Klage til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Enkeltpersoner, grupper af personer og ikke-statslige organisationer kan klage til domstolen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de tillægsprotokoller til konventionen, som Danmark har tiltrådt.

Hvis du mener, at det offentlige har krænket dine rettigheder, som du har efter konventionen, er der under nærmere betingelser klageadgang til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De betingelser, der bl.a. skal være opfyldt for at klage, er:

  • at du skal være direkte og personligt påvirket af den handling eller undladelse, som du mener er i strid med konventionen
  • at alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt
  • at du klager inden en frist på 6 måneder, efter at sagen er blevet endeligt afgjort i det danske system
  • at klagen ikke er anonym
  • at klagen ikke må have været behandlet ved internationale klageorganer tidligere.

Du skal anvende en speciel formular til din klage til Menneskerettighedsdomstolen – en application form. Den ligger på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside.

Formularen printes og sendes pr. post sammen med alle relevante bilag til sagen til Menneskerettighedsdomstolen på følgende adresse:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Menneskerettighedsdomstolen afviser klager, som ikke er indgivet ved anvendelse af formularen på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside.

Det er gratis at klage til Menneskerettighedsdomstolen. Du skal selv betale dine øvrige udgifter i forbindelse med klagesagen. Det er imidlertid muligt at få retshjælp til hel eller delvis dækning af disse udgifter enten fra Menneskerettighedsdomstolen eller fra Civilstyrelsen.