VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse

Du kan søge om godtgørelse, hvis du skal deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Voksenuddannelse.dk - tilmelding til AMU-kurser

Når du tilmelder dig et AMU-kursus på VoksenUddannelse.dk, kan du samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring. 

Giv oplysninger om din arbejdstid

Du kan kun få VEU-godtgørelse for de timer, der ligger i din normale arbejdstid. Medmindre din arbejdstid er ændret, så du holder fri på et andet tidspunkt.

Hvis du eller din arbejdsgiver har oplyst, at du deltager i en del af kurset i din fritid, skal du oplyse din arbejdstid. Det får du besked om i Digital Post.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) kan først behandle din ansøgning om VEU-godtgørelse for kurset, når du har sendt oplysningerne.

Uddannelsesstedet kan vejlede om VEU-godtgørelse

Uddannelsesstederne er med til at vejlede kursister og arbejdsgivere om VEU-godtgørelse, tilskud til befordring samt kost og logi. Som kursist kan du læse om betingelser for VEU-godtgørelse her på siden. Arbejdsgivere kan læse mere på www.virk.dk/veu.

Vejledningen indebærer også at hjælpe ikke-digitale arbejdsgivere og kursister med at ansøge. Det vil sige, at uddannelsesstedet kan hjælpe med at sende den digitale ansøgning via VoksenUddannelse.dk, da ansøgninger kun kan sendes til AUB digitalt.

AUB behandler dine oplysninger

AUB står for at udbetale VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. For at kunne gøre det behandler AUB oplysninger om dig.

For at få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring skal du opfylde en række betingelser. Er betingelserne opfyldt, og du ikke får løn under kurset, vil VEU-godtgørelsen blive udbetalt til dig. Hvis du får løn under kurset, bliver godtgørelsen udbetalt til din arbejdsgiver.

Først og fremmest skal kurset give mulighed for VEU-godtgørelse.

1. Du skal deltage i kurset

Du kan kun få VEU-godtgørelse for de timer, skolen registrerer, at du deltager.

2. Du skal få mindre i løn pga. kurset

Formålet med VEU-godtgørelse er at kompensere for den løn, du mister, mens du er på kursus. Hvis noget af undervisningen ligger i din fritid, mister du kun din løn for en del af undervisningen. Derfor kan du kun få VEU-godtgørelsen for de timer, du skulle have arbejdet.

Ligger alle undervisningstimer på tidspunkter, hvor du normalt har fri (fx i weekenden eller om aftenen), kan du ikke få VEU-godtgørelse, fordi du ikke mister din løn.

Hvis din arbejdsgiver kompenserer dig for de timer, der ligger i din fritid, kan du dog godt få VEU-godtgørelse for alle timer, du deltager i kurset. Fx hvis du får fri på et andet tidspunkt.

Hvis din arbejdstid varierer og du ikke kender din arbejdstid for de dage, du skal på kursus, skal du se på gennemsnittet af de sidste 3 til 4 måneder for at beregne din arbejdstid.

3. Du skal være i arbejde

Du skal arbejde som lønmodtager eller selvstændig i en virksomhed med dansk cvr-nummer og under dansk lov.

Din beskæftigelse skal være reel og faktisk. Det betyder, at du ud over deltagelsen i kurset skal udføre et almindeligt arbejde i virksomheden. Din beskæftigelse er ikke reel og faktisk, hvis du kun er ansat i virksomheden for at få VEU-godtgørelse. Fx hvis du bliver opsagt og efterfølgende tilmeldes et kursus, som slutter efter din sidste arbejdsdag, og din ansættelse så forlænges for at kunne få VEU-godtgørelse. 

Er du ansat i fleksjob eller er i en jobrotationsordning uden løntilskud, er du også anset for at være i arbejde og kan godt få VEU-godtgørelse for de timer, du normalt arbejder.

Hvis du har et deltidsjob og får supplerende dagpenge ved siden af, kan du få VEU-godtgørelse for op til 37 timer om ugen, hvis du deltager i fuldtidsundervisning. Du vil blive trukket i dine supplerende dagpenge for det antal timer, du får VEU-godtgørelse.

Du bliver ikke anset for at være i arbejde, hvis du fx er:

 • I gang med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
 • I virksomhedspraktik
 • I skånejob eller jobtræning med løntilskud

Er du udenlandsk statsborger eller bor i udlandet, fx Tyskland eller Sverige, kan du godt få VEU-godtgørelse, så længe du arbejder i en dansk virksomhed i Danmark. Men er du bosat i Grønland eller Færøerne, kan du ikke få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

4.  Beskæftigelse 14 dage før eller efter kurset

For at få VEU-godtgørelse skal du have været i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i 14 dage omkring kurset. Det kan være 14 dage før kurset, 14 dage efter kurset eller fx 7 dage før og 7 dage efter.

Der er ikke et krav om, hvor mange timer du skal have arbejdet om ugen.

5. Din uddannelse må ikke være højere end en erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse eller lignende er en uddannelse, som ikke kræver fx en gymnasial uddannelse for at komme ind, og som ikke varer mere end omkring fire år.

Hvis du har en højere uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse, hvis du ikke har brugt uddannelsen de seneste fem år. Hvis det er mindre end fem år siden, du blev færdig med din videregående uddannelse, kan du ikke få VEU-godtgørelsen.

6. Du modtager ikke offentlige forsørgelsesydelser

Du kan ikke få VEU-godtgørelse, samtidig med at du modtager offentlige forsørgelsesydelser, fx SU, pension eller kontanthjælp.   

7. Du må som hovedregel ikke være omfattet af en uddannelsesaftale

Hvis du er i gang med fx en erhvervsuddannelse og har en uddannelsesaftale, kan du ikke få VEU-godtgørelse, hvis du deltager i et kursus, som er en del af din uddannelse. Det skyldes, at din arbejdsgiver har pligt til at betale løn til dig under kurset.

Hvis kurset ikke er en del af din uddannelse, kan du dog godt få VEU-godtgørelse, fordi din arbejdsgiver ikke har pligt til at betale løn til dig under kurset. Det kræver dog, at de andre betingelser for at få VEU-godtgørelse er opfyldte.

Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.

For at få VEU-godtgørelsen er der en række betingelser, man skal opfylde.

Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted.

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen, og du kan få godtgørelse for de timer, du deltager i kurset.

I 2024 er satsen for VEU-godtgørelse 127,03 kr. pr. time (4.700 kr. pr. uge). 

2023 var satsen for VEU-godtgørelse 123,11 kr. pr. time (4.555 kr. pr. uge). 

Satsen i 2024 for befordringstilskud er 1,12 kr. pr. kilometer.

I 2023 var satsen for befordringstilskud 1,10 kr. pr. kilometer.   

Skat og ATP

Vær opmærksom på, at der bliver trukket skat og ATP-bidrag af VEU-godtgørelsen, men ikke af befordringstilskuddet. 

Når du eller din arbejdsgiver søger om VEU-godtgørelsen, kan I vælge, om AUB skal bruge dit hovedkort eller bikort, når du får pengene udbetalt. 

Vælger du bikort betyder det, at du betaler skat af hele VEU-godtgørelsen. Hvis du vælger hovedkort betyder det, at du får et fradrag pr. kursusdag.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du få nærmere vejledning eller læse mere om, hvordan du skal forstå dit skattekort:

Maksimumgrænser

Du kan højst få udbetalt VEU-godtgørelse for:

 • 37 timer pr. uge
 • Det samme kursus 3 gange inden for samme kalenderår
 • Sammenlagt 10 ugers (370 timer) kursus inden for samme kalenderår

Du kan også højst få befordringstilskud for 576 km pr. dag og højst 400 km pr. rejse til og fra et kursus, hvor du er indkvarteret.

Hvis din løn er lavere end godtgørelsen

Når du får løn under kurset, og din arbejdsgiver derfor får VEU-godtgørelsen, skal din arbejdsgiver udbetale et beløb til dig, der minimum svarer til godtgørelsen – også selv om din løn normalt er lavere.

Hvis du får VEU-godtgørelse i stedet for løn, får du godtgørelse efter gældende sats uanset din normale timeløn.

Opstår der uenighed, er det et anliggende mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis du har søgt og opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse, får du automatisk pengene udbetalt til din NemKonto, i takt med at dit kursus bliver holdt. Det betyder, at du normalt får pengene udbetalt ad flere gange.

Du får et brev i Digital Post, hvor du kan se, hvor meget du skal have udbetalt.

Hvis du deltager i en del af kurset i din fritid 

Hvis du skal betale tilbage

Har du fået udbetalt for meget VEU-godtgørelse og/eller tilskud til befordring, skal pengene betales tilbage.

Det kan fx ske, hvis AUB får nye oplysninger om dit fravær eller din indkomst, eller de oplysninger, du gav i din ansøgning, er forkerte.

Hvis du skal betale penge tilbage, får du en opkrævning via Betalingsservice/PBS.

Betaler du ikke tilbage inden fristen, indleder AUB en fogedretssag.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) beregner din VEU-godtgørelse ud fra:

 • De oplysninger, du gav ved tilmelding og ansøgning
 • Din deltagelse i kurset
 • Oplysninger om din indkomst

Fravær

Når du er på kursus, registrerer skolen din deltagelse og fravær. Du kan nemlig kun få godtgørelse for de timer, du har deltaget.

Det gælder dog ikke, hvis undervisningen er aflyst på grund af uforudsete forhold på skolen, fx at underviseren er syg. Du kan dog kun få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for den første dag, undervisningen er aflyst.

Strejke og lockout

Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med, at du er under en lovligt varslet strejke, lockout eller blokade.

Afskediget eller har du sagt op?

Du kan få VEU-godtgørelse, hvis du har været på kursus, lige efter din opsigelsesperiode er afsluttet. Det kræver, at kurset:

 • er aftalt med din arbejdsgiver, inden du blev afskediget eller har opsagt din stilling
 • ligger i direkte forlængelse af din opsigelsesperiode.

Du kan også få VEU-godtgørelse, hvis du er i gang med et kursus, der strækker sig ud over din opsigelsesperiode. Det kræver, at du er blevet optaget på kurset, inden du blev afskediget eller opsagde din stilling.

Fritstillet

Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får mindre i løn pga. kurset. Det gælder fx, hvis:

 • du er fritstillet med løn
 • du er på rådighedsløn.

Hvis du får nyt job, mens du er fritstillet, kan din nye arbejdsgiver få VEU-godtgørelse - også selvom du stadig får løn fra din tidligere arbejdsplads.

Så længe du opfylder de generelle betingelser, kan du som selvstændig erhvervsdrivende godt få VEU-godtgørelse.

Vær opmærksom på, at der bliver trukket skat og ATP-bidrag af VEU-godtgørelsen, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed. Du skal som selvstændig sørge for, at dit skattekort er aktivt. Ellers bliver det trukket 55 pct. i skat.

Som udgangspunkt er du selvstændig, når du har et cvr-nummer.

Hvis de oplysninger, du har givet, da du søgte om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, ændrer sig eller viser sig at være forkerte, skal du straks rette dem.

Du kan enten rette i ansøgningen på VoksenUddannelse.dk eller give besked til AUB hurtigst muligt, så fejlen kan blive rettet.

Hvis fejlen ikke bliver rettet, risikerer du at gå glip af VEU-godtgørelse eller at skulle betale tilbage.

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, kan du få behandlet sagen igen ved at ringe eller skrive til AUB, senest 14 dage efter du har fået afgørelsen.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage, senest 4 uger efter du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får medhold.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Du kan få mere at vide om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på det uddannelsessted, hvor du vil tage en uddannelse.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du også læse mere om VEU-godtgørelse.

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling af VEU-godtgørelse, kan du kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)