Hvis du ikke har ret til barselsdagpenge

Læs her om de nye barselsregler for forældre med børn født d. 2. august 2022 eller senere

Indhold

Nye barselsregler på vej

De nye regler gælder for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere. 

De nye barselsregler betyder, at orlovsugerne med ret til barselsdagpenge efter fødslen som udgangspunkt vil blive ligeligt fordelt mellem forældrene, hvis I bor sammen ved fødslen af barnet. 

Det betyder, at hver forælder som hovedregel har en individuel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. 

Det er fødselstidspunktet og ikke terminstidspunktet, som er afgørende for, hvilken af de to lovgivninger der gælder for dig. Det betyder, at hvis du fx har termin den 30. juli, men føder den 6. august, vil du høre ind under de nye barselsregler.

Vær opmærksom på, at du eventuelt skal varsle dit fravær efter andre regler overfor din arbejdsgiver, hvis du bliver omfattet af andre regler, end du oprindeligt har varslet efter.

Hvis de nuværende regler gælder for dig

Hvis dit barn bliver født inden den 2. august 2022, hører du ind under de nuværende barselsregler. 

Læs reglerne for din orlov her, hvis de nuværende barselsregler gælder for dig:

Som forældre har I mulighed for at overdrage orlovsuger med ret til barselsdagpenge til hinanden, så orloven passer bedst til jeres arbejds- og familieliv. 

Forældre har som udgangspunkt hver 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter fødslen. Nogle af disse uger  kan ikke overdrages til den anden forælder. 

En lønmodtager kan fx ikke overdrage 9 af ugerne, da ugerne som hovedregel skal holdes af lønmodtageren selv inden barnet fylder 1 år, ellers går de tabt. 

Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

Hvis du ikke selv har ret til barselsdagpenge 

Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet, fx hvis du får kontanthjælp, kan du ikke holde orlov med barselsdagpenge. Du vil dog have mulighed for at overdrage orlovsuger med barselsdagpenge, som du ville have haft ret til, hvis du opfyldte betingelserne.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

I kan først overdrage orlov fra den dag, barnet er født. Det er derfor ikke muligt at overdrage orlov før den 2. august 2022.

Barselsdagpenge

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet, hvilket betyder, at du skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse.

Det kan fx være, hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barsel.

Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barsel.

Hvis det gælder for dig, skal du kontakte din kommune.

Find artiklen ’Kan jeg få barselsdagpenge?’ og læs, om du opfylder betingelserne:

Du kan overdrage din orlov til den anden forælder

Hvis I som forældre bor sammen ved fødslen, har du som mor 14 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage til den anden forælder. Som far eller medmor har du 22 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage til den anden forælder.

Hvis du er adoptant, har du 18 ugers orlov efter modtagelsen, som du kan overdrage til den anden forælder.

Den anden forælder kan holde den overdragne orlov med barselsdagpenge, hvis han eller hun opfylder betingelserne på afholdelsestidspunktet.

Orlovsugerne skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse (for adoptanter). Orloven kan udskydes eller forlænges frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt.

Læs, hvordan du overdrager orlov under ’Overdrag orlov’.

Overdrag orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv.

Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født eller modtaget (ved adoption). 

Hvis du ikke er registreret som forælder, anbefaler vi dig at få det gjort hurtigst muligt, og gerne inden overdragelsen, fordi det ellers vil forlænge behandlingen af din overdragelse. 

Hvem kan overdrage?

For at overdrage og modtage orlov skal du være juridisk forælder til barnet.

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket bl.a. betyder, at du skal være i arbejde eller medlem af en a-kasse. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?':

Hvis I bor sammen ved fødslen, har du som mor 14 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage til den anden forælder. Som far eller medmor har du 22 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage til den anden forælder. 

Hvis du er adoptant, har du 18 ugers orlov efter modtagelsen, som du kan overdrage til den anden forælder. 

Forælderen, som du overdrager orloven til, skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til 9 år efter barnets fødsel eller modtagelse, hvis betingelserne er opfyldt.

Hvis I ikke bor sammen ved fødslen eller modtagelsen, eller hvis I er i en anden særlig situation, er det et andet antal uger, der kan overdrages.

Læs mere under 'Situationer, der kan have betydning for din orlov'.

Hvis mor, far eller medmor er i et ansættelsesforhold, er ledig, er selvstændig m.m., kan I læse om situationen her:

Situationer, der kan have betydning for din orlov

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet bliver født, sker der en anden tildeling af jeres orlov end den almindelige fordeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, har det ikke betydning for tildelingen af jeres orlov.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, vil få 13 ugers ekstra orlov efter fødslen. 

Forælderen kan vælge at overdrage orloven til den anden forælder, der som udgangspunkt skal holde orloven, inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at udskyde eller forlænge ugerne frem til 9 år efter barnets fødsel, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvis forælderen også har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos på tidspunktet for fødslen, også får eneforældremyndighed inden 1 år efter fødslen, kan forælderen søge Udbetaling Danmark om yderligere 9 ugers orlov med barselsdagpenge, der som udgangspunkt skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel.

Forælderen kan vælge at overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til 9 år efter barnets fødsel, hvis betingelserne er opfyldt. Det er forudsætning for tildeling af 9 ekstra uger, at I ikke boede sammen på fødselstidspunktet, I ikke bor sammen på ansøgningstidspunktet, og at du har eneforældremyndighed på ansøgningstidspunktet. 

Orloven for den forælder, som barnet ikke bor hos

Den forælder, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos, har ret til mindre orlov.

Hvis du som forælder ikke har ret til barselsdagpenge og ikke har barnet boende, har du 9 ugers orlov, som du kan overdrage til den anden forælder. De 9 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes af den anden forælder, inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at udskyde eller forlænge orloven frem til 9 år efter barnets fødsel, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, vil hver forælder have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, hvis betingelserne er opfyldt. Det gælder også, selvom I flytter fra hinanden kort tid efter fødslen.

I skal selv aftale, om I vil overdrage orlov til hinanden. Udbetaling Danmark kan ikke lave en anden fordeling af orloven, hvis I ikke kan blive enige om at overdrage orlov til hinanden.

Faderskab eller medmoderskab er ikke fastslået

Hvis faderskabet til barnet ikke er fastslået, og der kører en faderskabssag, eller det er fastslået, at faren er ukendt, skal du i forbindelse med din ansøgning om barselsdagpenge eller ansøgning om overdragelse oplyse dette og sende evt. dokumentation.

Hvis du bliver lønmodtager, inden 1 år efter barnets fødsel, og du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov.

Det kan du i de situationer, hvor du har brugt eller overdraget al din orlov, som ligger efter mors 10 ugers orlov ved fødslen eller efter fars eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen.  Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller på anden ydelse, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år.

Du skal være lønmodtager, når du starter de op til 9 ugers orlov. Orloven kan ikke overdrages til den anden forælder.

Orloven skal holdes inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre forælderen pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven. Hvis orloven ikke holdes inden for det første år, går den tabt. 

Hvis du har orlov tilbage

Hvis du har orlov tilbage (dvs. orlov, som ikke er afholdt eller overdraget), vil op til 9 uger af din tilbageværende orlov blive inddraget i de 9 ugers ekstra orlov. 

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.