Tjenestemandspension - Sådan behandler Udbetaling Damark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om tjenestemandspension uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere får en sag om tjenestemandspension, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Formålet med sagsbehandlingen er at administrere, beregne og udbetale tjenestemandspensioner, supplerende understøttelse, kunstnerydelser og hædersgaver. Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med din sag.

Udbetaling Danmark behandler fx:

 • kontakt- og identifikationsoplysninger
 • oplysninger om økonomiske forhold
 • oplysninger om nuværende og tidligere ansættelsesforhold og beskæftigelse
 • helbredsoplysninger i forbindelse med udtalelser fra Helbredsnævnet
 • oplysninger om din nuværende og tidligere civilstand 
 • oplysninger om børn og stedbørn.

Udbetaling Danmark kan få oplysninger fra dig eller fra din nuværende og eventuelle tidligere arbejdsgiver, fra din nuværende eller tidligere ægtefælle eller fra en offentlig myndighed, fx Skatteforvaltningen, Moderniseringsstyrelsen og CPR-registret. 

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark. Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du får afslag, får mindre udbetalt eller ikke længere kan få ydelsen. 

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler personoplysninger om dig. 

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, de har fået om dig.

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag, eller når de i øvrigt har pligt til det.

Udbetaling Danmark behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling Danmark-loven og andre love . 

Udbetaling Danmark kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Udbetaling Danmark samarbejder med.  Udbetaling Danmark kan få, dele og samkøre en række oplysninger uden at spørge dig. 

Udbetaling Danmark kan:

 • dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.
 • få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og Udbetaling Danmark kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.
 • få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

Hvis Udbetaling Danmark eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser, kan de dele de nødvendige oplysninger om sagen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder.

For at kontrollere, at du har ret til tjenestemandspension, kan Udbetaling Danmark samkøre egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser, og Udbetaling Danmark kan i visse tilfælde samkøre resultatet med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder (profilere) .

Hvis  Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte. 

Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 5 år efter sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv. 

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til ydelsen.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark, kan du blive spurgt, om Udbetaling Danmark må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter 2 måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål om din tjenestemandspension?

Hvis du har spørgsmål til din tjenestemandspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension. 

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, tjenestemandspension.

Hvis du skriver til Tjenestemandspension, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om tjenestemandspension.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.