Vil du søge folke-, førtids- eller seniorpension og bor i udlandet?

Bor du i udlandet og går på pension, kan du i nogle tilfælde have ret til pension fra Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du bor i udlandet og skal søge om pension, skal du enten kontakte Udbetaling Danmark eller pensionsmyndigheden i det land, du bor i. Det gælder, uanset om det er folke-, førtids- eller seniorpension, du søger.

Du skal søge folkepension hos Udbetaling Danmark, hvis du ikke har optjent ret til pension i det land, du bor i:

Her kan du søge om førtidspension:

Her kan du søge og læse mere om seniorpension

Bor du hverken i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller et såkaldt konventionsland, kan du søge folkepension her, hvis du har MitID:

Se listen over konventionslande:

Hvis du har ret til udenlandsk pension

Har du ret til at få udenlandsk pension, skal du kontakte pensionsmyndigheden dér, hvor du bor. Det gælder dog kun, hvis:

 • du har optjent ret til pension i landet
 • det er et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller et land, som Danmark har indgået en såkaldt konvention med.

Den udenlandske pensionsmyndighed vil videresende de nødvendige oplysninger til Udbetaling Danmark. Du vil herefter modtage en bekræftelse på din ansøgning.

Du kan søge om folke-, førtids- eller seniorpension, hvis du bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Der er dog en række krav, der skal være opfyldt. Du skal:

 • bo fast i landet - et midlertidigt ophold tæller ikke
 • være statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, være statsløs eller flygtning
 • have haft arbejde i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.
 • have optjent ret til pension fra et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien i mindst tre år i alt, heraf mindst ét års ret til pension fra Danmark.

Der gælder særlige regler, hvis du aldrig har haft arbejde i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 55 eller sende en besked med Digital Post til Udbetaling Danmark:

Hvor meget kan jeg få i dansk pension, når jeg bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien?

Når du bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, har du ret til den sammen pension, som hvis du boede i Danmark.

Læs mere om betingelser for pension:

Danmark har indgået aftaler om pension med en række lande. Om du kan få dansk pension afhænger derfor af, hvilket land du søger fra.

Hvis du bor i Australien, Canada, Chile, Indien, Israel, Marokko, New Zealand, Sydkorea, Tyrkiet, Filippinerne eller USA

Du kan søge om dansk folke-, førtids- og seniorpension i de lande, der er nævnt ovenfor. Det kræver dog, at du opfylder én af betingelserne:

 • Du er dansk statsborger og har boet i mindst 3 år i Danmark, efter du er fyldt 15 år.
 • Du er statsborger i det land, du bor i, og du har boet mindst 3 år i Danmark. I de 3 år skal du have arbejdet i mindst 1 år i Danmark.

Hvis du bor i Pakistan, Makedonien (FYROM), Serbien-Montenegro eller Bosnien-Hercegovina

Du kan søge om dansk folkepension i de lande, der er nævnt ovenfor. Det kræver dog, at du opfylder én af betingelserne:

 • Du er dansk statsborger og har boet i mindst 3 år i Danmark, efter du er fyldt 15 år.
 • Du kan modtage dansk folkepension, men ikke dansk førtidspension, hvis du er statsborger i det land, du bor i, og du har boet mindst 5 år i Danmark. I de 5 år skal du have arbejdet som lønmodtager i mindst 1 år i Danmark.

Hvis du bor i et land, som Danmark ikke har nogen aftale med

Du kan muligvis få folkepension fra Danmark, selvom du hverken bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller et land, som Danmark har indgået aftale om pension med.

Det forudsætter, at:

 • Du er statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.
 • Du har boet i Danmark i mindst 30 år, efter du fyldte 15 år, og frem til pensionsalderen.

Perioder, hvor du har optjent ret til pension i et af EU/EØS-landene, bliver regnet med i det såkaldte bopælskrav på 30 år. Det gælder dog ikke, hvis det er i Grønland eller på Færøerne.

Du kan ikke få dansk førtids- eller seniorpension, når du bor i et land, som hverken er et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller et af de lande, som Danmark har indgået aftale med.

Hvis du er dansk statsborger, som har nået eller er tæt på den danske folkepensionsalder og ikke opfylder betingelserne for at få folkepension, kan du måske få økonomisk hjælp efter Aktivlovens § 6.

Du har mulighed for at få økonomisk hjælp til forsørgelse, når du har opholdt dig mange år i udlandet og andre forhold taler for det. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken du eller din evt. ægtefælle har indkomster eller formue, der kan dække det nødvendige økonomiske behov.

Den økonomiske hjælp fastsættes på grundlag af en indstilling fra udenrigstjenesten med udgangspunkt i dine udgifter og levevilkårene i dit bopælsland.

Hvis du ønsker at søge om økonomisk hjælp efter Aktivlovens § 6, skal du kontakte den danske ambassade eller det danske konsulat i dit bopælsland. Ambassaden eller konsulatet sender ansøgningen med relevante oplysninger og en indstilling til Udbetaling Danmark, som herefter tager stilling til, om du kan få hjælpen.

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension. Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen.

Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen.

Se din folkepensionsalder

Fødselsdato Folkepensionsalder
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 – 31. december 1966
68 år
1. januar 1967 eller senere  69 år 

Tallene i skemaet er vejledende. Folkepensionsalderen kan blive forhøjet, fordi den bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder.

Hvis du søger efter, du er nået folkepensionsalderen

Der er forskel på, hvornår du kan få folkepension, afhængig af, hvornår du når/nåede folkepensionsalderen. Det skyldes en ændring i loven om folkepension, der trådte i kraft den 1. september 2017. Her kan du se, hvilke muligheder du har:

Nåede du folkepensionsalderen den 1. september 2017 eller senere?

Du kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, du har søgt.

Du har mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan få den folkepension udbetalt, du har haft ret til siden du nåede folkepensionsalderen. Det kræver dog, at du søger inden den 10. i den femte måned, efter du når folkepensionsalderen.

Dispensation ved alvorlig sygdom
Hvis du har været alvorlig syg, og derfor ikke har haft mulighed for at søge folkepension eller få hjælp til det, kan du få dispensation til at søge med tilbagevirkende kraft. Det gælder, selvom du søger efter den 10. i den 5. måned, efter du nåede folkepensionsalderen.

For at få dispensation skal du have dokumentation fra hospital eller læge på, hvilken periode du har været syg, og at du var syg senest den sidste dag i den måned, hvor du nåede folkepensionsalderen.

Du kan fx dokumentere din sygdom med en lægeerklæring.

Hvis du vil søge om dispensation, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Nåede du folkepensionsalderen før den 1. september 2017?

Du kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, du har søgt.

Du har ikke mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft.

Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser du kan få som folkepensionist, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, bl.a. personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg.

Tre eksempler på hvad det betyder for dig

1. Du nåede folkepensionsalderen i september 2017, og du søgte folkepension den 10. februar 2018. Det betyder, at du havde ret til folkepension fra den 1. oktober 2017.

2. Du nåede folkepensionsalderen i juli 2017, og du søgte om folkepension i september 2017. Det betyder, at du havde ret til folkepension fra den 1. oktober 2017.

3. Du nåede folkepensionsalderen i september 2017, og du søgte folkepension den 11. februar 2018. Det betyder, at du søgte for sent, og ikke kunne få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft. Derfor havde du først ret til folkepension fra 1. marts 2018.

Som folkepensionist kan du søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Du kan måske også få ældrecheck.

Vær opmærksom på, at varmetillæg, helbredstillæg og personligt tillæg ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at hvis du søger tillæggene, kan du kun få dem udbetalt fremadrettet. Du kan derfor først få tillæggene, når du har søgt folkepension. 

Her kan du se, hvad det kræver for at have ret til de forskellige tillæg:

Her kan du søge om tillæg, hvis du er pensionist og bor i udlandet:

Du har mulighed for at udskyde udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, hvis du fortsætter med at arbejde minimum 750 timer om året (kaldes også opsat pension).

Hvad får jeg ud af at udskyde min folkepension?

Når du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Det betyder, at du får en højere folkepension, når du vælger at få den udbetalt. Din venteprocent forhøjes jo længere tid, du venter med at få pensionen udbetalt.

Om det kan betale sig for dig at udskyde udbetalingen af din folkepension afhænger bl.a. af dine økonomiske og personlige forhold. Udbetaling Danmark anbefaler, at du kontakter en privat rådgiver for at få hjælp til, om det kan betale sig for dig. Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om reglerne.

Din folkepension bliver ikke udskudt automatisk.

Du skal selv søge om at udskyde din folkepension:

Hvis du ikke har MitID, kan du udskyde din danske folkepension her:

Her kan du se tre forskellige eksempler på, hvornår du kan søge om at udskyde din pension.

Eksempel 1: Jeg vil fortsætte med at arbejde

Hvis du fortsætter med at arbejde, når du opnår folkepensionsalderen, kan du søge om at udskyde din pension. Vælger du at søge om at udskyde med det samme, vil du en gang årligt kunne blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer. Hvis det viser sig, at du alligevel ikke når at arbejde 750 timer om året, får du i stedet et engangsbeløb. Engangsbeløbet svarer til den folkepension, du ellers ville have fået ud fra dine faktiske indkomster, hvis du havde valgt at få folkepensionen udbetalt.

Eksempel 2: Jeg er folkepensionist og vil begynde at arbejde igen

Hvis du er gået på folkepension, og du gerne vil begynde at arbejde igen, kan du sætte udbetalingen af din pension på ”pause” ved at søge om at udskyde din pension. Så vil du en gang årligt kunne blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer. Hvis det viser sig, at du alligevel ikke når at arbejde 750 timer om året, får du i stedet et engangsbeløb. Engangsbeløbet svarer til den folkepension, du ellers ville have fået ud fra dine faktiske indkomster, hvis du havde valgt at få folkepensionen udbetalt.

Eksempel 3: Jeg er fortsat med at arbejde og har ikke søgt om at udskyde min pension

Hvis du er fyldt 65 år den 1. september 2017 eller senere, kan du også søge om at udskyde din pension bagudrettet. Hvis du fx fortsætter med at arbejde, frem til du er 70 år, kan du søge om udskudt pension bagudrettet, samtidig med at du søger om at få din folkepension. Så vil du have optjent ventetillæg fra det tidspunkt, hvor du kunne gå på folkepension. Det forudsætter, at du har arbejdet mindst 750 timer om året.

Når du søger om at udskyde din pension, vil du kunne blive bedt om at sende dokumentation for, at du har arbejdet mindst 750 timer i de år, du vil udskyde. Derfor skal du huske at gemme dokumentationen. Hvis det viser sig, at du ikke har arbejdet mindst 750 timer om året, kan du hverken få ventetillæg eller engangsbeløb for de år.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om at udskyde din pension bagudrettet, hvis du er fyldt 65 år før 1. september 2017.

Regler for at udskyde folkepension

For at udskyde din folkepension skal du:

 • have ret til folkepension
 • arbejde mindst 750 timer på et kalenderår. Det svarer til ca. 14 timer om ugen i gennemsnit
 • kunne dokumentere, at du arbejder. Du får besked, hvis du skal indsende dokumentation.

Hvis du udskyder din folkepension mindre end et kalenderår, bliver det antal timer, du skal arbejde, tilpasset perioden, hvor du har udskudt folkepensionen. Hvis du fx udskyder din pension fra 1. juli til 31. december, så skal du mindst arbejde 375 timer.

Du kan udskyde din folkepension i højst ti år. Du kan udskyde i to perioder. Det vil sige, at du har mulighed for at udskyde din folkepension i en periode for derefter at få udbetalt folkepension. Senere kan du igen udskyde udbetalingen i en ny periode. Når du udskyder udbetalingen af din folkepension, optjener du en venteprocent.

Bor du i udlandet og får dansk pension, bliver pengene udbetalt af Udbetaling Danmark.

Får du tilkendt pension af Udbetaling Danmark, vil du få tilsendt en blanket, som du skal udfylde og sende retur. Dine oplysninger bliver brugt til at beregne og udbetale din pension.

Udbetaling Danmark giver evt. udenlandske myndighed besked om afgørelsen og udbetalingen.

Din pension vil herefter blive sat ind på din konto. Du vil også modtage en brev fra Udbetaling Danmark, som viser, hvordan din pension er beregnet.

Hvis din pension ændrer sig

Bliver din pension gjort op, og det viser sig, at du skal have udbetalt mere, bliver beløbet enten overført til dig eller til den udenlandske myndighed.

Beløbet bliver kun overført til den udenlandske myndighed, hvis de har udbetalt pension til dig for en periode, hvor du i stedet skulle have haft dansk pension.

Hvis du søger om en af nedenstående ydelser fra udlandet, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen gælder fra den dag, Udbetaling Danmark modtager din ansøgning. Går der længere tid end den angivne frist, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Her kan du se sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for International Pension:

Frister og gennemsnitlig sagsbehandlingstid for International Pension

Søger du

er fristen for Udbetaling Danmarks sagsbehandling i gennemsnit går der
Folkepension 24 uger 15 uger
Udskudt folkepension 13 uger 3 uger
Personligt tillæg 13 uger 6 uger
Førtidspension 28 uger 18 uger
Seniorpension  24 uger  18 uger
Dispensation 9 uger
Dansk sygesikring 3 uger 3 uger

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.  

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark. Læs mere om at anmelde mistanke om snyd:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om pension i udlandet, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for folke- og førtidspension:

Læs også

Her kan du læse mere om beregningen af folke- og førtidspension:

Kontakt International Pension