Lovgivning for Obligatorisk Pensionsordning

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Lovreglerne for Obligatorisk Pensionsordning findes i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 5e – Den obligatoriske pensionsordning.

§ 17 s. Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af følgende ydelser:

 1. Arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 2. Efterløn, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 3. Feriedagpenge, jf. § 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 4. Barselsdagpenge, jf. § 47 i barselsloven.
 5. Sygedagpenge, jf. § 67 i lov om sygedagpenge.
 6. Fleksydelse, jf. § 14 a i lov om fleksydelse.
 7. Førtidspension, jf. § 33 f i lov om social pension og § 33 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 8. Uddannelseshjælp, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.
 9. Kontanthjælp, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.
 10. Hjælp til personer efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.
 11. Revalideringsydelse, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.
 12. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.
 13. Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik.
 14. Ledighedsydelse, jf. § 80 b i lov om aktiv socialpolitik. Fleksløntilskud, jf. § 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 15. Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter den 1. januar 2013 efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 16. Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013 efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 17. Statens voksenuddannelsesstøtte, jf. § 17 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 fradrages et beløb efter reglerne i § 16, inden bidraget anvendes til erhvervelse af ret til pension efter reglerne i § 8 c.

Stk. 3. Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige formue.

Stk. 4. Pension med tillæg af bonuspension udbetales efter reglerne i §§ 9, 9 a og 10, når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 5. For bidrag efter stk. 1 optjenes ret til udbetaling af ydelser ved dødsfald efter §§ 14 b og 14 e. Bidrag indbetalt på baggrund af indberetning i henhold til stk. 1 omregnes til årsbidrag, jf. § 15, stk. 1, og sammenlægges med antallet af eventuelle tidligere indbetalte årsbidrag, jf. § 15, indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i § 8 c. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3. Kravet om medlemskab i 2 år, jf. § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3, regnes fra det tidligste tidspunkt efter den 1. januar 2002, hvor der enten er indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til den obligatoriske pensionsordning.

Stk. 6. Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9.

Stk. 7. I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning.