Om ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension bliver automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen.

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Se din pensionsoversigt fra ATP Livslang Pension

Hvor meget du kan få i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv. Det har stor betydning for pensionens størrelse, hvornår dine indbetalinger er sket.  Generelt er det sådan, at jo tidligere en indbetaling er sket, jo mere pension får du for den. Det vil sige, at størrelsen på pensionen ikke kun er afhængig af, hvor meget der er indbetalt, men også hvornår der er indbetalt.

På din pensionsoversigt kan du få et overblik over, hvor meget du har indbetalt, og hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP. Uanset hvornår du ser din pensionsoversigt, vil den altid vise de nyeste tal, og det giver dig det mest præcise billede af, hvad du kan forvente at få udbetalt.

Forskel i størrelsen på pensionen

For at få højeste pension (28.700 kr. for personer, der når folkepensionsalderen som 67-årig) skal du have indbetalt fuldt bidrag fra du fyldte 18 år og indtil, du når pensionsalderen.  

Der kan være forskellige grunde til, at din pension er mindre end den højeste pension. Det kan fx være, hvis du har været:

 • i lære/elev før september 1977, hvor man ikke betalte ATP-bidrag

 • offentlig ansat i perioder siden 1987, hvor man i nogle overenskomster ikke skulle indbetale det højeste ATP-bidrag

 • selvstændig, da det er frivilligt for selvstændige at betale ATP-bidrag

 • ansat i udlandet, hvor man som hovedregel ikke betaler ATP-bidrag .

Tjek dine indbetalinger

Du kan få rettet eventuelle fejl i dine indbetalinger inden for 3 år. Det er derfor en god idé at tjekke dine personlige oplysninger mindst én gang om året. Hvis du mener, at der er fejl i dine indbetalinger, skal du kontakte ATP. Efter 3 år har ATP ikke mulighed for at rette op på eventuelle fejl i indbetalingerne.

Når du dør, kan din samlever have ret til at få udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension. Du kan læse mere om, hvordan din samlever kan få udbetalt et engangsbeløb og hvordan I kan blive registreret.

Hvis du sletter din samlever vil der ikke være nogen udbetaling. I får begge en bekræftelse på, at I ikke længere er registreret i ATP som samlevere. Du kan læse mere om, hvordan du kan slette din samlever. 

Du får først udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen. Det er ikke muligt, at få din ATP Livslang Pension udbetalt før folkepensionsalderen. Det gælder også, hvis du fx får tilkendt førtidspension, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født.

Ca. 3 måneder før din pensionsalder modtager du et brev fra ATP med oplysninger om, hvornår og hvor meget du får udbetalt. Er du født i juni, vil du modtage brevet ca. en måned før din pensionsalder.

Pengene overføres automatisk til din NemKonto. Her kan du se, hvornår du kan få folkepension og ATP Livslang Pension:

Fødselsdato Folkepensionsalder
31. december 1953 eller tidligere 65 år
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 - 31. december 1966 68 år

1. januar 1967 eller senere                                                      69 år
________________________________________________________________________________________________
Du kan vælge at udskyde din pension fra ATP. Læs mere om at udskyde her:

Hvis du bor i Danmark, bliver din ATP Livslang Pension automatisk udbetalt til din NemKonto, når du når folkepensionsalderen. ATP Livslang Pension er forudbetalt og bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden.

Hvor ofte får jeg udbetalt pensionen?

Du får enten pengene udbetalt som et engangsbeløb eller en månedlig udbetaling. Det er størrelsen af din ATP Livslang Pension, som afgør, hvordan du får ATP Livslang Pension udbetalt:

 • Er din ATP Livslang Pension på mere end 3.150 kr. (2022) om året før skat, vil du få udbetalt din pension månedligt, så længe du lever.
 • Er din ATP Livslang Pension på eller mindre end 3.150 kr. (2022) om året før skat, bliver den udbetalt som et engangsbeløb.

ATP’s bestyrelse kan ændre grænsen på 3.150 kr. (2022) fremadrettet. Din udbetaling kan ændre sig fra et engangsbeløb til månedlig udbetaling, hvis du indbetaler flere ATP-bidrag eller udskyder og dermed forhøjer din pension.

Skat af ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en skattepligtig indkomst. ATP Livslang Pension får automatisk oplysning om din trækprocent fra Skattestyrelsen. Der bliver trukket 40 pct. i afgift til staten ved udbetaling af engangsbeløb.

Start Giv/anmod om fuldmagt i Digital Fuldmagt

Giv fuldmagt digitalt - med NemID/MitID

Når du giver digital fuldmagt til en anden, kan personen handle på dine vegne i forhold til ATP Livslang Pension (herunder Obligatorisk Pensionsordning og Supplerende Arbejdsmarkedspension). 

Den person, der får fuldmagt, kan bl.a.:

 • Se din forventede pension fra ATP Livslang Pension
 • Udskyde din ATP Livslang Pension
 • Registrere din samlever
 • Se udbetaling ved død til evt. ægtefælle/samlever samt til børn under 18/21 år
 • Se dine ind- og udbetalinger
 • Starte din pension, rette din adresse og oplyse kontonummer, hvis du bor i udlandet.

Fuldmagten gælder kun for de selvbetjeningsløsninger, som er tilgængelige på www.borger.dk/atp. Fuldmagten giver adgang til rådgivning og mulighed for at handle på dine vegne via telefon, Digital Post, mail og breve ved henvendelse til ATP Livslang Pension.

Vær opmærksom på, at fuldmagten er tidsbegrænset.

Dit ATP-bidrag bliver betalt af din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse. Du kan se alle satser og ydelser her:

Du skal også betale ATP-bidrag, hvis du modtager ydelser såsom dagpenge, barselsdagpenge eller kontanthjælp. Du kan få et overblik over de ydelser, du betaler ATP-bidrag af og satserne for ATP-bidrag gennem tiden her:

Hvis du betaler skat, skal du også betale arbejdsmarkedsbidrag. Inden der bliver beregnet pension af dine ATP-indbetalinger, trækker ATP 8 pct. fra som arbejdsmarkedsbidrag til Skattestyrelsen.

Du kan se beregningen på årsopgørelsen i din skattemappe.

Arbejdsmarkedsbidraget betales af bruttoindtægten og skal derfor også trækkes fra den del af indtægten, der går til pension. Dette gælder også, selvom du normalt ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af din bruttoindtægt, fx hvis du får førtidspension eller efterløn.

Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af den pension, du senere vil få udbetalt fra ATP Livslang Pension.

Her kan du læse mere om lovgivningen for arbejdsmarkedsbidrag:

Næsten alle indbetaler til ATP Livslang Pension, og det er din arbejdsgiver eller staten, der indbetaler for dig. Du betaler også, selvom du ikke arbejder. Du indbetaler til ATP, hvis du:

 • er lønmodtager
 • er fyldt 16 år
 • arbejder i Danmark
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet
 • arbejder mindst 9 timer om ugen
 • modtager en række sociale ydelser (overførselsindkomst)

Pensionister i arbejde

Du skal betale til ATP så længe du arbejder, uanset hvor gammel du er. Det betyder, at du og din arbejdsgiver skal betale ATP-bidrag for dig – også selvom du er begyndt at få udbetalt din ATP Livslang Pension. Din ATP Livslang Pension bliver løbende reguleret i takt med, at du og din arbejdsgiver indbetaler. Dvs. at den pension du får udbetalt bliver større, hvis du arbejder, efter du er nået pensionsalderen.

Frivillig indbetaling til ATP Livslang Pension

Du kan frivilligt vælge at indbetale til ATP Livslang Pension, hvis du:

 • er selvstændig erhvervsdrivende
 • modtager efterløn
 • modtager overgangsydelse
 • modtager fleksydelse
 • modtager førtidspension (tilkendt før 1. januar 2003)
 • modtager delpension.

Læs mere om ATP Livslang Pension for selvstændige på Virk.dk

Du får udbetalt ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen og lige så længe, du lever. Du betaler 1/3 af bidraget til ATP, mens din arbejdsgiver betaler 2/3. Du optjener pension for de bidrag, du indbetaler til ATP Livslang Pension. Denne pension kan blive forhøjet, hvis ATP udlodder bonus.

Hvad går ATP-bidraget til?

Der bliver trukket arbejdsmarkedsbidrag, risikobidrag og bonusbidrag fra dine indbetalinger til ATP Livslang Pension. For det resterende bidrag bliver der købt pension på den gældende tarif. Tariffen angiver hvor meget årligt garanteret pension man kan få for 100 kr. 

Risikobidrag

Risikobidraget går til dine risikodækninger, som sikrer din ægtefælle eller samlever og dine børn et engangsbeløb fra ATP, hvis du dør.

Bonusbidrag

Bonusbidraget udgør 20 pct. af de indbetalte bidrag, bonusbidraget går til ATP’s bonuspotentiale. Bonuspotentialet anvendes til at forhøje de garanterede livslange pensioner via bonus og til at dække længere forventet levetid, således at ATP sikrer pensionerne hele livet.

Forudsætninger for beregning af din ATP Livslang Pension

Din ATP livslang Pension bliver beregnet ud fra en række forudsætninger prognoser for din pension. 

Modtager du ATP Livslang Pension, og får du udbetalt en ydelse fra din kommune eller Udbetaling Danmark, skal du være opmærksom på, at din ATP Livslang Pension står korrekt på din forskudsopgørelse. Det skyldes, at din ATP Livslang Pension kan have betydning for udbetalingen af din ydelse fra kommunen og Udbetaling Danmark.

Hvert år i december får du et brev, hvor du kan se din ATP Livslang Pension for det kommende år.

I 2021 var ATP's omkostninger i gennemsnit 956 kr. pr. medlem. Det svarer til 0,54 pct. af ATP's formue. Det er ATP's fælles reserver, der dækker alle omkostninger. Beløbet bliver derfor ikke trukket direkte af dine indbetalinger. De 956 kr. kan opdeles i omkostninger til administration og investering:

 • Administration: 40 kr.
 • Investering: 916 kr.

Hvis du indbetaler til ATP Livslang Pension, betaler du også til forsikring ved død. Hvert år bliver der trukket et beløb fra indbetalingerne for at dække udbetalinger til efterladte. For 2021 er det opgjort, at udgiften pr. betalende medlem til denne forsikring er 74 kr.

Vi har samlet en række informationer nedenfor til dig, som gerne vil læse mere.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til Ankenævnet for ATP m.m. Du skal sende klagen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser: