Klag over tvangsindgreb i psykiatrien

Du kan klage over tvangsindgreb på en psykiatrisk afdeling

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Klag til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

Styrelsen for Patientklager fungerer som sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Hvordan skal klagen se ud?

Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig.

Du kan aflevere klagen - eventuelt via din patientrådgiver – til hospitalet eller det psykiatriske center.
De sørger for, at din klage sendes videre til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Start Klag til Det Psykiatriske Ankenævn

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, du har fået fra det Psykiatriske Patientklagenævn, kan du klage over afgørelsen til Det Psykiatriske Ankenævn.

Du kan klage til Det Psykiatriske Ankenævn, hvis du mener, at de har truffet en forkert afgørelse om: 

  • tvangsbehandling
  • fysisk magtanvendelse
  • indgivelse af beroligende middel med magt
  • personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
  • personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
  • aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.

Du kan indgive din klage via den digitale selvbetjeningsløsning. Du skal i klagen oplyse dato og sagsnummer for Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.
Hvis du ikke ønsker at bruge selvbetjeningen, kan du i stedet sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. 

Styrelsen for Patientklager er sekretariat for Det Psykiatriske Ankenævn.

Vil du klage over andre tvangsindgreb?

Klager du over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, som handler om andre tvangsindgreb, skal du i stedet sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, som sørger for at din klage sendes til byretten. Patientklagenævnet har pligt til at videresende klagen samt relevante bilag til Det Psykiatriske Ankenævn.

Klag som patientrådgiver/bistandsværge

Hvis du klager som patientrådgiver/bistandsværge for en patient eller som behandlende overlæge, skal du altid sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du skal i klagen oplyse dato og sagsnummer for Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.

Har du været udsat for tvangsindgreb i psykiatrien, kan du til enhver tid klage over indgrebet til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Hvis du vil klage over afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, skal Det Psykiatriske Ankenævn have din klage senest tre måneder efter, at du har fået afgørelsen fra patientklagenævnet.

Når du klager til Det Psykiatriske Ankenævn over en afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, kan ankenævnet:

  • tiltræde afgørelsen. Det betyder, at ankenævnet når frem til samme resultat som patientklagenævnet. Ankenævnet har dog ikke nødvendigvis samme begrundelse for det.
  • ændre afgørelsen. Det betyder, at ankenævnet er uenige i afgørelsen og kommer frem til et andet resultat end patientklagenævnet.
  • hjemvise afgørelsen til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Det betyder, at patientklagenævnet skal se på sagen igen og træffe en ny afgørelse.
  • ophæve afgørelsen. Det betyder, at patientklagenævnets afgørelse træder ud af kraft, uden at ankenævnet træffer en ny afgørelse, som træder i stedet for den oprindelige. Det vil fx være tilfældet, hvis der mangler kompetence hos patientklagenævnet, fordi indgrebet ikke er reguleret af psykiatriloven.