Sådan behandler Seniorpension dine oplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Seniorpension er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Seniorpension
Adresse: Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
Telefon: 70 15 15 00
CVR-nr.: 41433698  

Nedenfor kan du læse, hvilke personoplysninger Seniorpension behandler om dig, hvordan personoplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med vores behandling. 

Seniorpensions formål med behandling af dine personoplysninger er at undersøge, om du opfylder betingelserne for at få seniorpension samt at vurdere, om du har ret til seniorpension.

Hvis du ringer til Seniorpension, vil du blive spurgt, om Seniorpension må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Seniorpension.

Seniorpension indhenter og behandler de personoplysninger, der er nødvendige for behandling af din ansøgning om seniorpension.

Seniorpension kan fx behandle følgende oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som dit navn, din adresse, din alder og din uddannelse, oplysninger som dit statsborgerskab og evt. flygtningestatus, oplysninger om dine økonomiske forhold, herunder oplysninger om din indkomst, oplysninger om sygedage samt oplysninger om dine ansættelsesmæssige forhold, herunder drift af selvstændig virksomhed
 • Følsomme personoplysninger som dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt dine helbredsoplysninger, herunder evt. oplysninger om arbejdsskader
 • Oplysninger om dit CPR-nummer og eventuelle strafbare forhold.

Det er oplysninger, som Seniorpension kan få fra dig, din nuværende og tidligere bopælskommune, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, ATP, AES, regionens kliniske funktion, sygehus, læger samt oplysninger fra registre som CPR, CVR, og Udlændige Informations Portalen (UIP). 

Seniorpension indhenter og behandler dine personoplysninger til brug for vurderingen af, hvorvidt du er berettiget til seniorpension.

Seniorpension kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder og private, der har et lovmæssigt krav på at få oplysningerne, eller som Seniorpension samarbejder med, herunder videregivelse af helbredsoplysninger til regionens kliniske funktion.

Seniorpension gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem fem år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på baggrund af dokumentationskravet i forældelsesloven og arkivloven.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Seniorpension kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Dette gør du ved at kontakte Seniorpension. Trækker du dit samtykke tilbage kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning om seniorpension eller, at din tilkendte seniorpension gøres hvilende. 

Herudover har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen:

 • Retten til indsigt
 • Retten til at gøre indsigelse
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænset behandling
 • Retten til dataportabilitet  

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Seniorpensions behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller berigtigelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Seniorpension.  

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om at gøre brug af dine rettigheder eller, at Seniorpension ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte Seniorpensions databeskyttelsesrådgiver. Du kan henvende dig ved at skrive en e-mail eller rette telefonisk kontakt.

Er du uenig i den måde, Seniorpension behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. 

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, og ikke i forhold til håndteringen af din sag om seniorpension. Er du uenig i Seniorpensions håndtering af din sag, skal du kontakte Seniorpension.

Du kan læse mere om Seniorpensions retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i: 

 • Lov om Seniorpensionsenheden 
 • Bekendtgørelse af lov om social pension, kapitel 3 a
 • Retssikkerhedslovens § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b, § 12, nr. 1 og 3
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 10
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.