Om Obligatorisk Pension

Obligatorisk Pensionsordning træder i kraft den 1. januar 2020

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fra den 1. januar 2020 startede staten med at indbetale et pensionsbidrag til dig, hvis du modtager en af følgende ydelser:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Fleksløntilskud
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Seniorpension
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Supplement til brøkpension
 • Sygedagpenge
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Uddannelseshjælp.

Bidraget indbetales til ATP og bliver en del af din ATP Livslang Pension.

Du får udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen.

Du skal ikke selv betale til Obligatorisk Pension. Det er staten, der automatisk indbetaler bidragene til din pensionsordning. Du vil derfor ikke opleve, at pensionen bliver trukket fra din ydelse.

Din ydelse er stadig den samme. Du vil ikke få mindre udbetalt, selvom du sparer på til din pension. Hver gang du får udbetalt din ydelse, får du et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til din pension.

Start Se din pensionsoversigt fra ATP Livslang Pension

Bidragene afhænger af din ydelse. I 2024 indbetaler staten et bidrag, der svarer til 1,5 pct. af din ydelse. Hvert år vil bidraget stige frem til 2030, hvor staten indbetaler 3,3 pct.

År Procent af ydelse indbetalt som bidrag 
2020 0,3 % 
2021 0,6 %
2022 0,9 %
2023 1,2 %
2024 1,5 %
2025 1,8 %
2026 2,1 %
2027 2,4 %
2028 2,7 %
2029 3,0 %
2030 3,3 %

Senest i 2029 skal Folketinget beslutte, hvordan pensionen fremover skal udvikle sig.

På din pensionsoversigt kan du få et overblik over, hvor meget der er blevet indbetalt, og hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension fra ATP Livslang Pension.

Obligatorisk Pension bliver udbetalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen før folkepensionsalderen. Det gælder også, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Ca. 3 måneder før din folkepensionsalder modtager du et brev fra ATP med oplysninger om, hvornår og hvor meget du får udbetalt. Er du født i december, vil du modtage brevet ca. en måned før din folkepensionsalder.

Pengene overføres automatisk til din NemKonto. Her kan du se, hvornår du kan få din ATP Livslang Pension:

Fødselsdato Folkepensionsalder
31. december 1953 eller tidligere 65 år
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 - 31. december 1966 68 år
1. januar 1967 eller senere 69 år

Hvis du har spørgsmål til det beløb, du har fået i pensionsbidrag, skal du kontakte den myndighed eller a-kasse, der har udbetalt din ydelse. Hvis du fx får kontanthjælp, er det din kommune, du skal kontakte.

Hvis du har spørgsmål til udbetalingen af Obligatorisk Pension, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Start Giv/anmod om fuldmagt i Digital Fuldmagt

Når du giver digital fuldmagt til en anden, kan personen handle på dine vegne i forhold til ATP Livslang Pension (herunder Obligatorisk Pensionsordning)

Den person, der får fuldmagt, kan bl.a.:

 • Se din forventede pension fra ATP Livslang Pension 
 • Udskyde din ATP Livslang Pension 
 • Registrere din samlever 
 • Se udbetaling ved død til evt. ægtefælle/samlever samt til børn under 18/21år 
 • Se dine ind- og udbetalinger 
 • Starte din pension, rette din adresse og oplyse kontonummer, hvis du bor i udlandet.

Fuldmagten gælder kun for de selvbetjeningsløsninger, som er tilgængelige på www.borger.dk/atp. Fuldmagten giver adgang til rådgivning og mulighed for at handle på dine vegne via telefon, Digital Post, mail og breve ved henvendelse til ATP Livslang Pension.

Vær opmærksom på, at fuldmagten er tidsbegrænset.

Vi har samlet en række informationer nedenfor til dig, som gerne vil læse mere.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til Ankeklagenævnet for ATP m.m. Du skal sende klagen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Obligatorisk Pensionsordning:

Mere information om ATP's andre ydelser: