Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, skal det anmeldes til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det kan være:

 • Hvis du har været ude for en ulykke i forbindelse med dit arbejde
 • Hvis du har fået en sygdom, der kan sættes i forbindelse med dit arbejde

Din ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis:

 • Ulykken er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, det er foregået under
 • Du har fået en fysisk eller psykisk skade, som har medført varige eller forbigående gener 
 • De gener, du har, skyldes den skade, du har fået ved ulykken  

Din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis:

 • sygdommen står på Fortegnelsen over Erhvervssygdomme
 • det kan dokumenteres, at sygdommen skyldes dit arbejde   

Du kan læse mere her:

I langt de fleste tilfælde skal du ikke selv gøre noget. Din arbejdsgiver eller læge sørger for at anmelde skaden.

Anmeldelse af arbejdsulykker
Hvis du har været ude for en ulykke, er det din arbejdsgivers pligt at anmelde arbejdsulykken.

 • Din arbejdsgiver skal senest 14 dage efter din første fraværsdag anmelde din ulykke, hvis ulykken har været skyld i, at du ikke har kunne varetage dit sædvanlige arbejde. Dette gælder også hvis du fx er blevet sat til at varetage en anden arbejdsfunktion end din normale.
 • Din arbejdsgiver skal ligeledes anmelde ulykken, selvom du ikke har været uarbejdsdygtig, hvis ulykken må antages at give krav på ydelser efter §11 i arbejdsskadesikringsloven. Ydelser kan fx være udgifter til behandling og hjælpemidler (fx fysioterapi/kiropraktor eller høreapparat/krykker), som vil kunne dækkes af arbejdsskadesikringen.

Det er i første omgang din arbejdsgivers forsikringsselskab, der skal behandle sagen.

Forsikringsselskabet vil indhente oplysninger om ulykken og den skade, du har fået. Forsikringsselskabet vurderer, om de selv kan behandle sagen, ellers oversender forsikringsselskabet din sag til behandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anmeldelser af erhvervssygdomme
Har du fået en sygdom, der kan skyldes dit arbejde, er det din læge eller speciallæge, der anmelder den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler alle anmeldelser om erhvervssygdomme.

Det skal du selv gøre

Det er vigtigt, at du giver arbejdsgiver så korrekte og konkrete oplysninger om din arbejdsulykke som muligt, og at du gør arbejdsgiver opmærksom på, hvis oplysningerne i anmeldelsen ikke er rigtige, eller hvis du fx har været uarbejdsdygtig mere end det oplyste.

Hold øje med, om du modtager et kvitteringsbrev fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i din Digitale Post på borger.dk, om at din skade er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan også følge med i Se Sag og se, om anmeldelsen er oprettet hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder skaden til sit forsikringsselskab, kan du selv anmelde den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Når du selv eller en tredjepart, fx dit fagforbund, anmelder en arbejdsulykke, vil din arbejdsgiver modtage oplysninger om anmeldelsen, når AES begynder at behandle sagen.

Når din arbejdsgiver anmelder en ulykke, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der i første omgang skal behandle sagen. De vil indhente oplysninger om ulykken og den skade, du har fået. Forsikringsselskabet behandler selv de mindre alvorlige ulykker, og det er derfor ikke alle ulykker, der sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når forsikringsselskabet har oplysninger om ulykken, vurderer de, om sagen skal behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

Når din læge eller speciallæge anmelder en sygdom, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtage anmeldelsen direkte. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter begynde at indhente oplysninger om din sygdom for at vurdere, om den kan anerkendes som en arbejdsskade.

Hvis din ulykke eller sygdom registreres i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, vil du modtage et kvitteringsbrev, så du ved, at vi behandler din sag.

Vurderes det, at din arbejdsskade skal behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. indsamler og vurderer vi alle de relevante informationer i din sag. Du vil få nogle spørgeskemaer om din skade, som du skal udfylde og sende til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du kan også blive bedt om at gå til lægen og få udfyldt en lægeerklæring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samarbejder med læger, forsikringsselskaber, kommuner, fagforbund og advokater om at indsamle oplysninger for at sikre den bedst mulige viden om din skade og din situation.

Selvom du er kommet til skade eller er syg, kan din sag blive afvist. Det betyder ikke, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tvivler på, at du er kommet til skade eller er syg. Men det betyder, at din skade ikke opfylder de krav, der står i arbejdsskadeloven.

Hvis du ikke ønsker, at en skadesag bliver behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
Du eller din repræsentant har mulighed for at sige "nej" til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler eller indhenter oplysninger i din sag.

Det kan for eksempel være, hvis en arbejdsgiver har anmeldt en arbejdsulykke, men du ikke er kommet til skade og derfor ikke ønsker, at vi behandler sagen.

Når din sag er modtaget i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, venter vi syv dage med at begynde sagsbehandlingen. Du kan indenfor de syv dage oplyse os om, at du ikke ønsker, at vi behandler eller indhenter oplysninger i sagen. 

Derudover kan du eller din repræsentant til enhver tid bede os om at standse behandlingen af en sag, hvilket vi så vil gøre. 

Som tilskadekommen er du part i din sag og kan på et hvilket som helst tidspunkt i sagsforløbet få en kopi af de oplysninger, der er i sagen.

Du kan også følge med i din sag på Se Sag. Her kan du også give andre adgang til at se din sag.

Spørgsmål og lægeundersøgelser
For at vi kan undersøge din sag bedst muligt, er det vigtigt, at du svarer på vores spørgsmål og går til de lægeundersøgelser, vi beder om.

Du kan få dækket dine nødvendige omkostninger, når vi sender dig til undersøgelser.

Oplysninger om din sag
Har du ekstra oplysninger til din sag, som du ønsker at give os, kan du bede om at få sagen udsat, mens du får fat i oplysningerne. Vi vil typisk udsætte sagen i 14 dage, før vi træffer en afgørelse.

Du kan på ethvert tidspunkt bede os om at standse behandlingen af din sag. Vi skal blot have besked om det skriftligt.

Før vi træffer en afgørelse i sagen, sender vi dig kopier af de oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, og som vi mener, du ikke kender i forvejen. Vi beder dig samtidig om at kommentere oplysningerne.

Hvis vi har brugt en af vores lægekonsulenter ved vurderingen af din sag, kan du, efter afgørelsen er truffet, bede om at se vores lægekonsulents udtalelse.

Udsæt svarfrist
I Se Sag kan du udsætte svarfristen i en stor del af de breve, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender til dig

Klagemuligheder
Du kan klage over vores afgørelser og sagsbehandlingen  

Genoptagelse
Er der nyt i din sag, kan du bede om genoptagelse.

Når du får anerkendt en arbejdsskade, bliver det afgjort:

 • om du skal have erstatning
 • hvilken type erstatning du skal have
 • hvor stor erstatningen skal være.

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab eller AES, der udbetaler erstatningen. Du kan være berettiget til følgende typer af erstatning og godtgørelse:

 • sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
 • godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er på 5 pct. eller derover
 • erstatning for tab af arbejdsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 pct.

Du kan læse mere om, hvordan du kan beregne en erstatning på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside:

Erstatning som engangsbeløb eller løbende ydelse
Godtgørelse for varigt mén bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt som et engangsbeløb, hvis:

 • du har fået en endelig afgørelse om erhvervsevnetab og 
  dit erhvervsevnetab er mindre end 50 pct.

Erstatning for erhvervsevnetab bliver udbetalt som en løbende, månedlig ydelse, hvis:

 • du har fået en midlertidig afgørelse eller
  dit erhvervsevnetab er 50 pct. eller større

Erstatninger, der udbetales som løbende ydelse, er skattepligtige. Erstatninger, der udbetales som engangsbeløb, regnes ikke med i den skattepligtige indkomst.

Erstatning til efterladte
Som efterladt har du mulighed for at få erstatning, hvis afdøde var omfattet af arbejdsskadeloven og dødsfaldet kan anerkendes som en følge af en arbejdsskade.

Hvem der betaler afhænger af, om du skal have erstatning for en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke.

Hvis din arbejdsskade er en erhvervssygdom, eller du har haft en arbejdsulykke, mens du var ansat i staten, udbetaler AES din erstatning. Når din sag er afgjort, har AES fem uger til at udbetale din erstatning. AES udbetaler pengene til din NemKonto hurtigst muligt.

Hvis din arbejdsskade er en arbejdsulykke, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen til din NemKonto. Det skal normalt ske senest fem uger efter, at afgørelsen er truffet. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet.

Hvis du vil vide mere om udbetaling af din erstatning, kan du kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Varigt mén
Erstatning for varigt mén er et engangsbeløb som kompensation for de gener, du har fået på grund af skaden. Du kan få erstatning for mén, hvis dine gener og smerter er permanente, og dit mén er på minimum 5 pct.

Erhvervsevnetab
Hvis din skade betyder, at du ikke kan tjene det samme som før, kan du muligvis få erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan få erstatning for tabt erhvervsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 pct. Du får enten en midlertidig eller en endelig afgørelse om erhvervsevnetab.

Hvis din situation på arbejdsmarkedet ikke er helt afklaret, vil du få en midlertidig afgørelse med revision. Det betyder, at du får en dato for, hvornår AES igen vurderer din sag. At din situation er uafklaret kan fx være, hvis du har fået et midlertidigt fleksjob, modtager dagpenge eller sygedagpenge, eller hvis du er under revalidering.

Hvis AES er sikre på, at din situation på arbejdsmarkedet ikke er midlertidig, får du en endelig afgørelse. Det kan fx være, hvis du er ansat i et varigt job eller fleksjob eller har fået førtidspension.

Det er vigtigt, at du giver AES besked, hvis din situation ændrer sig. AES får ikke automatisk besked fra din kommune, hvis du fx bliver tilkendt fleksjob eller førtidspension.

Du kan muligvis få dækket visse udgifter, du har haft, mens Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har behandlet din sag. Det gælder udgifter til behandling og genoptræning efter arbejdsskaden, fx fysioterapi, medicin, behandling hos psykolog og rejseudgifter.

Måden, du søger om at få dækket dine udgifter, er forskellig, når du har været ude for en arbejdsulykke eller har fået en erhvervssygdom.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre:

Dækning af udgifter i en arbejdsulykkessag

Hvis du har rejseudgifter og udgifter til fx medicin og behandling på grund af din skade, skal du sende en kopi af regningerne til din arbejdsgivers forsikringsselskab. De tager stilling til, om de kan dække dine udgifter. Hvis ikke, kan de bede AES om at afgøre, hvilke udgifter du kan få dækket.

Du skal kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab, hvis du har spørgsmål om udgifter til behandling, og hvilke typer af behandling arbejdsskadeforsikringen dækker.

Dækning af udgifter i en arbejdsulykkessag for ansatte i staten

AES betaler udgifter til offentlig transport efter, hvad det koster med det billigste transportmiddel. Kørsel i egen bil bliver betalt efter statens laveste kilometertakst.

Hvis AES har bedt dig om at blive undersøgt langt væk fra dit hjem, kan du søge om at få betalt nogle af dine udgifter til ophold på fx vandrehjem, hotel eller lignende og til mad og drikke. Du kan ikke få dækket udgifter for din eventuelle ægtefælle eller rejseledsager.

Hvis du er blevet trukket i løn med mindst 2 timer for at kunne tage til undersøgelse, kan du søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. AES dækker hele eller dele af din tabte arbejdsfortjeneste.

Når vi har modtaget din ansøgning, beregner vi, hvor meget du kan få dækket. Pengene bliver herefter sat ind på din NemKonto.

Dækning af udgifter i en erhvervssygdomssag

Hvis din sygdom er en anerkendt erhvervssygdom, kan du søge om at få betalt dine rejseudgifter og udgifter til fx medicin og behandling hos AES.

Hvis du endnu ikke har fået en afgørelse om, at din sag er anerkendt, skal du derfor gemme dine regninger på medicin, behandling og rejseudgifter. Dem kan du muligvis få dækket, hvis din sag om erhvervssygdom senere bliver anerkendt. Der er visse udgifter, du kan få betalt, selv om din sag endnu ikke er afgjort. Det gælder rejseudgifter til undersøgelser, som AES har bedt dig om at tage til.

Det skal du være opmærksom på, når du søger:

 • Sørg for at læse side 1 på ansøgningsskemaet ” Vigtig information før du udfylder din ansøgning”
 • Læg eventuelle kvitteringer, regninger eller andet i orden efter datoer. Så er det hurtigere at behandle din ansøgning
 • Skriv tydeligt på dokumentationen, hvad og hvilken sag behandlingen vedrører. Har du fx fået fysioterapi, skal det også stå på regningen, hvor på kroppen du er blevet behandlet

Behandlingsudgifter i min erhvervssygdomssag

Det er som udgangspunkt kun tilskudsberettiget medicin og behandling, du kan søge om at få dækket. Det er fx behandling hos en kiropraktor eller fysioterapeut, hvis du er blevet henvist af din læge. Behandling på private hospitaler eller hos alternative behandlere er ikke omfattet.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark", trækker AES dit tilskud fra udbetalingen.

Rejseudgifter i min erhvervssygdomssag

AES betaler udgifter til offentlig transport efter, hvad det koster med det billigste transportmiddel. Kørsel i egen bil bliver betalt efter statens laveste kilometertakst.

Hvis AES har bedt dig om at blive undersøgt langt væk fra dit hjem, kan du søge om at få betalt nogle af dine udgifter til ophold på fx vandrehjem, hotel eller lignende og til mad og drikke. Du kan ikke få dækket udgifter for din eventuelle ægtefælle eller rejseledsager.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved undersøgelser 

Hvis du er blevet trukket i løn med mindst 2 timer for at kunne tage til undersøgelse, kan du søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. AES dækker hele eller dele af din tabte arbejdsfortjeneste. Når vi har modtaget din ansøgning, beregner vi, hvor meget du kan få dækket. Pengene bliver herefter sat ind på din NemKonto.

Hvis din erhvervssygdomssag bliver afvist

Du kan få dækket rejseudgifter og udgifter til overnatning og spisning samt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med de undersøgelser, som AES har sendt dig til, hvis din sag bliver afvist.

På AES’ hjemmeside kan du finde satserne for, hvor meget du maksimalt kan få betalt af dine udgifter:

Kan jeg få dækket fremtidige udgifter i min erhvervssygdomssag?

Din sygdom skal være anerkendt som erhvervssygdom hos AES, før du kan søge om at få betalt dine fremtidige udgifter. Det er som udgangspunkt kun tilskudsberettiget medicin og behandling, du kan søge om at få dækket. Når behandlingen er tilskudsberettiget, betaler du selv en del af beløbet, og det offentlige betaler resten. Behandling på private hospitaler eller hos alternative behandlere er ikke omfattet.

Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", trækker AES dit tilskud fra udbetalingen.

Det skal du være opmærksom på, når du søger:

 • Sørg for at du og din læge har udfyldt hele ansøgningsskemaet
 • Læg eventuelle kvitteringer, regninger eller andet i orden efter dato
 • Skriv tydeligt på dokumentationen, hvilken sag behandlingen vedrører

Du kan ansøge her:

Når din sag er blevet afgjort, er der flere, der kan klage over afgørelsen. Det kan være:

 • dig selv
 • din arbejdsgiver
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK)
 • arbejdsgiverens forsikringsselskab.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen af din sag, bliver din udbetaling udsat, indtil klagen er behandlet. Bemærk, at din udbetaling ikke bliver udsat, hvis det er dig, der klager over en afgørelse.

Vil du klage over afgørelsen af din sag?

Er du uenig i afgørelsen i din sag, kan du klage. Klager skal sendes til AES. Hvis AES ikke kan give medhold i klagen, bliver den sendt videre til behandling i Ankestyrelsen. Fristen for at klage er 4 uger efter, du har modtaget din afgørelse.

Du kan få genoptaget en afgørelse, hvis der kommer nye oplysninger i sagen. Det kan fx være, at generne på grund af din skade viser sig at være mere alvorlige, eller din arbejdsmæssige situation ændrer sig, efter du har fået en endelig afgørelse.

Der gælder forskellige regler for genoptagelse alt efter, hvilken del af en sag du ønsker at få genoptaget. De tre hovedområder er:

 • sager, vi tidligere har afvist
 • spørgsmålet om erstatning
 • fejl eller mangler i en afgørelse.

Læs mere om mulighederne for genoptagelse:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en del af ATP-koncernen. AES behandler hvert år ca. 60.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet. Derudover udbetaler AES erstatning til borgere for erhvervssygdomme og opkræver AES-bidrag via Samlet Betaling fra arbejdsgivere.

AES blev etableret 1. juli 2016 og er en sammenlægning af det tidligere Arbejdsskadestyrelsen og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Kontakt

72 20 60 00 ( Telefontid)