Tillæg til folke- og førtidspension i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Du søger om tillægget ved at kontakte den lokale sygekasse eller de sociale myndigheder dér, hvor du bor. Får du afslag, har du mulighed for at søge om personligt tillæg hos Udbetaling Danmark.

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Hvis du får varmetillæg, vil du modtage det sammen med udbetalingen af din almindelige pension.

Udbetaling Danmark vurderer hvert år omkring årsskiftet, om du stadig har ret til varmetillæg. Du vil derfor få en blanket, du skal udfylde og sende retur til brug for beregningen.

Læs mere om varmetillæg:

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du får brug for hjælp, mens du er midlertidigt i Danmark. Der skal være tale om en uforudset situation, hvor du skal betale for medicin, briller, fod- eller tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling eller psykologhjælp. Det skal være udgifter, som den offentlige sygesikring giver tilskud til.

Helbredstillæg kan kun udbetales til pensionister, der er statsborgere i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Desuden skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du har fast bopæl i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien
  • Du modtager enten dansk folkepension eller førtidspension (gamle regler), eller du modtager pension fra et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.
  • Din og din ægtefælles/samlevers samlede likvide formue er under 95.800 kr. (2023).
  • Din tillægsprocent er over 0.
  • Lægemidlet/behandlingen giver ret til tilskud ifølge dansk lov om offentlig sygesikring.
  • Dit behov for medicin eller behandling skal være opstået, mens du har været i Danmark.

Helbredstillægget dækker 85 pct. af din udgift til lægemiddel/behandling. Hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100, bliver beløbet forholdsmæssigt lavere.

Sådan søger du helbredstillæg

Send din ansøgning til Udbetaling Danmark sammen med kvitteringen for den udgift, som du ønsker at få dækket. Du ansøge her:

Du kan have ret til ældrecheck, hvis du får folkepension og bor i EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien. Det er din personlige tillægsprocent samt din og din ægtefælles/samlevers samlede likvide formue pr. 1. januar, der er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck.

Du kan søge ældrecheck her:

Vær opmærksom på, at du ikke kan få ældrecheck, hvis du får førtidspension.

Du kan læse mere om ældrecheck her:

Fra den 1. januar 2024 kan du i visse tilfælde få dit pensionstillæg med til et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, hvis du får tillægget på grund af et medfødt eller tidligt opstået handicap.

Du kan søge om at få pensionstillæg med til udlandet, hvis du:                                 

  • flytter eller allerede har bopæl i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, og du
  • aldrig har været erhvervsaktiv, fordi                     
  • du lider af et medfødt eller tidligt opstået handicap (langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse)

Det er en betingelse, at du på grund af dit handicap aldrig, eller i meget lille omfang, har arbejdet. Du skal være lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke er i stand til eller har udsigt til at kunne påtage dig ordinær beskæftigelse. 

Du kan søge med tilbagevirkende kraft

Du kan søge om at få pensionstillægget med til et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2024, hvis du søger senest den 30. juni 2024. 

Søger du om at tage pensionstillægget med den 1. juli 2024 eller senere, kan pensionstillægget først blive udbetalt med virkning fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse i sagen. 

Hvis du flytter igen

Du skal være opmærksom på, at hvis du opfylder betingelserne for at tage pensionstillægget med til et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, bevarer du retten til at tage det med til et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Flytter du derimod til et tredjeland, bortfalder retten til at tage pensionstillægget med, og du skal ansøge om tillægget igen ved flytning tilbage til et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. 

Når du overgår til folkepension

Hvis du får førtidspensionens pensionstillæg og forsat er bosat i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, når du overgår til folkepension, vil du automatisk få udbetalt folkepensionens pensionstillæg.