Om tjenestemandspension

Der er forskellige pensionsformer, der kan dække både dig og din familie

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Pr. 31. juli 2022 vil der ske praksisændringer i Pensionsordningen for Erhvervsskoler, Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler m.v. og Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler. 

Praksisændringerne får alene betydning for pensionsordningernes aktuelle medlemmer, hvis et medlem overgår til en ny stilling i folkeskolen. 

Optagelse i en pensionsordning efter direkte overgang fra en tjenestemandsstilling i en kommune eller region

Pensionsordningerne er lukket for optagelse af nye medlemmer, og pensionsordningerne afvikles i takt med, at medlemmerne pensioneres eller udtræder af pensionsordningerne.

Praksis for optagelse af nye medlemmer ændres pr. 31. juli 2022, således at der fremadrettet ikke kan ske optagelse i pensionsordningerne for kommunale og regionale tjenestemænd, uanset at de har direkte overgang til en stilling, der efter pensionsordningerne regulativer kan give adgang til optagelse i pensionsordningerne. 

Fastlåsning af skalatrin ved aktivt hvilende medlemskab i folkeskolen

Efter gældende praksis får medlemmer med et aktivt hvilende medlemskab i folkeskolen pensionen beregnet på samme måde som tjenestemænd i den lukkede gruppe i folkeskolen. 

Praksis ændres pr. 31. juli 2022 således, at medlemmer af pensionsordningerne, der efter denne dato overgår til en ansættelse med aktivt hvilende medlemskab i folkeskolen, bevarer deres hidtidige statslige skalatrin under ansættelsen i folkeskolen, medmindre løntrinnet (grundlønstrin tillagt eventuelle lokalt aftalte løntrin) i den nye stilling er lavere end det hidtidige skalatrin. I så fald overgår medlemmet pensionsmæssigt til det lavere løntrin, som fremadrettet er det nye statsligt skalatrin. 

Medlemmer, der pr. 31. juli 2022 i forvejen har et aktivt hvilende medlemskab i folkeskolen og som den 31. juli 2022 eller senere overgår direkte til en ny ansættelse i folkeskolen, bevarer det hidtidige løntrin som et nyt statsligt skalatrin i pensionsmæssig henseende, medmindre løntrinnet (grundlønstrin tillagt eventuelle lokalt aftalte løntrin) i den nye stilling er lavere end det hidtidige løntrin. I så fald overgår medlemmet pensionsmæssigt til det lavere løntrin, som fremadrettet er det nye statslige skalatrin.

Ønsker et medlem ved et stillingsskifte ikke at bevare et aktivt hvilende medlemskab i folkeskolen på de vilkår, der gælder efter praksisændringen, har medlemmet mulighed for at vælge ansættelse med overenskomstmæssig pension. Medlemmet vil herefter få registreret en opsat pension, beregnet i henhold til den hidtidige praksis. 

(25.04.2022)

I de første tre måneder efter din ægtefælles død, har du ret til efterindtægt. Det svarer til den bruttopension, din ægtefælle fik udbetalt i den sidste måned inden dødsfaldet. Herefter har du ret til ægtefællepension, der som udgangspunkt svarer til 71% af ægtefællens egenpension.

Du skal ikke gøre noget, men vil automatisk få udbetalt pensionen.

Betingelser for at få ægtefællepension

For at få ægtefællepension skal ægteskabet være indgået:

 • før tjenestemanden fyldte 65 år
 • før tjenestemanden er fratrådt
 • mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Vær opmærksom på, at hvis du går på rådighedsløn, er din fratrædelsesdato den dag, du overgår til rådighedsløn.

Ægtefællepension efter nyt indgået ægteskab

Hvis du var gift med tjenestemanden, da denne afgik ved døden, vil du ikke miste din ægtefællepension.

Regler for en registreret partner

I regler om tjenestemandspension bliver en registreret partner som udgangspunkt sidestillet med en ægtefælle og vil derfor kunne få pension.

Pension til samlever

En samlevende partner kan ikke få ægtefællepension efter en tjenestemand. Dette gælder uanset hvor mange år, man har boet sammen.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at indsætte en samlever som begunstiget i pensionsordningen for tjenestemænd.

Opsat ægtefællepension

En opsat ægtefællepension er en pension til den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der havde en opsat pension.

Din ægtefælle kan som udgangspunkt få ægtefællepension, hvis I blev gift:

 • før du er fyldt 65 år
 • før udbetaling af den opsatte pension er begyndt,
 • og mindst 3 måneder før dødsfaldet.

CPR-registeret får automatisk besked om dødsfald. Når Udbetaling Danmark får denne besked, vil den efterlevende ægtefælle få besked om, at pensionen kan blive udbetalt.

Pensionen udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, og pensionen udgør 2/3 af den afdødes pension.

Du kan have ret til et engangsbeløb, hvis du er tjenestemand i staten eller medlem af en statsgaranteret pensionsordning. Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension beregner og udbetaler beløbet automatisk, når du går på pension.

Du kan se, om du har ret til udbetaling af engangsbeløb i listen, der findes bagerst i cirkulæret:

Du er ikke omfattet af statens regler om engangsbeløb, hvis du er medlem af en statsgaranteret pensionsordning og er ansat i en kommune eller en region, når du går på pension.

Lærere i den lukkede gruppe er heller ikke omfattet af de statslige regler i cirkulæret, det er her kommunen, hvor du er ansat, som skal beregne og udbetale engangsbeløb.

Engangsbeløbet udgør 15 % af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som din tjenestemandspension bliver beregnet af. Det gælder også, selvom din faktiske løn er højere. Hvis du er på nedsat tid, er den pensionsgivende løn, som vi beregner beløbet af nedsat forholdsmæssigt i forhold til den tid, du faktisk arbejder. Du kan finde den pensionsgivende løn for fuldtidsansatte i tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigter med de satser, der gælder ved din pensionering.  

Du skal betale både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

Engangsbeløbet bliver beregnet fra datoen, hvor du opnår 37 års pensionsalder, men dog tidligst fra 1. januar 2019 og frem til nærmeste hele kvartal, du har været i arbejde. Det vil sige engangsbeløb beregnes altid til 31. marts, 30. juni, 30. september eller 31. december.  

Forhøjelser af pensionsalder og tilkøb af pensionsalder år i forbindelse med din fratrædelse, indgår ikke i den pensionsalder som engangsbeløbet beregnes af.

Eksempel på udregning af engangsbeløb

En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder den 1. marts 2019 og fratræder sin stilling den 31. december 2019. Ved beregningen af engangsbeløb indgår således 3 fulder kvartaler (i alt 9 måneder) samt den ”løse” måned fra det kvartal, hvori tjenestemanden opnåede 37 års pensionsalder, dvs. i alt 10 måneder. Engangsbeløbet beregnes herefter som 10 gange 15 % af den pensionsgivende månedsløn på det skalatrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.

Hvis du er blevet separeret eller skilt fra en tjenestemand, kan du have bevaret retten til ægtefællepension efter tjenestemandens død.

De almindelige betingelser for ægtefællepension skal være opfyldt, dvs. det opløste ægteskab skal være indgået:

 • inden den afdøde tjenestemand fyldte 65 år
 • før tjenestemanden blev afskediget med ret til tjenestemandspension
 • mindst 3 måneder før dødsfaldet.

De øvrige betingelser, som skal være opfyldt afhænger af, om separation/skilsmisse er sket før 1. januar 2007 eller senere. Læs mere om Tjenestemandspension for fraskilte ægtefæller:

Afgår en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand ved døden, har børn under 21 år ret til børnepension.

Har tjenestemanden på tidspunktet for dødsfaldet stedbørn (ægtefællens børn), som blev forsørget i det fælles hjem, har de også ret til børnepension.

En børnepension vil ikke blive modregnet i tildeling af SU til barnet, men alene i beregningen af det fribeløb, som barnet har ret til at tjene ved at arbejde ved siden af studiet.

Opsat børnepension

Hvis en afdød tjenestemand havde en opsat pension, bliver der kun udbetalt børnepension til barnet fylder 18 år. Stedbørn har ikke ret til opsat børnepension. Det er alene tjenestemandens børn, der er berettiget til opsat børnepension.

Bliver der udbetalt opsat ægtefællepension, vil der blive udbetalt opsat børnepension, som udgør 10 % af afdødes opsatte pension. Bliver der ikke udbetalt opsat ægtefællepension, udgør den opsatte børnepension 20 % af afdødes opsatte pension.

Børnepensionstillæg

Når en tjenestemand bliver pensioneret, får børn ret til børnepensionstillæg. Børn kan få børnepensionstillæg indtil de fylder 21 år.

Hvis begge barnets forældre er pensionerede tjenestemænd, bliver der kun udbetalt ét børnepensionstillæg.

Har tjenestemanden stedbørn (ægtefællens børn), som bliver forsørget i det fælles hjem, har de også ret til børnepensionstillæg.

Flytter stedbarnet senere ud af det fælles hjem, mister barnet som udgangspunkt retten til børnepensionstillæg. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension, hvis der er ændringer i barnets bopæl.

Der bliver ikke udbetalt børnepensionstillæg, hvis tjenestemanden får udbetalt en opsat pension.

Børnepension, opsat børnepension og børnepensionstillæg udbetales til barnets NemKonto.

Udbetaling af tjenestemandspension

Din opsatte tjenestemandspension bliver automatisk udbetalt, når du når din folkepensionsalder. Folkepensionsalderen er ikke ens for alle, men er afhængig af både året for din tidligere ansættelse samt dit fødselsår.

Når du har opnået pensionsudbetalingsalderen, kan du søge om at få din tjenestemandspension udbetalt. Tjenestemandspension udbetales fra den første i måneden, efter vi har modtaget din ansøgning. Vælger du at få din pension udbetalt inden folkepensionsalderen, vil der blive beregnet et førtidspensionsfradrag i din pension.

Som aktiv tjenestemand bliver din tjenestemandspension først udbetalt, når du fratræder din stilling. Du kan fratræde din stilling med ret til udbetaling af din alderspension, fra du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du skal dog være opmærksom på, at der ved udbetaling af alderspension vil blive beregnet et førtidspensionsfradrag, hvis pensionen søges udbetalt, inden du har nået folkepensionsalderen.  

Pensionsudbetalingsalder

Pensionsudbetalingsalderen er forskellig, alt efter hvornår du er født, og hvornår du er blevet ansat som tjenestemand.  

Er du fratrådt din tjenestemandsstilling i en periode efter 1. januar 2007 og efterfølgende opnår ny ansættelse med ret til tjenestemandspension, så vil din pensionsudbetalingsalder følge den seneste ansættelse. Er du ansat før den 1. januar 2007, kan du fratræde din stilling med alderspension, fra du fylder 60 år.

Er du ansat den 1. januar 2007 eller senere, kan du fratræde med pension, når du når pensionsudbetalingsalderen.

Pensionsudbetalingsalder hæves, i takt med at folkepensionsalderen stiger. For tjenestemænd ansat mellem 1. januar 2007 og 1. januar 2018 er pensionsudbetalingsalderen 5 år før folkepensionsalderen. For tjenestemænd ansat den 1. januar 2018 eller senere er pensionsudbetalingsalderen 3 år før folkepensionsalderen. 

I Bilag V i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabel kan du finde en oversigt over folkepensionsalder og pensionsudbetalingsalder.

Du er ikke berettiget til udbetaling af din tjenestemandspension, hvis du fortsat er ansat i en stilling med tjenestemandspensionsret i staten eller kommunen.    

Førtidspensionsfradrag

Når du har opnået pensionsudbetalingsalderen, kan du søge om at få din alderspension udbetalt, selvom du ikke har nået folkepensionsalderen eller en eventuel pligtig afgangsalder. Der vil ved pensionsudbetaling inden folkepensionsalderen blive beregnet et førtidspensionsfradrag i pensionen.  

Førtidspensionsfradragets størrelse er afhængig af din pensionsudbetalingsalder, dit fødselsår, datoen for din ansættelse som tjenestemand og den eller de stillinger, du har varetaget med tjenestemandspensionsret.

Førtidspensionsfradraget beregnes af den samlede pension inklusiv UFP-tillægget (under-folkepensionsalder-tillæg). Dette gælder også, selvom UFP-tillægget nedsættes som følge af, at pensionen udbetales, mindre end 2 år efter du har opnået pensionsudbetalingsalderen. Førtidspensionsfradraget er livsvarigt, og der sker ikke en ændring af fradragets størrelse, uanset at UFP-tillægget ophører ved opnåelse af folkepensionsalderen.

I Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabel kan du i Bilag VI se de generelle regler for førtidspensionsfradraget. Er du ansat som uniformeret tjenestemand i Politiet eller i Kriminalforsorgen, kan du se førtidspensionsfradraget i Bilag VII.

Du kan finde pensionstabellerne på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside. Du kan skrive ”pensionstabeller” i søgefeltet.

Under folkepensionsalder-tillæg (UFP-tillæg) er et tillæg til tjenestemænd, der går på pension før folkepensionsalderen. Gør du det, får du automatisk udbetalt et UFP-tillæg, indtil måneden efter du har nået din folkepensionsalder. UFP-tillægget udbetales sammen med din tjenestemandspension og bortfalder automatisk ved folkepensionsalderen.

Tillæggets størrelse er alene afhængig af den optjente pensionsalder. For hvert års optjent pensionsalder udgør tillægget 1/37 af et grundbeløb på 23.500 kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1984). Grundbeløbet procentreguleres løbende på samme vis som tjenestemandspensionen.

UFP-tillægget halveres, hvis du fratræder din stilling med henblik på alderspension mindre end 2 år efter din pensionsudbetalingsalder. Halveringen gælder for hele perioden frem til folkepensionsalderen.

UFP-tillæg og førtidspensionsfradrag

Ved begyndt udbetaling af en alderspension før folkepensionsalderen skal der beregnes et førtidspensionsfradrag af pensionen. Førtidspensionsfradraget beregnes både af tjenestemandspensionen og af det fulde UFP-tillæg, uanset om UFP-tillægget er nedsat til halvdelen. Førtidspensionsfradraget er livsvarigt, og førtidspensionsfradraget beregnet af UFP-tillægget falder således ikke væk, selvom UFP-tillægget ophører ved folkepensionsalderen.

Du kan læse mere om førtidspensionsfradraget i afsnittet 'Hvornår er min pensionsudbetalingsalder og hvad er førtidspensionsfradrag'. 

UFP-tillæg og ægtefællepension

Ved udbetaling af ægtefællepension ydes der ligeledes et UFP-tillæg. Tillægget udbetales ud fra ægtefællepensionistens alder, men beregnes ud fra tjenestemandens optjente pensionsalder. Tillægget udgør ved en egenpension 71 pct. af UFP-tillægget og ved en opsat pension 2/3 af UFP-tillægget.

Din pension bliver beregnet ud fra det antal år, du har arbejdet som tjenestemand samt det skalatrin, du var aflønnet på, da du blev pensioneret.

Din pensionsalder bliver beregnet fra det fyldte 25 år, hvis du er ansat før den 1. januar 2012. Er du ansat som tjenestemand efter 1. januar 2012, så beregnes din pensionsalder fra dit ansættelsestidspunkt.

Din pensionsstørrelse afhænger af:

 • Årsagen til, at du blev afskediget
 • Din alder på fratrædelsestidspunktet
 • Om du har været ansat på fuld tid eller deltid
 • Om der er tilkøbt pensionsalder
 • Andre individuelle forhold.

For yderligere informationer om pensionsudbetalingsalder og førtidspensionsfradrag se afsnittet ovenfor "Hvornår er min pensionsudbetalingsalder og hvad er førtidspensionsfradrag?"

Din opsatte tjenestemandspension bliver automatisk udbetalt, når du har nået folkepensionsalderen.

Førtidspensionsfradrag

Når du har opnået pensionsudbetalingsalderen, kan du søge om at få din alderspension udbetalt, selvom du ikke har nået folkepensionsalderen eller en eventuel pligtig afgangsalder. Der vil ved pensionsudbetaling inden folkepensionsalderen blive beregnet et førtidspensionsfradrag i pensionen.  

Førtidspensionsfradragets størrelse er afhængig af din pensionsudbetalingsalder, dit fødselsår, datoen for din ansættelse som tjenestemand og den eller de stillinger, du har varetaget med tjenestemandspensionsret.

Førtidspensionsfradraget beregnes af den samlede pension inklusiv UFP-tillægget (under-folkepensionsalder-tillæg). Dette gælder også, selvom UFP-tillægget nedsættes som følge af, at pensionen udbetales, mindre end 2 år efter du har opnået pensionsudbetalingsalderen. Førtidspensionsfradraget er livsvarigt, og der sker ikke en ændring af fradragets størrelse, uanset at UFP-tillægget ophører ved opnåelse af folkepensionsalderen.

I Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabel kan du i Bilag VI se de generelle regler for førtidspensionsfradraget. Er du ansat som uniformeret tjenestemand i Politiet eller i Kriminalforsorgen, kan du se førtidspensionsfradraget i Bilag VII.

Du kan finde pensionstabellerne på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside. 

Udbetaling af opsat tjenestemandspension før folkepensionsalderen

Du kan vælge at få din opsatte tjenestemandspension udbetalt når du har nået din pensionsudbetalingsalder, se afsnittet om Pensionsudbetalingsalder.

Pensionen kan også udbetales selvom du er i arbejde. Hvis du er ansat i en stilling i det offentlige, skal du dog være opmærksom på, at udbetaling af den opsatte tjenestemandspension kan have betydning for dit ansættelsesforhold. Det er derfor en god ide at kontakte din arbejdsgiver og høre, hvordan det vil påvirke dit ansættelsesforhold, inden du anmoder om udbetaling af den opsatte tjenestemandspension.

Din opsatte tjenestemandspension kan tidligst blive udbetalt fra den 1. i måneden efter, at du skriftligt har bedt om at få den udbetalt. 

Sådan sætter du din opsatte tjenestemandspension til udbetaling

Hvis du har MitID, skal du logge på www.tjenestemandspension.dk og følge nedenstående vejledning

Du skal give skriftlig besked til Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension, hvis du ikke har MitID. Du skal:  

 • indsende underskrevet dokument med information om, hvornår du ønsker din opsatte tjenestemandspension udbetalt
 • sende brevet digitalt til tjmp@atp.dk eller fysisk til Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

For yderligere informationer om pensionsudbetalingsalder og førtidspensionsfradrag se afsnittet ovenfor "Hvornår er min pensionsudbetalingsalder og hvad er førtidspensionsfradrag?"

Udbetaling af opsat pension ved sygdom

Du kan få din opsatte tjenestemandspension udbetalt på grund af sygdom, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Du skal kontakte Medarbejder og Kompetencestyrelsen, hvis du mener at du opfylder dette. Du skal sende de nødvendige lægelige oplysninger til brug for Helbredsnævnets vurdering af din erhvervsevne. 

Sådan beregner du din opsatte pension

Du kan beregne din opsatte pension eller en opsat ægtefællepension på www.tjenestemandspension.dk

Hvis du en ønsker en beregning af en opsat pension/opsat ægtefællepension optjent i Grønland, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 32 00.

Når du bor i udlandet og ikke har en registreret dansk adresse, vil du hvert år i maj modtage en leveattest fra Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension, som du skal udfylde og sende retur senest i august samme år. 

Du modtager ikke en leveattest fra Udbetaling Danmark Tjenestemandspension, hvis du modtager ydelser fra nedenstående afdelinger, da vi deler oplysninger om leveattester:  

 • ATP Livslang Pension
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
 • International Pension

Det betyder, at du kun behøver at udfylde én leveattest om året.

Det er en fordel, at du er tilmeldt Digital Post i Danmark, så du kan få din leveattest digitalt. Er du ikke tilmeldt Digital Post, er det vigtigt, at du altid holder Udbetaling Danmark orienteret om din adresse.

Har du ikke fået udfyldt og sendt din leveattest inden august 2024, kan du hente attesten her og sende den til Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.

Sådan godkender du din leveattest digitalt

Du kan både udfylde og godkende din leveattest digitalt.

Har du MitID, kan du finde den elektroniske blanket her: 

Er du bosat i et EU/EEA-land og har eID, så kan du finde den elektronisk blanket her:

Udfyldelse af fysisk leveattest

Du skal udskrive, udfylde og underskrive vedlagte blanket. Husk at ét vitterlighedsvidne også skal underskrive blanketten.  

Et vitterlighedsvidne er en person, der ved sin underskrift bekræfter at have overværet, at leveattesten er underskrevet af dig.

Vitterlighedsvidnet skal derfor underskrive blanketten på samme dato, som du selv underskriver den.  

Sådan sender du kopi af den fysiske leveattest med Digital Post eller fysisk post

Du kan sende en elektronisk kopi af din fysiske leveattest til os. Kopien kan eventuelt være et billede af den fysiske blanket.

Vær opmærksom på, at et billede eller en kopi skal være tydelig og læselig.  

Sådan sender du med Digital Post:             

 • Gå ind på www.borger.dk/tjp 
 • Logge ind med MitID            
 • Vedhæft leveattesten, og send den til os.
Ønsker du at sende din leveattest med fysisk post, skal du sende den til:

Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
Denmark.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ringe og bekræfte, at du er i live.

Den statslige understøttelsesordning er en ordning for personer, der har været ansat i en statslig stilling uden pensionsret. Ordningen er dog under afvikling, da stort set alle statsansatte i dag er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Overgangsordningen

I en overgangsperiode vil der stadig være mulighed for at få ret til understøttelse. Overgangsordningen omfatter de statsansatte, hvis arbejdsmarkedspension er mindre end den understøttelse, som de ville have haft ret til efter de tidligere gældende regler.

Efter overenskomstreglerne kan man få udbetalt en løbende ydelse, der svarer til forskellen mellem den understøttelse, man ville have haft ret til efter de tidligere regler og det beløb, som man får udbetalt løbende fra sin arbejdsmarkedspension.

Hvis arbejdsmarkedspensionen er blevet udbetalt på én gang som et kapitalbeløb, sker der en beregning af, hvad kapitalbeløbet ville have udgjort som løbende ydelse.

Arbejdsmarkedsbidrag

Udbetaling Danmark har pligt til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag af supplementsunderstøttelsen, fordi der er tale om en ydelse fra en tidligere arbejdsgiver.

Da arbejdsmarkedsbidraget blev indført, blev understøttelsen på samme tid forhøjet med 8.7 pct. Det svarer til den 8 pct., der bliver opkrævet i arbejdsmarkedsbidrag. Forhøjelsen fremgår ikke af din pensionsspecifikation.

Udbetaling Danmark beregner tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe. Det særlige for denne gruppe er, at de er aflønnet efter det kommunale eller regionale lønsystem, mens de har ret til tjenestemandspension fra staten.

Tjenestemandspensionen beregnes på det statslige skalatrin, hvor den pensionsgivende løn ligger tættest på summen af den pensionsgivende løn på det løntrin, man er aflønnet på plus kroneværdien af de pensionsgivende tillæg.

Eksempler

Du kan i tabel 2 pr. 01-04-2023 finde det skalatrin, din pension bliver beregnet på ved at finde skalatrinnet ud for det interval, som din løn ligger i. Hvis du har en løn på 400.000 kr., vil din tjenestemandspension blive beregnet på statsligt skalatrin 40, da de 400.000 kr. ligger mellem 396.868,69 kr. og 405.106,15 kr.

Vær opmærksom på, at tabellerne kun gælder, hvis du fratræder i den periode, hvor satserne gælder. Dvs. tabeller med sats 1. april 2023 gælder kun, hvis du fratræder efter 1. april 2023 og inden næste regulering af pensionsgivende løn.

Som lærer i den lukkede gruppe uden pensionsgivende tillæg er du aflønnet efter det kommunale eller regionale lønsystem, men du har ret til tjenestemandspension fra staten.

Det kommunale løntrin, som du bliver aflønnet på ved fratrædelse, bliver oversat til det statslige skalatrin, hvor den statslige pensionsgivende løn ligger tættest på den kommunale pensionsgivende løn.

Er du ansat i en kommune, skal du bruge tabel 1. Du kan i tabellen se, hvilket statsligt skalatrin, vi beregner din tjenestemandspension på.

Er du fx aflønnet på løntrin 42 i kommunen, vil din pension blive beregnet på statsligt skalatrin 44.

Vær opmærksom på, at tabellerne kun gælder, hvis du fratræder i den periode, hvor satserne gælder. Dvs. tabeller med sats 1. april 2023 gælder kun, hvis du fratræder efter 1. april 2023 og inden næste regulering af pensionsgivende løn. Er du fratrådt i januar, februar eller marts måned 2023, skal du bruge tabellen med satserne pr. 1. januar 2023.

Pr. 1. april 2023 er satsen for procentreguleret tjenestemandspension på 1,528570. Satsen er foreløbig og kan blive sat ned af Privatlønsværnet, som aftalt ved forhandlingerne om overenskomsten i 2015.

Udbetaling Danmark modtager dit skattekort elektronisk fra Skattestyrelsen. Du skal derfor ikke indsende dit skattekort. Ændringer fra Skattestyrelsen vil også blive sendt direkte til Udbetaling Danmark.

Social pension og folkepension

Modtager du også en social pension eller folkepension, skal du afgøre, hvem der skal bruge henholdsvis dit hovedkort og bikort og meddele det til Udbetaling Danmark og den sociale myndighed.

Ønsker du at ændre brugen af dit hovedkort og bikort, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål vedrørende beskatningen af din tjenestemandspension, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra CPR-registret om dødsfald, der sker i Danmark. Hvis en pensionist bor i udlandet, er det vigtigt, at vi får besked om dødsfaldet. Man har ret til pension indtil udgangen af den måned, hvori dødsfaldet sker.

Hvis en person dør i slutningen af en måned, er det ikke altid muligt at stoppe udbetalingen af pensionen for den næste måned, da tjenestemandspension er forudbetalt. Hverken den afdøde eller boet er har ret til den pension, der er udbetalt for meget, og derfor skal den betales tilbage af boet. Bliver pensionen ikke betalt tilbage, kan det i nogle tilfælde betyde, at beløbet vil blive modregnet efterindtægten eller ægtefællepensionen.

Er du medlem af en statsgaranteret pensionsordning, som administreres af Udbetaling Danmark, kan du finde regulativerne herunder.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse nogle af dokumenterne. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler tjenestemandspension for ansatte i staten mv. og folkekirken.

Ansættelsesmyndigheder kan læse mere på www.virk.dk/tjenestemandspension.

Nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din tjenestemandspension.

Ved spørgsmål om: Kontakt:
 • udbetaling af pension
 • beregning af pension efter ophør af rådighedsløn
 • pension til medlemmer af Pensionsordningen for Erhvervsskoler
 • pension til medlemmer af Pensionsordningen af 1976
 • pension til medlemmer af Apotekervæsenets Pensionsordning
 • pension til medlemmer af Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler
 • pension til medlemmer af Pensionsordningen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.

Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.
Tlf. 70 12 32 00 kl. 9.00-14.00 eller
www.borger.dk/tjenestemandspension

Du skal kontakte forskellige myndigheder, alt efter hvor du er medlem.

Medlemmer af: Kontakt:
 • Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen (tidligere Efterlønskassen)
 • Pensionsordningen at 1925 for de private eksamensskoler
 • Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv.
 • Pensionsordningen for Erhvervsskoler
 • Pensionsordningen af 1976
 • Apotekervæsnets Pensionsordning
 • Pensionsordningen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.

Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.
Tlf. 70 12 32 kl. 9.00-14.00 eller
www.borger.dk/tjenestemandspension

 •  Pensionsfonden af 1951
Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
Tlf. +49 461 5047-138 eller
e-mail: p51@skoleforeningen.org
 •  Omfattet af Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kongelige Teater
Det Kongelige Teater
Tlf. 33 69 69 33
e-mail: admin@kglteater.dk
 •  Tjenestemand i en kommune eller region, eller tidligere amtskommunal tjenestemand
Din ansættelseskommune/region, eller den region, som det tidligere amt er en del af i dag.
 •  Tjenestemænd i selvstyret og kommunerne på Grønland
Grønlands Selvstyre
e-mail: personale@nanoq.gl og pensionsberegning i Udbetaling Danmark, www.borger.dk/tjenestemandspension
 •  Ved generelle spørgsmål om Tjenestemandspension
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Tlf. 25 40 97 20 kl. 9.00-12.00 eller
e-mail: tjenestemandspension@medst.dk

Hvis en anden skal hjælpe dig med kontakten til Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Send skriftlig fuldmagt

Hvis du ønsker, at den anden skal kunne hjælpe dig fremover, skal du udfylde og underskrive en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt'. Tjenestemandspension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Tjenestemandspension.

Du kan sende den underskrevne fuldmagt til Udbetaling Danmark med Digital Post. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte den.

Du kan også sende fuldmagten til Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Fuldmagt til en samtale

Hvis du har brug for, at en anden hjælper dig i en konkret samtale, kan I ringe op sammen.

Kontakt Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension