Spørgsmål og svar om uddannelsesgodtgørelse

Målgruppe og betingelser

Uddannelsesgodtgørelse er et frivilligt tilbud. Det er til dig, der ønsker at skifte retning i arbejdslivet, fordi du har en arbejdsskade og ikke kan arbejde på fuld tid med det samme som før. Med en ny uddannelse åbner du for andre jobmuligheder, der tager højde for din arbejdsskade, og som får dig tilbage i job. 

Under din uddannelse får du hver måned et beløb, der svarer til 83% af din tidligere løn. Pengene er øremærket til en specifik uddannelse, du vælger sammen med dit kommunale jobcenter. Du kan højst få uddannelsesgodtgørelse i fire år. 

Hvis vi vurderer, at du opfylder betingelserne for uddannelsesgodtgørelse, sender vi dig et brev om, at du muligvis kan få økonomisk støtte, mens du uddanner dig. 

Fordi der er omstændigheder i dit liv, som vi ikke nødvendigvis kender til – fx at du bliver opsagt eller selv siger op – har du også mulighed for at tage initiativet og ringe til os.

Vær desuden opmærksom på, at vi ikke kontakter alle tilskadekomne, der har fået et samlet mén på 10% - de øvrige betingelser skal også være opfyldt.

Du kan søge om uddannelsesgodtgørelse gennem hele dit arbejdsskadeforløb. Det gælder også, selvom du tidligere har sagt, at du ikke er interesseret, men senere ændrer mening. 

Vær opmærksom på, at når vi har afgjort dit endelige tab af erhvervsevne, kan du ikke længere få uddannelsesgodtgørelse. Derfor bør du ringe til os, så snart du bliver interesseret i at tage en uddannelse, og du mener, du opfylder betingelserne.

Uddanner du dig allerede?

Hvis du allerede er i gang med at omskole dig, fordi du har haft en arbejdsskade, kan du også søge om uddannelsesgodtgørelse. Hvis du ringer til os, så undersøger vi, om du opfylder betingelserne. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få uddannelsesgodtgørelse med tilbagevirkende kraft før 1. juli 2024.

Ja, men du kan kun komme i betragtning til uddannelsesgodtgørelse, hvis din afgørelse om varigt mén er truffet efter 1. januar 2024. Desuden skal afgørelsen være på mindst 5%. Dit samlede mén skal være på mindst 10%. I den vurdering kan der også indgå varigt mén fra andre sager – også afgørelser før januar 2024.

Selvom du bliver godkendt til uddannelsesgodtgørelse, kan du først få penge fra 1. juli 2024, hvor reglerne for udbetaling træder i kraft.

Hvis du starter på din uddannelse tidligere, skal du derfor finde en anden måde at finansiere perioden frem til første udbetaling i juli 2024- eventuelt med SU, hvis det er en mulighed.

Hvis du fx starter på en 2-årig uddannelse den 1. april 2024, kan du tidligst få penge fra 1. juli 2024. Derefter vil du få uddannelsesgodtgørelse de næste 21 måneder, indtil du er færdig med din uddannelse. 

Måske. Det afgørende er, om du har én anerkendt arbejdsskade og en méngrad på mindst 10 procent på grund af én eller flere arbejdsskader. ”Private” skader tæller ikke med i de 10 procent.

Selvom du har 'private' skader, kan du stadig få uddannelsesgodtgørelse. Det vigtigste er, at du har én arbejdsskade, som gør, at du enten ikke kan arbejde inden for dit tidligere arbejdsområde på fuld tid, og heller ikke anvende dine uddannelser i arbejde på fuld tid. Du får ikke afslag på uddannelsesgodtgørelse, selv om din private skade også er årsag til, at du vil uddanne dig. 

Hvis du har flere arbejdsskadesager, og nogle af dem er blevet afvist, kan du stadig få uddannelsesgodtgørelse, hvis du har en eller flere anerkendte arbejdsskader, som tilsammen giver en méngrad på mindst 10 procent.

Sideløbende med din arbejdsskadesag har du mulighed for at omskole dig og videreudvikle dine kompetencer efter de almindelige regler i beskæftigelsessystemet.

Hvis du er sygedagpengemodtager eller dagpengemodtager kan kommunen i nogle tilfælde fx tilbyde dig:

  1. Virksomhedspraktik 
  2. Job med løntilskud 
  3. Vejledning og opkvalificering 
  4. Nytteindsats  

Hvis du er begrænset i din arbejdsevne og opfylder en række øvrige betingelser kan jobcentret sætte gang i et revalideringsforløb.

Du kan også videreuddanne dig i det almindelige uddannelsessystem, hvor du måske har ret til SU.

Hvis du er omfattet af integrationsloven, kan kommunen tilbyde dig at deltage i et særligt program, der har til formål at hjælpe dig i job.

Hvis du vil vide, hvilke tilbud der er relevante for netop dig, bør du kontakte dit kommunale jobcenter. 

De omfatter erhvervsgrunduddannelser (egu), som afsluttes på niveau 3 i forberedende grunduddannelse, erhvervsuddannelser, professionsbacheloruddannelser eller andre videregående uddannelser.

Derimod kan du ikke få uddannelsesgodtgørelse til fx:

  1. korte kompetencegivende kurser som fx truckcertifikat og lastbilkørekort
  2. integrationsgrunduddannelsen
  3. kompetencegivende foruddannelse, der giver dig adgang til senere erhvervsuddannelse, fx enkeltfag på HF-niveau
  4. sprogkursus i dansk 

Økonomi

Med uddannelsesgodtgørelse får du hver måned udbetalt et beløb, der svarer til 83 % af den løn, du tjente før din arbejdsskade. Beløbet nedsættes dog med 8 % i forhold til din tidligere løn, fordi du ikke skal betale et arbejdsmarkedsbidrag af uddannelsesgodtgørelsen.

Uanset din tidligere løn vil du som minimum få 110 % af den højeste dagpengesats (268.740 kr. årligt i 2024) og maksimalt 464.280 kr. årligt (38.690 kr. om måneden) – uanset om din faktiske løn før arbejdsskaden var højere end 608.000 kr. (2024). 

Hvis du har indkomst i den periode, hvor du modtager uddannelsesgodtgørelse, fx i form af elevløn eller fra selvstændig virksomhed, bliver ydelsen reduceret tilsvarende.

Du kan højst få uddannelsesgodtgørelse i 4 år, hvilket svarer til 48 måneder. 

Du kan få forlænget den periode, hvis du under uddannelsen har holdt barselsorlov. I den forlængede periode vil uddannelsesgodtgørelsen for perioden efter 48 måneder svare til højeste barselsdagpengesats. 

Hvis du ønsker at forlænge perioden med uddannelsesgodtgørelse, fx fordi du ikke har bestået din eksamen og skal tage noget om, kan du højst få forlænget uddannelsesgodtgørelsen inden for de 48 måneder.

Du får de første penge i den måned, hvor du begynder på din uddannelse. Det kan dog tidligst være 1. juli 2024. 

Når du er blevet optaget på din uddannelse, skal du give os besked. Når du sender os dokumentation på, at du er optaget og dato for studiestart, kan vi se, hvornår vi skal udbetale penge første gang. 

Hvis forsikringsselskabet klager, skal Ankestyrelsen tage stilling til den afgørelse, vi har lavet i AES. Mens Ankestyrelsen ser på klagen, fortsætter du med at få udbetalt uddannelsesgodtgørelse hver måned. Det gør du, indtil Ankestyrelsen laver en ny afgørelse.

Hvis Ankestyrelsen er enige i vores afgørelse, fortsætter udbetalingen som før.

Hvis Ankestyrelsen er uenige i vores afgørelse, kan det være, at du enten får færre penge, eller at udbetalingen helt stopper. Det afhænger af deres nye afgørelse. Du vil ikke skulle betale penge tilbage, som du allerede har modtaget - medmindre du har givet forkerte oplysninger, eller hvis du har holdt vigtige oplysninger tilbage, og det har ført til, at vi har truffet en forkert afgørelse.

Du kan ikke få uddannelsesgodtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne på samme tid for samme skade. 

Din nye uddannelse har åbnet for nye jobmuligheder, som hjælper dig tilbage på arbejdsmarkedet. For nogle kan det være, at lønnen ikke når op på det samme niveau som tidligere. Hvis det gælder for dig, har du måske ret til endelig erstatning for tab af erhvervsevne. 

Du bør kontakte AES, hvis du ikke kan tjene det samme, som du gjorde, før du fik din arbejdsskade. Medmindre du selv anmoder os om det, undersøger vi ikke, om du har krav på erstatning for tab af erhvervsevne efter din uddannelse.  

Godkendelse af uddannelsesgodtgørelse

Vi kan desværre ikke fortælle dig, hvor lang tid vi er om at behandle din sag. Vi ved, at ventetiden er svær. Derfor skynder vi os, så meget vi kan, så du kan komme i gang med din uddannelse.

Der er særligt 4 ting, som har betydning for, hvor længe du skal vente på svar:

Har vi allerede afgjort, om du har et varigt mén?

Hvis vi allerede har afgjort, om du har et varigt mén, kan vi med det samme gå i gang med at se på din ansøgning.

Hvis dit varige mén endnu ikke er afgjort, skal vi først vente på den afgørelse, inden vi kan sætte gang i dit uddannelsesforløb.

Hvem sætter forløbet i gang?

Hvis vi har kontaktet dig for at høre, om du er interesseret i at tage en uddannelse, har vi en stærk formodning om, at du er i målgruppen. Hvis du bekræfter, at du er interesseret, kan vi formentligt sende dig hurtigt videre til jobcenteret.

Hvis du sætter forløbet i gang ved at ringe til os, skal vi først undersøge, om du er i målgruppen. Det afhænger af, om vi har afgjort dit varige mén, og hvor meget vi ved om din situation.

Hvor meget ved vi om din situation?

Jo mere vi ved om din situation, desto hurtigere kan vi behandle din ansøgning. Hvis vi har brug for flere oplysninger om dit tidligere arbejde, uddannelse og løn, vil det forlænge sagsbehandlingstiden, fordi vi skal indhente og vente på svar. 

Hvor lang tid tager din dialog med kommunen?

Du skal til samtale hos jobcenteret for at få vejledning om dit valg af uddannelse. Svaret fra os vil afhænge af, hvor lang tid din dialog med kommunen varer og hvornår de giver os besked om dit valg af uddannelse. Først når vi har jobcenterets svar, kan vi afgøre, om du kan få uddannelsesgodtgørelse.

Vi prioriterer din ansøgning om uddannelsesgodtgørelse højt. Vi ved, at det er vigtigt for dig at få et hurtigt svar, så du kan søge ind på din uddannelse inden for ansøgningsfristen. 

Hvis du er bekymret for, om vi kan nå at behandle din anmodning i tide, skal du ringe til os. 

Vi kan ikke love dig en bestemt svarfrist, fordi vi skal indhente oplysninger hos fx din læge og din tidligere arbejdsplads. Måske skal vi også vente på, at du er helbredsmæssigt afklaret, hvis vi endnu ikke har truffet afgørelse om varigt mén. Vi vil gøre vores bedste for at fremskynde processen.  

Det er os i AES, der afgør, om du kan få uddannelsesgodtgørelse. Det gør vi ved at undersøge, om du opfylder betingelserne. 

Til at guide dig og vurdere dit valg af uddannelse har vi brug for hjælp fra de kommunale jobcentre. De har erfaring og kompetence til at vurdere og rådgive om job og uddannelser. 

Hvis du er interesseret i uddannelsesgodtgørelse, og du er i målgruppen, bliver du inviteret til en samtale i jobcenteret. Her tager de stilling til, om dit valg af uddannelse passer med rammerne for ordningen.

Uanset om du tilkendes uddannelsesgodtgørelse eller ej, skal vi afslutte de øvrige forhold i din arbejdsskadesag. Det betyder fx, at AES afgør, om du skal have godtgørelse for varigt mén, hvis det mangler i din sag. Vi ser også på, om du evt. har ret til erstatning for tab af erhvervsevne for perioden, inden du begynder på din uddannelse. 

Hvis du får uddannelsesgodtgørelse, fastsætter vi en start- og slutdato for godtgørelsen. Udbetalingen standser ved slutdatoen og din sag er derefter afsluttet hos os i AES. 

Du skal kontakte os i AES, hvis du ikke bliver færdig med din uddannelse til den forventede slutdato. Det samme gælder, hvis du ikke kan tjene det samme med din nye uddannelse, som det kunne før arbejdsskaden. 

Valg af uddannelse

Under uddannelse

Du skal give AES besked med det samme, når du ikke længere følger din uddannelse. Din udbetaling af uddannelsesgodtgørelse stopper.  

Du skal som udgangspunkt betale uddannelsesgodtgørelse tilbage for de måneder, du ikke har været studieaktiv, men hvor du fortsat har fået penge fra os. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, så snart du ikke længere er studieaktiv, så vi kan stoppe din udbetaling. 

Du skal give AES besked med det samme, hvis du ikke kan gennemføre din uddannelse. Din udbetaling af uddannelsesgodtgørelse stopper på det tidspunkt, hvor du ikke længere er studieaktiv. 

Du skal som udgangspunkt betale uddannelsesgodtgørelse tilbage for de måneder, du ikke har været studieaktiv, men hvor du fortsat har fået penge fra os. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, så snart du ikke længere er studieaktiv, så vi kan stoppe din udbetaling.

Hvis du vil skifte til en anden uddannelse, skal du give os besked med det samme. Vi stopper din uddannelsesgodtgørelse, fordi den er øremærket til en specifik uddannelse. Herefter starter et nyt visitationsforløb, hvor du sammen med jobcenteret skal vælge en ny uddannelse. Derefter tager vi stilling til, om du kan få uddannelsesgodtgørelse til den nye uddannelse ved igen at se på, om alle betingelserne er opfyldt. 

Hvis du ikke deltager i undervisningen i mere end 30 dage på grund af længerevarende sygdom, skal du hurtigst muligt ringe til os. 

Du får uddannelsesgodtgørelsen i den periode, hvor du er syg. Dog stopper udbetalingen, hvis du er syg mere end 4 gange af 30 dage i sammenhæng. Den stopper også, hvis du har været syg i 6 måneder i træk. Det gælder også, hvis din sygdom varer mindre end 6 måneder, men du forventer, at være fraværende i mindst 6 måneder pga. sygdommen.

Du kan tage barselsorlov, men hvis du ikke er studieaktiv af andre årsager, kan du ikke længere få uddannelsesgodtgørelse. Du kan altså ikke holde pause eller søge andre former for orlov end barselsorlov. 

Du har dog mulighed for at ansøge om uddannelsesgodtgørelse én gang mere, hvis du vælger at stoppe på din uddannelse. Godtgørelsen kan kun tilkendes igen, hvis alle betingelserne er opfyldt og du skal igennem et nyt forløb hos jobcenteret. Det gælder også, selv om du genoptager den samme uddannelse.

Afsluttet uddannelse

Når din uddannelse er afsluttet, er din arbejdsskadesag hos os i AES også færdig. Der sker altså ikke mere i din sag, medmindre du kontakter os.  

Vi foretager dog en afsluttende kontrol af, om du har fået løn eller anden indkomst i den sidste tid på din uddannelse. Derfor kontakter vi dig for at høre om du har tjent penge de sidste måneder af din uddannelse. 

Du bør kontakte os i AES, hvis du efter din uddannelse ikke kan tjene det samme som før arbejdsskaden. Medmindre du selv anmoder os om det, undersøger vi ikke, om du har krav på erstatning for tab af erhvervsevne efter endt uddannelse, 

Som nyuddannet skal du søge job på samme vilkår som andre nyuddannede. Du skal derfor melde dig ledig i dit jobcenter og gå i gang med at planlægge din jobsøgning.

Hvis du har afsluttet en erhvervsuddannelse, der har varet mindst 18 måneder, har du ret til dagpenge en måned efter, at uddannelsen er afsluttet. Det kræver dog, at du har meldt dig ind i en A-kasse senest to uger efter, at uddannelsen er afsluttet.