Lønmodtagernes Feriemidler

Når du har indefrosne feriemidler, kan du her se, hvordan din opsparing udvikler sig

Start

Opsparing

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst dine feriemidler, og det er en god ide at tjekke, om der er oplyst det rigtige beløb. 

Sådan tjekker du beløbet

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 pct. af din ferieberettigede løn (før skat). Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du kan også få feriepenge af nogle personalegoder.

Du skal også have feriepenge af dit eget bidrag til fx:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag.

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Står der ikke det rigtige beløb på din opsparing, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Dine optjente feriepenge for overgangsåret til ny ferielov er blevet en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Du har en opsparing, uanset om du er funktionær eller timelønnet. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriemidlerne til os.

Hvis du dør, inden du har fået udbetalt din opsparing, udbetaler vi automatisk til din NemKonto.

Hvis betalingen ikke kan gennemføres, fordi din NemKonto er lukket, skal boet kontakte os.

Vi giver Skifteretten direkte besked.

Hvis dine feriemidler er negative, har du allerede fået udbetalt mere, end du har optjent.

Det er din arbejdsgiver, der har oplyst, hvor meget du har optjent.

Der kan være forskellige grunde til at dit beløb er negativt. Det kan skyldes, at en tidligere udbetaling var baseret på en foreløbig beregning ud fra din A-indkomst, og ikke din arbejdsgivers oplysninger. Det kan også skyldes, at din arbejdsgiver har ændret i oplysningerne om, hvad du har optjent.

Hvis du er uenig i beløbet, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Skal jeg betale beløbet tilbage?

Hvis du har fået for meget udbetalt ved en tidlig udbetaling af feriemidler i 2020 eller 2021, skal du betale feriemidlerne tilbage.

Hvis du skal betale tilbage, får du et brev om, hvordan du betaler tilbage.

Betaler du ikke tilbage inden den betalingsfrist, du får oplyst i brevet, vil du blive opkrævet et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev, vi sender til dig. Hvis du ikke betaler hele beløbet, du skylder, vil din sag blive sendt videre til Gældsstyrelsen, som vil overtage inddrivelsen af det skyldige beløb.

På selvbetjeningen kan du se detaljer om, hvor meget du skal betale tilbage, og hvor meget din(e) arbejdsgiver(e) har oplyst, at du har optjent af feriemidler.

Hvis du ikke har MitID

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler for vejledning.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) overtager opkrævningen af feriemidler fra din arbejdsgiver, hvis feriemidlerne ikke er blevet indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler, efterhånden som de skulle betales, fx fordi din arbejdsgiver er gået konkurs. 

Ifølge loven skal feriemidler, der overdrages til LG, og hvor der ikke tidligere er blevet betalt skat af, fratrækkes en afgift på 38 pct. Det gælder, uanset hvordan du beskattes af anden indkomst. Du skal derfor ikke betale skat af feriemidlerne, når du får dem udbetalt. 

Lønmodtagernes Feriemidler sikrer, at du kan få dine feriemidler udbetalt, når du er berettiget til det, selvom din arbejdsgiver ikke har indbetalt.

På selvbetjeningen kan du se detaljer om de feriemidler, du har stående i fonden.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs efter den 1. september 2019, og du i den forbindelse har anmeldt krav på løn, feriepenge mv. til Lønmodtagernes Garantifond (LG), kan det være LG, der har beregnet og oplyst, hvor mange feriemidler du har optjent.

Hvis du har spørgsmål til dine feriemidler, der er oplyst af LG, eller er uenig i beløbet, kan du få mere information her:

Udbetaling

Hvis du, før du når folkepensionsalderen, forlader arbejdsmarkedet permanent, kan du søge om at få dine feriemidler udbetalt. Det kan du, hvis du:

 • får førtidspension
 • får seniorpension
 • får efterløn
 • får 'tidlig pension' efter lov om social pension
 • får fleksydelse
 • får alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • har taget varigt ophold i udlandet dvs. haft adresse i udlandet i minimum 6 måneder.

Bemærk, at du tidligst kan ansøge om udbetaling af feriemidlerne, efter du er gået på pension.

Har du forladt arbejdsmarkedet, skal du søge om udbetaling på selvbetjeningen:

Har du ikke MitID, skal du kontakte vores kundeservice for vejledning.

Sagsbehandlingstid

Vi tilstræber en sagsbehandlingstid på 6 uger ved ansøgning, men der kan i perioder være forlænget behandlingstid. Har du ikke medsendt tilstrækkelig eller korrekt dokumentation, og er vi nødt til at bede dig indsende yderligere, må der forventes yderligere sagsbehandlingstid.

Når vi har modtaget og godkendt din ansøgning og dokumentation, udbetales din opsparing i begyndelsen af måneden efter. Det betyder, at din udbetaling vil indeholde afkast til og med måneden, din ansøgning godkendes.

Du får automatisk udbetalt dine opsparede feriemidler, når du når folkepensionsalderen, medmindre du vælger at udskyde udbetalingen.

Du får automatisk udbetalt dine feriemidler, når du når folkepensionsalderen.

Du modtager et brev med information om udbetalingen ca. 3 måneder, før du når folkepensionsalderen. I brevet står der også, hvad du skal gøre, hvis du vil udskyde udbetalingen.

Hvis du ikke gør noget, bliver dine feriemidler udbetalt til din NemKonto senest 6 uger efter, at du er nået folkepensionsalderen.

Du har mulighed for at udskyde udbetalingen af dine feriemidler, når du har nået folkepensionsalderen.

Ca. 3 måneder inden du når folkepensionsalderen, modtager du et brev med information om udbetalingen, og hvordan du kan udskyde den.

Hvis du vælger at udskyde udbetalingen, bliver dine feriemidler stående som en opsparing, indtil du vælger at få dem udbetalt. Der bliver løbende tilskrevet afkast.

Du kan følge med i dit afkast i den årlige opgørelse, som du modtager, eller på selvbetjeningen her på siden. Læs mere om afkast her på siden under ’Din opsparing udvikler sig’.

Du kan altid vælge at få pengene udbetalt

Efter du har udskudt din udbetaling, kan du altid vælge at få dine feriemidler udbetalt. Du kan læse mere under punktet 'Jeg har tidligere udskudt min udbetaling'.

Hvis du dør, inden du har fået udbetalt din opsparing, udbetaler vi automatisk til din NemKonto.

Hvis betalingen ikke kan gennemføres, fordi din NemKonto er lukket, skal boet kontakte os. Vi giver Skifteretten direkte besked.

Hvis du højst har optjent 1.500 kr. i indefrosne feriemidler, får du dem automatisk udbetalt i juli.

Du skal være opmærksom på, at det er alle dine indberettede feriemidler, der højst må være 1.500 kr. i alt uden tilskrevet afkast.

Hvis du tidligere har fået udbetalt en del af dine feriemidler, vil du ikke få resten udbetalt, selvom din saldo ikke overstiger 1.500 kr. Du vil i stedet få feriemidlerne udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Fx når du går på pension.

Fristen for at bestille en tidlig udbetaling af feriemidler er overskredet.

Du kunne bestille udbetaling i perioden fra den 23. marts til den 31. maj 2021.

Hvis du var forhindret i at bestille tidlig udbetaling af feriemidler, fordi du har været langvarigt syg eller af andre særlige grunde, kan du kontakte vores kundeservice for vejledning.

En særlig grund kan fx være, at du var fysisk forhindret i at bestille udbetalingen af dine feriemidler, eller at din arbejdsgiver først har oplyst dine feriemidler efter den 31. maj 2021.

Vær opmærksom på, at du vil blive bedt om at dokumentere forhindringen, hvis du vil bestille efter fristen.

Din opsparing hos os har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension.  

Hvis du får efterløn, alderspension, fleksydelse eller boligstøtte, kan det i nogle tilfælde påvirke din ydelse.

Hvis du er i tvivl, om udbetalingen kan påvirke din ydelse, skal du kontakte udbetaleren af ydelsen. 

Vi udbetaler som udgangspunkt dine feriemidler til din NemKonto. Hvis vi ikke kan gennemføre udbetalingen, bliver pengene returneret til os, og vi sender dig et brev med vejledning.

Kan vi ikke udbetale pengene til dig, kan det skyldes, at der er fejl på din NemKonto. Det kan også skyldes, at du ikke har oprettet en NemKonto.

Kontakt derfor din bank og få dem til at opdatere eller oprette en NemKonto til dig. Har du ikke modtaget pengene, senest 14 hverdage efter banken har hjulpet dig, skal du kontakte os på telefon 7011 4100.

Start Oplys særlige skatteforhold

Hvis du har eller tidligere har haft særlige skatteforhold, kan det have betydning for din udbetaling af feriemidler. Du skal derfor sende os dokumentation, hvis du i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 var i én af disse 6 situationer:

 • statsansat på Færøerne
 • ansat i Grønland
 • DIS-søfarende
 • lønmodtager på forskerskatteordning
 • lønmodtager under dobbeltbeskatningsoverenskomst eller havde ophørt skattepligt til Danmark
 • omfattet af skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A på udbetalingstidspunktet.

Du kan indsende dokumentation for særlige skatteforhold via selvbetjeningen. Du finder selvbetjeningen ved at trykke 'Start' i højre side.

Din opsparing udvikler sig

Dine opsparede feriemidler er placeret i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. De opsparede feriemidler bliver investeret ud fra et mål om at opretholde opsparingens værdi samt at skabe det størst mulige afkast, så din opsparing udvikler sig bedst muligt.

De feriemidler, som arbejdsgiverne har indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler, investeres løbende af LD Fonde.

De feriemidler, som stadig står i virksomhederne, forrentes af arbejdsgiverne med en rente svarende til den generelle lønudvikling. Både investeringsafkast og renter indgår i det resultat, som du får din andel af, når Lønmodtagernes Feriemidler tilskriver afkast til din opsparing.

Dit afkast kommer fra LD Fondes investeringsafkast og en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Det bliver til fondens resultat, som opgøres en gang om måneden, og som du får din andel af.

Dit afkast er afhængigt af markedsudviklingen og kan derfor ved opgørelsen i den enkelte måned være både negativt og positivt.

Nogle arbejdsgivere vælger at beholde feriepengene i virksomheden mod at betale en årlig indeksering til os. En indeksering er en slags rente, de betaler for at beholde feriepengene.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde eller betale feriepengene. Din arbejdsgiver skal i begge tilfælde indberette feriepenge til os.

Fonden sørger for, at alles opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både fondens investeringer og indekseringen fra arbejdsgiverne.

Andre emner

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der er oprettet som en del af overgangen til den nye ferielov. Fonden forvalter lønmodtagernes feriepenge, der er optjent i overgangsåret. Fonden investerer feriepengene, frem til du får dem udbetalt.

Lønmodtagernes Feriemidler forvaltes af LD Fonde, der også forvalter fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Den daglige administration med opkrævning af arbejdsgiverne og udbetaling til dig som lønmodtager varetages af ATP.   

Er du ikke enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler eller mener, at de oplysninger afgørelsen er truffet ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over din udbetaling eller kontoopgørelse?

Hvis du vil klage over udbetalingen af dine feriemidler eller opgørelsen af din konto, skal du skrive til os med teksten ’klage’ i emnefeltet. Vi skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Vi genbehandler din sag og vurderer din klage. Hvis du ikke får fuldt medhold, bliver din klage sammen med sagens akter sendt til Ankestyrelsen. 

Har du modtaget en opkrævning og indgivet en klage over denne, har du stadig pligt til at betale det opkrævede beløb til tiden.

Du kan ikke klage til Lønmodtagernes Feriemidler over din arbejdsgivers oplysninger

Vi kan ikke tage stilling til eller behandle en klage over de feriemidler, som din arbejdsgiver har oplyst, at du har optjent. Er du uenig i din arbejdsgivers oplysninger, skal du kontakte din arbejdsgiver. 

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Her kan du læse mere om lovgivning for Lønmodtagernes Feriemidler. 

Lovgivning

Bekendtgørelser

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler