Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensionist eller førtidspensionist (tilkendt før 2003)

Start

Søg varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer.

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg. 

For at få varmetillæg skal du derudover have:

 • varmeudgifter over 5.600 kr. (2023) om året som enlig og 8.400 kr. (2023) om året som samlevende
 • have en tillægsprocent over 0 (enten i den løbende udbetaling eller ved den årlige omregning af din pension)

Du skal vedhæfte dine varmeregnskaber, når du søger varmetillæg

Når du søger varmetillæg, skal du vedhæfte varmeregnskaberne for din bolig for de seneste tre år. Varmeregnskaberne - også kaldet varmeopgørelserne - får du fra din varmeudbyder.

Hvis du ikke har varmeregnskaberne for de seneste tre år, fx fordi du har boet i boligen i kortere tid, skal du sende de varmeregnskaber, du har, eller oplyse dit forventede varmeforbrug. Læs mere:

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, fx udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

Du kan søge varmetillæg her:

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg.

Du skal vedhæfte dine varmeregnskaber, når du søger varmetillæg. Det er derfor en god ide at have varmeregnskaberne klar, inden du starter ansøgningen.

Hvad sker der, når jeg har søgt?

Hvis du kan få varmetillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark, hvor du kan se, hvordan dit varmetillæg er beregnet.

Hvis du ikke kan få varmetillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark med en begrundelse.

Kan jeg søge varmetillæg, hvis jeg bor i udlandet?

Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at søge varmetillæg, hvis du bor i udlandet. Læs mere:

Når du søger varmetillæg, skal Udbetaling Danmark bruge dokumentation for dine varmeudgifter. 

Du skal vedhæfte varmeregnskaber for de seneste tre år

Som hovedregel skal du vedhæfte varmeregnskaber for de seneste tre år. Varmeregnskaber kaldes også varmeopgørelser og bliver sendt til dig fra din varmeudbyder. 

Hvis du har boet i boligen i mindre end tre år

Hvis du ikke har varmeregnskaber for de seneste tre år, fordi du har boet kortere tid i boligen, skal du sende varmeregnskaber for de perioder, du kan.

Hvis du har boet i boligen i mindre end et år

Har du boet i boligen i mindre end et år, skal du oplyse den forventede årlige varmeudgift. I nogle tilfælde beder Udbetaling Danmark dig dokumentere dine varmeudgifter i form af en a conto-regning eller -opkrævning. 

Hvis du søger om varmetillæg på grund af stigende energipriser

Søger du om varmetillæg, fordi din aktuelle varmeudgift er steget, gælder følgende:

Har du boet i boligen i mere end tre år, skal du indsende de seneste tre års varmeregnskaber. Har du boet i boligen i kortere tid, skal du indsende varmeregnskaber for de perioder, du kan.

Hvis din aktuelle varmeudgift er højere end de tidligere år, skal du også vedhæfte din a conto-regning. 

Herefter vurderer Udbetaling Danmark, om der er grundlag for at udbetale varmetillæg på grundlag af den forhøjede, aktuelle a conto-udgift.

Når du får varmetillæg

Start Send dit varmeregnskab

Du skal ikke sende dit varmeregnskab til Udbetaling Danmark, hver gang du får et nyt. 

Du skal kun sende dit varmeregnskab til Udbetaling Danmark, hvis:

 • gennemsnittet af dine seneste tre års varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til beregningsgrundlaget
 • du skifter opvarmningsform
 • Udbetaling Danmark beder dig om det, fx fordi du mangler at indsende varmeregnskaber for tre år

Hvis dit seneste varmeregnskab ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til gennemsnittet af dine seneste tre års varmeudgifter, skal du sende det seneste varmeregnskab til Udbetaling Danmark, som så vil lave en ny beregning af, hvad du kan få i varmetillæg.

Hvis din varmeudgifter stiger et år, fx på grund af højere energipriser

Hvis dine varmeudgifter et år stiger med 10 pct. eller mere, fx på grund af højere energipriser eller en særlig kold vinter, har du mulighed for at få beregnet, om du kan have ret til at få mere varmetillæg det år. Læs mere:

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i din situation. 

Udbetaling Danmark laver herefter en ny beregning af dit varmetillæg og sender dig et brev, hvor du kan se dit nye varmetillæg.

Hvis dine varmeudgifter ændrer sig, eller du skifter opvarmningsform

Hvis gennemsnittet af dine tre års seneste varmeudgifter ændrer sig med 10 pct. eller mere i forhold til beregningsgrundlaget, eller du skifter opvarmningsform, skal du sende Udbetaling Danmark dit seneste varmeregnskab.

Hvis der flytter personer ind eller ud på din adresse

Hvis der flytter personer ind eller ud på din adresse, fx en kæreste, logerende eller lejer, skal du ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 61.

Stiger dine varmeudgifter et år, fx på grund af stigende energipriser, har du mulighed for at få beregnet, om du kan have ret til at få mere i varmetillæg det år. Du vil dog kun kunne få omregnet varmetillægget, hvis din forventede varmeudgift stiger med 10 procent eller mere i forhold til den varmeudgift, Udbetaling Danmark hidtil har beregnet dit varmetillæg på.

Du skal kunne dokumentere din nye varmeudgift. Det kan du gøre på en af følgende måder:

Dokumenter din varmeudgift med en a conto-regning eller -opkrævning

Du kan dokumentere dine varmeudgifter i form af en a conto-regning eller -opkrævning. I et sådant tilfælde vil Udbetaling Danmark vurdere, om varmeudgiften i det aktuelle varmeår skal forhøjes. I så fald får du en ny beregning af dit varmetillæg. 

Når varmeåret slutter, beregner Udbetaling Danmark igen varmetillægget på baggrund af den varmeudgift, du havde forud for forhøjelsen.

Dokumenter dit varmeregnskab, når året er gået

Du kan også vente med at indsende dokumentationen til dit varmeregnskab foreligger. Så vil Udbetaling Danmark vurdere, om du har penge til gode for det forløbne varmeår, og tage stilling til, om beregningsgrundlaget skal forhøjes fremadrettet.

Det er forskelligt, hvordan man får sin varmeopgørelse. Nogle får varmeopgørelserne i e-Boks, og nogle får dem med almindelig post.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har min varmeopgørelse?

Det er forskelligt afhængigt af, hvilket varmeselskab du har. Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger information på varmeselskabets hjemmeside.

Hvis dit varmeregnskab ikke er digitalt, kan du:

 • scanne det, gemme det på din computer og derefter vedhæfte det i ansøgningen.
 • tage et billede af det med din smartphone, sende det til din mail, gemme det på din computer og derefter vedhæfte det i din ansøgning.

Du kan også sende dit varmeregnskab med almindelig post til:

Udbetaling Danmark, Pension
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

Hvis du sender dit varmeregnskab med almindelig post, skal du huske at skrive dit cpr. nr. på alle dokumenterne.

Udbetaling og svarfrist

Du kan beregne, hvor meget du kan få i varmetillæg her:

Sådan beregner Udbetaling Danmark dit varmetillæg

Udbetaling Danmark beregner, hvor meget du kan få i varmetillæg ud fra dine varmeudgifter de sidste tre år og din personlige tillægsprocent.

Du kan få dækket den del af dine varmeudgifter, der er større end:

 • 5.600 kr. om året, hvis du er enlig (2023)
 • 8.400 kr. om året, hvis du er gift/samlevende (2023)

Du kan dog kun få dækket varmeudgifter op til 25.800 kr. om året (2023). Er I mere end to voksne i husstanden, sættes maksimum op med 7.700 kr. i 2023 pr. person over 18 år ud over jer to.

Er der flere personer i husstanden over 18 år, eller har du logerende?

Hvis der, udover dig og din evt. ægtefælle/samlever, er flere personer i husstanden, der er over 18 år, vil varmeudgiften blive delt mellem jer. Det betyder, at du får mindre i varmetillæg. Har du en logerende, vil den del af varmeudgiften, som vedrører den logerende, blive trukket fra dit samlede varmeforbrug. Det betyder også, at du får mindre i varmetillæg.

Har du fjernvarme eller en anden kollektiv varmeforsyning?

Hvis du har fjernvarme eller en anden kollektiv varmeforsyning, kan du ikke få varmetillæg til den fulde varmeudgift. Det skyldes, at du kun kan få varmetillæg til den egentlige varmeudgift, og hvis du har kollektiv varmeforsyning trækker Udbetaling Danmark automatisk 10 pct. fra til drift og vedligeholdelse af varmeanlægget. Hvis du fx har varmeudgifter på 10.000 kr., kan du derfor kun få varmtillæg ud fra de 9.000 kr.

Hvis du får boligstøtte og har fjernvarme eller en anden kollektiv opvarmning, får du et tilskud igennem boligstøtten til varmeudgiften. Det tilskud trækker Udbetaling Danmark fra, når det bliver beregnet, hvor meget du kan få i varmetillæg.

Bruger du el eller gas til varme og husholdning?

Hvis du bruger el til både varme og husholdning, bliver dit varmetillæg sat ned med:

 • 4.200 om året for enlige (2023)
 • 5.500 om året for gifte/samlevende (2023) 

Hvis du bruger gas til varme og husholdning, bliver dit varmetillæg sat ned med:

 • 800 kr. om året for enlige (2023)
 • 900 kr. om året for gifte/samlevende (2023)

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tillæg

Dit varmetillæg afhænger også af, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i varmetillæg.

Du kan læse mere om, hvordan din personlige tillægsprocent bliver beregnet:

Din formue har ikke indflydelse på størrelsen af dit varmetillæg, og du skal ikke betale skat af varmetillægget.

Du kan tidligst få varmetillæg fra den første i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du får varmetillæg, bliver tillægget udbetalt den sidste hverdag i hver måned sammen med din folke- eller førtidspension.

Hvis du søger om varmetillæg, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om varmetillæg. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 5 uger om at behandle en ansøgning om varmetillæg.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.  

Andre emner

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i forhold til dit varmetillæg fra Udbetaling Danmark, hvis du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode. 

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

Hvis du er enlig og får varmetillæg

Hvis du får pension som enlig og får varmetillæg, vurderer Udbetaling Danmark samtidig, om det har betydning for din pension som enlig.

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, har det betydning for dit varmetillæg. Du kan beregne, hvad det betyder her:

Hvis du låner dit sommerhus ud

Det har ingen betydning for dit varmetillæg, hvis du lader andre bo gratis i dit sommerhus eller lignende, som ikke er din egen faste bolig. 

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt på din henvendelse. 

Hvordan giver jeg en anden fuldmagt?

Hvis du ønsker, at en anden skal hjælpe dig med din sag, skal du udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark. Hjælperen kan fx være et familiemedlem eller en ven.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Fuldmagt'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark' i stedet.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark. Læs mere om at anmelde mistanke om snyd:

Du kan også læse mere om, hvordan Udbetaling Danmark udfører kontrol:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for varmetillæg:

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension