Sådan behandler ATP dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med ATP Livslang Pension, behandler ATP Livslang Pension oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. ATP Livslang Pension behandler sager, der omfatter:

 • ATP Livslang Pension
 • Obligatorisk Pensionsordning
 • Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP Livslang Pension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter ATP Livslang Pension uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx dit navn og kontaktoplysninger. 

Hvis du senere modtager ATP Livslang Pension, får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Formålet med sagsbehandlingen er at tage stilling til, om der kan udbetales ATP Livslang Pension eller en dødsfaldsydelse fra ATP Livslang Pension samt opkræve ATP-bidrag.

ATP Livslang Pension indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

ATP Livslang Pension kan fx behandle oplysninger om:

 • din og arbejdsgivers identitet
 • civilstand
 • kontaktoplysninger
 • kontonummer.

Oplysningerne kan komme fra dig selv, din arbejdsgiver, en a-kasse eller en offentlig myndighed, fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret. 

ATP behandler dine personoplysninger på baggrund af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og andre love. ATP kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i ’Lov om Udbetaling Danmark’ og efter fastlagte rutiner for processen, herunder for sletning af data.

ATP kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at ATP henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysninger, du har givet i din sag. 

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Udbetaling Danmark, CPR-registeret, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med.

I nogle tilfælde udveksles dine personoplysninger med myndigheder i et tredjeland for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte. Udvekslingen sker på baggrund af regler i lovgivningen.

ATP sletter oplysningerne om dig 10 år efter din død, eller din eventuelle ægtefælles død. De 10 år regnes i forhold til den længstlevendes død.

Hvis du ringer til ATP, kan du blive spurgt, om ATP må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte ATP.

Du kan gøre indsigelse mod, at ATP Livslang Pension har personoplysninger om dig. Du kan få kopi af de oplysninger, som ATP Livslang Pension har om dig. 

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at ATP Livslang Pension sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at ATP Livslang Pension træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er det ikke sikkert, at ATP Livslang Pension kan efterkomme dit ønske om sletning af personoplysninger. Dette kan skyldes, at vi i henhold til lovgivningen er forpligtede til at anvende og gemme dine personoplysninger.

Har du spørgsmål til din sag fra ATP Livslang Pension?

Har du spørgsmål til din sag fra ATP Livslang Pension, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til ATP Livslang Pensions behandling af dine personoplysninger, eller vil du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte ATP Livslang Pension.

Hvis du skriver til ATP Livslang Pension, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at ATP Livslang Pension ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, ATP Livslang Pension behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over ATP Livslang Pensions behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i ATP Livslang Pension håndtering af din sag, skal du kontakte ATP Livslang Pension.