Sådan behandler ATP dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP Livslang Pension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

 • ATP Livslang Pension
 • Obligatorisk Pensionsordning
 • Supplerende Arbejdsmarkedspension.

ATP Livslang Pension er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Derfor behandler ATP Livslang Pension dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At tage stilling til om der kan udbetales ATP Livslang Pension
 • At tage stilling til om der kan udbetales dødsfaldsydelse fra ATP Livslang Pension
 • At opkræve ATP-bidrag        
 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger
 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger mv.
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto og tilmelding/fritagelse til digital post
 • Fra din arbejdsgiver, offentlige myndigheder og A-kasse modtager vi ATP, OP og SUPP-bidrag mv.
 • Fra udenlandske og danske myndigheder modtager vi oplysninger om civilstand, familierelationer, kontaktoplysninger og skatteidentifikationsnummer (TIN)
 • Oplysninger fra dig eller din partsrepræsentant

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark, Udenlandske myndigheder eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som ATP Livslang Pension samarbejder med.

Med udgangspunkt i konkrete persondata foretages der aktuarmæssige og statistiske beregninger i forbindelse med bestemmelse af statistiske parametre som dødelighed, ægtefællehyppighed, børnehyppighed og lignende aktuarmæssige opgørelser og analyser.

De aktuarmæssige parametre anvendes eksempelvis, når ATP skal beregne, hvor mange penge der skal sættes til side for at dække de lovede pensioner og ydelser, eller når prisen på dækningerne skal beregnes. Resultatet af beregningerne er anonymiserede, således at fx cpr-nummer ikke fremgår. Identifikationsoplysninger om arbejdsgivere, herunder brancheoplysninger opbevares i en database med det formål at kunne dokumentere beskæftigelse for lønmodtagere. 

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor. Vi videregiver følgende personoplysninger om dig:  

Almindelige personoplysninger:

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om indberettede bidrag, indeholdt AMB, skatteidentifikationsnummer (TIN), udbetalt pension og dødsfaldsydelser samt indeholdt skat og afgift
 • Til kommunerne videregiver vi oplysninger om med henblik på opdatering af folkeregistret
 • Til udenlandske myndigheder videregiver vi oplysninger om indberettede bidrag, udbetalinger og identifikationsoplysninger for medlemmet og eventuelle berettigede til en dødsfaldsydelse
 • Til danske myndigheder videregiver vi oplysninger om indberettede bidrag og perioder for disse samt øvrige oplysninger, som myndighederne har brug for i deres sagsbehandling
 • Til myndigheder og private aktører, videregiver vi oplysninger, hvis vi er forpligtede til det i henhold til øvrig lovgivning
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Hvis du tidligere har boet eller arbejdet i et land uden for EU/EØS-landene, eller hvis du aktuelt eller på et senere tidspunkt bosætter dig eller tager arbejde i et land uden for EU/EØS-landene, kan det være nødvendigt for os at overføre oplysninger om dig til relevante myndigheder i dette land, for at de kan behandle din sag. Ligeledes kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om dig eller din ægtefælle/samlever samt eventuelle børn i forbindelse med udbetalinger.

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem som udgangspunkt 10 år efter din død. Oplysningerne kan gemmes yderligere efter sagens afslutning i henhold til regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at ATP Livslang Pension må optage en samtale, sletter ATP Livslang Pension optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte ATP Livslang Pension

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til udbetaling ved pensionering og dødsfald.

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse). 

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)
 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at ATP Livslang Pension træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Har du spørgsmål til din sag fra ATP Livslang Pension?

Har du spørgsmål til din sag fra ATP Livslang Pension, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til ATP Livslang Pensions behandling af dine personoplysninger, eller vil du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte ATP Livslang Pension.

Hvis du skriver til ATP Livslang Pension, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at ATP Livslang Pension ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde,  vi behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over ATP Livslang Pensions behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Dataansvarlig

ATP Livslang Pension
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
CVR-nr. 43405810

Du kan læse mere i:

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk  samt www.eur-lex.eu