Lån til uddannelsesløft

Med et lån til uddannelsesløft har du mulighed for at uddanne dig, mens du modtager dagpenge

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Lån til uddannelsesløft er en mulighed for, at du som dagpengemodtager kan uddanne dig samtidig med, at du modtager dagpenge. Det er din A-kasse, der tager stilling til, om du kan få et lån under den givne uddannelse, du tager.

Når du har afsluttet din uddannelse, og det beløb, du skal betale tilbage, er gjort op, bliver gælden overført til Udbetaling Danmark. Det gør den, fordi Udbetaling Danmark administrerer tilbagebetaling af lån til uddannelsesløft.

Du skal begynde at betale lånet tilbage i januar ét år efter, at uddannelsen er afsluttet. Hvis du fx afslutter uddannelsen i november 2019, skal du begynde at betale tilbage i januar 2021.

Hvor længe og hvor meget skal jeg afdrage?

Perioden for, hvornår du skal betale tilbage, bliver fastlagt ud fra gældens størrelse:

  • Hvis beløbet er under 40.000 kr., skal du betale tilbage inden 7 år.
  • Hvis beløbet er mellem 40.000-60.000 kr., skal du betale tilbage inden 8 år.

Beløbet, du skal afdrage med, bliver fastlagt ud fra gældens størrelse og den periode, du skal betale tilbage over.

Inden du skal begynde at betale, vil du få et brev med en plan for, hvor meget du skal afdrage pr. gang.

Hvor ofte skal jeg betale?

Du skal betale dit lån til uddannelsesløft tilbage med lige store betalinger hver anden måned. Minimumsbetalingen er 200,00 kr., og betalingsfristen er senest den 8. i måneden.

Kan jeg betale af hurtigere eller før?

Du kan til enhver tid begynde at betale af på lånet, før du får et brev om, at du skal begynde at betale.

Du kan også til enhver tid betale et højere afdrag, betale ekstra eller indfri dit lån til uddannelsesløft.

Hvis dit lån endnu ikke er gjort op og overført til Udbetaling Danmark, skal du betale til din A-kasse. Hvis dit lån er gjort op og overført til Udbetaling Danmark, skal du betale til Udbetaling Danmark.

Sådan betaler du til Udbetaling Danmark

Du kan betale af på dit lån til uddannelsesløft hos Udbetaling Danmark ved at lave en overførsel via et dansk pengeinstitut til:

Udbetaling Danmark
Reg. nr.: 0216
Konto nr.: 4069202195

Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nr. som reference ved alle indbetalinger, ellers kan din betaling ikke blive registreret.

Sådan betaler du fra udlandet

Hvis du betaler via udenlandsk pengeinstitut, skal du lave en overførsel til:

IBAN: DK60 0216 4069 2021 95
BIC/SWIFT: DABADKKK
Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Du skal betale beløbet i danske kroner, og du skal selv betale omkostningerne ved at overføre fra udlandet.

Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nr. som reference ved alle indbetalinger, ellers kan din betaling ikke blive registreret.

Vær opmærksom på, at der er et gebyr på 5 kr. for hver indbetaling.

Når du betaler af på dit lån til uddannelsesløft, dækker dine indbetalinger først gebyrer (fx betalingsgebyr, rykkergebyr, opsigelsesgebyr), derefter renter og endelig afdrag på hovedstolen dvs. det beløb, du oprindeligt har lånt.

Du kan søge om at få udsat eller nedsat din betaling på dit uddannelsesløft i en periode, hvis du ikke kan betale det aftalte beløb.

Når du får udsat eller nedsat din betaling i en periode, vil din betaling efter perioden blive højere. Det vil den, fordi perioden for, hvornår du skal have betalt lånet tilbage, er fast.

Sådan søger du

Du skal sende dokumentation på, at du kan betale dit lån til uddannelsesløft tilbage inden for den fastsatte periode. Det kan være dokumentation på fremtidig indkomst, fx ansættelseskontrakt, lønforhøjelse eller lignende.

Ønsker du at få udsat din betaling, skal du oplyse perioden for, hvornår betalingen skal udsættes. Perioden må maksimalt være på 12 måneder ad gangen, og maksimalt på 24 sammenhængende måneder.

Ønsker du at få nedsat din betaling, skal du oplyse det beløb, du ønsker at betale pr. gang, og perioden for hvornår betalingen skal være nedsat. Minimumsbetalingen er 200,00 kr., og perioden må maksimalt være på 12 måneder ad gangen.

Når Udbetaling Danmark har modtaget din dokumentation, vurderer de, om din betaling kan blive udsat eller nedsat.

Du kan sende dokumentationen med Digital Post:

Er du påbegyndt og deltager i nyt tilbud om erhvervsuddannelse efter reglerne om pulje til uddannelsesløft, kan Udbetaling Danmark stille tilbagebetalingen af dit lån til uddannelsesløft i bero.

Du skal indsende dokumentation fra dit jobcenter med oplysning om, at du er påbegyndt og deltager i nyt tilbud om erhvervsuddannelse efter reglerne om pulje til uddannelsesløft. Dokumentationen skal indeholde start- og forventet slutdato, samt være underskrevet af sagsbehandler.

Godkender Udbetaling Danmark dokumentationen, stilles din tilbagebetaling af dit lån til uddannelsesløft i bero.

Din afdragsordning kan blive opsagt

Du skal betale senest den 8. i måneden. Betaler du ikke til tiden, får du to rykkere. Betaler du stadig ikke efter rykkerne, bliver din gæld opsagt hos Udbetaling Danmark, hvor du får en frist for at betale hele gælden på én gang.

Din gæld kan blive sendt til Gældsstyrelsen

Hvis du ikke betaler inden fristen, bliver din gæld sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Din gæld vil stadig blive forrentet hos Udbetaling Danmark, indtil Gældsstyrelsen har overtaget din gæld.

Herefter vil Gældsstyrelsen beslutte hvilket beløb, du skal betale, ud fra dine økonomiske forhold. Din afdragsordning hos Gældsstyrelsen vil højst sandsynlig blive højere end hos Udbetaling Danmark, da renten hos Gældsstyrelsen er 7,25 % (juli 2023), og du vil skal betale gebyrer i forbindelse med inddrivelsen.

Gældsstyrelsen kan modregne og foretage udlæg for din gæld. Det vil sige, at hvis du fx skal have penge tilbage i skat, kan pengene blive brugt til at betale af på din gæld. Derudover kan Gældsstyrelsen lave udlæg i dine ejendele, fx i hus og bil. Det betyder, at de har mulighed for at sælge dine ejendele på tvangsauktion og bruge pengene til at betale af på din gæld.

Hvis betalingen af dit lån ikke bliver overholdt

Hele lånet skal betales tilbage på én gang, hvis:

  • beløb, der mangler at blive betalt, ikke bliver betalt senest 8 dage efter forfaldsdagen
  • du ikke giver Udbetaling Danmark besked om din nye adresse senest 14 dage efter, du er flyttet til udlandet (gælder også Færøerne)
  • der bliver åbnet for forhandling om akkord, bliver indledt gældssaneringssag, eller hvis dit bo kommer under konkursbehandling
  • du bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål
  • den, der har taget lånet, dør.

Kan jeg få eftergivet mit lån til uddannelsesløft?

Du kan søge om at få eftergivet dit lån til uddannelsesloft hos Gældsstyrelsen. Det er Gældsstyrelsen, der beslutter, om du kan få eftergivet gælden. Du kan læse mere på Gældsstyrelsens hjemmeside www.skat.dk. 

Mens du er under uddannelse bliver dit lån til uddannelsesløft forrentet med 4 % årligt. Den 15. i måneden efter du afslutter din uddannelse, forrentes dit lån til uddannelsesløft med diskontoen plus 1 % årligt. Renten bliver tilskrevet hver måned.

Får jeg rentefradrag?

Det er Skattestyrelsen, som fastsætter regler for fradrag. Du kan læse mere om fradrag på Skattestyrelsens hjemmeside www.skat.dk.

Renter, der er kommet på dit lån i perioden, før du har pligt til at betale, giver ret til fradrag, når du betaler dem. Renter, der er kommet på dit lån, efter du har pligt til at betale, giver ret til fradrag, når de bliver tilskrevet.

Udbetaling Danmark indberetter de renter, der giver ret til fradrag, til din årsopgørelse hos Skattestyrelsen.

Gebyrer på lån til uddannelsesløft

TYPE AF GEBYR BELØB
Betalingsgebyr 5 kr.
Rykkergebyr 52 kr.
Gebyr, hvis dit lån bliver opsagt 95 kr.

Gebyrerne skal betales sammen med den næste betaling til dit lån.

Hvis en anden person, fx dine forældre eller ægtefælle, skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Fuldmagten skal sikre, at uvedkommende personer ikke kan få oplysninger om din studiegæld uden din tilladelse.

Du kan give fuldmagten mundtlig ved, at I sammen ringer til Udbetaling Danmark. En mundtlig fuldmagt er kun gyldig i den ene samtale, hvor I ringer sammen.

Sådan laver I en skriftlig fuldmagt

Her kan du udfylde og printe en fuldmagtsblanket:

Når du har udfyldt fuldmagtsblanketten kan du sende den via Digital Post:

Når du bor fast i udlandet, skal du give Udbetaling Danmark besked om din adresse.

Hvis du flytter til udlandet, skal du give Udbetaling Danmark besked om din udenlandske adresse senest 14 dage efter, du er flyttet. Giver du ikke besked, kan dit lån blive opsagt, så du skal betale hele beløbet på én gang.

Har du et MitID, kan du give besked om din udenlandske adresse med Digital Post:

Hvis ikke du har et MitID, kan du bestille et:

Du vil modtage breve med Digital Post

Udbetaling Danmark sender breve med Digital Post.

Er du frameldt Digital Post og bor i udlandet, sender Udbetaling Danmark som udgangspunkt ikke breve til dig om dine betalinger. Du kan oplyse en dansk adresse, hvis du ønsker at få sendt breve om dine betalinger fx til et familiemedlem. Udbetaling Danmark vil sende brevene til den danske adresse, indtil du giver besked om en anden adresse.

Alle spørgsmål om skattemæssige forhold, herunder gældende regler for rentefradrag, skal du rette til Skattestyrelsen. Hvis du skal bruge dokumentation for din tilbagebetaling, kan du bruge brevet fra Udbetaling Danmark med planen for, hvordan du skal betale.

Du kan finde reglerne for rentefradrag på Skattestyrelsens hjemmeside www.skat.dk.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Mener du ikke, at opgørelsen af dit lån til uddannelsesløft er korrekt, skal du kontakte din A-kasse, som har udbetalt og opgjort lånet.

Vil du klage over afgørelser om tilbagebetalingen af dit lån til uddannelsesløft, skal du inden 4 uger efter meddelelse af afgørelsen indgive din klage til Udbetaling Danmark.

Fastholdes afgørelsen, sender Udbetaling Danmark din klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, som træffer den endelige afgørelse.

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen for lån til uddannelsesløft på retsinformation.dk: