Indekskontrakter

Muligheden for at oprette nye indekskontrakter stoppede i 1971

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal senest starte udbetaling af dine indekskontrakter, når du fylder 67 år.  Du kan ikke udskyde udbetalingerne til senere.

Du kan bede dit pengeinstitut eller forsikringsselskab om at starte udbetaling af dine indekskontrakter fra et hvilket som helts tidspunkt fra du er fyldt 65 år til du fylder 67 år.  Du skal være opmærksom på, at udbetalingerne i henhold til kontrakten og indekstillægget nedsættes med 17,5 % (som 65-årig) eller 9. 3 % (som 66- årig).

Kan jeg få udbetalt min indekskonto før jeg fylder 65 år?

Du kan opsige dine indekskontrakter med det varsel, som gælder for dit pengeinstitut eller forsikringsselskab. Men der vil ikke blive udbetalt indekstillæg fra staten. Du skal kontakte dit pengeinstitut eller forsikringsselskab for at få oplyst det konkrete beløb, du kan få udbetalt, og det gældende opsigelsesvarsel.

Kan det være rigtigt, at der ikke udbetales i de aftalte 10 eller 15 år?

Med indekskontrakter er der ikke tale om en garanteret udbetalingsperiode. Afhængig af forskellen mellem den faktiske forrentning og beregningsrenten (den valgte grundrente) kan perioden blive enten længere eller kortere.

Du vil for hver indekskontrakt pr. år mindst få udbetalt den pristalsregulerede ydelse, der gælder for året. Bemærk, at den pristalsregulerede ydelse er nedsat, hvis du har startet udbetalingerne før du fyldte 67 år. Hvis du vil have det helt præcise beløb for dine kontrakter, skal du kontakte pengeinstituttet eller forsikringsselskabet.

Hvorfor får jeg udbetalt et lavere beløb end sidste år?

Hvis du har valgt den variable grundrente, bliver din indekskontrakt omregnet hvert år.  Det kan give mindre forskelle i beregningen af beløbet til udbetaling (før skat). Ændring i skatteforhold kan give forskelle i nettoudbetalingen. Beløbet før skat skal stadig mindst udgøre den pristalsregulerede ydelse for at du kan få indekstillæg fra staten. 

Kan jeg indbetale mere på min indekskontrakt?

Du kan ikke foretage frivillige indbetalinger på dine indekskontrakter.  

Hvor meget skal jeg betale i skat af indekskontrakten?

Indekskontrakter er generelt omfattet af personbeskatningslovens kapitel 1, jf. § 15 og skattemæssigt er sidestillet med pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer. Du kan kontakte Skattestyrelsen med spørgsmål om beskatning af indekskontrakter.

Hvad sker der, hvis jeg dør før alt er udbetalt?

Indekskontrakter ophæves altid ved dødsfald. Det resterende beløb bliver udbetalt til dit dødsbo. Du kan ikke indsætte en begunstiget eller bestemme, at en anden skal overtage indekskontrakterne. 

Indekstillæg og pristalsregulerede ydelser nedsættes med 9.3 %, hvis udbetalingen startes som 66- årig og 17.5 %, hvis udbetalingen starter som 65- årig. Baggrunden er bl.a., at indbetalingsperioden bliver 1 eller 2 år kortere.  Du kan læse hele forklaringen i punkt. 4.1. i bemærkninger til lov nr. 346 af 6. maj 2009.

Kan et indekstillæg være lavere end året før?

Hvis du har startet udbetaling som 65- eller 66-årig kan dit indekstillæg godt være faldet lidt i det år, hvor du fylder 67 år. Da du startede udbetalingen, fremskrev Udbetaling Danmark dit indekstillæg med 1 eller 2 år. Hvis forbrugerprisindekset er steget mindre end forventet, vil dit indekstillæg falde lidt i det år, hvor du fylder 67 år.


Den pristalsregulerede ydelse svarer til købekraften af 500 1956-kroner. Det er det beløb, som mindst skal udbetales (før skat) pr. år pr. indekskontrakt. Udbetaling Danmark beregner den pristalsregulerede ydelse hvert år.

Ved udbetaling før det fyldte 67. år nedsættes den pristalsregulerede ydelse. Sker første udbetaling, når interessenten er 65 år nedsættes den pristalsregulerede ydelse med 17.5 %. Sker første udbetaling, når interessenten er 66 år nedsættes den pristalsregulerede ydelse med 9,3 %.

Her kan du se satserne for indekstillæg og pristalsregulerede ydelser og finde en vejledning til indekstabellerne.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse nogle af dokumenterne. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.

Indekstillæg for 2024

Indekstillæg for 2023

Indekstillæg for 2022

Indekstillæg for 2021

Indekstillæg for 2020

Indekstillæg for 2019

Indekstillæg for 2018

Grundrenten er en rente, som bliver brugt til at beregne den månedlige udbetaling, som dine indbetalinger vil give dig ud fra den aftalte udbetalingsperiode.  

Grundrenten er ikke den samme rente, som din bank forrenter din indekskonto med. Din indekskonto bliver forrentet med bankens højeste indlånsrente, som godt kan være lavere end grundrenten. Er den faktiske forrentning lavere end grundrenten, bliver udbetalingsperioden forkortet, da udbetalingerne kun fortsætter indtil kontoen er tom.  

Du kan vælge mellem den faste grundrente, som står i din kontrakt, eller den variable grundrente, som bliver fastsat af Udbetaling Danmark hvert år. Formålet med den variable grundrente er, at give mulighed for, at udbetalingsperioden kommer til at ligge så tæt på den aftalte udbetalingsperiode, som muligt.  

Grundrentesatser

For kontrakter, der er tegnet i perioden fra den 1. april 1957 til den 31. december 1965, er den faste grundrente på 3,25 %. Er kontrakten tegnet i perioden fra den 1. januar 1966 til den 24. november 1971, er den faste grundrente på 4,25 %.  

Der kan laves en beregning på grund af en forhøjet fast grundrente på 6 %, hvis det er aftalt i din kontrakt.  

Den variable grundrente for 2020 er fastsat til 0,11 %.

Den variable grundrente for 2021 er fastsat til -0,2 %.

Den variable grundrente for 2022 er fastsat til -0,1 %.

Den variable grundrente for 2023 er fastsat til 1,5 %.

Den variable grundrente for 2024 er fastsat til 1,3 %.