpraktiserende tandlæger

Du kan klage over din privatpraktiserende tandlæge, hvis du er utilfreds med din behandling

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Klag over privatpraktiserende tandlæge

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har fået hos en privatpraktiserende tandlæge. Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt.

Sundhedsfaglig behandling er fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt 

Du kan videre klage over, at din tandlæge har tilsidesat din ret til:

 • et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr.
  • herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget
 • regelmæssig indkaldelse til kontrol
 • akut undersøgelse og behandling

Hvis din klage handler om en afgørelse om patientrettigheder, som du har fået fra fx. kommunen, regionen eller tandlægeklinikken – fx om aktindsigt i patientjournalen eller tilskud til tandbehandling i forbindelse med kræftbehandling eller Sjøgrens Syndrom – skal du sende din klage ved at bruge klageskemaet om brud på patientrettigheder.

Du kan læse mere her:

Styrelsen for Patientklager behandler din klage på skrift – det vil sige, at du ikke har mulighed for at deltage på møder, hvor din sag bliver drøftet og afgørelsen truffet.

Du kan få en dialog om dit forløb

Forud for styrelsens sagsbehandling kan du vælge at få en dialog om din klage. Loven giver dig ret til dialog, hvis din klage handler om behandling m.m., som regionen helt eller delvist har betalt for. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af din regning, at en andel er blevet betalt af den offentlige sygesikring.

Du kan læse mere om din mulighed for dialog på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside:

Tag en bisidder med til dialogen

Det er altid en god idé at have en bisidder med. Det kan fx være en ven eller et familiemedlem.

Når du vil klage over sundhedsfaglig behandling, skal du beslutte, om du vil klage over behandlingsstedet (en tandlægeklinik) eller konkrete sundhedspersoner. Dit valg har betydning for, om din sag skal afgøres af Styrelsen for Patientklager eller af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Vælger du at klage over behandlingsstedet, skal Styrelsen for Patientklager afgøre din sag, hvor styrelsen eventuelt kritiserer behandlingsstedet. Styrelsen kan kritisere behandlingsstedet, selvom fejl ikke er begået af en sundhedsperson, men fx en sekretær eller en klinikassistent.

Vælger du at klage over en eller flere sundhedspersoner, skal Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgøre din sag og vurdere, om en eller flere sundhedspersoner skal have kritik. Du behøver ikke kende navnene på de sundhedspersoner, du klager over. Disciplinærnævnet kan kun tage stilling til autoriserede sundhedspersoner og visse særlige persongrupper.

Du kan læse mere om dine valgmuligheder i styrelsens pjece ”Hvem skal afgøre din sag? – når du vil klage over sundhedsfaglig behandling”.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside:

Start Klag over privatpraktiserende tandlæge

Du skal sende din klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, når du klager over sundhedsfaglig behandling, fx:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt

Du skal ligeledes sende din klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, når du klager over, at din tandlæge har tilsidesat din ret til:

 • et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr.
  • herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget
 • regelmæssig indkaldelse til kontrol
 • akut undersøgelse og behandling

Du skal klage digitalt. 

Klager du på vegne af en anden myndig person, skal du have en fuldmagt klar fra den person, dvs. et dokument du tilføjer i klageskemaet. Har du ikke en fuldmagt, kan du bruge blanketten fra styrelsen.

Du kan læse mere om en klagesag i Styrelsen for Patientklager på styrelsens hjemmeside.

Fritagelse fra det digitale klageskema

Du kan i særlige tilfælde være fritaget fra at skulle bruge det digitale klageskema, fx hvis du pga. sygdom ikke kan bruge en computer, har sproglige vanskeligheder eller er indsat i fængsel eller tvangsindlagt. Er du fritaget fra digital post er du også fritaget fra det digitale klageskema. Hvis du sender din klage til styrelsen uden at bruge det digitale klageskema, skal du i klagen forklare hvorfor.

Du kan kun klage over forhold, der ligger maksimalt fem år tilbage fra den dag, du indsender klagen digitalt til Styrelsen for Patientklager.

Dog afkortes klagefristen til kun to år, hvis du har haft kendskab til – eller burde have haft kendskab til – at der var sket en fejlbehandling.

Du behøver kun at udfylde klageskemaet. Styrelsen for Patientklager har normalt ikke brug for mere dokumentation fra dig. Du får mulighed for at tilføje dokumenter i klageskemaet. Du kan eventuelt vedhæfte kopier af regninger fra den påklagede behandling. Dette vil lette sagsbehandlingen. Hvis du ikke vedhæfter dem, vil styrelsen selv indhente dem fra behandlingsstedet, hvis det er nødvendigt.

Når styrelsen opstarter din klagesag, indhenter styrelsen selv de dele af patientjournalen, som er nødvendig for at behandle din klage. Som hovedregel indhenter styrelsen kun journal for netop den behandling m.m., du klager over. Styrelsen kan finde det nødvendigt at indhente journalmateriale fra din efterfølgende tandlæge, hvis denne har set eller rettet på det du klager over.

Du kan både klage over flere behandlingssteder eller sundhedspersoner i samme klageskema ved at tilføje flere behandlingssteder. Hvis du ønsker at klage over, at din tandlæge har tilsidesat din ret til et skriftligt uspecificeret prisoverslag, din ret til regelmæssig indkaldelse og din ret til akut undersøgelse og behandling, kan du ligeledes gøre dette i det klageskema, hvor du klager over den tandlægefaglige behandling.

Hvis du både vil klage over sundhedsfaglig behandling og brud på en patientrettighed, hvor du har fået en afgørelse fra fx kommunen regionen eller tandlægeklinikken – fx om aktindsigt eller tilskud til tandbehandling i forbindelse med kræftbehandling eller Sjøgrens Syndrom - skal du dog udfylde to forskellige skemaer. Det er fx hvis du klager over en behandling og samtidig klager over, at du fik afslag på aktindsigt i din patientjournal. Når du har udfyldt og indsendt det ene klageskema, får du mulighed for at vælge det andet skema. Det er uden betydning, hvilket skema du starter med at udfylde.

Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vurderer om det forhold, du klager over, lever op til, hvad man må forvente af en almindelig god behandling i sundhedsvæsenet.

En afgørelse fra Styrelsen for Patientklager kan resultere i:

 • ikke-kritik af behandlingsstedet
 • kritik af behandlingsstedet.
 • tilbagebetaling af honoraret, omgørelse eller betaling for omgørelse

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

En afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan resultere i:

 • ikke-kritik af sundhedspersonen
 • kritik af sundhedspersonen
 • alvorlig kritik (indskærpelse) af sundhedspersonen og mulig politianmeldelse
 • offentliggørelse af afgørelsen på styrelsens hjemmeside og Sundhed.dk, hvis sundhedspersonen får alvorlig kritik eller gentagne gange er blevet kritiseret af disciplinærnævnet.
 • tilbagebetaling af honoraret, omgørelse eller betaling for omgørelse

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

Forlig

Et forlig betyder, at du indgår en aftale med den indklagede tandlæge om, at tandlægen for eksempel tilbagebetaler honoraret for den påklagede behandling mod, at klagesagen afsluttes endelig.

Adgangen til at indgå et forlig med hjælp fra Styrelsen for Patientklager, er begrænset til sager, hvor du klager til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over en eller flere sundhedspersoner.

En klagesag giver ikke erstatning

En klagesag er ikke det samme som en erstatningssag. Ønsker du erstatning for den behandling, du klager over, skal du selv anmelde skaden til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Du kan sagtens have både en klagesag og en erstatningssag samtidig, da sagerne behandles uafhængigt af hinanden.

Klagesag

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, ligesom sagen kan resultere i at du skal have tilbagebetalt honoraret, have foretaget omgørelse eller skal have betaling for omgørelse. Du får dog ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage.

Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til Styrelsen for Patientklager.

Erstatningssag

Hvis du mener, at du har fået en skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet eller som følge af bivirkninger til medicin, kan du søge erstatning. Krav om erstatning skal du anmelde til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Hvis du vil anke en erstatningsafgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, skal du sende klagen til Tandskadeankenævnet på www.tsan.dk.

Både erstatningssag og klagesag

Hvis du både har en erstatningssag og en klagesag, vil sagerne blive behandlet helt uafhængigt af hinanden. Det gælder også i tilfælde, hvor du har anket din erstatningssag til Tandskadeankenævnet.

Læs mere om, hvordan du anmelder et erstatningskrav eller anker en afgørelse.

Tekniske spørgsmål til selvbetjening

Ring til borger.dk’s kontaktcenter på telefonnummer 70101881, hvis du har tekniske spørgsmål til

 • hvordan du bruger selvbetjening og udfylder klageskemaet.
 • hvor du finder information på borger.dk.

Faglige spørgsmål

Har du faglige spørgsmål og ikke kan finde svar her på borger.dk, kan du kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 eller sende Digital Post til styrelsen.

Styrelsens telefoner er åbne hverdage kl. 10-14.

Patientvejlederen i din region kan også hjælpe dig, fx med at skrive din klage.

Læs om patientvejledere og find kontaktoplysninger: