Når du får tidlig pension

Udbetaling Danmark udbetaler tidlig pension

Når du får udbetalt tidlig pension

Når du har søgt om og fået ret til udbetaling af tidlig pension, er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler tidlig pension.

Du vil modtage et brev ved den første udbetaling, og derefter et nyt brev om udbetaling, hver gang beregningen af din udbetaling af tidlig pension ændrer sig. 

Vil du vide mere om processen fra ansøgning til udbetaling?

Udbetaling Danmark udbetaler tidlig pension til din NemKonto, så den er til rådighed den sidste bankdag i hver måned.

Din ydelse er bagudbetalt. Det vil sige, at din ydelse for fx april måned bliver udbetalt til sidst i april. 

Er du bosat i udlandet, skal du være opmærksom på, at du hver måned skal indsende dokumentation om lønindtægter og bopæl.

Din ydelse kan ændre sig, hvis du har indtægt fra personligt arbejde. Den kan også ændre sig, hvis du får udbetalt feriegodtgørelse. 

Din indtægt ved personligt arbejde indgår i beregningen af din ydelse. Du kan tjene op til 26.200 kr. (2024) om året før skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag, uden at det påvirker din ydelse. Tjener du mere, vil din ydelse blive sat ned med 64 % af indtægten, som overstiger 26.200 kr. (2024). Modtager du kun tidlig pension en del af året, er grænsen 2.183,33 kr. for hver måned, du modtager tidlig pension. 

Lønindtægt 

Din arbejdsgiver indberetter hver måned lønindtægt til Skattestyrelsens indkomstregister. Din ydelse bliver derfor genberegnet løbende, hvis der kommer nye oplysninger om din lønindtægt i indkomstregisteret.

Hvis der efter beregning af en måneds tidlig pension indberettes indtægt til indkomstregistreret, vil din ydelse blive genberegnet. Har du fået for meget udbetalt, vil din ydelse som udgangspunkt blive nedsat med det for meget udbetalte beløb i de næste udbetalinger af tidlig pension. Genberegningen sker hver måned, og du vil modtage et nyt brev om udbetaling af tidlig pension, hver gang størrelsen af din ydelse ændrer sig. 

Eksempler:
I marts måned overstiger lønindtægten bundgrænsen. Du får nedsat din ydelse med 64% af den andel af indtægten for marts måned, som overstiger bundgrænsen. 

I april har du  ikke en indtægt. Du får udbetalt hele ydelsen uden nedsættelse for lønindtægt. 

I maj har du en indtægt på 5.000 kr. Du får nedsat din ydelse med 64% af lønindtægten for maj måned. 

I juli måned har du en indtægt på 26.200 kr. Nedsættelsen for juli måned gør, at du ikke får udbetalt tidlig pension i juli måned. I august har du ingen lønindtægt og får derfor ikke nedsat tidlig pension for lønindtægt. 

Selvstændig virksomhed

Der sker nedsættelse af din ydelse, hvis du har indtægt fra personligt arbejde på mere end 26.200 kr. (2024) i et kalenderår. Der sker nedsættelse af din ydelse som følge af indtægter ved drift af selvstændig virksomhed, hvis du er aktiv i driften af virksomheden. Det gælder også, hvis du er medarbejdende ægtefælle og modtager indtægt til beskatning som medarbejdende ægtefælle.

Nedsættelse for indtægter ved drift af selvstændig virksomhed sker på baggrund af forskudsopgørelsen af din forventede årlige indtægt i den selvstændige virksomhed. Din forventede årlige indtægt i virksomheden fordeles med 1/12 pr. kalendermåned. 

Én gang årligt omregner Udbetaling Danmark din ydelse på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen for det foregående år. Det kaldes ’årsomregning’. Du skal derfor ændre din forskudsopgørelse, hvis du har væsentlige ændringer til din indtægt i virksomheden, for at undgå en større ændring af din ydelse ved årsomregningen.

Har du fået for lidt udbetalt i tidlig pension, får du beløbet udbetalt, og har du fået for meget udbetalt, skal du betale beløbet tilbage.

Feriegodtgørelse

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du får udbetalt feriegodtgørelse. Hvis du får udbetalt feriegodtgørelse, skal nedsættelsen ske på det tidspunkt, hvor du afholder ferien. 

Du skal selv oplyse Udbetaling Danmark om, hvornår du holder ferie, og hvor meget du får udbetalt i feriegodtgørelse. Du kan selv vælge, om du vil oplyse feriegodtgørelsen som et brutto- eller nettobeløb. Hvis du oplyser din feriegodtgørelse som et nettobeløb, omregner vi beløbet til et bruttobeløb ved at gange beløbet med 1,70.

Indtægt mv. fra udlandet

Hvis du har lønindtægt eller indtægt ved drift af selvstændig virksomhed i udlandet, hvor du er aktiv i driften af virksomheden, skal du hver måned sende oplysninger om indtægten til Udbetaling Danmark. Hvis du ikke sender oplysningerne inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned. 

Hvis du har bopæl i udlandet

Hvis du har bopæl i eller flytter til udlandet, skal du hver måned oplyse Udbetaling Danmark om din aktuelle bopælsadresse. Hvis du ikke har indsendt din aktuelle adresse inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned. Udbetalingen kan tidligst genoptages fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne.

Læs mere om, hvilke oplysninger og ændringer, du skal sende til Udbetaling Danmark, under ’Oplysningspligt - husk at sende oplysninger og ændringer'.

Du skal betale ATP-bidrag af din ydelse

Vær opmærksom på, at du fortsat skal betale ATP-bidrag, når du får tidlig pension.
Du betaler selv 1/3 af ATP-bidraget, men 2/3 del betales af staten. 

I 2024 udgør ATP-bidraget 297 kr. pr. måned.

Obligatorisk pensionsordning

Når du modtager tidlig pension, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. 

Bidraget til den obligatoriske pensionsordning regnes med 1,50 pct. (2024) og efter fradrag af dit eget ATP-bidrag samt eventuelt eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension.

Der sker ikke nedsættelse i din ydelse for bidraget til den obligatoriske pensionsordning.
Start Overgå fra tidlig pension til folkepension

Når du når folkepensionsalderen, ophører din udbetaling af tidlig pension, og du overgår automatisk til folkepension.

Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark i god tid, inden du overgår til folkepension.
Når du har modtaget brevet, skal du give oplysninger om bl.a. indkomst via selvbetjeningsløsningen:  

Vil du vide mere om folkepension? 

Hvis du skal afsone en fængselsdom, kan du ikke få udbetalt tidlig pension i den periode, hvor du er i fængsel. Det gælder også, hvis du bliver varetægtsfængslet, hvor du dog vil kunne få din ydelse udbetalt med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke bliver fundet skyldig.

Vær opmærksom på, at hvis din ægtefælle bliver indsat, og du modtager tidlig pension, så fortsætter din udbetaling af tidlig pension uændret. 

Du mister retten til tidlig pension, dagen efter at du dør. 

Dine pårørende skal ikke gøre noget i forhold til din ydelse, når du dør. Udbetaling Danmark får besked om dødsfaldet fra Folkeregistret og tager automatisk stilling til, hvad der skal ske med din ydelse. Dine pårørende skal dog selv tage kontakt til Udbetaling Danmark, hvis du bor i udlandet.

Oplysninger og ændringer til udbetaling af tidlig pension

Når du får udbetalt tidlig pension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, som kan have betydning for din udbetaling af tidlig pension.

Hvis du ikke giver os besked om ændringerne, kan det betyde, at du skal betale dele af eller hele din ydelse tilbage. Det gælder også, hvis du giver os forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Hvis du har indtægt, der ikke fremgår af indkomstregisteret eller forskudsopgørelsen

Du skal hver måned oplyse os om din indtægt ved løn mv., hvis den ikke fremgår af indkomstregisteret (oplysningspligt). Det kan fx være honorarer, B-indkomst og lignende eller lønindtægt fra udlandet.

Én gang årligt kontrollerer Udbetaling Danmark, om du har fået den korrekte ydelse udbetalt. Kontrollen sker på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen for det foregående år. Denne kontrol kaldes ’årsomregning’.

Du skal give besked, hvis du har ændringer til tidligere oplyste honorarer, B-indkomst eller lønindtægt fra udlandet. Du skal hvert år indsende dokumentation for din indtægt fra selvstændig virksomhed i udlandet for det forudgående år.

Hvis du har bopæl i udlandet

Hvis du har bopæl i eller flytter til udlandet, skal du hver måned oplyse Udbetaling Danmark om din aktuelle bopælsadresse. Hvis du ikke har indsendt din aktuelle adresse inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned.

Send oplysninger og ændringer

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger og ændringer du skal give os besked om, i afsnittene nedenfor.

Når du får udbetalt tidlig pension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, som kan have betydning for din udbetaling af tidlig pension.

Hvis du ikke giver os besked om ændringerne, kan det betyde, at du skal betale dele af eller hele din ydelse tilbage. Det gælder også, hvis du giver os forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Hvis du har ændringer til de oplysninger vi allerede har, skal du sende dokumentation for dine ændringer. Dokumentationen skal minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Det skal fremgå, at dokumentationen vedrører dig f.eks. oplysning om dit CPR-nummer, dit navn og din adresse
 • Indtægtstype
 • Start- og sluttidspunkt
 • Oplysninger om udbetaler, f.eks. arbejdsgiver
Start Oplysninger til udbetaling af tidlig pension

Send oplysninger via selvbetjeningsløsningen

Her kan du via selvbetjeningsløsningen sende oplysninger og angive ændringer, der kan have betydning for din udbetaling af tidlig pension. 

Send oplysninger via blanket

Du har også mulighed for at sende oplysninger eller ændringer ved at udfylde og indsende en blanket:

Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den til Udbetaling Danmark, Tidlig Pension med Digital Post eller med post til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du skal hver måned oplyse os om din indtægt ved løn mv., hvis den ikke fremgår af indkomstregisteret (oplysningspligt). Det kan fx være, honorarer, B-indkomst og lignende eller lønindtægt fra udlandet. 

Du skal være opmærksom på, at der er frister for, hvornår du skal indsende oplysninger. Læs mere under ’Du har oplysningspligt’. 

Oplysninger fra indkomstregistreret

Din arbejdsgiver indberetter hver måned lønindtægt til Skattestyrelsens indkomstregister. Din ydelse bliver derfor genberegnet løbende, hvis der kommer nye oplysninger om din lønindtægt i indkomstregisteret. Du har ikke oplysningspligt om de oplysninger, som vi henter fra indkomstregisteret.

Hvis der efter beregning af en måneds tidlig pension indberettes indtægt til indkomstregistreret, vil din ydelse blive genberegnet. Har du fået for meget udbetalt, vil din ydelse som udgangspunkt blive nedsat med det for meget udbetalte beløb i de næste udbetalinger af tidlig pension. 

Årsomregning

Én gang årligt kontrollerer Udbetaling Danmark, om du har fået den korrekte ydelse udbetalt. Kontrollen sker på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen for det foregående år. Denne kontrol kaldes ’årsomregning’. 

Du skal give besked, hvis du har ændringer til tidligere oplyste honorarer, B-indkomst, lønindtægt fra udlandet eller lignende for at undgå tilbagebetalingskrav ved årsomregningen.

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du betale beløbet tilbage, hvis kravet overstiger 250 kr. Har du fået for lidt udbetalt, får du beløbet efterbetalt. Den årlige omregning er endelig, og efterfølgende ændring i årsopgørelsen medfører ikke en ny omregning. 

Du har oplysningspligt

Du skal hver måned oplyse os om din indtægt ved løn mv., hvis den ikke fremgår af indkomstregisteret (oplysningspligt). Du skal sende oplysningerne senest den 15. i den følgende måned.

Hvis du ikke sender oplysningerne inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned. Udbetalingen kan tidligst genoptages fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne

Vær opmærksom på, at hvis du har bopæl i udlandet, skal du sende oplysninger ind til Udbetaling Danmark hver måned.

Du kan læse mere om lønindtægter i udlandet under 'Kan min ydelse ændre sig?' . Du kan også læse mere om bopæl i udlandet under 'Tidlig pension i udlandet - hvad lægger vi vægt på?'.

Selvstændig virksomhed

Der sker nedsættelse af din ydelse, hvis du har indtægt fra personligt arbejde på mere end 26.200 kr. (2024) i et kalenderår. Der sker nedsættelse af din ydelse som følge af indtægter ved drift af selvstændig virksomhed, hvis du er aktiv i driften af virksomheden. Det gælder også, hvis du er medarbejdende ægtefælle og modtager indtægt til beskatning som medarbejdende ægtefælle. 

Nedsættelse sker på baggrund af din forventede årlige indtægt i virksomheden, sådan som den fremgår af din forskudsopgørelse. Din forventede årlige indtægt fra forskudsopgørelsen fordeles med 1/12 pr. kalendermåned. 

Du skal ændre din forskudsopgørelse, hvis du har væsentlige ændringer til din indtægt i virksomheden, for at undgå tilbagebetalingskrav ved årsomregningen. Én gang årligt kontrollerer Udbetaling Danmark, om du har fået den korrekte ydelse udbetalt. Kontrollen sker på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen for det foregående år. Denne kontrol kaldes ’årsomregning’. 

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du betale beløbet tilbage, hvis kravet overstiger 250 kr. Har du fået for lidt udbetalt, får du beløbet efterbetalt. Den årlige omregning er endelig, og efterfølgende ændring i årsopgørelsen medfører ikke en ny omregning.   

Forventet årlig indtægt fra virksomhed i udlandet

Hvis du har indtægt ved drift af selvstændig virksomhed i udlandet, hvor du er aktiv i driften af virksomheden, skal du oplyse om indtægten. Det gælder også, hvis du er medarbejdende ægtefælle og modtager indtægt til beskatning som medarbejdende ægtefælle. Du skal oplyse om den forventede årlige indtægt i virksomheden, ligesom du skal give besked, hvis du forventer, at den årlige indtægt vil ændre sig. 

Hvis du ikke sender oplysningerne inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned. Udbetalingen kan tidligst genoptages fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne.

Du skal én gang årligt indsende dokumentation for indtægter fra selvstændig virksomhed for det tidligere kalenderår. Dette gælder kun indtægter, der ikke fremgår af den danske årsopgørelse. Det kan fx være et årsregnskab, en endelig opgørelse fra de lokale skattemyndigheder eller lignende. 

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du får udbetalt feriegodtgørelse. Udbetalt feriegodtgørelse indgår i bundfradraget op til de 26.200 kr. (2024) før skat pr. år. Når du afholder din ferie, vil udbetalingen af din tidlig pension nedsættes. 

Du skal selv oplyse Udbetaling Danmark om, hvornår du holder ferie, og hvor meget du får udbetalt i feriegodtgørelse. Du kan selv vælge, om du vil oplyse feriegodtgørelsen som et brutto- eller nettobeløb.

Hvis du oplyser din feriegodtgørelse som et nettobeløb, omregner vi beløbet til et bruttobeløb ved at gange beløbet med 1,70.

Indefrosne feriepenge udbetales automatisk, når du overgår til folkepension. Indefrosne feriepenge nedsætter ikke din udbetaling af tidlig pension. Når du overgår til tidlig pension, kan du søge om at få udbetalt indefrosne feriepenge.

Hvis du modtager boligstøtte, når du starter udbetaling af tidlig pension, vil din boligstøtte automatisk fortsætte. 

Tidlig pension sidestilles ikke med folkepension/førtidspension i forhold til boligstøtte, og du vil derfor først ved overgang til folkepension ændre status til pensionist i forhold til din boligstøtte. 

Du skal dog være opmærksom på, at du skal give Udbetaling Danmark, Boligstøtte, besked om din nye, fremtidige indkomst.  

Du skal derfor rette din indkomst, så du fremover får den rette boligstøtte. Du kan rette din boligstøtte på din personlige side ”Din boligstøtte”. Her får du hjælp til at rette tallene om din indkomst, som Udbetaling Danmark bruger til at beregne din boligstøtte ud fra.

Rejser du midlertidigt til et land uden for EU/EØS eller Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne, i mere end to måneder, skal du give Udbetaling Danmark en række oplysninger:

 • Før du rejser, skal Udbetaling Danmark have besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato
 • Når du er kommet hjem, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den faktiske hjemkomstdato
 • Hvis din rejse mod forventning kommer til at vare længere end to måneder, imens du er afsted, skal du hurtigst muligt under rejsen give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato

Du kan som udgangspunk opholde dig i udlandet, Grønland eller Færøerne i en samlet periode op til 6 måneder i løbet af 12 måneder, uden det betyder noget for din pension. Det er forbeholdt, at du skal have en reel og faktisk bopæl i Danmark og være tilmeldt folkeregisteret.

Send oplysninger

Hvis der sker ændringer i en eller flere af dine pensionsordninger, efter du er startet udbetaling af tidlig pension, skal du ikke give os besked.

Opstart af egne pensionsordninger

Det har ingen betydning for din udbetaling af tidlig pension, hvis du starter en eller flere pensionsordninger op, efter at du er startet udbetaling af tidlig pension.

Tidlig pension i udlandet

Som pensionist i udlandet skal du søge om at blive omfattet af bopælslandets sygesikring.

Hvis du får tidlig pension og bor i eller flytter til et andet land end Danmark, er du ikke dækket af den offentlige danske sygesikring, medmindre du flytter til Island, Sverige, Norge eller Finland. I de lande bliver du automatisk sygesikret, når du bliver tilmeldt folkeregistret, men du skal dog stadig søge om det blå sygesikringskort.

Bor du i Danmark, skal du have en NemKonto, som vi kan udbetale din ydelse til. Hvis du er udrejst af Danmark og modtager tidlig pension, så kan du også registrere en NemKonto.

Du kan enten vælge en udenlandsk bankkonto eller en bankkonto i en dansk bank.
Du skal registrere din NemKonto her:

Skat af tidlig pension fra udlandet

Flytter du til udlandet, er det en god idé, at du på forhånd sætter dig ind i, hvilke skatteregler der gælder, hvis du tager din ydelse med til udlandet

Når du søger om at starte udbetaling af tidlig pension via selvbetjeningsløsningen, har du mulighed for at søge om starte udbetaling af din udenlandske pension. I selvbetjeningsløsningen vil du blive spurgt om, hvorvidt du ønsker at starte udbetaling af en udenlandsk pension.

Du kan ikke få tidlig pension, hvis du har fået tilkendt en udenlandsk pension, der kan sidestilles med en dansk førtidspension, seniorpension eller folkepension, inden du er startet udbetaling af tidlig pension.

Start Oplysninger til udbetaling af tidlig pension

Når du får udbetalt tidlig pension, har du oplysningspligt. Har du indtægt fra personligt arbejde i udlandet, skal du derfor være opmærksom på, at du skal give Udbetaling Danmark besked..

Hvis du ikke giver os besked om ændringerne, kan det betyde, at du skal betale dele af eller hele din ydelse tilbage. Det gælder også, hvis du giver os forkerte eller mangelfulde oplysninger.  

Du kan læse mere om din oplysningspligt under ’Indtægt fra løn mv.’ og ’Indtægt fra selvstændig virksomhed mv.’.

Du skal oplyse om indtægt via selvbetjeningsløsningen:

Opgørelse af tidlig pension

Én gang om året gør Udbetaling Danmark din udbetaling af tidlig pension op for at sikre, at du har fået det i tidlig pension året før, som du har ret til. Det kaldes årsomregning.

Opgørelsen vil enten vise at:

 • du har fået det, du har ret til.
 • du har fået for meget, og du skal betale penge tilbage.
 • du har fået for lidt og du skal have penge tilbage.

Får jeg gjort min udbetaling af tidlig pension op?

Vi gør din udbetaling af tidlig pension op, hvis:

 • du har været selvstændig erhvervsdrivende.
 • du har haft udenlandsk indtægt.
 • du har haft bopæl i udlandet.
 • din indtægt på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen ikke stemmer overens med den indtægt, vi har brugt til beregning af din udbetaling af tidlig pension.

Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din årsopgørelse sammenholdt med de oplysninger, vi har anvendt til den løbende beregning af tidlig pension. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale tidlig pension tilbage.

Hvornår gør Udbetaling Danmark min udbetaling af tidlig pension op?

Udbetaling Danmark udsender opgørelsen af tidlig pension fra september måned.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min udbetaling af tidlig pension op?

Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din udbetaling af tidlig pension på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af tidlig pension kan du se, hvilke indtægtsoplysninger Udbetaling Danmark har beregnet din udbetaling af tidlig pension ud fra. Du kan også se de beregninger, der danner grundlag for opgørelsen.

Du kan være med til at sikre, at du får det rigtige beløb udbetalt i løbet af året, så du ikke skal betale tilbage, når Udbetaling Danmark gør din udbetaling af tidlig pension op. I løbet af året beregner Udbetaling Danmark din udbetaling af tidlig pension ud fra de oplysninger, vi kan hente fra Skattestyrelsens indkomstregister. Indtægter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, har du selv pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, henter vi oplysninger om din indtægt i virksomheden fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du altid opdaterer din forskudsopgørelse med dine nyeste oplysninger. 

Har du indtægter fra udlandet, skal du også selv oplyse dem til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark giver Skattestyrelsen besked om opgørelsen af din pension, både hvis du skal have pension udbetalt, og hvis du skal betale pension tilbage.

Hvis du skal have pension udbetalt

Du får ikke en ny årsopgørelse fra Skattestyrelsen, hvis du skal have pension udbetalt, da beløbet bliver regnet som en del af din indkomst i det indeværende år.

Hvis du skal betale pension tilbage

Skattestyrelsen laver i de fleste tilfælde automatisk en ny årsopgørelse til dig. Har du ikke hørt fra Skattestyrelsen inden 8 uger efter, at afgørelsen om tilbagebetaling af tidlig pension er endelig, så skal du kontakte dem. På din årsopgørelse vil din indkomst være sat ned med det beløb, du fik udbetalt for meget i tidlig pension for sidste år.

Andre emner

Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om tidlig pension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Tidlig Pension om sagen.

Fuldmagt til Tidlig Pension - sådan gør du

Den, der vil give fuldmagt, kan skrive under på en skriftlig fuldmagt

Start Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Hvis du skal hjælpe en pårørende, samlever eller ven i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt

Hvis du har fået en skriftlig fuldmagt fra en, du skal hjælpe, kan du her sende den underskrevne fuldmagt digitalt ved at bruge dit eget MitID

Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte den, når du er logget ind.

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om tidlig pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgrundlag

Kontakt Udbetaling Danmark, Tidlig Pension