Udskudt pension

Du kan udskyde din folkepension, hvis du vil fortsætte med at arbejde

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du vil fortsætte med at arbejde, efter du når folkepensionsalderen, har du to muligheder:

1. Du ansøger om folkepension og fortsætter med at arbejde

Du ansøger om folkepension og fortsætter som hidtil med at arbejde. Din arbejdsindkomst – altså indkomst ved personligt arbejde, som fx lønindkomst – har ikke betydning for, hvor meget du kan få i folkepension. Du kan derfor arbejde det antal timer, du vil, uden at det påvirker din folkepension.

2. Du udskyder din folkepension

Du kan vælge at udskyde din folkepension til et senere tidspunkt og optjene en venteprocent. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt, får du mere i folkepension i form af et ventetillæg. Størrelsen på ventetillægget afhænger af venteprocenten, som bliver større, jo længere tid du udskyder din folkepension. 

Læs mere om reglerne for at udskyde pension i artiklerne længere nede på siden.

Hvad skal jeg vælge? 

Hvad der bedst kan betale sig, afhænger blandt andet af den enkeltes løn, skatteforhold og forventede levealder. 

Skal du beslutte dig for, om du vil udskyde udbetalingen eller ansøge om udbetaling af din folkepension, kan du i Udbetaling Danmarks beregnere få vejledende beregninger, som viser, hvad du kan forvente at få udbetalt: 

Er du i tvivl om, hvordan du skal indrette dig økonomisk i forhold til din pension, anbefaler Udbetaling Danmark, at du kontakter en privat rådgiver. Udbetaling Danmark kan vejlede dig om de gældende regler, og hjælpe dig med at beregne, hvad du kan få udbetalt, men du skal selv tage stilling til, hvad der er bedst for dig.

Læs mere om afskaffelsen af arbejdsindkomst i beregningen af folkepension længere nede på siden. 

Fra 1. januar 2024 påvirker folkepensionisters arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Det betyder, at der ikke længere er et loft for, hvor meget folkepensionister må tjene ved siden af deres folkepension.

Hvis du har arbejdsindkomst i 2023

Reglerne om arbejdsindkomst gælder med tilbagevirkende kraft for 2023. Derfor vil du få en eventuel merudbetaling af folkepension for 2023 i forbindelse med opgørelsen af pension for 2023.

Opgørelsen af pension for 2023 foregår for størstedelen af pensionisterne fra maj 2024 og for selvstændige og udenlandske pensionister fra september 2024. 

Bør jeg gå på udskudt pension?

Selvom du kan fortsætte med at arbejde, uden at det får betydning for din folkepension, kan du stadig vælge at udskyde folkepensionen.

Skal du beslutte dig for, om du vil udskyde eller ansøge om folkepension, kan du i Udbetaling Danmarks beregnere få hjælp til at finde ud af, hvad det vil betyde for dig. Her kan du få en vejledende beregning af, hvad du kan forvente at få i folkepension, eller hvad du kan forvente at få i folkepension og ventetillæg, hvis du vælger at udskyde folkepensionen og få den udbetalt senere. 

Er du i tvivl om, hvordan du skal indrette dig økonomisk i forhold til din pension, anbefaler Udbetaling Danmark, at du kontakter en privat rådgiver. Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om de gældende regler.

Hvad er arbejdsindkomst?

Arbejdsindkomst er indkomst ved personligt arbejde.

Indkomster, der tæller med som indkomst ved personligt arbejde, er blandt andet:

 • Lønindkomst
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Efterløn
 • Indkomster fra egen virksomhed, hvor du selv tager aktiv del i driften
 • Honorarer
 • Dagpenge
 • Mødediæter

(Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.)

Andre indkomster indgår stadig i beregningen af folkepension. Det gælder blandt andet kapitalindkomst, aktieindkomst og private arbejdsmarkedspensioner.

Udbetaling Danmark skal stadig bruge arbejdsindkomsten

Selvom arbejdsindkomsten ikke længere skal indgå i beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, skal den stadig indgå i indkomstgrundlaget for den personlige tillægsprocent. Udbetaling Danmark beder derfor stadig pensionisterne om at oplyse indkomsten.

Den personlige tillægsprocent bruges til at beregne ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck. 

Den personlige tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere tillægsprocenten er, jo mere kan du få i varmetillæg, ældrecheck og helbredstillæg. Den personlige tillægsprocent skal være 100, for at du kan få mediecheck.

Start Udskyd din folkepension

For at udskyde din folkepension skal du:

 • have ret til folkepension
 • arbejde minimum 750 timer inden for et kalenderår
 • kunne dokumentere dine arbejdstimer. Du får besked, hvis du skal indsende dokumentationen.

Hvis du udskyder din folkepension mindre end et kalenderår, bliver kravet på 750 timer tilpasset perioden, hvor du har udskudt folkepensionen. Hvis du fx udskyder din pension fra 1. juli til 31. december, betyder det, at du minimum skal arbejde 375 timer.

Du kan udskyde din folkepension i højst ti år. Du kan udskyde i to perioder. Det vil sige, at du har mulighed for at udskyde folkepensionen i en periode for derefter at få udbetalt folkepension. Senere kan du igen udskyde udbetalingen i en ny periode.

Ventetillæg, når du udskyder folkepensionen

Hvis du vælger at udskyde din folkepension, optjener du en venteprocent. Jo længere tid, du udskyder din folkepension, desto mere optjener du i venteprocent. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt, betyder det, at du får mere i folkepension i form af et ventetillæg. 

Størrelsen på ventetillægget afhænger af din venteprocent.

Ventetillægget bliver beregnet som en procentdel (venteprocenten) af dit grundbeløb og pensionstillæg, medmindre du vælger at få dit grundbeløb udbetalt som et engangstillæg.

Venteprocenten afhænger af:

 • hvor længe, du udskyder pensionen
 • hvor gammel du er på det tidspunkt, hvor du vælger at få folkepensionen udbetalt
 • hvordan du vælger at få dit ventetillæg udbetalt.

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan beregne din venteprocent, når du vælger at få din folkepension udbetalt.Her kan du søge om at udskyde din folkepension: 

Hvis du vil fortsætte med at arbejde, når du når folkepensionsalderen, har du mulighed for at udskyde din folkepension. Du kan tidligst søge om at udskyde din folkepension et halvt år før, du når folkepensionsalderen. 

Du kan udskyde din folkepension i to perioder. Det vil sige, at du kan udskyde din folkepension i en periode, få udbetalt folkepension i en periode, og derefter udskyde din folkepension i en ny periode. Du kan sammenlagt udskyde din folkepension i op til 10 år i alt. 

Vær opmærksom på, at du også kan vælge at søge folkepension og fortsætte med at arbejde. Folkepensionisters arbejdsindkomst påvirker nemlig ikke beregningen af folkepension.  Du kan derfor arbejde det antal timer, du vil, og samtidig modtage folkepension.

Du kan læse mere ovenfor i artiklen ”Skal jeg udskyde eller ansøge om folkepension?” 

Nåede du folkepensionsalderen den 1. september 2017 eller senere?

Hvis du nåede folkepensionsalderen den 1. september eller senere, har du mulighed for at udskyde din folkepension med tilbagevirkende kraft, hvis du opfylder betingelserne for det. Det betyder, at du vil optjene en venteprocent med tilbagevirkende kraft for den periode, du har arbejdet, siden du nåede folkepensionsalderen, selvom du ikke søgte om at udskyde din folkepension, før du nåede folkepensionsalderen. 

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om at udskyde din folkepension med tilbagevirkende kraft, hvis du nåede folkepensionsalderen før 1. september 2017.

Eksempel:

Hvis du nåede folkepensionsalderen den 1. september 2017 eller senere, kan du også søge om at udskyde din pension bagudrettet.

Hvis du fx fortsætter med at arbejde, frem til du er 70 år, kan du søge om udskudt pension bagudrettet, samtidig med at du søger om at få din folkepension. Så vil du have optjent venteprocent fra det tidspunkt, hvor du kunne gå på folkepension. Det forudsætter, at du har arbejdet mindst 750 timer om året.

Når du søger om at udskyde din pension, vil du kunne blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer i de år, du vil udskyde. Derfor skal du huske at gemme dokumentationen.

Hvis det viser sig, at du ikke har arbejdet mindst 750 timer om året, kan du hverken få ventetillæg eller engangsbeløb for de år.

Når du ønsker at få udbetalt din folkepension, er der forskellige måder du kan få udbetalt dit ventetillæg på. Måden afhænger af hvornår og hvor længe, du har udskudt udbetalingen af din folkepension.

Fra den 1. juli 2018 kan du vælge mellem tre måder at få udbetalt dit ventetillæg på, for de perioder, hvor du har haft din folkepension udskudt efter den 1. juli 2018:

 • Livsvarigt ventetillæg til din folkepension
 • 10 årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension
 • Engangstillæg for dit grundbeløb og 10 årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan fortryde dit valg af ordning, og du skal betale skat af dit ventetillæg.

Hvis du ikke vælger, hvordan du vil have dit ventetillæg udbetalt, bliver ventetillægget udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din folkepension, og du kan ikke efterfølgende vælge en anden ordning.

Ventetillæg, der er optjent før 1. juli 2018, vil altid blive udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din folkepension.

Livsvarigt ventetillæg til din folkepension

Du kan få ventetillægget udbetalt som et livsvarigt månedligt tillæg til din folkepension.

Det månedlige tillæg er beregnet ud fra din optjente venteprocent. Venteprocenten afhænger blandt andet af, hvor mange måneder din folkepension har været udskudt. For at du kan få udbetalt ventetillæg, skal du have ret til folkepension. Ventetillæg, der er optjent før 1. juli 2018, vil altid blive udbetalt som et livsvarigt tillæg.

10-årigt ventetillæg til din folkepension

Du kan få ventetillægget til din folkepension udbetalt som et månedligt tillæg i 10 år. Værdien af ventetillægget bliver fordelt på dit grundbeløb og dit pensionstillæg som månedlige tillæg over 10 år.

Dit ventetillæg er forhøjet, så det svarer til værdien af det livsvarige ventetillæg. De 10 år starter, fra du får udbetalt din folkepension og bliver kun afbrudt, hvis du vælger at udskyde din folkepension igen. Ventetillægget bliver beregnet ud fra din venteprocent. Venteprocenten afhænger blandt andet af, hvor mange måneder din folkepension har været udskudt.

For at du kan få udbetalt ventetillæg, skal du have ret til at få udbetalt folkepension.

Engangstillæg for dit grundbeløb + 10-årigt ventetillæg til dit pensionstillæg

Du kan få ventetillægget for dit grundbeløbet udbetalt som et engangstillæg, når du vælger at starte udbetalingen af din folkepension. Samtidig kan du få værdien af ventetillægget for dit pensionstillæg udbetalt som et månedligt tillæg over 10 år.

Engangstillægget bliver beregnet ud fra satsen for grundbeløbet og det antal måneder, du har udskudt din folkepension efter den 1. juli 2018. Dine indkomster og din evt. samlevers indkomster påvirker ikke størrelsen af dit engangstillæg.

Det 10-årige ventetillæg bliver beregnet ud fra din optjente venteprocent. Dit ventetillæg er forhøjet, så det svarer til værdien af det livsvarige ventetillæg. De 10 år starter fra, du får udbetalt din folkepension og bliver kun afbrudt, hvis du vælger at udskyde din folkepension igen. 

For at du kan få udbetalt engangstillæg og ventetillæg, skal du have ret til at få udbetalt folkepension.

Eksempler på, hvordan du kan få dit ventetillæg udbetalt:
 

Min folkepension er udskudt, og jeg vælger at få folkepensionen udbetalt senest fra den 1. juli 2018

Dit ventetillæg bliver udbetalt som et livsvarigt månedligt tillæg til din folkepension fra den dato, du vælger at få folkepensionen udbetalt.

Min folkepension er udskudt både før og efter den 1. juli 2018, og jeg vælger at få folkepensionen udbetalt fra den 1. august 2018 eller senere

For den del af folkepensionen, du har udskudt i tiden indtil til 30. juni 2018, bliver dit ventetillæg udbetalt som et livsvarigt månedligt tillæg til din folkepension fra den dato, du vælger at få folkepensionen udbetalt. For den del af folkepensionen, der er udskudt i tiden efter 1. juli 2018, skal du vælge mellem tre måder at få udbetalt dit ventetillæg på. Du kan vælge mellem:

 • Livsvarigt ventetillæg til din folkepension
 • 10 årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension
 • Engangstillæg for dit grundbeløb og 10 årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg

Jeg udskyder min folkepension fra den 1. juli 2018 eller senere

Du skal vælge mellem tre måder at få udbetalt dit ventetillæg til folkepensionen på. Du kan vælge mellem:
 • Livsvarigt ventetillæg til din folkepension
 • 10 årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension
 • Engangstillæg for dit grundbeløb og 10 årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg

Udbetaling Danmark kontrollerer hvert år, om du har opfyldt beskæftigelseskravet på 750 timer, hvis du er på udskudt pension. 

Hvis Udbetaling Danmark ikke kan se, om du har opfyldt kravet, vil du få et brev om, at du skal oplyse, hvor mange timer du har arbejdet. Dette er regler, der trådte i kraft den 2. marts 2020. 

Du kan oplyse dine arbejdstimer til Udbetaling Danmark her:

Du skal arbejde 750 timer om året for at optjene venteprocent, når du har udskudt din pension. Hvis det viser sig, at du ikke når at arbejde 750 timer om året, optjener du ikke venteprocent. Du får i stedet et engangsbeløb. Engangsbeløbet svarer til den folkepension, du ellers ville have fået ud fra dine faktiske indkomster, hvis du havde valgt at få folkepensionen udbetalt.

Hvis din folkepension har været udskudt mindre end et år

Hvis din folkepension har været udskudt mindre end et kalenderår, bliver det antal timer, du skal have arbejdet, tilpasset perioden. Hvis du fx har haft din folkepension udskudt fra 1. juli til 31. december, så skal du mindst have arbejdet i 375 timer for at opfylde beskæftigelseskravet.

Udbetaling Danmark tjekker om du arbejder, det antal timer du skal

Udbetaling Danmark kontrollerer hvert år, om du har arbejdet det antal timer, du skal, når du har udskudt din folkepension. Du kan blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer fx i form af lønsedler eller som selvstændig ved en erklæring om, at du opfylder beskæftigelseskravet.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd?

Du kan læse mere om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med folkepension:

Lovgivning