Pension, når du dør

Har du tænkt over, hvad der sker med din pension, når du dør, og hvordan din familie er sikret?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din families økonomiske situation bliver ofte påvirket, når du dør.

Hvor meget kan bl.a. afhænge af, om du dør, mens du stadig arbejder, eller når du er begyndt at få udbetalt din pension. Dine pårørende er nemlig stillet forskelligt i forhold til at få del i de forsikringer, der er i dine pensioner i de to situationer.

Det er altid en god ide, at du – mens tid er – tænker på, om der er behov for at sikre dine nærmeste økonomisk.

Du kan sammen med din familie lave en oversigt over, hvilke pensionsselskaber, pensionskasser eller pengeinstitutter, der administrerer jeres pensioner, og hvordan pensionerne stiller jer, hvis der skulle ske dig noget.

Du mister retten til folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension dagen efter, at du dør. Dine pårørende får derfor ikke del i pensionen. Heller ikke, hvis du er folkepensionist og har udskudt din folkepension.

Bor du sammen med en ægtefælle, registreret partner eller en samlever, der modtager enten folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, kan udbetalingen af din ydelse fortsætte i op til 3 måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension. Din samlever får et brev fra Udbetaling Danmark om efterlevelsespension højst en uge efter, at dødsfaldet er registreret i Folkeregistret.

Når de tre måneder er gået, vil din ægtefælle, registreret partner eller samlevers pension være tilpasset de satser og regler, der gælder for enlige. Afhængigt af, om du har fået din pension betalt bagud eller forud, kan der enten være blevet udbetalt for lidt eller for meget i pension, når du dør, fordi pensionen udbetales for en måned af gangen.

Din samlivsstatus har betydning for, om det er din ægtefælle, registreret partner, samlever eller boet, der har krav på at få udbetalt den del af pensionen, der er udbetalt for lidt. I nogle tilfælde skal boet betale den del af pensionen tilbage, som er blevet udbetalt for meget, fx hvis du er enlig, når du dør, og har fået forudbetalt din pension.

Dine pårørende skal ikke gøre noget i forhold til din folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får besked om dødsfaldet fra Folkeregistret og tager automatisk stilling til, hvad der skal ske med pensionen. Dine pårørende skal dog selv tage kontakt til Udbetaling Danmark, hvis du bor i udlandet.

Udbetalingen fra din ATP Livslang Pension ophører, hvis du er begyndt at få den udbetalt, når du dør.

Hvis du dør inden du fylder 67 år, vil din ægtefælle typisk få udbetalt et engangsbeløb på 75.000 kr. (2024). Din samlever vil få udbetalt engangsbeløbet, hvis I inden dødsfaldet har oplyst ATP, at I er samlevere. Dog kan din samlever også søge om beløbet efter din død. Størrelsen af engangsbeløbet bliver sat gradvist ned, hvis du dør, når du er mellem 67 og 72 år. Dør du som 72-årig, bliver der som hovedregel ikke udbetalt noget engangsbeløb.

ATP får direkte besked fra folkeregistret og udbetaler automatisk engangsbeløbet til Nemkonto. Dine pårørende skal dog selv tage kontakt til ATP, hvis du bor i udlandet.

Din eventuelle pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond går til boet, når du dør. Dvs. at dine arvinger arver pengene, hvis der er penge til overs, når gælden i boet er gjort op.

Hvis du er gift og har børn, arver din ægtefælle og børn automatisk efter arvelovens regler. Din samlever har kun ret til opsparingen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvis du har oprettet et testamente, som gør ham eller hende til arving.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond kontakter selv skifteretten og giver besked, om at din opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal indgå i boet, hvis du dør.

Hvis du har ret til supplerende pensionsydelse, også kaldet ældrecheck, men dør i januar, inden du har fået den udbetalt, udbetales den til dit dødsbo.

Vær opmærksom på, at ældrechecken kun udbetales til dit dødsbo, hvis du opfylder betingelserne for at få den.

Udbetaling Danmark får besked om dødsfaldet fra Folkeregistret og sørger for, at ældrechecken bliver udbetalt til boet.

Dvs. ydelsen går til dine arvinger, hvis der er penge til overs, når gælden i boet er gjort op.

Hvis du er gift og har børn, arver din ægtefælle og børn automatisk efter arvelovens regler. Din samlever arver kun, hvis du har oprettet et testamente, som gør din samlever til arving.

Hvis du dør inden du når folkepensionsalderen og har sparet op til Supplerende arbejdsmarkedspension, bliver din opsparing udbetalt til boet som et engangsbeløb. Dine pårørende skal betale en afgift på 40 procent til staten.

Hvis du har sparet op hos et andet pensionsselskab eller en anden pensionskasse end ATP, kan din opsparing udbetales til den, du eventuelt har begunstiget i din pensionsaftale.

Hvis du dør, efter du har nået folkepensionsalderen, bliver din opsparing ikke udbetalt.

Det er forskelligt, om dine pårørende kan få del i den pension, som du har opsparet via din arbejdsmarkedspension og individuelle pension, når du dør. Det afhænger af ordningens indhold og vilkår.

Dine arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner indeholder typisk en række forsikringer, som dine pårørende kan få udbetalt, hvis du dør, inden du er begyndt at få din pension udbetalt. Udbetalingen fra forsikringerne i din pension til dine pårørende, når du dør, afhænger af, hvilken type pension og forsikring du har.

Dør du, vil dine pårørende automatisk blive kontaktet af pensionsselskabet, pensionskassen eller pengeinstituttet, der skal bruge kontonummer og andre oplysninger. Dine pårørende kan også selv henvende sig for at forkorte processen og hurtigere få udbetalt dele af en pension eller en forsikringssum.

Hvis du på tidspunktet for din død er begyndt at få udbetalt arbejdsmarkedspension eller individuel pension vil de fleste af de forsikringer, der typisk er knyttet til pensionerne, automatisk være ophørt.

Modtager du tjenestemandspension, bliver pensionen udbetalt til udgangen af den måned, hvori du dør. Som tjenestemand vil din ægtefælle normalt i 3 måneder efter din død have ret til det pensionsbeløb, du fik udbetalt. Det kaldes en ’efterindtægt’.

Hvis du er tjenestemand i staten og er begyndt at få din pension udbetalt, vil Udbetaling Danmark automatisk få besked om din død fra Folkeregistret, hvis du er bosiddende i Danmark ved din død. Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension står for udbetalingerne af tjenestemandspensioner, også til ægtefællen.

Hvis du er tjenestemand i en kommune eller region, vil din arbejdsgiver normalt få besked om din død fra Folkeregistret.

Som tjenestemand kan du være omfattet af en gruppelivsordning, hvorfra der udbetales en forsikringssum ved dødsfald til dine nærmeste pårørende eller en navngiven begunstiget. 

’Boet’ eller ’dødsbo’ er den formue og gæld, som du efterlader, når du dør. Arven er det, der er tilbage, når gælden er betalt. Har du ikke oprettet et testamente, bliver arven fordelt til dine arvinger efter arveloven. ​