Hvem har ret til ferie

Hvis du er lønmodtager, optjener du ret til betalt ferie, hvis du er omfattet af ferieloven

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ferieloven gælder kun for lønmodtagere. Du er lønmodtager, hvis du får løn for et arbejde i et tjenesteforhold. Tjenesteforhold betyder, at du skal rette dig efter din arbejdsgiver. Du er ikke lønmodtager, hvis du fx er selvstændig erhvervsdrivende, har afgørende indflydelse på den virksomhed, som du arbejder i, eller er ledig.

Nogle lønmodtagere er ikke omfattet af ferieloven, fx tjenestemænd i staten eller ansatte i folkekirken. Men så har du ret til ferie efter andre regler. Du kan spørge din fagforening eller arbejdsgiver om disse regler.

Ferieloven gælder som udgangspunkt kun, hvis du arbejder i Danmark. Hvis dit ansættelsesforhold har tilknytning til andre lande end Danmark, kan du være omfattet af andre regler.

Gælder ferieloven altid?

Din arbejdsgiver skal altid følge ferieloven. Du kan ikke fraskrive dig retten til ferie. I kan undlade at overholde nogle udvalgte regler i ferieloven, hvis du og din arbejdsgiver er enige, og hvis det er til din fordel.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en kollektiv overenskomst, hvor der gælder andre regler. Du kan kontakte din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Er jeg lønmodtager i ferielovens forstand?

Din titel er ikke afgørende for, om du er lønmodtager. Det har heller ingen betydning, om du er fuldtids- eller deltidsansat, om arbejdet er din hoved- eller bibeskæftigelse, eller om der er tale om løsarbejde.

Det er en konkret vurdering, om du er lønmodtager. Man vurderer det bl.a. på:

  • om du har en vis arbejdsforpligtelse
  • om din arbejdsgiver har ret til at lede og fordele din arbejdstid og -opgaver
  • om dit arbejde udføres i din arbejdsgivers navn
  • karakteren af din løn, fx om du tager direkte eller indirekte del i den økonomiske risiko ved driften af virksomheden.

Du kan godt være lønmodtager, selvom din løn er B-indkomst.

Hvis du er ansat i en overordnet stilling, er du som udgangspunkt også omfattet af ferieloven. Nogle ledere mv. har dog så stort ansvar og så mange beføjelser, at der ikke er tale om et lønmodtagerforhold i ferielovens forstand. Det gælder, hvis du fx ejer virksomheden eller dele af den og derfor har en afgørende indflydelse på den daglige drift i virksomheden.

Det samme gælder normalt også, hvis du er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som administrerende direktør.

Det er altid en konkret vurdering, om du er ansat som lønmodtager og er omfattet af ferieloven. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, om du er lønmodtager i ferielovens forstand.

Du kan have ret til ferie, selvom du ikke er omfattet af ferieloven.

Du kan være omfattet af en overenskomst, der sikrer dig ret til ferie. Du kan kontakte din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Du kan have ret til feriedagpenge, hvis du modtager visse ydelser fra din a-kasse eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din a-kasse.

I forbindelse med barsel og adoption optjener du i visse situationer ret til feriedagpenge fra din a-kasse eller ferieydelse fra Udbetaling Danmark.

Hvis du er ansat i fleksjob, er du omfattet af de almindelige ferieregler og optjener feriepenge.

Har du ikke optjent feriepenge eller ferie med løn fra din arbejdsgiver, kan du søge om ledighedsydelse, når du holder ferie.

Du kan som elev hos en arbejdsgiver have særlig ret til betalt ferie, selvom du ikke har optjent ferie endnu. Det gælder kun, hvis du har en uddannelsesaftale efter Lov om erhvervsuddannelser. Hvis du er i tvivl, kan du spørge på dit uddannelsessted eller hos din arbejdsgiver.

Hvor mange feriedage kan jeg holde?

Hvis du begynder som elev inden den 1. juli i et ferieår, har du ret til at holde 25 dages betalt ferie i dette ferieår.

Hvis du begynder som elev den 1. juli eller senere, har du ret til fem dages betalt ferie i dette ferieår, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem den 1. oktober og den 30. april.

Du har ret til 25 dages betalt ferie i det andet ferieår, hvor du er elev.

Eksempel:
Du begynder som elev den 1. august, og din arbejdsgiver holder lukket to arbejdsdage mellem jul og nytår. Du har derfor ret til løn under ferie for disse dage.

Hvad får jeg i feriepenge?

Som elev har du ret til at holde ferie med løn. Derudover skal du have et ferietillæg på 1 pct. af din samlede løn i optjeningsåret fra arbejdsgiveren.

Hvis du har optjent feriepenge fra tidligere arbejde, skal du bruge disse feriepenge, før du får udbetalt løn af din arbejdsgiver.

Hvis beløbet pr. dag er mindre end den løn, du ellers ville have fået, skal din arbejdsgiver supplere op til lønnen på ferietidspunktet.

Hvis du skifter arbejdsgiver undervejs

Hvis du skifter arbejdsgiver i løbet af din tid som elev, får du betalt ferie hos den nye arbejdsgiver, som hvis du var ansat hos den samme arbejdsgiver gennem hele elevtiden. Retten til ferie begynder derfor ikke forfra, hvis du indgår en ny uddannelsesaftale. Hvis du allerede har holdt en del af din ferie hos din tidligere arbejdsgiver, kan du kun holde resten af din ferie hos din nye arbejdsgiver.

Når du er færdig som elev

Hvis du fortsætter hos din arbejdsgiver, når du er færdiguddannet, optjener du enten feriepenge eller ferie med løn.

Hvis du har ferie med løn, er det den sædvanlige løn på ferietidspunktet, som du har ret til. Det gælder også for den ferie, som du har optjent under elevtiden.

Hvis du får feriepenge, skal du have 12,5 pct. af din løn i optjeningsåret.

Hvis du fratræder, når elevtiden slutter

Din arbejdsgiver skal afregne dine optjente feriepenge, når du stopper.

Hvis du har søgt opholdstilladelse som au pair den 1. juli 2015 eller senere, kan du holde betalt ferie allerede fra opholdets start. Det kaldes samtidighedsferie.

Hvis du ikke har søgt opholdstilladelse den 1. juli 2015 eller senere, gælder ferielovens almindelige regler.

Hvis du er ansat som hushjælp i en privat husstand, og du arbejder otte timer eller mindre om ugen i gennemsnit, gælder nogle forenklede regler om ferie.

Privat hushjælp kan fx være hjælp til børnepasning, madlavning, rengøring, havearbejde eller andet husligt arbejde i en privat husstand.

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages betalt ferie. Du kan holde ferien i takt med, at du optjener den. Når du holder ferien, har du ret til løn.

Du behøver ikke holde din optjente ferie i et bestemt ferieår, men kan holde din ferie løbende. Du skal dog senest have holdt din ferie tre år efter, den er optjent.

Du får ikke feriepenge udbetalt, men holder ferie med løn. Når du stopper som hushjælp, skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene direkte til dig for de feriedage, du endnu ikke har holdt.

Er du omfattet af forskerskatteordningen efter kildeskatteloven, kan du aftale med din arbejdsgiver, at der skal gælde forenklede regler om ferie for dig.

Er du udenlandsk forsker eller anden højt kvalificeret udenlandsk medarbejder, der ikke er omfattet af forskerskatteordningen, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering give tilladelse til, at din arbejdsgiver må bruge de forenklede regler i din ansættelse.

Efter de forenklede regler optjener du 2,08 dages betalt ferie for hver måned du er ansat, og du kan afholde ferien i takt med, at den bliver optjent. Når du holder ferien, har du ret til løn.

Du behøver ikke holde din optjente ferie i et bestemt ferieår, men kan holde din ferie løbende. Du skal dog senest have holdt din ferie tre år efter, den er optjent.

Du får ikke feriepenge udbetalt, men holder ferie med løn. Når du stopper som forsker, skal din arbejdsgiver udbetale feriepenge direkte til dig for de feriedage, du endnu ikke har holdt.

Hvis du har en aftale med en kommune om at tage et barn i pleje, gælder ferieloven som udgangspunkt for dig. Som familieplejer har du derfor samme rettigheder som en lønmodtager, men den kommunale ferieaftale gælder ikke for dig.

Feriereglerne gælder ikke for dig, hvis plejeforholdet er organiseret som en selvstændig virksomhed.

Når du skal holde ferie

Kommunen varsler din ferie, men det kan også være muligt at lave en aftale om, hvornår du skal holde ferie. Kommunen skal give dig besked om, hvilke uger du skal holde din ferie.

Du kan vælge at holde din ferie sammen med dit plejebarn. Kommunen kan ikke pålægge dig at holde ferie med plejebarnet. Hvis du vælger at tage barnet med på ferie, har du ikke krav på dobbelt vederlag eller løn samtidig med feriepenge.

Hvis du har flere børn i pleje

Hvis du har en plejeaftale med flere kommuner, har du et ansættelsesforhold med hver enkelt kommune. Du kan godt holde ferie fra den ene kommune, men samtidig arbejde for den anden.

Hvis et af plejeforholdene stopper, skal kommunen afregne dine feriepenge for dette plejeforhold.

Hvis du har flere plejebørn på samme kontrakt, har du et ansættelsesforhold. Hvis du har flere plejebørn på hver sin kontrakt hos den samme kommune, har du flere ansættelsesforhold.

Hvis der er en ændring i antallet af plejebørn på samme kontrakt fra optjeningsåret til ferieåret, skal kommunen regulere din løn under ferien forholdsmæssigt. Det gælder kun, hvis ændringen er på mere end 20 pct. i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller -omfang.

Hvis du ikke holder ferie

Hvis du har feriepenge til gode, når ferieåret slutter, skal kommunen afregne dem til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Du har mulighed for at få udbetalt feriepenge for et ophørt ansættelsesforhold eller for den 5. ferieuge, når ferieåret slutter, selvom ferien ikke er holdt.

Du optjener ikke ferie, og du kan som udgangspunkt ikke holde ferie under en arbejdskonflikt.

Optjening af ferie

Du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du er ansat. I de måneder, hvor du er ramt af en arbejdskonflikt, optjener du 0,07 feriedag, pr. dag, du arbejder.

Du optjener ikke feriedage og feriepenge, mens du deltager i en lovligt varslet arbejdskonflikt, fordi du ikke modtager løn fra din arbejdsgiver.  

Ferie under arbejdskonflikter

Du kan holde din ferie som planlagt, hvis din ferie begynder før eller samtidig med, at en lovligt varslet arbejdskonflikt starter. Din ferie bliver ikke afbrudt, hvis konflikten begynder, mens du holder ferie.

Hvis du deltager i en arbejdskonflikt, og din ferie skulle være begyndt under konflikten, kan du ikke holde ferie. I den situation vil konflikten forhindre dig i at holde ferie.

Fastsættelse og varsling af erstatningsferie

Hvis du ikke kan begynde din planlagte ferie på grund af en arbejdskonflikt, skal din arbejdsgiver fastsætte en ny ferie, når konflikten er ophørt. Det kan arbejdsgiveren gøre med en måneds varsel for din hovedferie på 15 dages ferie i træk og med 14 dages varsel for øvrig ferie.

Det kan være svært at planlægge ny hovedferie inden den 30. september, hvis du ikke har kunne holde ferien pga. strejke eller lockout. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter forhandling med konfliktens parter tillade, at hovedferien holdes efter 30. september. I forhandlingen kan din hovedferie evt. blive opdelt i to sammenhængende perioder, hvor den ene periode skal udgøre mindst to uger.

Udbetaling af feriepenge ved arbejdskonflikt

Du kan få udbetalt dine feriepenge, selvom ferien ikke er holdt, hvis arbejdskonflikten forhindrer dig i at holde hovedferien inden den 30. september og øvrig ferie inden den 30. april. Arbejdskonflikten skal dog være endeligt afsluttet, før udbetalingen kan ske. I visse situationer kan du vælge at overføre ferien i stedet for at få pengene udbetalt.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om:

  • optjening og afholdelse af ferie
  • ret til ferie
  • løn under ferie eller ferietillæg
  • ind- og udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på borger.dk eller sende et brev til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø