Information om hvilende medlemskab

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har lavet et direkte skift til en anden fri- eller efterskole eller på en anden undervisningsinstitution på det statslige områder, vil du som udgangspunkt kunne fortsætte dit medlemskab af pensionsordningen.

Hvis du har fået ny ansættelse på en anden fri- eller efterskole eller på en anden statslig undervisningsinstitution, skal du udfylde skemaets punkt 1 og vedlægge en kopi af dit ansættelsesbevis.

Hvis du bliver ansat på en skole omfattet af Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen (Efterlønskassen), vil du som udgangspunkt blive overflyttet til denne pensionsordning, der giver de samme pensionsmæssige rettigheder som Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler (P25).

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketterne 'Ansøgningsskema for lærere' og 'Ansøgningsskema for private eksamensskoler'. Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension arbejder på at gøre blanketterne webtilgængelige. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.

Du kan muligvis få et passivt hvilende medlemskab:

  • ved et medlems fratræden, der skyldes af en for det pågældende medlem utilregnelig årsag (uansøgt afsked), og hvor medlemmet ikke overgår til en anden beskæftigelse.
  • ved et medlems orlov (tjenestefrihed) fra sin stilling
  • i specielle tilfælde for et medlem, der fratræder sin under pensionsordningens område.

Hvis du er blevet afskediget af skolen (uansøgt afsked), kan du søge om passivt hvilende medlemskab af pensionsordningen.

Et medlem med hvilende medlemskab bevarer et medlems rettigheder, herunder også retten til svagelighedspension, hvis der opstår sygdom i hvileperioden.

Hvis du opsiger din stilling

Du kan som udgangspunkt ikke få passivt medlemskab, hvis du selv opsiger din stilling uden at overgå til en anden ansættelse under pensionsordningens område. Hvis du mener, at særlige omstændigheder gør sig gældende i din situation, kan du søge om passivt hvilende medlemskab, selv om du selv har opsagt din stilling.

Passivt hvilende medlemskab kan bevilges for 1 år ad gangen, dog højest i 2 år. Du optjener ikke pensionsalder under passivt hvilende medlemskab.

Hvis du ikke inden udløbet af den 2-årige hvileperiode har fået en ny ansættelse inden for pensionsordningens områder, udtræder du af pensionsordningen og en opsat pension blive blive beregnet og registreret for dig.

Hvis du under hvileperioden får ny ansættelse inden for pensionsordningens område, i folkeskolen eller på en anden undervisningsinstitution på statens område, skal du oplyse til dine nye arbejdsgiver, at du har passivt hvilende medlemskab af pensionsordningen. Du skal samtidig sende en kopi af dit ansættelsesbevis til Udbetaling Danmark.

Under ganske særlige omstændigheder kan et medlem, der overgår til en virksomhed uden for pensionsordningens område, bevare sit sædvanlige medlemsforhold til pensionsordningen (aktivt hvilende medlemskab) mod indbetaling af pensionsbidrag.

En sådan tilladelse kan gives for 1 år ad gangen og højest i 5 år.

Hvis du fx bliver ansat ved en undervisningsinstitution på det statslige område, som ikke er omfattet af pensionsordningen eller en anden statsgaranteret pensionsordning på det statslige område, vil du kunne søge om aktivt hvilende medlemskab.

Er du ansat i en folkeskole?

Hvis du har fået ansættelse i folkeskolen, kan du bevare dit medlemskab af pensionsordningen mod at kommunen indbetaler det overenskomstbestemte pensionsbidrag til pensionsordningen. Du skal sende en kopi af dit ansættelsesbevis til Udbetaling Danmark. Aktivt hvilende medlemskab i forbindelse med ansættelse i folkeskolen bevilges uden tidsbegrænsning.

Det er vigtigt, at du ved ansættelse i folkeskolen oplyser kommunen om, at du er medlem af Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen (Efterlønskassen), og at du ønsker dit pensionsbidrag indbetalt hertil.

Udbetaling Danmark vil tage kontakt til kommunen omkring de praktiske forhold omkring indbetaling af pensionsbidrag til Udbetaling Danmark.

Du skal være opmærksom på, at du ved ansættelse i folkeskolen vil være aflønnet efter kommunale regler, og at dit løntrin i kommunen eventuelt er lavere end dit skalatrin i Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at søge eller ikke ønsker at søge om hvilende medlemskab, skal du sætte kryds i rubrikken for opsat pension (hvilende pension)

Udbetaling Danmark beregner og registrerer en opsat pension til dig på baggrund af dit skalatrin og din optjente pensionsalder på fratrædelsestidspunktet.