Din pension, når du har indkomster fra en arbejdsplads, som udfører opgaver i forbindelse med fordrevne fra Ukraine

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Arbejder du eller din ægtefælle/samlever på en arbejdsplads, som varetager opgaver med personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal indkomsten fra dette arbejde ikke indgå i beregningen af din folke-, førtids- eller seniorpension. 

Reglerne gælder arbejde inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet, hvis arbejdspladsen løser opgaver, der er relateret til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Arbejdspladsen behøver ikke løbende at varetage disse opgaver, men skal have varetaget opgaverne rettet mod fordrevne fra Ukraine mellem 17. marts og 31. december 2022. 

Reglerne gælder både indkomst fra mer- og overarbejde eller hele indkomsten fra et nyt arbejde, som er udbetalt og beskattet fra 1. april 2022 til og med 31. december 2022. 

Hvad er mer- og overarbejde?

Mer- og overarbejde er alt arbejde, der går ud over det aftalte i forhold til ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde, fx bonusser og særlig tillæg. 

Hvad er nyt arbejde? 

Nyt arbejde er arbejde, du eller din ægtefælle/samlever ikke havde før 17. marts 2022, og som foregår på en arbejdsplads, der varetager opgaver med personer, der er fordrevet fra Ukraine. 

Udbetaling Danmark ser bort fra indkomster fra arbejdspladser, der udfører opgaver relateret til fordrevne fra Ukraine i beregningen af folke-, førtids- og seniorpension (grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg, ældrecheck og mediecheck). Der ses ikke bort fra indkomsten i beregningen af helbredstillæg. 

Du skal selv oplyse indkomsterne

Du skal selv oplyse indkomsterne fra arbejdspladser, der udfører opgaver relateret til fordrevne fra Ukraine. Når du oplyser indkomsterne, trækker Udbetaling Danmark beløbet fra i det indkomstgrundlag, der ligger til grund for beregningen af din pension.

Udbetaling Danmark kan ikke se bort fra beløbene i den løbende beregning af pension, men ser udelukkende bort fra beløbene i opgørelsen af pension, som finder sted hvert år fra juni måned. Derfor skal du først oplyse dine indkomster, når året er gået. 

Reglerne omfatter:

  • Pensionister, som selv eller hvis ægtefælle/samlever har merindkomst som følge af mer- og overarbejde fra en arbejdsplads, der varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine.
  • Pensionister, som selv eller hvis ægtefælle/samlever får indkomster fra nyt arbejde på en arbejdsplads, der varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine.

Indkomsterne skal du eller din ægtefælle/samlever have tjent som lønmodtager i en virksomhed i Danmark, EU/EØS, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland. 

Arbejdspladserne kan være private eller offentlige og skal være inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet.

Reglerne gælder ikke arbejde opnået ved selvstændig virksomhed. 

Arbejdspladserne, hvor du eller din ægtefælle/samlever har mer-, over- eller nyt arbejde, varetager opgaver, relateret til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og kan være inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet:

  • Dagtilbud og private pasningsordninger: Kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner, dagpleje, puljeordninger og private pasningsordninger.
  • Grundskoletilbud: Folkeskolen, friskoler og private grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og særlige grundskoler samt heltidsskolefritidsordning, skolefritidsordning og fritids- og klubtilbud.
  • Ungdoms- og voksenuddannelser: Almene gymnasier og private gymnasier, erhvervsskoler, AMU-centre, voksenuddannelsescentre, FGU-institutioner, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov mv.
  • Det sociale område: Dag-og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud.
  • Sundhedsområdet: Den kommunale og regionale sundhedssektor herunder inden for forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi, og udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud.
  • Ældreområdet: Plejehjem/plejecentre, herunder friplejehjem, samt leverandører i ældreplejen, der blandt andet leverer enten hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning eller forebyggende hjemmebesøg.