Hvis du er nærtstående familiemedlem

Barselsregler for nærtstående familiemedlemmer: Planlæg din barsel,  søg om barselsdagpenge

Start

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

En juridisk forælder kan overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem, hvis den juridiske forælder er barnets eneste juridiske forælder.

Det gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget (ved adoption) den 1. januar 2024 eller senere. 

Et nærtstående familiemedlem er:

 • den juridiske forælders forældre
 • den juridiske forælders søskende over 18 år, inkl. halvsøskende.

Undtagelse

En juridisk forælder kan ikke overdrage til et nærtstående familiemedlem, hvis den anden forælder er ukendt, fordi faderskabet ikke er registreret eller anerkendt.

I den situation kan den juridiske forælder ikke overdrage til et nærtstående familiemedlem, da der er to juridiske forældre til barnet.

Hvis den ene forælder er gået bort efter fødslen

Hvis den ene forælder til barnet er gået bort efter fødslen, kan den efterlevende forælder overdrage orlov til:

 • den afdødes forældre
 • den afdødes søskende over 18 år, inkl. halvsøskende
 • egne forældre og søskende over 18 år, inkl. halvsøskende.

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Giver du ikke besked, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Du giver besked i selvbetjeningsløsningen Min barsel:

Når du får barselsdagpenge, skal du give besked i disse 4 situationer:

 1. Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 2. Du begynder at arbejde delvist.
 3. Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.
 4. Du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Hvorfor skal jeg give besked om ændringer?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at orientere Udbetaling Danmark, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Søg barselsdagpenge

Udbetaling Danmark behandler din ansøgning om barselsdagpenge.

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig og fortæller hvorfor, og hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. 

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 10 hverdage om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Du får dine barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden.

Du får penge for perioden til og med søndagen, inden udbetalingen. Hvis der i perioden er helligdage, tæller de med som orlovsdage. Dvs. at du får barselsdagpenge for helligdage.

I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Læs mere om NemKonto, og hvordan du ændrer den:

Få overblik over din barsel:

Hvis du har fået for meget i barselsdagpenge, skal du betale pengene tilbage. Det kan fx være, at du og barnets juridiske forælder tilsammen har holdt mere orlov, end I har ret til. Er det tilfældet, skal barselsdagpengene for den orlov, der sidst er holdt, tilbagebetales.

Har du fået for meget udbetalt, opkræver Udbetaling Danmark de penge, du skylder. Hvis du ikke betaler, sender Udbetaling Danmark din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Barselsdagpenge

Overdrag orlov

Som nærtstående familiemedlem kan du få overdraget orlov fra en juridisk forælder til barnet.

Det afhænger af den juridiske forælders arbejdssituation, hvor meget forælderen kan overdrage til dig.

Hvornår kan du få overdraget orlov?

Du kan først få overdraget orlov, når barnet er født eller modtaget (ved adoption). 

Hvem kan overdrage?

Det er kun den juridiske forælder, som du har en relation til, der kan overdrage orlov til dig. En juridisk forælder kan godt overdrage orlov til flere nærtstående familiemedlemmer, fx ens mor og far. 

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket betyder, at du skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse.

Disse dele af orloven kan en mor overdrage    

Antal uger 

Regler for orloven

4 ugers graviditetsorlov Orloven kan ikke overdrages til et nærtstående familiemedlem.
2 ugers orlov lige efter fødslen  Orloven kan ikke overdrages til et nærtstående familiemedlem.
8 uger ved fødslen

Orloven kan ikke overdrages til et nærtstående familiemedlem.

14 ugers orlov 

Hele eller dele af orloven kan overdrages til et nærtstående familiemedlem. Hvis den juridiske mor er lønmodtager, kan 9 af de 14 uger ikke overdrages til et nærtstående familiemedlem. 

Det nærtstående familiemedlem skal holde orloven inden for 1 år efter barnets fødsel.

22 ugers ekstra orlov (soloforælder)

Hvis den juridiske mor har fået 22 ugers ekstra orlov, fordi hun er den eneste juridiske forælder ved fødslen, kan hun overdrage hele eller dele af orloven til et nærtstående familiemedlem.
Hvis den ene forælder er gået bort efter fødslen Hvis den ene forælder til barnet er gået bort efter fødslen, kan den efterlevende juridiske forælder ansøge om at overtage den afdødes forælders orlov, som ikke er afholdt eller overdraget. Den orlov kan den juridiske forælder overdrage til et nærtstående familiemedlem.

Disse dele af orloven kan en far eller medmor overdrage

 

Antal uger 

Orlovstype

2 ugers orlov ved fødslen Orloven kan ikke overdrages til et nærtstående familiemedlem.            
22 ugers orlov Hele eller dele af orloven kan overdrages til et nærtstående familiemedlem. Hvis den juridiske forælder er lønmodtager, kan 9 af de 22 uger ikke overdrages til et nærtstående familiemedlem.
22 ugers ekstra orlov (soloforælder)

Hvis den juridiske far har fået 22 ugers ekstra orlov, fordi han har fået barn med en udenlandsk surrogatmor, kan han overdrage hele eller dele af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Hvis den ene forælder er gået bort efter fødslen Hvis den ene forælder til barnet er gået bort efter fødslen, kan den efterlevende juridiske forælder ansøge om at overtage den afdødes forælders orlov, som ikke er afholdt eller overdraget. Den orlov kan den juridiske forælder overdrage til et nærtstående familiemedlem.

Du kan få op til 13 ugers flerlingeorlov fra en juridisk soloforælder, du er nærtstående familiemedlem til.

Soloforælderen har stadig sine egne 13 ugers flerlingeorlov. 

Orloven skal holdes, inden børnene bliver 1 år.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal du ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet. Læs om betingelserne under ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Vær opmærksom på, at du først kan søge om orloven, når du har fået den tildelt efter ansøgning fra en soloforælder.

Planlæg din barsel

Som nærtstående familiemedlem skal du holde orloven, som du har fået overdraget, inden for barnets første år. Det betyder, at du ikke kan forlænge eller udskyde orloven til efter barnets første år.

Hvis du er lønmodtager 

Du kan forlænge din orlov inden for barnets første år ved at arbejde på nedsat tid. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver. Derved strækker du orloven inden for barnets første år ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges inden for barnets første år med den tid, du har arbejdet. 

Som selvstændig kan du vælge at genoptage arbejdet delvist, før hele orloven er holdt og forlænge på den måde. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Hvis du har fået overdraget de op til 8 ugers orlov fra den juridiske mor til barnet, fordi hun har genoptaget sit arbejde fuldt ud, skal du holde ugerne inden for 10 uger efter barnets fødsel. Det betyder, at du ikke kan forlænge eller udskyde orloven til efter den 10. uge efter barnets fødsel.

Hvis du er selvstændig 

Du kan som selvstændig kun holde orlov inden for barnets første år på enten fuld tid, 75% eller på halv tid. 

Hvis du holder orlov med enten 75% eller 50%, bliver din orlov beregnet i forhold til det antal timer, som du har givet Udbetaling Danmark besked om, at du arbejder om ugen.

Det betyder fx, at hvis du har givet besked om, at du normalt arbejder 50 timer om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du vil holde delvis orlov. På den måde kan du bevare din virksomhed samtidig med, at du får barselsdagpenge.

Hvis du genoptager dit arbejde med mere end 50% af den normale arbejdstid pr. uge, tæller det som, at du arbejder på fuld tid. Du vil så ikke længere kunne få barselsdagpenge.

Eksempel

Du arbejder normalt 60 timer om ugen fra mandag til fredag i din virksomhed. Mens du holder din orlov, begynder du at arbejde igen 15 timer om ugen (dvs. 25%) i 8 uger. Du vil i disse 8 uger modtage barselsdagpenge med 75% af det beløb, som du ville have fået, hvis du holdt fuld orlov. 

Eksempel

Hvis du starter med at arbejde i op til 25% af din normale arbejdstid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 75% af barselsdagpengene. Du kan dermed forlænge orloven med 10 x en kvart uge (som er 2,5 fulde ugers orlov) eller 3,25 uger, hvor du fortsat arbejder 25% af tiden. 

Hvis du starter med at arbejde på halv tid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 50% af barselsdagpengene, og du kan forlænge orloven med 10 uger, hvor du fortsat arbejder på halv tid. Det kræver dog, at du har holdt al din orlov inden for barnets første år.

Sygdom

Ferie

Kan jeg holde ferie, men jeg er på orlov?

Du kan godt holde ferie, mens du er på orlov, men det kræver, at du efter aftale med din arbejdsgiver stopper med at holde orlov og holder ferie i stedet for. 

Når du holder ferie med løn eller feriepenge, kan du ikke samtidig få barselsdagpenge. Du skal derfor sikre dig, at Udbetaling Danmark bliver informeret om, at du holder ferie med løn eller feriepenge. Du kan enten selv kontakte Udbetaling Danmark, eller du kan få din arbejdsgiver til at anmelde det elektronisk via NemRefusion. 

Hvis du har optjent feriedagpenge, kan du som hovedregel ikke få dem udbetalt under din orlov. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge.

Overførsel og udbetaling af feriepenge under orlov

Du kan overføre op til 4 ugers ferie, hvis du er forhindret i at holde ferie på grund af barselsorlov helt op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om, hvor mange dage der skal overføres. 

Hvis du har været feriehindret på grund af længerevarende barsel, kan du i særlige tilfælde få udbetalt feriepenge samtidig med, at du modtager barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har været feriehindret i to ferieafholdelsesperioder i træk. Det betyder, at du skal have været feriehindret frem til den 31. december i den første afholdelsesperiode og stadigvæk være ferieforhindret den 31. december året efter. 

Hvis orloven er afbrudt mellem de to ferieafholdelsesperioder, kan ferien ikke udbetales.  

Det samme gælder, hvis du får udbetalt feriegodtgørelse fra et ophørt ansættelsesforhold. Hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge på grund af feriehindring, skal du kontakte FerieKonto.  

Kan jeg rejse til udlandet?

Du kan rejse til udlandet og samtidig få barselsdagpenge. Du behøver ikke give Udbetaling Danmark besked, når du rejser til udlandet under din orlov. 

Hvis du vil holde ferie med løn eller feriepenge under din orlov

Når du ønsker at holde ferie med løn eller feriepenge under din orlov, skal du eller din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om ferien, så barselsdagpengene bliver stoppet imens. 

Hvis du vil holde ferie mindre end 5 uger

Holder du ferie i en hel kalenderuge eller mere, betyder det, at orloven er afbrudt.

Du vil kunne få barselsdagpenge for den resterende orlovsperiode, hvis du går på orlov igen, og hvis betingelserne for ret til barselsdagpenge er opfyldt på ny, herunder beskæftigelseskravet.

Holder du ferie i op til 5 uger med løn eller feriepenge, behøver du ikke at søge om barselsdagpenge igen efter ferien. 

Når Udbetaling Danmark har vurderet, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage barselsdagpenge efter din ferie, får du automatisk barselsdagpenge igen efter ferien.

Hvis du vil holde ferie i mere end 5 uger

Holder du ferie i mere end 5 uger, skal du søge om barselsdagpenge igen efter ferien. 

Du vil kunne få barselsdagpenge for den resterende orlovsperiode, hvis du går på orlov igen, og hvis betingelserne for ret til barselsdagpenge er opfyldt på ny, herunder beskæftigelseskravet. 

Sådan stopper du barselsdagpengene under din ferie

Hvis du får løn under orloven, skal din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om ferien. Det kan din arbejdsgiver tidligst gøre den første dag, du holder ferie.

Hvis du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked om din ferie her:

Sådan får du udbetalt dine feriepenge:

Kan jeg holde ferie, men jeg er på orlov?

Du kan godt holde ferie, mens du er på orlov. Du skal blot sørge for at holde din orlov inden for barnets første år.

Hvis du er selvstændig, betaler du normalt selv for din ferie. Du skal derfor ikke give Udbetaling Danmark besked, hvis du holder ferie under din orlov og kun modtager dine barselsdagpenge og ikke får løn eller anden feriekompensation, fx feriepenge.

Hvis du afbryder din orlov med ferie uden barselsdagpenge en hel kalenderuge eller mere  og derefter går tilbage på orlov, skal du opfylde beskæftigelseskravet og de øvrige betingelser for at få barselsdagpenge i de efterfølgende fraværsperioder. Vær her opmærksom på, at forudgående perioder hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser ikke tæller med ved opgørelse af et beskæftigelseskrav som selvstændig erhvervsdrivende.

Giv besked om ferie, hvis du er ansat i dit eget selskab

Hvis du er ansat som lønmodtager i dit eget ApS eller A/S og udbetaler løn under ferie, så skal du give os besked om din ferie – læs mere ovenfor under ' ’Hvis du vil holde ferie med løn eller feriepenge under din orlov’. 

Kan jeg få overført ferie på grund af orlov?

Hvis du holder orlov, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt din optjente ferie. Du kan i stedet overføre ferien til din næste ferieafholdelsesperiode. Dette gør du ved at give besked til FerieKonto om, at din ferie skal overføres på grund af orlov, som en feriehindring.

Du kan få overført op til 4 ugers ferie på grund af en feriehindring.

Husk at søge inden for fristen

Du skal være opmærksom på, at der gælder en frist for, hvornår du senest skal give besked til FerieKonto. Det skal du gøre i perioden fra 1. januar til 30. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb. En ferieperiode går fra den 1. september til 31. december det følgende år.

Du kan læse mere om overførsel af ferie, frister og søge om at overføre din ferie her:

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du fortsat er forhindret i at holde ferie ved afslutningen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, og der er tale om den samme type feriehindring (barsel eller sygdom), og du ikke har genoptaget arbejdet i mellemtiden, kan du muligvis få udbetalt ferie.

Du kan læse mere om feriehindring hos Feriepengeinfo her:

Hvis du får udbetalt ferien som følge af feriehindring i særlige situationer ved længerevarende barsel, skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om det. Udbetaling af feriepenge som følge af en feriehindring har nemlig ingen betydning for dine barselsdagpenge.

Reglerne for udbetaling af feriepenge pga. feriehindring hører under ferieloven. Du skal derfor kontakte FerieKonto, hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge pga. feriehindring.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Kan jeg overføre ferie på grund af barsel?

Hvis du er på barsel som nærtstående familiemedlem og er ledig, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt din optjente ferie. Du kan i stedet overføre ferien til din næste ferieafholdelsesperiode. Det gør du ved at give besked til FerieKonto om, at din ferie skal overføres på grund af barsel som en feriehindring. 

Det kan du gøre fra den 1. januar efter ferieperioden er slut. En ferieafholdelsesperiode går fra den 1. september til 31. december det følgende år. 

Du kan få overført op til 4 ugers ferie på grund af en feriehindring. 

Du kan læse mere om overførsel af ferie, frister og søge om at overføre din ferie her:

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du fortsat er forhindret i at holde ferie i afslutningen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, og der er tale om den samme type feriehindring (barsel eller sygdom), og du ikke er startet i arbejde i mellemtiden, kan du muligvis få udbetalt ferie.

Du kan læse mere om feriehindring hos Feriepengeinfo her:

Hvis du får udbetalt ferien som følge af feriehindring i særlige situationer ved længerevarende barsel, skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om det. Udbetaling af feriepenge som følge af en feriehindring, har nemlig ingen betydning for dine barselsdagpenge.

Reglerne for udbetaling af feriepenge pga. feriehindring hører under ferieloven. Du skal derfor kontakte FerieKonto, hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge pga. feriehindring.

Hvis du vil holde ferie under din orlov

Vær opmærksom på, at hvis du som nærtstående familiemedlem vil stoppe din orlov for at holde ferie uden barselsdagpenge men med anden økonomiske kompensation end barselsdagpenge, skal du som ledig forsat holde din resterende orlov inden for barnets første år. Du kan nemlig ikke udskyde orlov pga. ferie som nærtstående familiemedlem.

Hvis du afbryder din orlov med ferie en hel kalenderuge eller mere og derefter går tilbage på orlov, skal du opfylde beskæftigelseskravet og de øvrige betingelser på ny for at få barselsdagpenge i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. 

Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.