Klagemuligheder for forbrugere

Forbrugere kan klage til Nævnenes Hus eller et af klage- og ankenævnene

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som forbruger har du mulighed for at klage over varer, tjenesteydelser og markedsføring. Hvis du er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse, skal du altid gå til den, du har købt varen af først.

Kan du og den erhvervsdrivende ikke finde en løsning, kan du gå videre med sagen og klage til enten Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Forbrugerklagenævnet eller til et af de private klage- og ankenævn, der tager sig af forbrugerklager.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager er en del af Nævnenes Hus. Mæglingsteamet for Forbrugerklager hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med at finde en mindelig løsning, hvis der er opstået en konflikt på baggrund af køb af en vare eller levering af en tjenesteydelse.

Det er kun forbrugere, der kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, men Mæglingsteamet for Forbrugerklager repræsenterer ikke nogen af parterne. Mæglingsteamet for Forbrugerklager kan ikke træffe en afgørelse, som parterne er tvunget til at følge. Parterne skal selv blive enige om en løsning af deres konflikt.

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Der er fastsat grænser for, hvor meget eller hvor lidt en vare må koste, for at du kan klage. Som hovedregel skal prisen være mindst 1.110 kr. (2024) og højst 100.000 kr. (2024), men der er visse undtagelser, som fx en minimumspris på 720 kr. (2024) for tøj og sko.

En klagesag afgøres på et skriftligt grundlag. For at klage til Forbrugerklagenævne skal du forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende. Dernæst skal din klage igennem en mæglingsfase hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager i Nævnenes Hus. Lykkes det ikke at finde en løsning, kan du indsende en skriftlig klage til Forbrugerklagenævnet.

Hvis du sender din klage til Forbrugerklagenævnet uden at have forsøgt at løse problemet direkte med den erhvervsdrivende og uden mæglingsfasen, vil din sag blive afvist i Forbrugerklagenævnet.

Pris

Det koster 400 kr. (2024) at klage, og du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis klagen bliver afvist.

Forbrugerklagenævnets afgørelser

Hvis den erhvervsdrivende eller forbrugeren ikke efterlever nævnets afgørelse, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Den erhvervsdrivende kan enten ikke meddele eller meddele, om vedkommende ønsker at være bundet af afgørelsen. Der er en frist på 30 dage, efter den erhvervsdrivende har modtaget afgørelsen fra Forbrugerklagenævnet.

Hvis den erhvervsdrivende ikke meddeler, at vedkommende ønsker at være bundet af afgørelsen, bliver den bindende i den forstand, at den kan komme for fogedretten og blive gennemtvunget der. Den erhvervsdrivende har dog i Fogedretten mulighed for at gøre indsigelse over afgørelsen. Herefter kan fogedretten henvise sagen til de almindelige domstole.

Omvendt - hvis den erhvervsdrivende meddeler, at vedkommende ikke ønsker at være bunden af afgørelsen, kan du som forbruger få hjælp af Nævnenes Hus til at indbringe sagen for retten. Du kan få dækket omkostningerne til at føre retssagen af Nævnenes Hus, hvis du ikke har retshjælpsforsikring. Nævnenes Hus hjælper med at lave og sende en stævning til retten. Øvrige aktiviteter står du eller din eventuelle advokat selv for.

Det er ikke alle klager, Forbrugerklagenævnet tager sig af. Visse klager skal rettes til private klage- eller ankenævn, som er godkendt af erhvervsministeren. Du kan få mere at vide om Forbrugerklagenævnet og dets afgørelser på forbrug.dk. Her finder du også en liste over godkendte klagenævn.

De virkemidler, som en erhvervsdrivende bruger for at sælge varer og tjenesteydelser til forbrugerne kaldes markedsføring. Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med, at de erhvervsdrivende markedsfører sig på en ordentlig måde med udgangspunkt i markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser fra andre. Hvis Forbrugerombudsmanden mener, at en erhvervsdrivende har brudt loven, kan han uddele bøder, anmode politiet om at iværksætte en efterforskning eller bede anklagemyndigheden om at rejse tiltale.

Du kan kontakte Forbrugerombudsmanden med spørgsmål, eller hvis du mener, han bør tage en bestemt sag op. Forbrugerombudsmanden har dog ikke pligt til at behandle alle sager, men ser på, om en klage fx udgør et alvorligt problem for forbrugeren, eller om det er et generelt problem, der giver anledning til mange klager mm.

Alle får svar på deres henvendelse, enten ved at sagen tages op, henvises til rette myndighed eller oplysning om love og regler på området. Du kan få mere at vide hos Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, hvor du kan få råd og vejledning om dine rettigheder som forbruger. Rådet er en privat organisation og behandler ikke klagesager. Forbrugerrådet udgiver magasinet ”Tænk”, der jævnligt tester og evaluerer en række produkter rettet mod forbrugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet, der tager sig af lovgivningen på forbrugerområdet. Styrelsen leverer faglig ekspertise til Forbrugerombudsmanden mm. Hovedformålet med Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er blandt andet at levere viden på forbrugerområdet, sikre beskyttelse af forbrugerne og fremme dialog mellem forbruger og virksomhed. 

Du kan døgnet rundt få råd og vejledning på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk. Her kan du finde information om dine rettigheder før, under og efter et køb.

Det er ikke alle forbrugerklager, Mæglingsteamet for Forbrugerklager i Nævnenes Hus eller Forbrugerklagenævnet tager sig af. En del brancher i Danmark har et klage- eller ankenævn, der er godkendt af erhvervsministeren, til at behandle klager på bestemte områder. Vil du klage over en byggesag, skal du fx kontakte Byggeriets Ankenævn, mens du skal klage til Teleankenævnet, hvis du vil klage over telefonabonnementer.

Når du klager, skal du betale et gebyr, uanset om du klager til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Forbrugerklagenævnet eller et klage- eller ankenævn.

Du kan læse mere om godkendte klage- og ankenævn hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor du også kan få mere at vide om reglerne for klagegebyrer.

Der findes en række ankenævn og klageinstanser, der ikke er godkendt af Erhvervsministeriet. Disse nævn er oprettet af forskellige erhvervsgrupper i tilknytning til deres faglige organisationer. Nævnene behandler som regel kun klager over brancheforeningens egne medlemmer, og forbrugerne er normalt ikke repræsenteret i nævnene.