Barselsregler for studerende og nyuddannede: Barn født før den 2. august 2022

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, bliv klogere på din økonomi

Start

Vælg emne

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Beregn din barsel

Du kan selv lege med fordelingen af orloven, før du og barnets anden forælder beslutter jer. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem.

Barselsplanen tager udgangspunkt i, at I begge holder den orlov, der er reserveret til mor og far. Det er derfor fordelingen af forældreorloven, I kan lege med.

Barselsplanen tager ikke højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

Hvis dit barn er født i perioden fra den 2. august 2021 til den 1. august 2022, har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov med ret til barselsdagpenge, hvis du er blevet lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel. 

Hvornår kan jeg holde orloven?

De ekstra uger kan tidligst holdes den 2. august 2022 og frem.

Orloven skal samtidig være holdt inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvornår gælder reglerne for mig?

Du kan have ret til de op til 9 ekstra ugers orlov, hvis du ikke har holdt 9 ugers forældreorlov som lønmodtager inden for barnets første år. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller været på anden ydelse, da barnet blev født, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år. 

Du skal være lønmodtager, når du starter på de op til 9 ugers orlov.

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’ nedenfor.

Sådan gør du

Når du er blevet lønmodtager og ønsker de op til 9 ekstra ugers orlov, skal du starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. 

Vi kan først tage stilling til, om du har ret til den ekstra orlov, når du er startet på din orlov, og vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Særligt for dig, som har fælles forældreorlov tilbage

Det er uden betydning, om du og den anden forælder stadig har orlov tilbage af de 32 ugers fælles forældreorlov med barselsdagpenge. Du kan stadig have ret til de op til 9 nye ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, hvis du opfylder alle betingelserne.

Vær dog opmærksom på, at hvis du har holdt nogle eller alle 9 nye uger som lønmodtager, og du efterfølgende vil holde yderligere orlov som lønmodtager ved at bruge af jeres fælles orlov, så vil de 9 nye uger blive fratrukket fællesorloven for hver uge, du holder.

Hvis du har fælles orlov tilbage, og du vil søge om de op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der har betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du stopper orloven tidligere end planlagt
 • du begynder at arbejde delvist
 • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 • du forlænger din orlov med nedsatte barselsdagpenge
 • dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov
 • du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen 'Min Barsel':

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Søg barselsdagpenge

Det er din situation, der afgør, hvad du skal gøre for at få barselsdagpenge.

Hvis du er nyuddannet

Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af en a-kasse, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få et ansøgningsskema til barselsdagpenge.

Du udfylder skemaet og sender det sammen med dokumentation tilbage til Udbetaling Danmark via Digital Post.

Er du medlem af en a-kasse og har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du kontakte din a-kasse og fortælle, at du skal på barsel.

A-kassen giver besked til Udbetaling Danmark, som sender dig et brev med Digital Post. Du bekræfter digitalt, at oplysningerne fra din a-kasse er rigtige og sender samtidig dokumentation til Udbetaling Danmark.

Dokumentation

Som dokumentation skal du sende en kopi af dit eksamensbevis eller forhåndsgodkendelse fra din vejleder til Udbetaling Danmark, hvor det skal fremgå, hvilken dato du afsluttede uddannelsen eller forventer at afslutte den.

Hvis du er studerende med studiejob

Hvis du har et job ved siden af studiet og opfylder kravene for at få barselsdagpenge, skal du bede din arbejdsgiver om at oplyse Udbetaling Danmark, at du skal på barsel.

Når din arbejdsgiver har oplyst om din barsel, får du et brev i Digital Post fra Udbetaling Danmark med et link, som giver adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Har du flere arbejdsgivere?

Læs mere om, hvordan du gør, når du har flere arbejdsgivere:

Vigtige tidsfrister

Selvom din arbejdsgiver skal indberette din barselsorlov på Virk.dk, er det dit ansvar, at Udbetaling Danmark får oplysningerne inden ansøgningsfristen udløber.

 • Hvis du ikke får løn under din barselsorlov, er fristen for at søge barselsdagpenge 8 uger efter fødslen.
 • Får du løn under noget af din barselsorlov, skal Udbetaling Danmark have din ansøgning om barselsdagpenge senest 8 uger efter, at lønudbetalingen er stoppet.

Modtager Udbetaling Danmark ansøgningen senere, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs mere om dispensation her:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.   

Planlæg orloven

En orlov med barselsdagpenge er inddelt i fire stadier:

 • Graviditetsorlov til moren 4 uger før forventet fødsel.
 • Barselsorlov til moren i 14 uger efter fødslen.
 • Fædreorlov i 2 sammenhængende uger efter fødslen.
 • Forældreorlov i 32 uger, som forældrene kan dele.

I kan få en mere uddybende introduktion til barselsorloven og se et eksempel på, hvordan man kan planlægge den her:

Når du skal på barsel, er der flere ting, du skal huske. Herunder kan du se en huskeliste for de ting, der er vigtige for din barselsorlov og barselsdagpenge. 

 • Som mor skal du fortælle din a-kasse, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. Det skal du gøre senest 3 måneder før din termin.
 • Som far skal du fortælle din a-kasse, hvornår du forventer at gå på fædreorlov. Det skal du gøre senest 4 uger før, du går på orlov. 
 • Du modtager et brev i din Digitale Postkasse med informationer om, hvordan du søger barselsdagpenge på borger.dk. Du skal søge om barselsdagpenge seneste 8 uger efter, du har modtaget brevet.  
 • Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov mellem jer, skal I fortælle det til Udbetaling Danmark på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’.
 • Hvis du vil forlænge din orlov, kan du gøre det på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’.

Når du skal på barsel, er der flere ting, du skal huske. Herunder kan du se en huskeliste for de ting, der er vigtige for din barselsorlov og barselsdagpenge. 

Før fødslen:

 • Som mor skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. Det skal du gøre senest 3 måneder før din termin.
 • Som far skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at gå på fædreorlov. Det skal du gøre senest 4 uger før, du går på orlov. 
 • Hvis du ikke får barselsdagpenge under din barsel, modtager du et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du søger barselsdagpenge. Det gælder både for mor og far. 

Efter fødslen:

 • Fortæl din arbejdsgiver, hvornår du kommer tilbage på arbejde. Det skal du gøre senest 8 uger efter fødslen.
 • Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov mellem jer, skal I fortælle det til Udbetaling Danmark på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’.
 • Hvis du vil udskyde eller forlænge din orlov, kan du gøre det på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’. Husk at fortælle din arbejdsgiver, hvis du forlænger eller udskyder orloven.
 • Hvis du får løn under noget af din orlov, skal din arbejdsgiver indberette, når din løn stopper på virk.dk. Herefter får du et brev med Digital Post, som fortæller hvordan du søger barselsdagpenge på borger.dk. 

Økonomi

Som studerende kan du få barselsdagpenge, hvis du er i en af disse tre situationer:

1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse

Du kan få barselsdagpenge, hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Læs mere under:

Er du gået på orlov før den 1. juli 2018?

Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du er gået på orlov før den 1. juli 2018. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet have arbejdet uafbrudt de seneste 13 uger før din orlov og have haft mindst 120 timer i de 13 uger.

2. Du er elev i lønnet praktik

Du kan få barselsdagpenge, hvis du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet. 

Læs mere under:

3. Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse

Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge, hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, dvs. har ret til dagpenge.

Vær opmærksom på, at du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge.

Læs mere under:

Derudover skal du i alle situationer også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du får SU

Hvis du får SU, kan du i stedet for barselsdagpenge få ekstra SU-klip.

Når studiet starter

Hvis du stopper din orlov for at studere og får SU, mister du retten til at udskyde den del af orloven, der er tilbage. Du kan vælge at forsætte med at holde orlov og få barselsdagpenge, mens du studerer – dog kun frem til barnet er 46 uger.

Læs mere

Læs mere om reglerne for barselsdagpenge ved adoption:

Læs mere om børnetilskud til forældre under uddannelse:

Du kan få barselsdagpenge, hvis du afslutter din uddannelse lige inden eller i løbet af orloven. Det kræver dog, at visse betingelser er opfyldt.

Hvis du har afsluttet din uddannelse den sidste måned før orloven begynder

Du kan få barselsdagpenge, hvis du har afsluttet en erhvervsuddannelse, måneden før din orlov begynder. Som mor kan du få barselsdagpenge, hvis du inden for en måned inden fødslen afslutter en erhvervsrettet uddannelse på mindst 18 måneder. Hvis der er tale om graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel, og du senest denne dag har afsluttet en uddannelse inden for den seneste måned, er der også ret til barselsdagpenge. 

Der skal være tale om en erhvervsmæssig uddannelse på min. 18 måneder, som enten er SU-berettiget eller omfattet af lov om erhvervsuddannelser. Det gælder ikke gymnasiale uddannelser som fx hhx og htx.

Hvis du har afsluttet din uddannelse efter fødslen

Du kan få barselsdagpenge, hvis du afslutter din uddannelse, efter du har født og inden dit barn er 46 uger. Du skal dog være meldt ledig i din a-kasse, stå til rådighed og have ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Der er også krav om, at du er sammen med dit barn hver dag under orloven. Læs mere om de regler der gælder:

Vær opmærksom på, at du som ledig ikke kan holde orlov, efter barnet er fyldt 46 uger.

Som nyuddannet

Som fuldtidsforsikret dimittend kan du få udbetalt: 

 • 3.360 kr. pr. uge (2024) før barnets fødsel (3.255 kr. i 2023)
 • 3.855 kr. pr. uge (2024) efter barnets fødsel (3.735 kr. i 2023).

Hvis du forsørger andre børn under 18 år, vil du også få udbetalt 3.855 kr. pr. uge (2024) før fødslen. 

Som studerende

Som studerende kan du have ret til barselsdagpenge, hvis du har et lønnet studiejob.

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timeløn. Har du ikke et studiejob, kan du måske få mere i SU.

Du kan læse mere om, hvor meget du som lønmodtager kan få i barselsdagpenge:

Har du ikke fast arbejdstid?

Hvis du i dit studiejob ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for den seneste afsluttede kalendermåned, inden din orlov begyndte.

Hvis gennemsnittet af din arbejdstid i denne periode ikke har været, som den sædvanligvis er, kan Udbetaling Danmark i stedet beregne dine barselsdagpenge ud fra din gennemsnitlige timeløn og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag.

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får penge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i det brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
 52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
 4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
 9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger .

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Ferie

Der er to muligheder for at få feriepenge samtidig med barselsdagpenge:

1. Du kan få udbetalt op til 15 feriedage efter den 1. oktober 2018 og evt. resterende ferie efter den 1. maj 2019, hvis du stadig er på barsel,

eller

2. du kan vente med at få alle feriedage udbetalt til efter den 1. maj 2019, hvis du stadig er på barsel til den tid.

At være på barsel kaldes en feriehindring, da din orlov er en hindring for, at du kan holde ferie i ferieåret. Du har derfor lov til at få feriepenge samtidig med barselsdagpenge.

Du skal ikke give Udbetaling Danmark besked om, at du får feriepenge på baggrund af en feriehindring.

Du bestiller udbetaling af feriepenge under feriehindring her

For nyuddannede

Er du nyuddannet på barsel, skal du læse, hvordan reglerne er under

Orlov fra studiejob

Har du orlov fra et studiejob, skal du læse, hvordan reglerne er under

På SU

Får du SU, skal du kontakte SU-kontoret på dit uddannelsessted eller Styrelsen for Videregående Uddannelser for at høre om reglerne for ferie under din barsel.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge.

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge