Sådan behandler ATP dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at ATP behandler oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med ATP’s sagsbehandling er at tage stilling til, om vi kan udbetale ATP Livslang Pension eller en dødsfaldsydelse fra ATP samt opkræve ATP-bidrag. ATP indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

ATP behandler fx:

  • oplysninger om din og arbejdsgivers identitet
  • samlivsforhold
  • kontaktoplysninger
  • kontonummer

Du kan selv have givet os oplysningerne, fordi du har søgt om at få udbetalt din ATP Livslang Pension eller en dødsfaldsydelse fra ATP efter en ægtefælle/samlever eller en forælder.

Du, din arbejdsgiver, en A-kasse eller en offentlig myndighed kan have givet oplysningerne i forbindelse med indberetning af ATP-bidrag. ATP kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra offentlige myndigheder, f.eks. Skatteforvaltningen og CPR-registeret.

ATP behandler dine personoplysninger på baggrund af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og andre love. ATP kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i ’Lov om Udbetaling Danmark’ og efter fastlagte rutiner for processen, herunder for sletning af data.

ATP kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at ATP henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysninger, du har givet i din sag. 

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Udbetaling Danmark, CPR-registeret, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med.

I nogle tilfælde udveksles dine personoplysninger med myndigheder i et tredjeland for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte. Udvekslingen sker på baggrund af regler i lovgivningen.

ATP sletter oplysningerne om dig 10 år efter din død, eller din eventuelle ægtefælles død. De 10 år regnes i forhold til den længstlevendes død.

Hvis du ringer til ATP, kan du blive spurgt, om ATP må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte ATP.

Du kan gøre indsigelse mod, at ATP har personoplysninger om dig.

Du kan få en kopi af de oplysninger, som ATP har om dig. Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
  • at ATP stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at ATP træffer automatiserede afgørelser.

Har du spørgsmål til ATP Livslang Pension?

Har du spørgsmål til din ATP Livslang Pension, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til ATP Livslang Pensions behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte ATP Livslang Pension.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at ATP Livslang Pension ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, ATP Livslang Pension behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over ATP Livslang Pensions behandling af personoplysninger.

Er du uenig i ATP Livslang Pensions håndtering af din sag, skal du kontakte ATP Livslang Pension direkte.