Efterlevelseshjælp

Du kan søge om efterlevelseshjælp efter din ægtefælle og samlever, hvis din indkomst er under et vist beløb

Kom godt i gang

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du:

 • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever de seneste tre år før dødsfaldet i Danmark eller et EU-/EØS-land eller Schweiz
 • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning
 • ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension, dvs. at du ikke har modtaget din ægtefælles eller samlevers tidlig-, førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død
 • tjener mindre end 414.169 kr. (2024) om året inklusive formuetillæg.

Sådan søger du

Start Søg efterlevelseshjælp

Du søger om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark ved at bruge en digital selvbetjeningsløsning.

Du skal søge senest seks måneder efter din ægtefælles/samlevers dødsfald
For at kunne få efterlevelseshjælp, skal du søge senest seks måneder efter din ægtefælles/samlevers dødsfald. Du vil få et afslag på din ansøgning, hvis du søger seks måneder efter dødsfaldet. 

Hvis du søger om efterlevelseshjælp, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om efterlevelseshjælp. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 3 uger om at behandle en ansøgning om efterlevelseshjælp.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Udbetaling

Du kan højst få 16.100 kr. (2024) i efterlevelseshjælp. Hjælpen udbetales som et engangsbeløb, og du skal betale skat af beløbet.

Efterlevelseshjælpen afhænger af din indkomst, din formue og engangsudbetalinger i forbindelse med dødsfaldet.

Skemaet viser efterlevelseshjælpens størrelse i 2024:

 Årlig indkomst inkl. formuetillæg (kr.)  Efterlevelseshjælp (kr.)
 Under 265.071  16.100
 Mellem 265.071 – 281.637  14.490
 Mellem 281.638 – 298.203   12.881
 Mellem 298.204 – 314.769  11.269
 Mellem 314.770 – 331.335  9.657
 Mellem 331.336 – 347.901  8.052
 Mellem 347.902 – 364.467  6.438
 Mellem 364.468 – 381.033  4.833 
 Mellem 381.034 – 397.599  3.221
 Mellem 397.600 – 414.169  1.612
 414.170 eller mere  0

Sådan beregner Udbetaling Danmark din årlige indkomst

Udbetaling Danmark beregner din årlige indkomst ud fra din indkomst måneden før din ægtefælles/samlevers dødsfald. Den årlige indkomst omfatter personlig indkomst inklusive udbetalinger som følge af dødsfaldet, positiv nettokapitalindkomst og formuetillæg.

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst dækker fx over:

 • alle former for renteindtægter og renteudgifter
 • lejeindtægt for værelser udlejet fra egen ejerbolig
 • gevinst/tab på obligationer
 • over-/underskud ved skibsanparter

Nettokapitalindkomst er positiv kapitalindkomst fratrukket negativ kapitalindkomst.

Hvad er formuetillæg?

Hvis du har formue over 165.665 kr. (2024) beregner Udbetaling Danmark et formuetillæg på 30 pct. af den del af formuen, der overstiger beløbet. Formuetillægget lægges oven i din årlige indkomst. I beregningen af formuetillægget indgår fx:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • værdi af bil
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • gæld til realkreditinstitut, banker m.m.

Eksempel

Hvis du har en formue på 200.000 kr., forhøjer Udbetaling Danmark din indkomst med 30 pct. af (200.000 – 165.665) = 30 pct. af 34.335 = 10.301 kr.

Beregning af formuetillæg uden ejendomsværdi

Hvis du har nået folkepensionsalderen, får udbetalt folkepension, førtidspension, delpension eller efterløn, og den første formueopgørelse indeholder en ejendomsværdi fra den bolig, som du bor i, kan formuen også opgøres, uden at ejendomsværdien indgår.

Hvis du fx har en formue på 1.000.000 kr., og din bolig/faste ejendom har en værdi på 800.000 kr., så opgøres

 • den nedsatte formue: 1.000.000 kr. – 800.000 kr. = 200.000 kr.
 • Formuetillæg (200.000 kr. – 160.528 kr.) 30 pct. af 39.472 kr. = 11.842 kr., som tillægges indkomsten

Hvis du ikke kan få det fulde beløb i efterlevelseshjælp som et tilskud, er der mulighed for at beregne med den nedsatte formue for at se, om du i stedet kan få udbetalt efterlevelseshjælp som et lån.

For at få udbetalt et lån, skal du indsendes en underskrevet gældserklæring.

Lånet skal betales tilbage, når boligen helt eller delvist overgår til en ny ejer, eller når låntager afgår ved døden. Lånets rente fastsættes hvert år.

Andre emner

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til papirfuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Har du mistet?

Hvis du har mistet en nær person, har du mulighed for at få informationer og gode råd til efter dødsfaldet. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om efterlevelseshjælp, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Efterlevelseshjælp