Barselsregler for selvstændige: Barn født den 2. august 2022 eller senere

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, overdrag orlov, bliv klogere på din økonomi

Start

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Barselsplanlægger

I kan med Barselsplanlæggeren selv lave en barselsplan og lege med fordelingen af orlovsuger, inden I beslutter jer for en endelig plan. I skal indtaste en række oplysninger om fx fordeling af uger, ferie og beskæftigelse, hvorefter I får vist en vejledende plan.

Oplysningerne og jeres barselsplan bliver ikke sendt til Udbetaling Danmark. I skal selv oplyse jeres arbejdsgivere om, hvordan I ønsker at holde orloven.

Udbetaling Danmark får først besked om, at I går på orlov, når jeres arbejdsgivere har indberettet jeres fravær.

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Giver du ikke besked, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Du giver besked i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel':

Når du får barselsdagpenge, skal du give besked i disse 6 situationer:

 1. Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 2. Du begynder at arbejde delvist.
 3. Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.
 4. Dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov.
 5. Du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.
 6. Du har en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark, som træder i kraft eller udløber under din orlov

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Når du skal søge barselsdagpenge som selvstændig, har det betydning, hvilken type virksomhed du har, og hvor meget du arbejder.

Udbetaling Danmark vil typisk betragte dig som selvstændig, hvis:

 • Du udfører dit arbejde for egen regning, for egen risiko og i eget navn
 • Du er momsregistreret, og din indtjening beskattes som B-indkomst
 • Du kan ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • Du betaler selv for materialer, kontor, bil og lignende
 • Du fastlægger din egen arbejdstid
 • Du fastsætter selv din løn/honorar og prisen på evt. ydelser og varer
 • Du har indgået skriftlige samarbejdsaftaler og har flere kunder
 • Du udfører dit arbejde hjemme eller fra eget kontor
 • Du har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Du er ejer eller medejer af en enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab (I/S) eller kommanditselskab (K/S)

Derudover betragtes medarbejdende ægtefæller også som selvstændige, medmindre der er indgået en lønaftale mellem virksomheden og ægtefællen.

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr., skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.

Søg barselsdagpenge

Du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på Virk.dk:

Vigtige tidsfrister

Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, at barnet er født, for at du kan få barselsdagpenge.

Hvis du starter din orlov efter fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag. Søger du senere end 8 uger efter, kan du først få barselsdagpenge fra det tidspunkt, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen.

Læs om dispensation her:

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr., skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge. Hvis der går længere tid, skriver vi til dig og fortæller hvorfor, og hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. 

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Barselsdagpenge

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder følgende betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

 • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde. 

Eksempel

Mor er selvstændig og har ikke arbejdet den seneste måned inden hun går på orlov. Hun opfylder dermed ikke beskæftigelseskravet som selvstændig og kan derfor ikke få barselsdagpenge. 

3 måneder efter fødslen genoptager hun sit arbejde i en måned på fuld tid i sin selvstændige virksomhed. Hun går derefter tilbage på orlov. Hvis hun har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, har hun nu ret til at holde sin resterende orlov inkl. eventuel overdragen orlov fra den anden forælder med barselsdagpenge, da hun nu opfylder beskæftigelseskravet.

Hvis du ikke opfylder betingelserne ved starten af den enkelte fraværsperiode

For at få ret til fravær med barselsdagpenge, skal du opfylde betingelserne ovenfor ved starten af den enkelte fraværsperiode. Opfylder du ikke betingelserne ved starten af den enkelte fraværsperiode, kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne på det tidspunkt, hvor den efterfølgende fraværsperiode starter.

Det betyder, at hvis du som mor ikke opfylder betingelserne på fødselstidspunktet, har du ikke ret til barselsdagpenge i 10-ugersperioden efter fødslen. Du kan dog have ret til fravær med barselsdagpenge, når næste fraværsperiode starter.

Hvis du som mor opfylder betingelserne midt i 10-ugersperioden, kan du overdrage op til 8 uger af din orlov til den anden forælder og starte på din efterfølgende orlov og dermed have ret til barselsdagpenge før 10 uger efter fødslen. Læs mere under ’Overdrag orlov’.

Har du haft afbrudt din orlov?

Hvis du afbryder din orlov med en 1 uge eller mere og derefter går tilbage på orlov, så vil beskæftigelseskravet automatisk være opfyldt i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen. Det kan fx være i situationer, hvor du genoptager dit arbejde på fuld tid eller holder ferie i en uge eller mere. Det gælder også, hvis du tidligere har holdt orlov med barselsdagpenge som fx syg gravid.

Det kræver dog, at du tidligere har været på orlov med barselsdagpenge vedrørende samme barn eller graviditet. Derudover kræver det, at du fortsat er lønmodtager, dagpengeberettiget ledig eller selvstændig. 

Eksempel

Mor er selvstændig og holder 18 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Efter de 18 uger afbryder hun sin orlov og genoptager sit arbejde i sin selvstændige virksomhed i 2 uger. Bagefter går hun igen på orlov, hvor hun har ret til barselsdagpenge, da hun stadig er selvstændig og holder orloven inden for barnets første år.

Hvis du er nystartet selvstændig

Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager. Hvis du er nystartet inden for den seneste måned forud for din orlov, og du derfor har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne forudgående perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager eller har modtaget:

 • sygedagpenge
 • barselsdagpenge
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse
 • godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis du er i fleksjob og får tilskud

Hvis du som selvstændig får tilskud til at bevare beskæftigelsen i din egen virksomhed, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet på samme måde som alle andre selvstændige, dog vil dit tilskud ikke blive medtaget i beregningen af din arbejdsfortjeneste, og tilskuddet vil heller ikke blive modregnet i dine barselsdagpenge.

Hvis du er på barsel og bliver gravid igen

Hvis du bliver gravid igen, mens du er på barsel med et andet barn, skal du som selvstændig være særlig opmærksom på at arbejde nok timer, for at kunne få barselsdagpenge under orloven med det næste barn.

Du skal have genoptaget dit arbejde med minimum 50% (18,5 timer i gennemsnit om ugen) i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder, heraf den seneste måned forud for orloven med det nye barn. 

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Det beløb, du kan få i barselsdagpenge, beregnes på baggrund af:

 • overskuddet i din virksomhed
 • eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge
 • kompensation fra Barsel.dk.

Du kan dog højst få 4.695 kr. (2024) om ugen før skat i barselsdagpenge (4.550 kr. i 2023).

For at få det fulde barselsdagpengebeløb skal overskuddet i din virksomhed være mindst 244.140 kr. (2024) om året (236.736 kr. i 2023).

Du kan ingen barselsdagpenge få, hvis der intet overskud er, og du ikke har tegnet en forsikring. 

Hvis du ikke har arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorattesteret regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen. 

Vær opmærksom på, at hvis du er nystartet selvstændig, kan du kun bruge seneste årsopgørelse som lønmodtager, hvis årsopgørelsen er for året inden, du blev selvstændig. 

Sygeforsikring hos Udbetaling Danmark

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale sats. Det gælder, uanset hvor meget du har tjent.

Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen også få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber.

Hvad skal du gøre?

Du skal selv give Udbetaling Danmark besked om, at du er under en karensperiode, og hvornår den udløber. Så kan Udbetaling Danmark beregne dine barselsdagpenge igen.

Læs mere:

Når du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark, har du også mulighed for at få kompensation fra Barsel.dk.  

Hvordan søger jeg? 

Når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra Barsel.dk. Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk.

Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med din første udbetaling. 

Her kan du også se, hvor stort et beløb det drejer sig om. 

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselsdagpenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i det brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales, og hvilken periode udbetalingen dækker over.

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Den højeste barselsdagpengesats er 4.550 kr. (2023) om ugen før skat.

Dine barselsdagpenge bliver beregnet ud fra overskuddet i din virksomhed.

For at få det fulde barselsdagpengebeløb skal din indtægt være mindst 236.736 kr. (2023) om året.

Udbetaling Danmark beregner din barselsdagpengesats ud fra oplysningerne fra din nyeste årsopgørelse, der er tilgængelig hos Skattestyrelsen den dag, din ansøgning bliver modtaget.

Oplysningerne, de bruger, er:

 • overskuddet i din virksomhed
 • indtægt overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorattesteret regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen.

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for orloven.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Planlæg orloven

Familier, hvor forældrene bor sammen ved fødslen, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv.

I kan vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden. Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende. Læs mere om overdragelse af orlov længere nede på siden. 

Orlovsmodel for forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Vær opmærksom på, at der i nogle situationer er særlige regler for din orlov. Læs mere i afsnittet ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Hvis den anden forælder ikke er selvstændig, kan du læse om reglerne for orloven her:

Antal uger 

Regler for orloven, hvis I bor sammen ved fødslen

4 ugers orlov

Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som du kan holde 4 uger før, du forventer at føde.

2 ugers orlov lige efter fødslen Orloven skal holdes i forlængelse af fødslen af barnet og kan ikke overdrages.
8 ugers orlov ved fødslen* Når de 2 ugers orlov slutter, fortsætter du over på 8 ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Orloven skal afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel. Du har mulighed for at forlænge orloven, hvis du genoptager arbejdet delvist.
14 ugers orlov* 
De 14 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. Du har dog mulighed for at forlænge og udskyde ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis du opfylder betingelserne. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orlov’.

*Du kan som mor vælge at overdrage de 8 ugers orlov og de 14 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven, hvis de opfylder betingelserne for det på det tidspunkt, orloven skal holdes. Læs mere om reglerne for overdragelse af orlov længere nede på siden.

Orlovsmodel for forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger

Regler for orloven, hvis I bor sammen ved fødslen

2 ugers orlov ved fødslen
 1. Som far eller medmor kan du holde orlov med barselsdagpenge i de 2 første uger fra den dag eller dagen efter, dit barn er født.
 2. Du har også mulighed for at holde orloven mere fleksibelt indenfor de første 10 uger efter fødslen.

Der gælder særlige regler, hvis barnet bliver indlagt. Læs mere under ’Hvis mit barn bliver indlagt på hospitalet’. 

Der gælder også særlige regler, hvis du vil genoptage dit arbejde på nedsat tid. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orloven’.

22 ugers orlov* De 22 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. Du har dog mulighed for at forlænge og udskyde ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis du opfylder betingelserne. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orlov’.
*Du kan som far eller medmor vælge at overdrage de 22 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven, hvis de opfylder betingelserne for det på det tidspunkt, orloven skal holdes. Læs mere om reglerne for overdragelse af orlov længere nede på siden.

Orlovsmodel for forældre på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Du har som selvstændig tre muligheder for at arbejde under din orlov.

 1. Du kan arbejde op til 25% om ugen. Det betyder, at du holder orlov 75% af tiden med 75% af de barselsdagpenge, du kan få på fuld orlov.
 2. Du kan arbejde mere end 25% og op til 50% om ugen. Det betyder, at du holder orlov 50% af ugen med halve barselsdagpenge.
 3. Genoptager du dit arbejde med mere end 50% om ugen, er det som at arbejde på fuld tid. Du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Den tid du som selvstændig arbejder under din orlov, skal du beregne i forhold til det antal ugentlige timer, du har oplyst til Udbetaling Danmark.

Eksempel: Når du i NemRefusion har oplyst, at du arbejder 50 timer om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du vil arbejde halv tid under din orlov.

Læs mere i artiklen ’Forlæng og udskyd orloven’.

Sådan gør du:

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du genoptager dit arbejde:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Overdrag orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

Hvem kan overdrage?

Som juridisk forælder til barnet kan du overdrage orlov til den anden juridiske forælder.

Du har i nogle situationer også mulighed for at overdrage orlov til en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket fx betyder, at du skal være i arbejde. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?’.

Hvis en forælder ikke er i stand til at overdrage sin orlov til den anden forælder, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at gøre det. Det kan fx være i situationer, hvor forælderen er kommet ud for en ulykke og ikke er ved bevidsthed. Læs mere under ’ Hvis en forælder ikke selv er i stand til at overdrage orlov’.  

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen.

Hvis du er selvstændig, kan op til 22 af ugerne overdrages til den anden forælder.  

Orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages
 • 14 ugers orlov – kan overdrages

Orlov til far eller medmor, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 22 ugers orlov – kan overdrages

Hvis mor eller far eller medmor ikke er selvstændig, kan I læse om jeres situation her:

Som mor, der er selvstændig, har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen. Du kan overdrage hele uger eller dage.

Overdragelse af de 8 ugers orlov

Som mor kan du vælge at overdrage op til 8 uger af din orlov i perioden 3. til 10. uge efter barnets fødsel, hvis:

 1. du genoptager arbejdet på fuld tid
 2. du fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet.

1) Hvis du som mor genoptager dit arbejde på fuld tid i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. De op til 8 ugers orlov skal afholdes af den anden forælder, inden 10 uger efter barnets fødsel. 

2) Hvis du starter på de 14 ugers orlov i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. Den anden forælder skal som udgangspunkt holde de op til 8 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år. Læs mere under ’Forlæng eller udskyd orlov’.

Overdragelse af de 14 ugers orlov

Hvis I bor sammen ved fødslen, kan du som mor, der er selvstændig, også overdrage op til 14 uger af din orlov, der ligger efter den 10. uge efter fødslen, til far eller medmor.

Far eller medmor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år. Læs mere under ’Forlæng eller udskyd orlov’.

Hvis I ikke bor sammen ved fødslen eller er i en anden særlig situation, er det et andet antal uger der kan overdrages. Læs mere under 'Situationer, der kan have betydning for din orlov'.

Som far eller medmor, der er selvstændig, har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen. Du kan overdrage hele uger eller dage. 

Mor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven, frem til barnet er 9 år. Læs mere under ’Forlæng eller udskyd orlov’.

Hvis du ved siden af din selvstændige virksomhed er lønmodtager og opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge som lønmodtager, bliver du omfattet af reglen om, at 9 ugers orlov ikke kan overdrages til den anden forælder.

Du skal selv afholde de 9 ugers orlov som lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret. De 9 ugers orlov kan ikke udskydes. 

Er du ansat i eget ApS eller A/S og får udbetalt løn, som beskattes som A-indkomst, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Det betyder, at du er omfattet af reglen om, at lønmodtagere har 9 uger, som de ikke kan overdrage til den anden forælder.

Du kan dog i nogle situationer ansøge Udbetaling Danmark om at blive undtaget fra reglen om, at 9 ugers orlov ikke kan overdrages.

Find artiklen ’Hvis du er ansat i eget A/S eller ApS’ her:

Hvis du arbejder som lønmodtager, og du opfylder beskæftigelseskravet, har du 9 ugers orlov, som du selv skal holde inden 1 år efter barnets fødsel. Læs her, hvornår du er omfattet af reglen:

Det er din beskæftigelse på overdragelsestidspunktet, som er afgørende for, hvor meget orlov du kan overdrage til den anden forælder. 

Hvis du er lønmodtager på overdragelsestidspunktet, kan du ikke overdrage 9 ugers orlov til den anden forælder. Du skal selv afholde de 9 ugers orlov som lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret.

Vær opmærksom på, at hvis du bliver lønmodtager inden for barnets første år, har du i nogle tilfælde ret til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager. Læs mere under ’Hvis du bliver lønmodtager inden for barnets første år’.

Situationer, der kan have betydning for din orlov

Hvis I ikke bor sammen ved fødslen

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet bliver født, sker der en anden tildeling af jeres orlov end den almindelige fordeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. 

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, har det ikke betydning for tildelingen af jeres orlov.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos på fødselstidspunktet, vil automatisk få 13 ugers ekstra orlov oveni de 24 ugers orlov efter fødslen. De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. 

Forælderen kan vælge at overdrage de 13 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvis forælderen vil holde de 13 uger i forlængelse af den igangværende orlov, skal forælderen ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Søg hurtigst muligt  

Vær opmærksom på, at forælderen skal søge om barselsdagpenge under orloven senest 8 uger efter fødslen eller senest 8 uger efter første orlovsdag, ellers kan forælderen miste barselsdagpenge. Det gælder både for de 24 ugers orlov og de 13 ugers orlov. Der skal kun søges en gang, medmindre orloven afbrydes undervejs.  

Hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag i den periode.

Hvis en forælder har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos, også får eneforældremyndighed inden barnet fylder 1 år, kan forælderen søge Udbetaling Danmark om yderligere 9 ugers orlov med barselsdagpenge.

Det er en forudsætning, at:

 • I ikke boede sammen på fødselstidspunktet
 • I ikke bor sammen på ansøgningstidspunktet
 • du har eneforældremyndighed på ansøgningstidspunktet.

De 9 ugers ekstra orlov skal som udgangspunkt afholdes inden barnet fylder 1 år. Forælderen kan vælge at overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder, samt at forlænge eller udskyde ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. 

Søg hurtigst muligt   

Forælderen kan tidligst søge om de 9 ugers orlov 5 uger efter barnets fødsel. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt herefter eller hurtigst muligt efter, at forælderen har fået eneforældremyndigheden. Det skyldes, at de 9 ugers orlov som udgangspunkt skal være afholdt inden 1 år efter barnets fødslen.  

Hvis forælderen vil holde de 9 ugers orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Orloven for den forælder, som barnet ikke bor hos

Den forælder, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos, har ret til mindre orlov.

Barnet bor ikke hos far eller medmor

Hvis du som far eller medmor ikke har barnet boende, har du udover de 2 ugers orlov ved fødslen ret til 9 ugers orlov. 

Barnet bor ikke hos mor

Hvis du som mor ikke har barnet boende, har du ret til 2 ugers orlov ved fødslen og 8 ugers orlov. Derudover har du ret til 9 ugers orlov. 

De 9 ugers orlov skal i begge tilfælde som udgangspunkt afholdes inden barnet fylder 1 år. De 9 ugers orlov kan overdrages til den anden forælder, samt forlænges eller udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orlov’.

Hvis I senere flytter fra hinanden

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, vil hver forælder have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Det gælder også, selvom I flytter fra hinanden kort tid efter fødslen.

I skal selv aftale, om I vil overdrage orlov til hinanden. Udbetaling Danmark kan ikke lave en anden fordeling af orloven, hvis I ikke kan blive enige om at overdrage orlov til hinanden.

Faderskab er ikke fastslået

Hvis faderskabet til barnet ikke er fastslået, og der kører en faderskabssag, eller det er fastslået, at faren er ukendt, skal du i forbindelse med din ansøgning om barselsdagpenge eller ansøgning om overdragelse oplyse dette og sende evt. dokumentation.

For familier, hvor der er to juridiske forældre til barnet, men hvor der fx ikke er fælles forældremyndighed eller bopæl, sker der en anden tildeling af orlov end ligedelingen med 24 uger til hver forælder. Det samme er tilfældet i de situationer, hvor faderskabet ikke er fastslået.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, når barnet bliver født, får tildelt 13 ugers ekstra orlov. Det betyder, at forælderen får samlet 37 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Forælderen får automatisk de 13 ugers ekstra orlov på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Personregister. Vær dog opmærksom på, at hvis forælderen vil holde de 13 ugers ekstra orlov i forlængelse af de 24 ugers orlov efter fødslen, skal forælderen ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.     

Hvis forælderen vil søge om at få udbetalt barselsdagpenge, skal forælderen søge senest 8 uger efter fødslen eller den første orlovsdag, hvis orloven starter senere end fødslen. Det gælder både for de 24 ugers orlov og de 13 ugers orlov. Der skal kun søges en gang, medmindre orloven afbrydes undervejs.  

Hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Hvis forælderen også har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos, også har eller får eneforældremyndighed over barnet, inden barnet fylder et år, kan forælderen søge om yderligere 9 ugers orlov. Det betyder, at forælderen kan få samlet 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Forælderen kan tidligst søge om de 9 ugers orlov 5 uger efter barnets fødsel. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt herefter eller hurtigst muligt efter, at forælderen har fået eneforældremyndigheden. Det skyldes, at de 9 ugers orlov som udgangspunkt skal være afholdt inden 1 år efter barnets fødslen.  

Hvis forælderen vil holde de 9 ugers orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Hvis I flytter fra hinanden

Hvis I som forældre bor sammen, når barnet bliver født, men efterfølgende flytter fra hinanden, vil I få en ligedeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. Det er også tilfældet, selvom den ene forælder får eneforældremyndighed efter fødslen.

Hvis du får flerlinger

Hvis du får flerlinger, får du 13 ugers flerlingeorlov. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke selv kan holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Hvis du bor alene med barnet og har eneforældremyndighed, kan du have op til 59 ugers orlov.  

Du kan i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx den anden forælder eller en social forælder. Orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke overdrages til en anden.  

Du kan læse mere under 'Hvis du får flerlinger', ’Hvor meget orlov kan mor overdrage’, ’Hvor meget orlov kan far/medmor overdrage’ og ’Hvis du er social forælder’.

Hvis et barn kun har én forælder på fødselstidspunktet, kan forælderen ansøge om 22 ekstra ugers orlov.

Det kan være i situationer, hvor:

 • solomor har ved hjælp af donor fået et barn, og der er derfor ingen juridisk far
 • solofar har fået barn ved hjælp af en udenlandsk surrogatmor
 • den anden forælder er gået bort før fødslen.

De 22 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges ved delvist genoptaget arbejde eller udskydes frem til barnet fylder 9 år. Læs mere om betingelserne under ’Forlæng eller udskyd orlov’. 

For familier, hvor der er to juridiske forældre til barnet, men hvor der fx ikke er fælles forældremyndighed eller bopæl, gælder der andre regler. Det samme gælder i de situationer, hvor faderskabet ikke er fastslået. Læs mere under ’Hvis I ikke bor sammen’.

Forælderen skal søge om de 22 ugers ekstra orlov. Udbetaling Danmark anbefaler, at forælderen søger hurtigst muligt efter, at barnet er født.  

Hvis forælderen vil holde de 22 ekstra uger i forlængelse af den igangværende orlov, og forælderen allerede modtager barselsdagpenge, vil forælderen også få barselsdagpenge i de 22 uger. Vær dog opmærksom på, at forælderen her skal ændre sin sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal forælderen søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

Som soloforælder har du også mulighed for at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem eller en social forælder. Læs mere her:

Sådan ser din orlov ud som solomor

Som solomor har du som udgangspunkt ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Orlovsmodel for solomor på barsel som alternativ til forklaring i tekst

 

Antal uger

Regler for orloven

4 ugers graviditetsorlov Orloven skal afholdes 4 uger før, du forventer at føde. 
2 ugers orlov Orloven skal holdes i forlængelse af fødslen.
8 ugers orlov
Orloven skal holdes, inden barnet fylder 10 uger. 
14 ugers orlov
Orloven skal som udgangspunkt holdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år. 
22 ekstra ugers orlov
Orloven skal som udgangspunkt holdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år.

Sådan ser din orlov ud som solofar

Som solofar har du som udgangspunkt ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Orlovsmodel for solofar på barsel med barselsdagpenge som alternativ til forklaring i tekst

Antal uger 

Regler for orloven

2 ugers orlov Orloven skal afholdes, inden barnet fylder 10 uger. 
22 ugers orlov Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år. 
22 ekstra ugers orlov Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ugerne kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år. 

Hvis du får flerlinger

Hvis du får flerlinger får du 13 ugers flerlingeorlov. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Hvis du er soloforælder og har fået flerlinger, vil du have 59 ugers orlov.  

Du kan i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke bliver overdraget til en anden.   

Du kan læse mere under 'Hvis du får flerlinger', ’Hvis du er social forælder’ og ’Hvis du er nærtstående familiemedlem’.

Hvis den ene forælder til barnet går bort efter fødslen, kan den anden forælder ansøge om at overtage den afdødes forælders orlov, som ikke er afholdt eller overdraget.

Hvis du kommer i denne situation, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan hjælpe dig.

Du kan muligvis også overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

Undtagelse

Hvis I ikke boede sammen på fødselstidspunktet, og du også har eneforældremyndighed over barnet, har du i forvejen ret til 46 uger med barselsdagpenge. I denne situation, kan du derfor ikke overtage den anden forælders resterende orlov.

Hvis den anden forælder er lønmodtager, har ret til barselsdagpenge og på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan passe barnet alene, kan du ansøge om at få 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har et alvorligt handicap, og det er lægeligt dokumenteret, fx ved en lægeerklæring eller en journaludskrift. 

Vær opmærksom på, at barnet skal være født, og du skal være registreret forælder, før du kan søge om ekstra orlov.  

Der er ingen frist for at søge om de 9 ugers ekstra orlov, men Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger hurtigst muligt.  

Hvis du vil holde de 9 ugers ekstra orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og du allerede modtager barselsdagpenge, vil du også få barselsdagpenge i de 9 uger. Vær dog opmærksom på, at du her skal ændre din sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.

De 9 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Orloven kan forlænges eller udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt. Læs mere om forlængelse og udskydelse i afsnittet ’Forlæng og udskyd orlov’.

Du skal dokumentere, at en læge har vurderet, at den anden forælder ikke er i stand til at passe barnet alene på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Dokumentation kan fx være en lægeerklæring. 

Hvis forælderen er midlertidig syg

Hvis den anden forælder blot er midlertidigt forhindret i at kunne passe jeres barn alene i sine 9 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel, kan forælderen i stedet holde orloven inden 3 år efter fødslen.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har en midlertidig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sygdom, indlæggelse på hospital mv.

Læs mere her:

Hvis kun den ene forælder er socialt sikret i Danmark, og forældrene bor sammen ved fødslen, kan den forælder, der har ret til barselsdagpenge i Danmark, søge om op til 13 ekstra uger. Man er som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor man arbejder.

Der er forskellige regler, alt efter hvornår barnet er født.

Barn født den 1. maj 2024 eller senere

Du har ret 13 ekstra ugers orlov, hvis disse 2 betingelser er opfyldt:

 1. Den anden forælder får i perioden fra den 11.-46. uge efter fødslen ikke udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) fra et andet land i mere end 9 uger.
 2. I boede sammen ved fødslen.

Hvis den anden forælder får udbetalt mere end 9 ugers offentlig ydelse i perioden, bliver de uger, der ligger udover de 9 uger, trukket fra dine 13 uger.

Eksempel - forældrene bor sammen

Mads og Andrea bor sammen i Sverige. Mads arbejder i Sverige, og Andrea arbejder i Danmark. Da Mads arbejder i Sverige, er han socialt sikret i Sverige. Andrea er socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. 

Andrea har ret til 13 ugers ekstra orlov oveni de 24 uger, hvis Mads ikke i mere end 9 uger får udbetalt ydelse svarende til barselsdagpenge fra Sverige i perioden fra den 11.-46. uge efter fødslen. Får Mads udbetalt fx 12 uger i perioden, så har Andrea ret til ekstra 10 ugers orlov (13 uger minus 3 uger) med barselsdagpenge fra Danmark.

Eksempel - forældrene bor ikke sammen

Kim og Karina bor ikke sammen ved fødslen. Kim bor og arbejder i Sverige, og Karina bor og arbejder i Danmark. Barnet har registreret adresse hos Karina fra fødslen.

Da Kim arbejder i Sverige, er han socialt sikret i Sverige. Karina er socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. Da Kim og Karina ikke bor sammen ved fødslen, er Karina ikke omfattet af reglen om at ekstra orlov, når den anden forælder er socialt sikret i udlandet.

I stedet er hun omfattet af en anden regel, hvor hun kan få 13 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, fordi hun ikke bor sammen med Kim ved fødslen, og barnet har adresse hos hende. Læs mere i artiklen ’Hvis I ikke bor sammen’.

Søg hurtigst muligt

Der er ingen frist for at søge om de op til 13 ugers ekstra orlov, men Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger hurtigst muligt efter barnets fødsel.   

Hvis du vil holde de op til 13 ugers ekstra orlov i forlængelse af den igangværende orlov, og du allerede modtager barselsdagpenge, vil du også få barselsdagpenge i de op til 13 uger. Vær dog opmærksom på, at du her skal ændre din sidste fraværsdag på selvbetjeningen Min Barsel.  

Hvis orloven starter senere end fødslen, eller hvis orloven afbrydes undervejs og noget af orloven derfor holdes på et senere tidspunkt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag i den periode.    

De op til 13 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. Orloven kan forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt. Læs mere om forlængelse og udskydelse i afsnittet ’Forlæng og udskyd orlov’. 

Barn født før den 1. maj 2024

Du har ret til ekstra orlov, hvis du kan dokumentere, at den anden forælder i samme periode, hvor du vil holde de op til 13 uger:

 • ikke har haft fravær med offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) under orloven efter det andet lands lovgivning.
 • ikke har tænkt sig at holde fravær med offentlig forsørgelsesydelse det andet lands lovgivning. 

Hvis forælderen får udbetalt offentlig forsørgelsesydelse svarende til barselsdagpenge i mindre end 13 uger, fratrækkes ugerne fra de 13 ugers ekstra orlov. Derudover skal I bo sammen ved fødslen.

Hvis den ene forælder er ude af stand til at overdrage orlov, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at overdrage orlovsugerne. 

Det kan fx være i situationer, hvor den ene forælder kommer ud for en ulykke og derfor ikke kan overdrage, fordi forælderen ikke er ved bevidsthed. 

Hvis du bliver lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, og du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, har du mulighed for at få op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det kan du i de situationer, hvor du ikke har mere orlov tilbage. Det vil sige, at du har brugt eller overdraget al din orlov, som ligger efter mors 10 ugers orlov ved fødslen eller efter far eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller på anden ydelse, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år.

Du skal være lønmodtager, når du starter de op til 9 ugers orlov.

Orloven kan ikke overdrages til den anden forælder og skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre du pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Sådan gør du

Du skal starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. Derefter tager vi stilling til, om du har ret til den ekstra orlov. 

Det kan vi først gøre, når vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Hvis du får flerlinger den 1. maj 2024 eller senere

Hvis du er forælder til flerlinger født den 1. maj 2024 eller senere, har du ret til 13 ugers flerlingeorlov.

Hvis der er to juridiske forældre, får begge forældre hver 13 ugers flerlingeorlov.

Orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

For at få ret til barselsdagpenge under orloven skal du ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet. Læs om betingelserne under ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Du kan se din orlov i Min barsel.

Overdrag flerlingeorlov til en social forælder

Det er også i Min barsel, at du kan overdrage op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre, når børnene er født. Du behøver ikke selv opfylde beskæftigelseskravet for at overdrage orloven.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

Vær opmærksom på, at orloven ikke kan overdrages til en anden juridisk forælder.

Hvis du er soloforælder

Hvis du er soloforælder, kan du søge om op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre eller et eller flere nærtstående familiemedlemmer. Det er en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet. Du har stadig dine egne 13 uger, hvilket betyder, at I hver kan holde op til 13 ugers flerlingeorlov.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og de skal holde orloven, inden børnene bliver 1 år.

Vær opmærksom på, at børnene skal være født, før du søger.

Hvis du får mere end 52 ugers orlov

Du kan ikke holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

Hvis du fx har fået flerlinger og er soloforælder, eller du bor alene med barnet og har eneforældremyndighed, vil du have mere end 52 ugers orlov. Du kan også i nogle tilfælde komme op over 52 uger, hvis du har fået overdraget orlov fra den anden forælder.

Hvis du har mere end 52 ugers orlov, kan du i nogle tilfælde overdrage det overskydende orlov til en anden fx den anden forælder, en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Du skal være opmærksom på, at alt orlov ud over 52 uger går tabt, hvis det ikke overdrages til en anden.

Læs mere om overdragelse under ’Overdrag orlov’.

Hvis du får tvillinger før den 1. maj 2024

Du får ikke en længere barsel eller flere barselsdagpenge, hvis du får tvillinger.

Som forældre kan I dele, udskyde og forlænge orloven præcis på samme måde som ved et barn.

Du får dog udbetalt et ekstra børnetilskud af Udbetaling Danmark, indtil børnene bliver 7 år.

Hvis du får trillinger, firlinger mv. før den 1. maj 2024

Hvis I har fået 3 eller flere børn ved samme fødsel, har I mulighed for at søge om 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge tilsammen, som I kan fordele mellem jer. Reglerne gælder kun forældre til børn, der er født den 1. januar 2023 eller senere.

Det betyder, at I begge har mulighed for at være hjemme samtidig i længere tid.

De 26 ugers orlov skal være afholdt inden 18 måneder efter fødslen. Orloven kan ikke forlænges eller udskydes ved genoptagelse af arbejdet.

Sådan søger du

Hvis børnene har dansk cpr-nummer, modtager I efter fødslen et brev fra Udbetaling Danmark med et link til en ansøgningsblanket. Her kan I hver især søge om den ekstra orlov og fordele de 26 uger mellem jer, som det passer bedst ind i jeres familieliv.

Hvis børnene ikke har dansk cpr-nummer, skal I kontakte Udbetaling Danmark for at kunne søge om de 26 ekstra ugers orlov.

Læs om ansøgningsfristerne under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Sygdom under graviditet eller orlov

Bliver du syg på grund af din graviditet, har du mulighed for at gå tidligere på orlov med barselsdagpenge.

Det kan du dog kun, hvis din læge mener, at der er en særlig risiko for dig og dit ufødte barn, eller dit arbejde kan skade dit ufødte barn.

 1. Søg barselsdagpenge
 2. Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark
 3. Du får svar på din ansøgning

1. Søg barselsdagpenge

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge på virk.dk. Du skal anmelde fravær senest 3 uger efter første fraværsdag, hvor du samtidig kan søge om barselsdagpenge.

Anmelder du senere, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din anmeldelse.

2. Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark

Når du har søgt barselsdagpenge, modtager du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark.

Hvis Udbetaling Danmark beder om en lægeattest, skal du kontakte din læge for at få den udfyldt. Lægen sender derefter lægeattesten til Udbetaling Danmark. Du kan også selv sende vandrejournal eller mulighedserklæring, hvis årsagen til sygemeldingen, omfanget og varigheden er oplyst.

Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager dokumentationen inden for den frist, du får oplyst, kan det få betydning for din ret til barselsdagpenge.

3. Du får svar på din ansøgning  

Når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentationen, vil du få svar på din ansøgning.

Hvis du bliver syg under orloven

Hvis du bliver syg under orloven, kan du vælge at overdrage hele eller en del af den resterende orlov til den anden forælder. Det er ikke en betingelse, at man er syg for at overdrage orlov til den anden forælder - det kan man altid vælge at gøre.

Læs mere om ’Hvor meget orlov kan jeg overdrage?’

Læs mere under ’Situationer, som kan have betydning for din orlov’. 

Hvis mor bliver syg inden for de første 10 uger

Bliver mor for syg til at passe jeres barn inden for de første 10 uger efter fødslen, kan du som far eller medmor holde orlov i perioden. Du kan faktisk overtage hendes orlov, men det kræver, at I begge har ret til at holde orlov med barselsdagpenge.

I skal også have dokumentation fra lægen om, at moren ikke kan passe barnet. Det kan fx være en journaludskrift. Udbetaling Danmark har ikke mulighed for at betale for en lægeerklæring. 

Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun indtil barnet er 46 uger, og I ikke arbejder imens.

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven med 3 måneder tilsammen. I kan skiftes til at holde orlov, eller I kan holde det samtidig.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver denne mulighed. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold, (THO), bliver de dage ikke talt med.

Særligt for far eller medmor

Bliver dit barn indlagt under dine 2 ugers orlov ved fødslen, kan du afbryde den og starte på dine op til 22 ugers orlov i stedet. For de 2 ugers orlov kan ikke forlænges, men det kan de 22 uger.

Hvis dit barn er indlagt lige fra fødslen, kan du vælge at starte på de 22 ugers orlov med det samme.

De 2 ugers orlov ved fødslen skal dog være afholdt, inden barnet er 10 uger, ellers mister du dem.

Hvis I vil arbejde under indlæggelsen

Hvis I arbejder, mens barnet er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. Det gælder også for far eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen. For at bruge den mulighed skal jeres barn være udskrevet senest 60 uger efter fødslen.

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse. Det kan være en erklæring fra hospitalet eller en journaludskrift.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Udbetaling Danmark har ikke mulighed for at betale for en lægeerklæring. 

Send dokumentationen til Udbetaling Danmark via:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når dokumentationen - med barnets indlæggelses- og udskrivelsesdato - er modtaget.

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Ferie

Hvis du er selvstændig, betaler du normalt selv for din ferie. Du skal derfor ikke give Udbetaling Danmark besked, hvis du holder ferie under din orlov og kun modtager dine barselsdagpenge og ikke får løn eller anden feriekompensation, fx feriepenge.

Hvis du afbryder din orlov med 1 uge eller mere for at gå på ferie og derefter går tilbage på orlov, så vil beskæftigelseskravet automatisk være opfyldt i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen. Det kræver dog, at du tidligere har været på orlov med barselsdagpenge med samme barn, og at du fortsat er selvstændig, lønmodtager eller ledig med ret til dagpenge. 

Vær opmærksom på, hvis du er ansat i dit eget selskab og udbetaler løn under ferie, så skal du give os besked om din ferie – læs mere under ’Hvis du vil holde ferie med løn eller feriepenge under din orlov’ her:

Kan jeg få overført ferie på grund af orlov?

Hvis du holder orlov, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt din optjente ferie. Du kan i stedet overføre ferien til din næste ferieafholdelsesperiode. Dette gør du ved at give besked til FerieKonto om, at din ferie skal overføres på grund af orlov, som en feriehindring.

Du kan få overført op til 4 ugers ferie på grund af en feriehindring.

Husk at søge inden for fristen

Du skal være opmærksom på, at der gælder en frist for, hvornår du senest skal give besked til FerieKonto. Det skal du gøre i perioden fra 1. januar til 30. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb. En ferieperiode går fra den 1. september til 31. december det følgende år.

Du kan læse mere om overførsel af ferie, frister og søge om at overføre din ferie her:

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du fortsat er forhindret i at holde ferie ved afslutningen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, og der er tale om den samme type feriehindring (barsel eller sygdom), og du ikke har genoptaget arbejdet i mellemtiden, kan du muligvis få udbetalt ferie.

Du kan læse mere om feriehindring hos Feriepengeinfo her:

Hvis du får udbetalt ferien som følge af feriehindring i særlige situationer ved længerevarende barsel, skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om det. Udbetaling af feriepenge som følge af en feriehindring har nemlig ingen betydning for dine barselsdagpenge.

Reglerne for udbetaling af feriepenge pga. feriehindring hører under ferieloven. Du skal derfor kontakte FerieKonto, hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge pga. feriehindring.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Forlæng eller udskyd orloven

Som selvstændig kan du vælge at genoptage arbejdet delvist, før hele orloven er holdt og forlænge på den måde. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Særligt for mor

Ifølge loven må du som mor ikke arbejde de første 2 uger efter fødslen. Hvis du alligevel vælger at arbejde delvist, kan du ikke få barselsdagpenge.

Fra den 3. uge efter fødslen har du mulighed for at arbejde på nedsat tid. Det er derfor orloven, som ligger fra den 3. uge efter fødslen inkl. eventuel overdragen orlov fra anden forælder, som du kan forlænge ved at starte arbejde på nedsat tid.

Særligt for far eller medmor

Som far eller medmor kan du forlænge din orlov ved at starte arbejde på nedsat tid. Du kan vælge at arbejde på nedsat tid under hele din orlov, dvs. både under de 2 ugers orlov ved fødslen og orloven, som ligger derefter.

Forskellige måder at holde orlov på

Du kan som selvstændig kun holde orlov på enten fuld tid, 75% eller på halv tid.

Hvis du holder orlov med enten 75% eller 50%, bliver din orlov beregnet i forhold til det antal timer, som du har givet Udbetaling Danmark besked om, at du arbejder om ugen.

Det betyder fx, at hvis du har givet besked om, at du normalt arbejder 50 timer om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du vil holde delvis orlov. På den måde kan du bevare din virksomhed samtidig med, at du får barselsdagpenge.

Hvis du genoptager dit arbejde med mere end 50% af den normale arbejdstid pr. uge, tæller det som, at du arbejder på fuld tid. Du vil så ikke længere kunne få barselsdagpenge.

Eksempel

Du arbejder normalt 60 timer om ugen fra mandag til fredag i din virksomhed. Mens du holder din orlov, begynder du at arbejde igen 15 timer om ugen (dvs. 25%) i 8 uger. Du vil i disse 8 uger modtage barselsdagpenge med 75% af det beløb, som du ville have fået, hvis du holdt fuld orlov. 

Eksempel

Hvis du starter med at arbejde i op til 25% af din normale arbejdstid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 75% af barselsdagpengene. Du kan dermed forlænge orloven med 10 x en kvart uge (som er 2,5 fulde ugers orlov) eller 3,25 uger, hvor du fortsat arbejder 25% af tiden. 

Hvis du starter med at arbejde på halv tid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 50% af barselsdagpengene, og du kan forlænge orloven med 10 uger, hvor du fortsat arbejder på halv tid.

Vær opmærksom på, at arbejder du mere end halvdelen af din normale arbejdstid i de første 10 uger efter fødslen, tæller det som at du arbejder på fuld tid. Du kan derfor ikke forlænge orloven, men orloven kan udskydes. Læs mere i afsnittet ’Hvordan udskyder jeg min orlov?’.

Sådan gør du

Du forlænger din orlov ved at give Udbetaling Danmark besked om, at du genoptager dit arbejde:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Du kan udskyde din orlov, hvis du har genoptaget arbejdet på fuld tid inden for 1 år efter barnets fødsel, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge og derfor har uger tilbage.

Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 3.  uge og 1 år efter barnets fødsel. Som far eller medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel. 

Når du senere skal afholde orloven efter 1 år efter barnets fødsel, skal du opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge. Samtidig skal du være i arbejde, dagen før du startede orloven.

Læs mere i artiklen ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Brug orloven, inden barnet fylder 9 år

Udskudt orlov skal holdes, efter barnet er blevet 1 år, og inden barnet fylder 9 år. Hvis du ikke har holdt din udskudte orlov, inden barnet fylder 9 år, vil den gå tabt.  

Hvilken del af orloven kan mor udskyde?

Som mor kan du udskyde den orlov, der ligger 10 uger efter barnets fødsel.

Hvis du i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til den anden forælder og påbegynder den efterfølgende orlov, kan du dog udskyde orlov, som ligger før de 10 uger efter fødslen. Læs mere under ’Overdrag orlov’.

Hvis I som forældre bor sammen ved fødslen, kan du udskyde op til 14 uger af din orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.  

Læs mere under ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Læs mere under ’Overdrag orlov’.

Hvilken del af orloven kan far eller medmor udskyde?

Som far eller medmor kan du udskyde den orlov, som ligger efter de 2 ugers orlov ved fødslen.

Hvis I som forældre bor sammen ved fødslen, kan du udskyde op til 22 uger af din orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.  

Hvis mor i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til dig, fordi hun starter på den efterfølgende orlov, kan du også udskyde de op til 8 ugers orlov. 

Læs mere under ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Læs mere under ’Overdrag orlov’.

Du kan arbejde under din orlov

Som selvstændig har du 3 muligheder for igen at begynde at arbejde på fuld tid i din virksomhed, mens du er på orlov. Du kan enten arbejde 25%, 50% eller 100% om ugen af din normale arbejdstid.

Vær opmærksom på, at hvis du arbejder mere end 50% om ugen, svarer det til at arbejde på fuld tid, og du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge. Du kan i stedet udskyde ugerne til senere brug.

Hvis du vil holde udskudt orlov

Vil du holde udskudt orlov som selvstændig, dvs. holde orlov efter 1 år efter barnets fødsel, skal du være i arbejde og derudover opfylde de samme betingelser som normalt ved orlov. Du kan læse mere om betingelserne under ’Kan jeg få barselsdagpenge?’.

Du kan holde den udskudte orlov på

 • Fuld tid – så er du 100% fraværende fra din virksomhed
 • ¾-tid – så er du 75% fraværende
 • Halv tid – så er du 50% fraværende.

Når du vil holde den udskudte orlov, bliver den som udgangspunkt gjort op ud fra din seneste årsopgørelse som selvstændig, og dit gennemsnitlige ugentlige timetal du er fraværende, på det tidspunkt du afholder orloven. Dine barselsdagpenge vil blive udbetalt med lige store andele pr. dag fra mandag til fredag, uanset hvilken fraværsgrad du holder orlov med.

Du kan tilpasse din udskudte orlov uge for uge, dvs. du kan holde den i en eller flere samlede perioder eller drypvis. En samlet periode består af flere uger i træk, fx uge 28, 29 og 30. Drypvis betyder, at du holder orlov i enkelte uger spredt ud over perioden, indtil barnet fylder 9 år, fx en uge i marts, en uge i april, en uge i december osv.  

Hvis du har lønindkomst ved siden af din selvstændige virksomhed

Du skal være opmærksom på, at hvis du også er ansat som lønmodtager, skal 9 ugers orlov holdes af dig selv inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven. 

Det gælder bl.a., hvis du er lønmodtager og har haft mindst 160 timers lønarbejde inden for de seneste fire hele måneder, og du har haft mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Sådan udskyder du orlov

 1. Du har allerede anmeldt dit fravær på Virk.dk.
 2. Du udskyder orlov ved at vælge "Jeg vil stoppe min orlov" i denne selvbetjeningsløsning

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Når du så vil holde den udskudte orlov, skal du:

Gå til Virk.dk og anmeld dit fravær: 

Herefter får du brev fra Udbetaling Danmark om udbetaling.

Overblik 

Få et overblik over din barsel:

Du kan overdrage udskudt orlov

Hvis du har udskudt noget af din orlov til efter barnets første år, men ikke selv vil gøre brug af den, har du mulighed for at overdrage den til den anden forælder. Den anden forælder kan derved holde orloven, inden barnet fylder 9 år.

Når barnets anden forælder vil holde den udskudte orlov, som du har overdraget, skal forælderen selv opfylde nogle betingelser for at kunne holde orloven.

Barnets anden forælder skal være omfattet af dansk social sikring eller have lovligt ophold i Danmark. Derudover skal forælderen selv have genoptaget sit arbejdet inden for det første år efter barnets fødsel i et omfang, der svarer til den udskudte orlov, som du har overdraget.

Derudover skal forælderen være i beskæftigelse som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende og opfylde beskæftigelseskravet for at kunne få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor forælderen ønsker at afholde den udskudte orlov. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?’.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.