Tillæg til folke- og førtidspension i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Du søger om tillægget ved at kontakte den lokale sygekasse eller de sociale myndigheder dér, hvor du bor. Får du afslag, har du mulighed for at søge om personligt tillæg hos Udbetaling Danmark.

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Hvis du får varmetillæg, vil du modtage det sammen med udbetalingen af din almindelige pension.

Udbetaling Danmark vurderer hvert år omkring årsskiftet, om du stadig har ret til varmetillæg. Du vil derfor få en blanket, du skal udfylde og sende retur til brug for beregningen.

Læs mere om varmetillæg:

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du får brug for hjælp, mens du er midlertidigt i Danmark. Der skal være tale om en uforudset situation, hvor du skal betale for medicin, briller, fod- eller tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling eller psykologhjælp. Det skal være udgifter, som den offentlige sygesikring giver tilskud til.

Helbredstillæg kan kun udbetales til pensionister, der er statsborgere i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Desuden skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du har fast bopæl i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien
  • Du modtager enten dansk folkepension eller førtidspension (gamle regler), eller du modtager pension fra et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.
  • Din likvide formue er under 91.900 kr. (2021) inkl. din ægtefælles/samlevers formue.
  • Din tillægsprocent er over 0.
  • Lægemidlet/behandlingen giver ret til tilskud ifølge dansk lov om offentlig sygesikring.
  • Dit behov for medicin eller behandling skal være opstået, mens du har været i Danmark.

Helbredstillægget dækker 85 pct. af din udgift til lægemiddel/behandling. Hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100, bliver beløbet forholdsmæssigt lavere.

Sådan søger du helbredstillæg

Send din ansøgning til Udbetaling Danmark sammen med kvitteringen for den udgift, som du ønsker at få dækket. Du ansøge her:

Du kan have ret til ældrecheck, hvis du får folkepension og bor i EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien. Det er din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar, der er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck.

Du kan søge ældrecheck her:

Vær opmærksom på, at du ikke kan få ældrecheck, hvis du får førtidspension.

Du kan læse mere om ældrecheck her:

Hvis du er folkepensionist

Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Du kan få udbetalt både grundbeløbet og pensionstillægget, hvis du bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Bor du udenfor de nævnte lande, kan du kun få udbetalt grundbeløbet.

Hvis du er førtidspensionist (nye regler)

Hvor meget du kan få udbetalt i førtidspension afhænger af, hvor du bor.

Bor du i et EU/EØS-land, Schweiz, USA, Indien, Sydkorea eller Filippinerne kan du få udbetalt den fulde førtidspension.

Bor du udenfor de nævnte lande, kan du kun få udbetalt den højeste førtidspension, hvis du den 31. december 2012 fik udbetalt din pension i landet og siden har boet der uafbrudt.
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for Storbritannien. 

Hvis du er førtidspensionist (gamle regler)

Ifølge de gamle regler består førtidspension af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Du kan få udbetalt både grundbeløbet og pensionstillægget, hvis du bor i et EU/EØS-land eller Schweiz. Bor du udenfor de nævnte lande, kan du kun få udbetalt grundbeløbet.
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for Storbritannien.