Sådan behandler Lønmodtagernes Feriemidler dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

Lønmodtagernes Feriemidler behandler sager, der omfatter:

 • Indberetning af tilgodehavende feriemidler
 • Kontoopgørelse og tilskrivning af regulering
 • Udbetaling af feriemidler
 • Tilbagebetaling af uberettiget udbetalte feriemidler
 • Registrering af værgemål eller fuldmagtsforhold.

Lønmodtagernes Feriemidler er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Dataansvarlig for Lønmodtagernes Feriemidler er LD Fonde, CVR-nr. 61552812.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, du får registreret dine tilgodehavende feriemidler, som de indberettes af din(e) arbejdsgiver(e).
 • At du får tilskrevet regulering i den periode, feriemidlerne står i fonden.
 • At du får udbetalt dine feriemidler automatisk eller efter ansøgning.
 • At du tilbagebetaler feriemidler, der er udbetalt uberettiget.
 • At kontrollere oplysninger givet i forbindelse med indberetning, ansøgning, udbetaling eller ved henvendelse til fonden.
 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.
 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger.
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger mv.
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto.
 • Fra din arbejdsgiver modtager vi oplysninger om ansættelsesforhold og optjente feriemidler.
 • Fra dig selv modtager vi (hvis relevant) oplysning om TIN (skatteidentifikationsnummer i hjemlandet)

Følsomme personoplysninger

 • Fra dig selv kan vi indhente helbredsoplysninger, der har betydning for dispensation for forsinket ansøgning om førtidig udbetaling eller for ydelser, du er tilkendt i forbindelse med ansøgning af udbetaling ved tidlig pensionering.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af  Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, LOV nr. 58 af 30/01/2018 med senere ændringer.

Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen, Lønmodtagernes Garantifond, Gældsstyrelsen, Udbetaling Danmark og pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Lønmodtagernes Feriemidler samarbejder med. I særlige tilfælde vil vi videregive dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, dog alene i det tilfælde at din arbejdsgiver er bosat udenfor EU/EØS.

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem tidligst 3 år efter feriemidlerne er udbetalt og evt. tilbagebetalt, eller til feriemidlerne mv. af din arbejdsgiver er fuldt indbetalt til fonden, Lønmodtagernes Garantifond eller Gældsstyrelsen. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Lønmodtagernes Garantifond må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Lønmodtagernes Garantifond.

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til udbetaling, har fået udbetalt mere end berettiget eller om din sag, overdrages til inddrivelse ved Gældsstyrelsen eller udtages til kontrol.

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse)

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at Lønmodtagernes Feriemidler sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at Lønmodtagernes Feriemidler kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Har du spørgsmål til din sag fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler. 

Hvis du skriver til os, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at Lønmodtagernes Feriemidler ikke har overholdt dine rettigheder.

LD Fondes databeskyttelsesrådgiver er Compliance Team ApS.

Er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Lønmodtagernes Feriemidlers behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i Lønmodtagernes Feriemidlers håndtering af din sag, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)
 • Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, LOV nr. 58 af 30/01/2018 med senere ændringer.

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk samt www.eur-lex.eu.

Du kan læse mere om lovgrundlag og bekendtgørelser for Lønmodtagernes Feriemidler under 'Lovgivning' på www.borger.dk/feriemidler.