Fødselsregistrering

I de fleste tilfælde anmeldes fødslen af jordemoderen på hospitalet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Normalt anmeldes en fødsel af jordemoderen på hospitalet.

Du skal kun anmelde dit barns fødsel selv

 • Hvis du bor uden for Sønderjylland, og der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
 • Hvis du bor i Sønderjylland og har født hjemme (ikke på et hospital).

Du kan anmelde fødslen på blanketten 'Fødselsanmeldelse.

Fødslen kan ikke anmeldes med MitID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Jordemoderen indberetter fødslen til personregisterføreren. Det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i sognet, hvor moren bor.

Hvis I bor i Sønderjylland, indberetter jordemoderen i stedet fødslen til kommunen.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I anmelde faderskab digitalt.

Hvis du er barnets mor og bor i Sønderjylland

I skal selv som forældre anmelde fødslen til kommunen. Læs mere om registrering af fødsler og navne i Sønderjylland eller print en fødselsanmeldelse til registrering af fødsel eller navn.

Hvis du er barnets mor og bor uden for Sønderjylland

Hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen, skal I selv som forældre anmelde fødslen til sognet dér, hvor fødslen er fundet sted. Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

Bor du i udlandet, men føder i Danmark

Har en jordemoder medvirket ved fødslen, bliver fødslen registreret i sognet, hvor fødslen har fundet sted.

Hvis du føder et barn og ikke har en dansk folkeregisteradresse, registreres fødslen i sognet, hvor fødslen har fundet sted. Det er kun, hvis en jordemoder ikke har medvirket ved fødslen, at du skal anmelde fødslen. Du kan selv printe blanketten ud. Send den til sognet, hvor fødslen har fundet sted. Find sognet på Sogneportalen.

Hvis du føder på et sygehus, der ligger i Sønderjylland, kan sygehuset vejlede dig i, hvilken kommune blanketten skal sendes til i Sønderjylland.

Hvis du føder et barn i udlandet, og du har dansk folkeregisteradresse, skal du ved indrejse i Danmark henvende dig og få barnet registreret hos folkeregisteret, dér hvor du bor.

Du skal medbringe barnets udenlandske fødsels- og navneattest.

Attester udstedes ikke automatisk i forbindelse med fødselsregistreringen, men du kan bestille en Personattest på dit barn enten med MitID eller ved henvendelse til dit bopælssogn. Er barnet født i Sønderjylland, skal du rette henvendelse til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For bestilling med MitID gå til siden Attester.

For bestilling uden MitID, kan du finde dit bopælssogn på Sogneportalen.

For oplysninger om sønderjyske kommuner:

Ved henvendelser til bopælssognet eller en fødekommune i Sønderjylland, skal du medbringe legitimation.

Er barnet ikke født i Danmark, kan du kun få en attest fra en dansk myndighed, hvis barnet har fået en navneændring i Danmark efter 1. april 2006.

Bemærk, at danske myndigheder allerede har adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Start Mine sygehusbehandlinger

Hvis du vil finde ud af, hvornår på døgnet, du blev født, er det dit fødselsår, der afgør, hvilket register du skal finde oplysninger i.

Hvis du er født efter 1977 kan du se oplysningen i Landspatientregistret på sundhed.dk.

 • Du skal være over 15 år og bruge MitID til at logge på
 • Sæt startdato i datovælgeren til din fødselsdag og tryk på søg
 • Dit fødselstidspunkt vil fremgå som starttidspunktet på ’fødselskontakten’, som er den allerførste kontakt, du kan se i Landspatientregisteret.
 • Fra 1977- 2004 er starttidspunktet angivet i hele timer, dvs. uden minutangivelse. Eksempelvis dækker starttidspunktet 22:00 over fødsler mellem kl.22:00 og 22:59
 • Fra fra og med 2005 bør fødsler fremgå med starttidspunkt i både timer og minutter.

Når du som mor bliver registreret i forbindelse med fødselsregistreringen, får du normalt et brev i din digitale post med oplysninger om bl.a.:

 • fødselsregistrering
 • registrering af den anden forælder
 • navngivning
 • attester
 • relevante henvisninger

Hvis barnets mor bor i Sønderjylland, så får hun ikke dette brev tilsendt, da fødselsregistreringen sker ved den sønderjyske kommune. 

I kan som forældre registrere faderskabet til jeres barn i tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller dødt kort efter fødslen. Blanketten udfyldes kun, hvis I som forældre ikke er gift med hinanden. Det kan ikke anmeldes digitalt, og I skal derfor anmelde det via blanketten ”Registrering af faderskab”.

Faderskabet skal kun fastslås, hvis moren eller en anden, som har retlig interesse heri, beder om det. 

Vedlæg barnets dødsattest.
Er en af jer – eller I begge – født i Sønderjylland, før 1960 eller i udlandet, vedlæg fødsels- og dåbsattest(er), fødsels- og navneattest(er) eller lignende dokumentation.

Send blanketten og relevante bilag til det sogn, hvor I bor. Bor I ikke sammen, skal I sende blanketten til morens sogn. Er barnet født i Sønderjylland, skal I sende blanketten til den kommune, hvor moren bor.

For kontaktoplysninger til sognet, se på Sogneportalen.

For oplysninger om de sønderjyske kommuner.

Erklæringen kan ikke sendes til sognet/kommunen, hvis:

 • Moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand end faren
 • Moren er separeret ved fødslen
 • Den ene af jer – eller I begge – er under 18 år eller under værgemål.

I det tilfælde skal Familieretshuset behandle sagen.

Når faderskabet er fastslået
Bliver et faderskab til et dødfødt barn eller et barn, der er dødt kort efter fødslen, fastslået, betyder det

 • At faren kan pålægges at betale bidrag til barnets eventuelle dåb og begravelse samt til udgifterne ved fødslen og morens underhold i to måneder før og en måned efter fødslen.
 • At barnet og faren i særlige tilfælde kan have arveret efter hinanden.
 • At barnet kan få farens efternavn.

 Er faderskabet fastslået, kan det normalt ikke ændres.