Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensionist eller førtidspensionist (tilkendt før 2003)

Start

Om varmetillæg

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for opvarmning.

Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, fx udgifter til serviceaftaler, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 2003. Det gælder uanset, om du er lejer eller ejer.

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg. 

For at få varmetillæg skal du derudover have:

 • varmeudgifter over 5.800 kr. om året (2024) som enlig og 8.700 kr. om året (2024) som samlevende
 • have en tillægsprocent over 0.

To pensionister, der bor i samme husstand, men ikke kan indgå ægteskab (fx søskende) kan dog begge få varmetillæg.

Udbetaling Danmark beregner, hvor meget du kan få i varmetillæg ud fra dine varmeudgifter de sidste tre år og størrelsen på din personlige tillægsprocent.

Du kan få dækket den del af dine varmeudgifter, der er højere end:

 • 5.800 kr. om året (2024), hvis du er enlig
 • 8.700 kr. om året (2024) , hvis du er gift/samlevende 

Du kan dog kun få dækket varmeudgifter op til 25.800 kr. om året (2024).

Er I mere end to voksne i husstanden, sættes maksimum op med 8.500 kr. (2024) pr. person over 18 år ud over jer to.

Du skal dokumentere dine varmeudgifter, når du søger varmetillæg. Udbetaling Danmark skal bruge dokumentation for de sidste tre år, medmindre du har boet i boligen i kortere tid. Læs mere i artiklen:

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tillæg

Dit varmetillæg afhænger også af, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i varmetillæg.

Du kan læse mere om, hvordan din personlige tillægsprocent bliver beregnet:

Din formue har ikke indflydelse på størrelsen af dit varmetillæg, og du skal ikke betale skat af varmetillægget.

Er der flere personer i husstanden over 18 år, eller har du logerende (lejere)?

Der er forskel på, hvordan Udbetaling Danmark beregner dit varmetillæg, hvis der bor andre på adressen udover dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. 

Hvis der er flere personer i husstanden, der er over 18 år, som fx voksne børn eller børnebørn, vil varmeudgiften blive delt mellem jer. Det betyder, at du får mindre i varmetillæg. 

En logerende (en lejer) betragter Udbetaling Danmark som en person, der bor i pensionistens bolig, men ikke er en del af boligens husstand. Har du en logerende, vil den del af varmeudgiften, som vedrører den logerende, blive trukket fra dit samlede varmeforbrug. Det betyder også, at du får mindre i varmetillæg.

Har du fjernvarme eller en anden kollektiv varmeforsyning?

Hvis du har fjernvarme eller en anden kollektiv varmeforsyning, kan du ikke få varmetillæg til den fulde varmeudgift. Det skyldes, at du kun kan få varmetillæg til den egentlige varmeudgift. Hvis du har kollektiv varmeforsyning, trækker Udbetaling Danmark derfor automatisk 10 pct. fra til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget. Det vil sige, at hvis du fx har varmeudgifter på 10.000 kr., får du kun varmetillæg, beregnet ud fra de 9.000 kr.

Hvis du får boligstøtte og har fjernvarme eller en anden kollektiv opvarmning, får du et tilskud igennem boligstøtten til varmeudgiften. Det tilskud trækker Udbetaling Danmark fra, når det bliver beregnet, hvor meget du kan få i varmetillæg.

Bruger du el eller gas til varme og husholdning?

Hvis du bruger el til både varme og husholdning, kan du ikke få varmetillæg til den fulde varmeudgift. I stedet bliver dit varmetillæg sat ned med:

 • 4.600 kr. om året (2024) for enlige
 • 6.100 kr. om året (2024) for gifte/samlevende

Vær opmærksom på, at de samme regler gælder fra 1. januar 2024, hvis du opvarmer med jordvarme eller varmepumpe.

Hvis du bruger gas til både varme og husholdning, kan du ikke få varmetillæg til den fulde varmeudgift. I stedet bliver dit varmetillæg sat ned med:

 • 900 kr. om året (2024) for enlige
 • 1000 kr. om året (2024) for gifte/samlevende.
Start Beregn dit varmetillæg

Her kan du beregne, hvor meget du kan få i varmetillæg. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er en vejledende beregning, som kan ændre sig, når Udbetaling Danmark laver den endelige beregning. 

Du skal ligeledes være opmærksom på, at beregningen ikke tager højde for størrelsen på din tillægsprocent, men beregner den som om, tillægsprocenten er 100. Er din tillægsprocent mindre end 100, vil det beløb, du kan få i varmetillæg, derfor også være mindre, når Udbetaling Danmark laver den endelige beregning.  

Du kan tidligst få varmetillæg fra den første i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du får varmetillæg, bliver tillægget udbetalt den sidste hverdag i hver måned sammen med din pension.

Sådan søger du varmetillæg

Start Søg varmetillæg

Du kan søge varmetillæg her:

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg.

Du skal vedhæfte dokumentation, når du søger varmetillæg. Det er derfor en god ide at have dokumenterne klar, inden du starter ansøgningen.

Hvad sker der, når jeg har søgt?

Hvis du kan få varmetillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark, hvor du kan se, hvordan dit varmetillæg er beregnet, og hvor meget du får udbetalt.

Hvis du ikke kan få varmetillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark med en begrundelse.

Kan jeg søge varmetillæg, hvis jeg bor i udlandet?

Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at søge varmetillæg, hvis du bor i udlandet. Læs mere:

Når du søger varmetillæg, skal Udbetaling Danmark bruge dokumentation for dine varmeudgifter. 

Du skal vedlægge dokumentation for dine varmeudgifter for de seneste tre år

Som hovedregel skal du vedlægge dokumentation for de seneste tre år. Se næste afsnit, hvis du har boet i boligen i kortere tid.

Hvilken dokumentation, du skal vedlægge, afhænger af, hvad du opvarmer din bolig med:

 • Fjernvarme: Du skal vedlægge varmeopgørelser over din udgift til fjernvarme for de seneste tre år. Du får varmeopgørelserne fra dit fjernvarmeselskab.
 • Gas: Du skal vedlægge varmeopgørelser over din udgift til gas for de seneste tre år. Du får varmeopgørelserne fra det energiselskab, der leverer gas til din bolig.
 • Elvarme/jordvarme/varmepumpe: Du skal vedlægge elregninger, der viser dit forbrug af el for de sidste tre år. Du får elregningerne fra det energiselskab, der leverer el til din bolig.
 • Olie: Du skal vedlægge de fakturaer, der viser dine køb af olie for de seneste tre år. Fakturaerne får du fra dit olieselskab.
 • Brænde/træpiller: Du skal vedlægge dine kvitteringer for køb af brænde eller træpiller for de seneste tre år.

Hvis du har boet i boligen i mindre end tre år

Hvis du ikke har dokumentation for de seneste tre år, fordi du har boet kortere tid i boligen, skal du sende dokumentation for de perioder, du kan.

Hvis du har boet i boligen i mindre end et år

Har du boet i boligen i mindre end et år, fx fordi du lige er flyttet, skal du oplyse den forventede årlige varmeudgift. 

Hvis du søger om varmetillæg på grund af stigende energipriser

Søger du om varmetillæg, fordi din aktuelle varmeudgift er steget, gælder følgende:

Har du boet i boligen i mere end tre år, skal du indsende dokumentation for de seneste tre års varmeudgifter. Har du boet i boligen i kortere tid, skal du indsende dokumentation for den periode, du kan.

Du skal også vedhæfte din aconto-regning. 

Herefter vurderer Udbetaling Danmark, om der er grundlag for at udbetale varmetillæg på grundlag af den forhøjede, aktuelle a conto-udgift.

Hvis du søger om varmetillæg, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om varmetillæg. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 3 uger om at behandle en ansøgning om varmetillæg.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.  

Det er forskelligt, hvordan man får sin varmeopgørelse. Nogle får varmeopgørelserne i e-Boks, og nogle får dem med almindelig post.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har min varmeopgørelse?

Det er forskelligt afhængigt af, hvilket varmeselskab du har. Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger information på varmeselskabets hjemmeside.

Når du allerede får varmetillæg

Start Send dit varmeregnskab

Når du allerede får varmetillæg, skal du kun sende dokumentation til Udbetaling Danmark, hvis:

 • gennemsnittet af dine seneste tre års varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til beregningsgrundlaget.
 • du skifter opvarmningsform.
 • Udbetaling Danmark beder dig om det. Det kan fx være fordi, du mangler at indsende dokumentation for tre sammenhængende år.
 • dine aconto varmeudgifter stiger med 10 pct. eller mere et år, fx på grund af stigende energipriser. Her skal du sende en aconto-regning. 

Udbetaling Danmark vil så lave en ny beregning af, hvad du kan få i varmetillæg.

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i din situation. 

Udbetaling Danmark laver herefter en ny beregning af dit varmetillæg og sender dig et brev, hvor du kan se dit nye varmetillæg.

Hvis der flytter personer ind eller ud på din adresse

Hvis der flytter personer ind eller ud på din adresse, fx en kæreste eller en logerende (lejer), skal du ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 61.

Hvis du flytter til en ny bolig

Hvis du flytter, skal du ansøge om varmetillæg på ny på din nye adresse. Udbetaling Danmark stopper udbetalingen af dit varmetillæg, når vi får besked om, at du er flyttet. 

Hvis du skifter opvarmningsform

Hvis du skifter opvarmningsform i din bolig, skal du ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 61 og oplyse aconto-udgiften for din nye opvarmningsform. 

Hvis dine varmeudgifter ændrer sig

Hvis dine varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til det grundlag, vi beregner dit varmetillæg ud fra, skal du sende Udbetaling Danmark den nyeste dokumentation.

For at få ny beregning af dit månedlige varmetillæg, skal Udbetaling Danmark bruge dokumentation for 3 sammenhængende år, fx for 2021, 2022 og 2023.

Har du allerede sendt dokumentation for tidligere år, behøver du ikke at sende den igen. Du skal kun sende den dokumentation, som Udbetaling Danmark ikke kender i forvejen.

Hvis dine varmeudgifter stiger på grund af højere energipriser

Du kan få beregnet, om du har ret til mere i varmetillæg , hvis dine varmeudgifter stiger på grund af højere energipriser. Læs mere i artiklen nedenfor.

Stiger dine varmeudgifter et år, fx på grund af højere energipriser, har du mulighed for at få beregnet, om du kan have ret til at få mere i varmetillæg i den pågældende opgørelsesperiode. En opgørelsesperiode er typisk et år, og du vil kunne se, hvornår din opgørelsesperiode starter, på dine varmeopgørelser eller elregninger.

Du vil dog kun kunne få omregnet varmetillægget, hvis din forventede varmeudgift stiger med 10 procent eller mere i forhold til den varmeudgift, Udbetaling Danmark hidtil har beregnet dit varmetillæg på.

Du skal kunne dokumentere din nye varmeudgift. Det kan du gøre på en af følgende to måder:

Dokumenter din varmeudgift med en a conto-regning 

Du kan dokumentere dine varmeudgifter i form af en a conto-regning . I et sådant tilfælde vil Udbetaling Danmark vurdere, om varmeudgiften i den aktuelle opgørelsesperiode skal forhøjes. I så fald får du en ny beregning af dit varmetillæg. 

Når opgørelsesperioden slutter, beregner Udbetaling Danmark igen varmetillægget på baggrund af den varmeudgift, du havde forud for forhøjelsen.

Dokumenter din forøgede varmeudgift, når året er gået

Du kan også vente med at indsende dokumentationen, til din varmeopgørelse foreligger. Så vil Udbetaling Danmark vurdere, om du har penge til gode for den forløbne opgørelsesperiode, og tage stilling til, om beregningsgrundlaget skal forhøjes fremadrettet.

Dokumentation for dine varmeudgifter

Udbetaling Danmark skal bruge dokumentation for din reelle varmeudgift, når de skal beregne dit varmetillæg. Dokumentationen skal vise, hvad du har betalt i årlig varmeudgift, samt hvilken periode, udgiften dækker.

Hvilken dokumentation, du skal vedlægge, afhænger af, hvad du opvarmer din bolig med:

 • Fjernvarme: Du skal vedlægge varmeopgørelser over din udgift til fjernvarme for de seneste tre år. Du får varmeopgørelserne fra dit fjernvarmeselskab.
 • Gas: Du skal vedlægge varmeopgørelser over din udgift til gas for de seneste tre år. Du får varmeopgørelserne fra det energiselskab, der leverer gas til din bolig.
 • Elvarme/jordvarme/varmepumpe: Du skal vedlægge elregninger, der viser dit forbrug af el for de sidste tre år. Du får elregningerne fra det energiselskab, der leverer el til din bolig.
 • Olie: Du skal vedlægge de fakturaer, der viser dine køb af olie for de seneste tre år. Fakturaerne får du fra dit olieselskab.
 • Brænde/træpiller: Du skal vedlægge dine kvitteringer for køb af brænde eller træpiller for de seneste tre år. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde dokumentation for mine varmeudgifter?

Hvad du skal gøre, hvis du ikke kan finde dokumentation for dine varmeudgifter, afhænger af, hvilken opvarmningsform du har. 

Hos de fleste fjernvarmeselskaber og energiselskaber kan du logge ind på deres hjemmeside og finde dine tidligere varmeopgørelser og elregninger. Kan du ikke det, anbefaler Udbetaling Danmark, at du kontakter dit fjernvarmeselskab eller energiselskab.

Opvarmer du med olie eller brænde/træpiller, skal du kontakte din leverandør. 

Der er forskel på, hvad du skal sende til Udbetaling Danmark, afhængig af, om du ansøger om varmetillæg, eller du allerede får varmetillæg. 

Dette afsnit handler om, hvad du skal sende, når du ansøger om varmetillæg. 

Når du ansøger om varmetillæg, skal Udbetaling Danmark bruge følgende dokumentation for dine varmeudgifter: 

Du skal vedlægge dokumentation for de seneste tre år

Som hovedregel skal du vedlægge dokumentation for de seneste tre år:

 • Fjernvarme: Du skal vedlægge varmeopgørelser over din udgift til fjernvarme for de seneste tre år. Du får varmeopgørelserne fra dit fjernvarmeselskab.
 • Gas: Du skal vedlægge varmeopgørelser over din udgift til gas for de seneste tre år. Du får varmeopgørelserne fra det energiselskab, der leverer gas til din bolig
 • Elvarme/jordvarme/varmepumpe: Du skal vedlægge elregninger, der viser dit forbrug af el for de sidste tre år. Du får elregningerne fra det energiselskab, der leverer el til din bolig.
 • Olie: Du skal vedlægge de fakturaer, der viser dine køb af olie for de seneste tre år. Fakturaerne får du fra dit olieselskab.
 • Brænde/træpiller: Du skal vedlægge dine kvitteringer for køb af brænde eller træpiller for de seneste tre år.

Hvis du har boet i boligen i mindre end tre år

Hvis du ikke har dokumentation for de seneste tre år, fordi du har boet kortere tid i boligen, skal du sende dokumentation for de perioder, du kan.

Hvis du har boet i boligen i mindre end et år

Har du boet i boligen i mindre end et år, fx fordi du er flyttet, skal du oplyse den forventede årlige varmeudgift. I nogle tilfælde beder Udbetaling Danmark dig dokumentere dine varmeudgifter i form af en a conto-regning. 

Hvis du søger om varmetillæg på grund af højere energipriser

Søger du om varmetillæg, fordi din aktuelle varmeudgift er steget, gælder følgende:

Har du boet i boligen i mere end tre år, skal du indsende dokumentation for de seneste tre års varmeudgifter. Har du boet i boligen i kortere tid, skal du indsende dokumentation for den periode, du kan.

Du skal også vedhæfte din a conto-regning. 

Herefter vurderer Udbetaling Danmark, om der er grundlag for at udbetale varmetillæg på grundlag af den forhøjede, aktuelle a conto-udgift.

Der er forskel på, hvad du skal sende til Udbetaling Danmark, afhængig af, om du ansøger om varmetillæg, eller du allerede får varmetillæg. 

Dette afsnit handler om, hvad du skal sende, når du allerede får varmetillæg. 

Når du allerede får varmetillæg, skal du kun sende den nyeste dokumentation til Udbetaling Danmark, og kun i disse tilfælde:

 • Hvis gennemsnittet af dine seneste tre års varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til det grundlag, vi beregner dit varmetillæg ud fra.
  For at få ny beregning af dit månedlige varmetillæg, skal Udbetaling Danmark bruge dokumentation for 3 sammenhængende år, fx for 2021, 2022 og 2023.
 • Hvis Udbetaling Danmark beder dig om det.
 • Hvis dine aconto varmeudgifter stiger med 10 pct. eller mere, fx på grund af stigende energipriser. Her skal du sende en aconto-regning. 

Udbetaling Danmark vil så lave en ny beregning af, hvad du kan få i varmetillæg.

Hvis du ikke har en digital udgave af dokumentationen for dine varmeudgifter, kan du gøre følgende:

 • scan de relevante dokumenter
 • gem dem på din computer 

eller

 • tag billeder af de relevante dokumenter med din smartphone
 • send billederne til din mail
 • gem billederne på din computer. 

Så er du klar til at sende dokumentationen for dine varmeudgifter til Udbetaling Danmark via en computer.

Du kan også bruge selvbetjeningsløsningen fra en tablet eller en mobiltelefon og vedhæfte billederne direkte herfra.  

Vedhæft din dokumentation digitalt i Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning

Når du ansøger om varmetillæg:

 1. Gå til Søg varmetillæg
 2. Log ind med MitID
 3. Vælg ’Søg varmetillæg’
 4. Udfyld de relevante felter i ansøgningen
 5. Vedhæft dine dokumenter – vælg ’Jeg vedhæfter dokumentation for 3 år (vedhæft for 1 år eller 2 år, hvis du ikke har for 3 år)’ og klik på ’Vedhæft dokument’
 6. Færdiggør ansøgningen og klik på ’Godkend og send’. 

Når du allerede får varmetillæg og vil indsende nyeste dokumentation:

 1. Gå til Send dokumentation for dine varmeudgifter
 2. Log ind med MitID
 3. Vælg ’Send dokumentation – fx for varmeudgifter’
 4. Marker, at du vil føje dokumentation til 'Varmetillæg'
 5. Vedhæft dine dokumenter
 6. Klik på ’Send dokumentation’

Send din dokumentation med Digital Post

Har du ikke mulighed for at bruge Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning, kan du sende dokumentation for dine varmeudgifter med Digital Post.

 1. Gå til www.borger.dk/pension-kontakt
 2. Klik på linket ’Send Digital Post til Pension’
 3. Log ind med MitID
 4. Vælg ’Skal du sende dokumentation for dine varmeudgifter’?
 5. Udfyld de relevante felter og vedhæft dine dokumenter
 6. Klik på ’Send’

Send din dokumentation med almindelig post

Du kan også sende dokumentationen for dine varmeudgifter med almindelig post til:

Udbetaling Danmark, Pension
Kongens Vænge 83
400 Hillerød

Hvis du sender din dokumentation med almindelig post, skal du huske at skrive dit cpr-nummer på alle dokumenterne.

Andre emner

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i forhold til dit varmetillæg fra Udbetaling Danmark, hvis du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode. 

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

Hvis du er enlig og får varmetillæg

Hvis du får pension som enlig og får varmetillæg, vurderer Udbetaling Danmark samtidig, om det har betydning for din pension som enlig.

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, har det betydning for dit varmetillæg. Du kan beregne, hvad det betyder her:

Hvis du låner dit sommerhus ud

Det har ingen betydning for dit varmetillæg, hvis du lader andre bo gratis i dit sommerhus eller lignende, som ikke er din egen faste bolig. 

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt på din henvendelse. 

Hvordan giver jeg en anden fuldmagt?

Hvis du ønsker, at en anden skal hjælpe dig med din sag, skal du udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark. Hjælperen kan fx være et familiemedlem eller en ven.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Fuldmagt'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark' i stedet.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark. Læs mere om at anmelde mistanke om snyd:

Du kan også læse mere om, hvordan Udbetaling Danmark udfører kontrol:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for varmetillæg:

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension