Planlæg orloven, så den passer til jer

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for orloven efter fødslen, alt efter om dit barn er født før den 2. august 2022 eller fra den 2. august 2022.

Som mor har du ret til at gå på graviditetsorlov med barselsdagpenge 4 uger før den forventede fødsel.

Tjek med din arbejdsgiver eller fagforening

Mange arbejdspladser har aftaler om, at deres ansatte kan gå fra tidligere med fuld løn, fx 6 eller 8 uger før den forventede fødsel.

Udbetaling Danmark kan ikke se, om du kan gå fra tidligere end de 4 uger. Er du i fast arbejde, skal du derfor starte med at tjekke din overenskomst eller kontrakt.

Det er altid din arbejdsgiver eller a-kasse, der skal give besked om din orlov til Udbetaling Danmark. Det kan de tidligst gøre den dag, du går på orlov. 

Hvis du føder før eller efter forventet fødsel

Det betyder ikke noget for resten af din orlov, om du føder før eller efter den forventede fødselsdato. Den orlov, du kan bruge efter fødslen, starter dagen efter, du har født, og bliver hverken kortere eller længere, uanset hvornår du føder. 

Hvis du får løn

Hvis du får løn for de 4 uger før din forventede fødsel, får din arbejdsgiver dine barselsdagpenge i refusion. Hvis du kan gå fra tidligere med løn, betaler din arbejdsgiver selv for de ekstra uger. I brevene fra Udbetaling Danmark kan din første orlovsdag derfor stå som den første dag, din arbejdsgiver får barselsdagpenge, selvom du er gået fra tidligere med løn.

Hvis du bliver syg på grund af graviditeten

Hvis du bliver sygemeldt på grund af graviditeten gælder særlige regler:

Særligt for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere

Efter fødslen har begge forældre som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov efter fødslen. Det gælder, hvis forældrene bor sammen på fødselstidspunktet, og barnet er født den 2. august 2022 eller senere. Der gælder særlige regler, hvis forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet, hvis forælderen er soloforælder og i andre situationer. 

Læs mere under afsnittet ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’ og afsnittet ’Planlæg orloven’: 

Orlov til mor, hvis forældrene bor sammen på fødselstidspunktet

 • 2 ugers orlov lige efter fødslen
 • 8 ugers orlov, der som udgangspunkt skal være afholdt, inden barnet fylder 10 uger
 • 14 ugers orlov, der som udgangspunkt skal være afholdt, inden barnet fylder 1 år*

Orlov til far eller medmor, hvis forældrene bor sammen på fødselstidspunktet

 • 2 ugers orlov ved fødslen, der skal afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel (inden for de første 2 uger, hvis forælderen er ledig)
 • 22 ugers orlov, der som udgangspunkt skal være afholdt, inden barnet fylder 1 år*

*Hvis enten mor, far eller medmor er lønmodtager eller bliver lønmodtager inden for det første år efter barnets fødsel, kan 9 af mors 14 uger og 9 af far/medmors 22 uger ikke overdrages til den anden forælder. Hvis forældrene er adoptanter, kan 9 af deres 18 uger ikke overdrages til den anden forælder.  

Hvis du får løn under din barsel, får din arbejdsgiver barselsdagpengene imens. De uger, du får løn, tæller derfor som uger med barselsdagpenge. Hvis du ikke får løn under orloven, eller du er ledig med ret til dagpenge, får du selv udbetalt barselsdagpengene.

Du skal altid overholde betingelserne for at få barselsdagpenge.

Orlov til mor inden for 10 uger efter barnets fødsel

Som mor har du 10 ugers orlov lige efter fødslen. De fleste holder fuld orlov i de 10 uger. Men ønsker du at arbejde nogle timer ved siden af og på den måde forlænge orloven, kan du gøre det efter aftale med din arbejdsgiver. Du kan dog ikke genoptage arbejdet og forlænge orlov de første 2 uger lige efter fødslen. 

Hvis du vil gå tilbage på arbejde på fuld tid inden for de første 10 uger efter fødslen, kan du overdrage op til 8 uger af orloven til den anden forælder, som skal holde orloven inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Hvis du er lønmodtager eller selvstændig, kan du også vælge at overdrage op til 8 uger af orloven til den anden forælder og fortsætte direkte på den efterfølgende orlov. De op til 8 uger skal som udgangspunkt afholdes af den anden forælder, inden barnet fylder 1 år.

Orlov til far eller medmor inden for 10 uger efter barnets fødsel

Som far eller medmor kan du holde 2 ugers orlov i løbet af de første 10 uger, hvis du er i arbejde. Du kan planlægge ugerne, præcis som du vil, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Det kan fx være med to uger i træk eller 2 dage om ugen i 5 uger.

Hvis du er ledig, skal du holde de 2 uger lige efter fødslen med start den dag, barnet bliver født eller senest dagen efter.

Hvis barnet er indlagt fra fødslen, kan du afbryde orloven og starte på dine op til 22 ugers orlov, som kan forlænges med den periode, barnet er indlagt.

De 2 ugers orlov ved fødslen kan ikke forlænges, og skal være afholdt inden barnet fylder 10 uger, eller går de tabt.

I kan vælge at overdrage dele af jeres orlov til den anden forælder, så det passer jeres familie- og arbejdsliv bedst. Vær opmærksom på de særlige regler, som gælder for hver orlovsperiode. Det afhænger bl.a. af jeres beskæftigelse, om I bor sammen, og om I har fælles forældremyndighed. Find din situation og afsnittet ’Overdrag orlov’ her:

Hvis du er i arbejde

Start altid med at finde ud af, om du  har ret til løn fra dit arbejde, og hvornår lønnen stopper. Det vil fremgå af din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Udbetaling Danmark kan ikke se, om du får løn under orloven.

For de fleste handler planlægningen mest om de ugers orlov, som kan overdrages til den anden forælder. Vær opmærksom på, at hvis du er lønmodtager, kan 9 af ugerne ikke overdrages til den anden forælder. Dem skal du selv holde inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse, eller går ugerne som udgangspunkt tabt.  

I kan holde orlov uden barselsdagpenge

Ifølge loven har mor ret til 32 ugers orlov efter sine 10 ugers orlov ved fødslen, og far eller medmor har ret 32 ugers orlov efter sine 2 ugers orlov ved fødslen. Det er en ret til fravær uden barselsdagpenge. 

Mor kan få 14 ugers orlov med barselsdagpenge efter sine 10 uger orlov. Far eller medmor kan få 22 ugers orlov med barselsdagpenge efter sine 2 ugers orlov ved fødslen. I kan derfor også strække orloven ved fx først at bruge jeres orlov med barselsdagpenge og derefter bruge orlov uden barselsdagpenge. Vælger I denne løsning, er det en sag mellem jer og jeres arbejdsgivere.

I skal ikke forlænge orloven hos Udbetaling Danmark, men blot aftale orloven uden løn og barselsdagpenge med jeres arbejdsgivere.

Hvis du vil starte job på nedsat tid

Hvis du er lønmodtager, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du starter på arbejde på nedsat tid og får barselsdagpenge for de timer, du er på orlov og ikke arbejder. Du skal selvfølgelig have orlovstimer tilbage.

Når du kombinerer lønnet arbejde og barselsdagpenge kaldes det også ’delvis genoptaget arbejde’. Du kan dog som mor ikke genoptage arbejdet de første 2 uger lige efter fødslen.

Sådan gør du

Når I har lavet aftalen, skal din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om, hvor mange timer du er på orlov. Derefter får du et brev om, hvad du skal gøre.

Er du selvstændig, skal du være opmærksom på, at der er særlige regler for, hvordan arbejdet gøres op.

Hvis du er i arbejde, kan du gemme noget af orloven med barselsdagpenge til senere. Det kaldes også at ’udskyde’ orloven. Du skal genoptage dit arbejde fuldt ud for at kunne udskyde orlov.

I nogle tilfælde har du ret til at holde den gemte orlov senere. I andre tilfælde skal du aftale det med din arbejdsgiver. Under alle omstændigheder skal du opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor du holder den udskudte orlov.

Du kan udskyde op til 5 ugers orlov uden aftale med arbejdsgiver

Hvis  du som lønmodtager vil genoptage arbejdet og udskyde op til 5 uger af din orlov, har du ret til at holde den gemte orlov senere. Du skal give din arbejdsgiver besked om udskydelsen senest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Det kræver altså ingen aftale med din arbejdsgiver. 

Når du vil holde den udskudte orlov, skal du varsle det til din arbejdsgiver senest 8 uger før fraværets begyndelse. Du skal holde orloven i en sammenhængende periode. Du kan holde den udskudte orlov mellem jeres barn er 1 år og 9 år.

For at få barselsdagpenge imens, skal du også opfylde betingelserne på det tidspunkt, hvor du holder den udskudte orlov. Det betyder bl.a., at du skal være i arbejde og opfylde beskæftigelseskravet. Læs mere her:

Aftale med din arbejdsgiver om udskydelse af orlov

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet på fuld tid og udskyder orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget. Du og din arbejdsgiver kan aftale, hvor mange uger, du udskyder. Hvis du skifter arbejde, skal du lave en ny aftale for at beholde retten til at holde orlov senere.

Du kan bruge af orloven, indtil barnet bliver 9 år. Det kan være som enkeltdage eller i sammenhæng, som du aftaler med din arbejdsgiver. For at få barselsdagpenge imens, skal du også opfylde betingelserne på det tidspunkt, hvor du holder den udskudte orlov.

Hvis du ikke holder al din orlov, bliver resten automatisk gemt. Du kan bruge af orloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. 

Vær opmærksom på, at hvis du er lønmodtager, skal 9 uger af ugerne være afholdt inden for et år efter barnets fødsel eller modtagelse, medmindre der er særlige forhold.

Hvis du er ledig og får arbejde

Hvis du er ledig, kan du ikke udskyde orlov og gemme den til senere. Men hvis du under orloven får arbejde på fuld tid, kan du efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget.

Hvis du kommer i beskæftigelse som lønmodtager inden barnet fylder 1 år, kan du ansøge Udbetaling Danmark om at få op til 9 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, hvis du allerede har enten afholdt al din orlov som andet end lønmodtager, eller overdraget den. Vælg din situation og find artiklen 'Hvis du bliver lønmodtager inden for barnets første år':  

Særligt for forældre til børn født før den 2. august 2022

Sådan kan I holde orlov med barselsdagpenge efter fødslen: 

 • 14 uger kun til mor (barselsorlov)
 • 2 uger kun til far/medmor (fædreorlov)
 • 32 uger til deling (forældreorlov)

Hvis du får løn under din barsel, får din arbejdsgiver barselsdagpengene imens. De uger, du får løn, tæller derfor som uger med barselsdagpenge. Hvis du ikke får løn under orloven, eller du er ledig med ret til dagpenge, får du selv udbetalt barselsdagpengene.

I skal naturligvis altid overholde betingelserne for at få barselsdagpenge.

Orlov kun til mor

Som mor har du 14 ugers barselsorlov lige efter fødslen. De fleste holder fuld barsel i de 14 uger. Men ønsker du at arbejde nogle timer ved siden af og på den måde strække orloven, kan du gøre det, når de første 2 uger er gået. Hvis du går tilbage på arbejde i en fuld uge, vil du miste retten til barselsdagpenge for den uge.

Orlov kun til far/medmor

Som far/medmor kan du holde 2 ugers fædreorlov i løbet af de første 14 uger, hvis du er i arbejde. Du kan planlægge ugerne, præcis som du vil, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Det kan fx være med to uger i træk eller 2 dage om ugen i 5 uger.

Hvis du er ledig, skal du holde de 2 uger lige efter fødslen, med start den dag barnet bliver født eller senest dagen efter. Hvis barnet er indlagt fra fødslen, må du dog gerne vente med at holde orloven, til jeres barn kommer hjem fra hospitalet.

Orlov til deling

De 32 ugers forældreorlov kan I dele mellem jer, som det passer jer bedst. I kan evt. også strække orloven og pengene over længere tid eller gemme noget orlov til senere. Det kan du læse meget mere om her på siden.

Eksempel: Mor får løn i 26 uger

Får du som mor løn i 26 uger efter fødslen, har du brugt de 14 uger kun til mor + 12 uger af forældreorloven, når din løn stopper. Dertil kommer fars 2 ugers fædreorlov. Tilbage er så 20 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som I begge kan bruge af.

Der er mange muligheder for at planlægge orloven, så den passer til netop jeres situation.

Start altid med at finde ud af, om du og barnets anden forælder har ret til løn fra jeres arbejde, og hvornår lønnen stopper. Udbetaling Danmark kan ikke se, om du får løn under orloven. 

Hvis du er i arbejde

For de fleste handler planlægningen mest om fordelingen af de 32 ugers forældreorlov, der kan bruges meget fleksibelt.

Hvis I er i arbejde, kan I fx:

 • Afløse hinanden, så far holder orlov efter mor
 • Holde nogle af ugerne samtidig
 • Vælge at far er hjemme på orlov et par dage om ugen samtidig med mors orlov
 • Strække orloven over længere tid med nedsatte dagpenge
 • Starte på arbejde på nedsat tid og få nedsatte dagpenge for resten af timerne
 • Gemme noget af orloven, til barnet er større

I skal naturligvis altid opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge.

Særlige regler, hvis du er ledig

Der er særlige regler for, hvordan du kan holde orloven, hvis du er ledig på dagpenge. 

Få flere svar ud fra din situation

Start Beregn din barsel

Barselsplan for forældre til børn født før den 2. august 2022

I kan selv lege med fordelingen af orlovsuger, inden I beslutter jer for en endelig barselsplan. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem.

Barselsplanen tager udgangspunkt i, at I begge holder den orlov, der er reserveret til mor og far. Det er derfor fordelingen af forældreorloven, I kan lege med.

Barselsplanen tager ikke højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

De oplysninger I indtaster, og den barselsplan I får vist, bliver ikke indsendt til Udbetaling Danmark. 

I skal selv oplyse jeres arbejdsgiver om, hvordan I ønsker at afholde jeres barsel.

Du kan strække forældreorloven på flere måder. Det kaldes også ’at forlænge’. I alle tilfælde gælder, at du får mere tid, men ikke flere barselsdagpenge ved at forlænge. Det er den samme pose penge, der bliver fordelt over en længere periode. 

Du har forskellige muligheder, hvis du vil strække orloven. Noget har du ret til, andet skal du aftale med din arbejdsgiver.

8/14 uger ekstra med nedsatte dagpenge

Hvis du giver din arbejdsgiver eller a-kasse besked senest 8 uger efter fødslen, har du ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med præcis 8 eller 14 uger (dog kun 8 uger, hvis du er ledig). 

Barselsdagpengene for forældreorloven kan så blive nedsat og fordelt over de ekstra 8 eller 14 uger. Det beløb, du får udbetalt, vil afhænge af, hvor mange ugers orlov, I har tilbage, når du forlænger. Nedsættelsen af dagpengene gælder resten af forældreorloven – uanset hvem af jer, der holder orlov.

Hvis du har forlænget orloven med nedsatte dagpenge, må du ikke afbryde orloven, fx med ferie, med mindre den anden forælder holder orlov imens. Du kan heller ikke gemme/udskyde orlov.

Pas på, hvis I får løn under orloven

Hvis du eller barnets anden forælder får løn under orloven, og arbejdsgiveren derfor får barselsdagpengene i refusion, skal I være særligt opmærksomme, før I forlænger på denne måde.

Det gælder også, hvis barnets anden forælder skal holde orlov efter dig og har ret til løn fra sit arbejde. Arbejdsgiverne vil nemlig også få det nedsatte beløb udbetalt fra Udbetaling Danmark i refusion. Det kan få betydning for, om de udbetaler løn under orloven. I mange overenskomster er fuld refusion en forudsætning for, at der kan udbetales løn under orloven.

I kan holde orlov uden barselsdagpenge

Ifølge loven har I ret til at holde 32 ugers forældreorlov hver, men I kan kun få barselsdagpenge for 32 uger tilsammen.

I kan derfor også strække orloven ved fx først at bruge de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge og derefter bruge forældreorlov uden barselsdagpenge. Det samlede beløb, I får udbetalt i barselsdagpenge, vil være det samme. Ingen af jer kan holde mere end 32 ugers forældreorlov.

Vælger I denne løsning, er det en sag mellem jer og jeres arbejdsgivere. Du skal ikke forlænge orloven hos Udbetaling Danmark, men blot aftale orloven uden løn og barselsdagpenge med din arbejdsgiver.

Få flere svar ud fra din situation

Hvis du vil starte job på nedsat tid

Hvis du er lønmodtager, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du starter på arbejde på nedsat tid og får barselsdagpenge for de timer, du er på orlov og ikke arbejder. Du skal selvfølgelig have orlovstimer tilbage.

Når du kombinerer lønnet arbejde og barselsdagpenge kaldes det også ’delvis genoptaget arbejde’.

Hvis du vil arbejde samtidig med orloven

Du kan også undervejs i orloven kombinere arbejde og orlov, så du fx arbejder nogle timer om ugen og holder orlov med barselsdagpenge resten af timerne. Det kan du gøre fra 3. uge efter fødslen. De timer, du ikke holder orlov, bliver gemt, så du kan strække orloven over længere tid.

Sådan gør du

Når I har lavet aftalen, skal din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om, hvor mange timer du er på orlov. Derefter får du et brev om, hvad du skal gøre.

Er du selvstændig, skal du være opmærksom på, at der er særlige regler for, hvordan arbejdet gøres op.

Få flere svar ud fra din situation

Hvis du er i arbejde, kan du gemme noget af forældreorloven med barselsdagpenge til senere. Det kaldes også at ’udskyde’ orloven. Du skal genoptage dit arbejde fuldt ud for at kunne udskyde orlov.

I nogle tilfælde har du ret til at holde den gemte orlov senere, i andre skal du aftale det med din arbejdsgiver. Under alle omstændigheder skal du også opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor du holder orloven.

Hvis du udskyder 8-13 uger

Hvis du udskyder mellem 8 og 13 uger af forældreorloven, har du ret til at holde den gemte orlov senere. Du skal give din arbejdsgiver besked om udskydelsen senest 8 uger efter fødslen. Kun en af jer kan udskyde orloven på denne måde.

Når du vil holde orloven, skal du varsle den til din arbejdsgiver mindst 16 uger, før den starter. Du skal holde orloven i en sammenhængende periode. Du kan holde den udskudte orlov mellem jeres barn er 46 uger og 9 år.

For at få barselsdagpenge imens, skal du også opfylde betingelserne på det tidspunkt, hvor du holder orloven. Det betyder bl.a., at du skal være i arbejde og opfylde beskæftigelseskravet.

Aftale med din arbejdsgiver

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder noget af forældreorloven og bruger af den senere. Hvis du skifter arbejde, skal du lave en ny aftale for at beholde retten til at holde orlov senere.

I kan begge bruge af orloven, indtil jeres barn bliver 9 år. Det kan være som enkeltdage eller i sammenhæng, som I aftaler det med jeres arbejdsgiver. For at få barselsdagpenge imens, skal du også opfylde betingelserne på det tidspunkt, hvor du holder orloven.

Hvis I ikke holder alle 32 ugers forældreorlov, bliver resten automatisk gemt. I kan bruge af orloven, hvis I kan aftale det med jeres arbejdsgiver.

Hvis du er ledig og får arbejde

Hvis du er ledig, kan du ikke udskyde orlov og gemme den til senere. Men hvis du under orloven får arbejde på fuld tid, kan du efter aftale med din arbejdsgiver udskyde den del af forældreorloven, der er tilbage.   

Få flere svar ud fra din situation